Notulen Districtraadsvergadering 27-10-2018

 

Notulen Districtraadsvergadering

27-10-2018 te Arnhem.

 

Aanwezig: Ronald Versteeg, erelid. Petra van Wingerden, Bondsbestuur.

De clubs B.C. Schaarsbergen, A.B.C. Doetinchem, B.C. Doorwerth, B.C. Klavertje Elf, B.C. Ruiten Troef, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, B.C. Dieren, A.B.C. Wageningen, B.C. Huissen, Elster B.C., B.C. Sans Souci, Cool Down, B.C. Jump’85, De Denk Tank, B.C. Arnhem Noord, B.C. Montferland, en van het bestuur Wim Adriaanse, Henk Uijterwaal en Teun de Jong, beoogd voorzitter.

 

Bericht van verhindering: B.C. de Liemers, Duivense B.C. B.C. de Witte Hinde, B.C. Doesburg, B.C. Angerlo, De Wehlse Snit, Aaltense B.C. en van het bestuur Rigtje Roelofs.

 

1 Opening

De waarnemend voorzitter Wim Adriaanse opent de vergadering om 11.00 uur.

Wim heet iedereen welkom, in het bijzonder erelid Ronald Versteeg.

De secretaris, Rigtje, is op vakantie. Hetty Centen maakt gelukkig voor ons de notulen.

 

2 Mededelingen

Er is een presentielijst. Wilt u deze a.u.b. tekenen, zodat we niet weer een club als afwezig noteren, terwijl die wel werd vertegenwoordigd door een bestuurslid. 

 

Ronald Versteeg heeft een aantal dingen gemeld. Worden door Henk meegenomen in het punt wedstrijdzaken.

 

Stichting Herman Filarski heeft als doel het verzamelen van alle relevante boeken e.d. op bridgegebied Als u interessante zaken heeft, geef u op bij de stichting, zodat de collectie gecompleteerd kan worden( stichtinghermanfilarski.nl ). De collectie wordt beheerd door de Leeuwarder bibliotheek- en archiefinstelling Tresoar.(www.tresoar.nl)

 

Er is een adviesrapport over de plaats van de districten binnen de NBB. Dit rapport is helaas nog niet afgerond. Het is wel besproken in het voorzittersoverleg binnen de NBB. Nadat er enkele aanpassingen zijn gemaakt, zal het worden gepubliceerd.

Wilt u a.u.b. een toernooi tijdig aanmelden bij het district. Het district controleertof er geen conflicten met andere toernooien zijn binnen het district. Na een fiat wordt het toernooi aangemeld bij de bond.

 

3 Notulen

In de notulen staat B.C. Sans Fumeurs niet bij de aanwezige clubs, terwijl er wel een delegatie was.

De notulen zijn door de vergadering goedgekeurd. Een woord van dank aan de secretaris wordt uitgesproken.

 

4 Bestuur

De voorzitter, Elly de Regt, moest wegens fysieke problemen haar functie in maart neerleggen. Teun de Jong wordt met algemene stemmen en applaus benoemd tot voorzitter. 

De vacature van opleidingsadviseur is nog steeds vacant. Er zijn gesprekken en hopelijk is er in november meer duidelijkheid. Voor de functie van penningmeester heeft zich een kandidaat beschikbaar gesteld in het najaar van 2019.

 

5 Wedstrijdzaken

De deelname aan de districtscompetities en toernooien loopt goed. Het vorig seizoen hebben bijna alle wedstrijden meer deelnemers getrokken dan het seizoen ervoor.

Ongeveer 10% van de leden in ons district heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan 1 of meer districtswedstrijden.

 

Het districtsbekertoernooi is een toernooi tussen teams volgens een knock-out systeem. Het is al eens eerder in het district georganiseerd, waarbij de deelnemende teams erg enthousiast waren, maar helaas is de klad erin gekomen. Dit seizoen probeert het districtsbestuur dit toernooi nieuw leven in te blazen. De deelnemende teams zijn van districtsniveau (tot en met Hoofdklasse)

Nieuw is, dat de teams uit 8 personen bestaat in plaats van 12, zodat het voor clubs gemakkelijker is om een team op de been te krijgen. De teamleden moeten lid van de club zijn, maar er mogen onbeperkt invallers worden ingezet.

De 1e ronde is altijd tegen een club in jouw buurt, 2e ronde wordt daar ook naar gestreefd, tenzij er geen teams in de buurt zijn.

Ook de beschikbaarheid van een locatie hoeft geen probleem te zijn. Het 

Denksportcentrum in Arnhem heeft altijd plek op donderdag. Bij deze wordt er een oproep geplaatst aan de clubs. Opgave van teams kan tot 15 januari 2019.

 

Parencompetitie

Een paar kan ook als driemanschap worden opgegeven. Dit heeft het voordeel, dat bij promotie alle drie de spelers promoveren. Dit in tegenstelling tot het spelen met een invaller.

Deze aanpassing staat nog niet in het wedstrijdreglement van het district, maar wel in het wedstrijdreglement van de bond. De timing van de aanpassingen loopt wat moeizaam voor de districten. Het bondswedstrijdreglement wordt per 1 september vastgesteld en van kracht. Daarna kunnen de districten pas hun wedstrijdreglement aanpassen. Dan is het seizoen al begonnen voor het district. Het reglement loopt dus achter de feiten aan.

Op de site staat het concept van de aangepaste versie met kleine wijzigingen. Het Districtsreglement geldt dus met terugwerkende kracht.

 

Adri de Waard Trofee

Door een misverstand tussen de “oude” DKL en de “nieuwe” DKL is voor de uitslag 2018 een "verkeerde" telling gebruikt. Daarvoor biedt Henk Uijterwaal zijn excuses aan. Volgende keer zal het correct gebeuren.

 

Viertallencompetitie

Een vraag uit de zaal naar aanleiding van de eerste wedstrijd gisterenavond in Doorwerth over het wisselen van de spellen. Het verliep zeer chaotisch in de zaal.

Henk heeft dit vanochtend pas gehoord en zal ernaar kijken om het te verbeteren. 

 

6 Begroting

Voor 2019 is er een tekort begroot van € 445 .

Er staan een paar posten met de letters pm:

De cursussen, omdat de kosten volledig worden vergoed door de NBB.

De rente omdat er tegenwoordig nauwelijks iets wordt ontvangen.

De begroting wordt goedgekeurd.

 

7 Clubaangelegenheden

+

8 Onderwijszaken

Op 3 nov is het Bondscongres en de ALV in Papendal. 

 

Daar wordt de nieuwe lesmethode “start met bridge” gepresenteerd.

 

Het nieuwe Rekenprogramma versie 4 is al operationeel.

 

Op 3 nov wordt de nieuwe website voor clubs gepresenteerd, waarop de clubs meer mogelijkheden krijgen.

 

Op 3 nov wordt het nieuwe jeugdbeleidsplan gepresenteerd.

 

De opleiding CLA is vervangen door 2 modules BVC (BasisVaardigheden Clubleiding) De modules zijn: organiseren en arbitreren.

Henk kan helaas niet exact zien hoeveel personen deze modules hebben behaald in verband met de AVG. Maar hij schat 30-40 personen.

De opleiding CLB wordt gehouden in Arnhem en Nijmegen. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden. 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om wel de cursus te volgen, maar geen examen te doen.

Ook de CLB en WL cursussen worden door NBB weer bijgesteld, om deze aan te passen aan de nieuwe situatie.

 

9 Toernooien en drives

De clubs moeten toernooien en drives eerst aanmelden bij het district.

Een vraag uit de zaal: kan er rekening worden gehouden met de jaarlijkse bridgemarathon en de districtswedstrijden?

De districtskalender kan, in verband met bondswedstrijden, niet eerder dan maart worden gepubliceerd. Het is bijna onmogelijk, dat het district naast de bondswedstrijden ook nog rekening houdt met toernooien in het district.

De bridgeclub in Dieren heeft ook echt moeten zoeken naar een datum voor de UNICEF drive. Maar het is gelukt.

10 Bridgecongres

Op 3 nov in Papendal is het jaarlijkse bridgecongres met leuke workshops en een uitgebreide interessante agenda. Kom allen!

Nu wordt het congres steeds op een andere locatie gehouden, maar in de toekomst wordt een vaste locatie gezocht. Papendal staat hoog op het verlanglijstje.

Henk Uijterwaal op persoonlijke titel: Op het congres wordt ook de verandering van de contributie voorgesteld. Voor senioren gaat deze van 21,50 euro naar 22 euro. Een stijging van 4% ongeveer gelijk aan de inflatie. Maar voor de jeugd stijgt de contributie met 20% en voor de jeugd onder de 16 jaar is er een stijging van maar liefst 50%. De contributieverhoging voor de jeugd levert echter de NBB maar 500 euro op, op een totaal van ontvangen contributies van 2,2 miljoen! Het wordt voor de jeugd moeilijker gemaakt, terwijl deze verhoging niet onderbouwd wordt. Deze verhoging heeft een verkeerde signaalwerking. Waarom wordt de jeugd onder de 16 jaar niet vrijgesteld van contributie? Dit kost de bond maar 250 euro!

Een oproep aan de clubs: Stem tegen de contributieverhoging voor de jeugd.

 

11 Rondvraag

Onze nieuwe voorzitter: Teun de Jong dankt de waarnemend voorzitter voor zijn werk.

Teun wil weten wat er speelt bij de clubs. Hij roept iedereen op om ideeën, suggesties en vragen naar hem te sturen via de email: m.jong474@upcmail.nl

Hetty Centen wil weten, of er al meer bekend is over de voornemens van de EU om bridgeclubs btw-plichtig te maken. Antwoord: De NBB heeft in Den Haag wel gelobbyd. Het is ook in de 2ekamer geagendeerd, maar er is nog niets bekend. 

 

 

Bas Schalk: Kan het district niet gewoon zeggen, dat de bondsregels voor het district ook gelden, dan zit je niet met de latere aanpassing voor het wedstrijdreglement. Antwoord: In het bondsreglement staan soms zinnen als, “het district regelt dit”. Dan moet er toch een aanpassing komen. 

 

Marja Engelen (jump85) Bij haar op de club zijn er veel reacties op het verzenden van de ledenlijst gekomen, nu er een nieuwe wet AVG is. Zij vraagt of de NBB al een voorbeeld heeft gemaakt voor deze nieuwe regeling. Antwoord: De NBB heeft inmiddels een richtlijn verspreid. Je kunt een mail sturen naar leden. Als je vooraf vraagt of iemand bezwaar heeft om met telefoonnummer en emailadres op de lijst te staan, doe je het helemaal perfect.

 

 

Wim van der Top (Elster bc) Op de site is een ledenlijst te zien, als je inlogt en dat is ook volgens de AVG regels.

 

Ruurd Riewald (Denktank) organiseert een cursus voor vergevorderden. Daaraan denkt hij aan de top van de A-lijn, dus tot en met hoofdklasse. Cursus is op maandagavond vanaf 3 december 10 keer, 125 euro, max 40 deelnemers

 

Elster bc : is de datum voor de volgende vergadering al bekend? Antwoord: Districtsraadvergadering vrijdag 15 maart 2019 20.00 uur in Doetinchem.

 

Ronald Versteeg heeft handige tips en handvatten geschreven over de privacyregels. Stuur een mail naar (ronver@online.nl) en u ontvangt een mail van hem.

 

12 Sluiting

De voorzitter sluit om 12.05 uur de vergadering.

 

Na de lunch wordt er gespeeld om de Waanderstrofee.

 

Notulist: Hetty Centen