Notulen DR vergadering 23-03-2018

Aanwezig: Ronald Versteeg, erelid. B.C. Schaarsbergen, B.C. Doorwerth, B.C. de Robber, B.C. Ruiten Troef, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, Rosendaelse B.C., A.B.C. Wageningen, B.C. Bridge 4-ever, B.C. de Honneur, De Denk Tank, De Wehlse Snit, B.C. Berkel Bridge, B.C. Huissen, Elster B.C. Cool Down, B.C. de Oude IJssel, D.S.B. Aaltense B.C.  en het bestuur Elly de Regt, Rigtje Roelofs, Wim Adriaanse en Henk Uijterwaal.

Afgemeld: Piet Spruit, erelid, A.B.C. Doetinchem, B.C. Klavertje Elf, B.C. de Liemers, B.C. Doesburg, B.V. Arnhem Kronenburg, B.C. Arnhem Noord, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C., B.C. Borculo-Neede, B.C. Met Open Kaart, B.C. de Witte Hinde, B.C. Montferland.

 

 1. Opening door de voorzitter, met speciaal welkom voor het erelid Ronald Versteeg.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.

De voorzitter bespreekt een aantal punten die bij het overleg van de NBB en de districtsvoorzitters aan de orde zijn gekomen.

-Het is gebleken dat de districten geen officiële status hebben binnen de NBB, een onwenselijke situatie. Er is een commissie gevormd om voor de volgende ledenvergadering hierover te adviseren. Hierin hebben twee districtsvoorzitters zitting. Deze zijn benoemd zonder vooroverleg met de overige voorzitters hetgeen de vergadering liever anders hadden gezien.

 • Na een uitspraak van het Europese Hof is een denksport geen sport. Daarom geen vrijstelling van BTW. De NBB is hierover verder in gesprek, om bridge onder sociaal culturele activiteiten te scharen, en zo de BTW vrijstelling te handhaven. Wordt vervolgd.
 • Er komt een nieuwe privacy wetgeving waar ook bridgeclubs mee te maken hebben. De NBB is bezig richtlijnen op te stellen. Clubs zullen nog nader geïnformeerd worden.
 • Het district Drenthe is erg actief. Zij gaven een presentatie over hun plannen. Goed om eens op hun website te kijken.

Hiermee was gelijk de vraag van A.B.C. Doetinchem hoe om te gaan met de nieuwe privacy wetgeving beantwoord.

Steven Martis, Bridge 4-ever zegt dat zijn club al bezig is alle leden te benaderen, om hen expliciet om toestemming te vragen hun persoonlijke gegevens te mogen opslaan.

 1. Notulen 21-10-2017

Ruud Vellema staat genoemd als vragensteller. Hij was niet aanwezig.

Therese Wolters vraagt of de notulen sneller kunnen worden toegestuurd, en niet pas in de volgende nieuwsbrief.

De notulen worden verder goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2017

Correctie op de zittingstermijn van het bestuur. Wim Adriaanse, penningmeester. Zijn termijn loopt tot oktober 2019. Hij is na 4 termijnen van 3 jaar dan niet meer herkiesbaar.

 1. Financiële jaarstukken

Wim Adriaanse geeft een toelichting op de cijfers. Er is een klein negatief saldo. Oorzaak: het lustrum is iets duurder uitgevallen dan begroot. De District Beker Toernooi is niet gespeeld. Er komt nog een voorstel voor een iets andere opzet waardoor deze in het volgend seizoen weer gespeeld kan worden. De zeer succesvolle toekomstdrive was wat duurder. 

Er komt een suggestie om de balans iets anders op te stellen. Wim meent als register accountant dat dit de correcte manier is.

Er is een vraag hoe de NBB retributie wordt berekend. De NBB heeft daar een formule voor, waarin aantal leden, aantal clubs en hoeveelheid activiteiten die het district organiseert allemaal een rol spelen. Deze wordt in twee termijnen uitbetaald.

 1. Verslag kascommissie.

Door ziekte heeft Ben Dries een jaar langer zitting in de kascommissie gehad. Hij doet nu verslag van de kascontrole die hij heeft uitgevoerd. Alles is in orde bevonden, en hij stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

Hans Nieuwenhuisen, de Wehlse Snit meldt een cursus kascommissie te hebben gevolgd. Erg nuttig voor allerlei clubs. Hij zegt toe een verslagje ervan toe te sturen. Deze zal als bijlage aan deze notulen worden toegevoegd.

 1. Nieuwe kascommissie

Jos Schunselaar wordt voorzitter. Ben van Kampen was reserve lid, wordt nu lid. Hetty Centen had zich al eerder beschikbaar gesteld als reserve lid.

 1. Bestuur

Secretaris Rigtje Roelofs is aftredend, en stelt zich nog een termijn herkiesbaar.

Wim Adriaanse zijn termijn loopt tot oktober 2019. Is dan niet meer herkiesbaar.

Henk Uijterwaal is voor zijn eerste termijn in functie.

Elly de Regt is sinds maart 2015 in functie als voorzitter. Haar termijn verloopt heden. Zij stelt zich niet herkiesbaar. Wim Adriaanse spreekt haar toe, en dankt haar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Het waren heftige tijden. Jammer dat zij om gezondheidsredenen moet aftreden.

De oproep die naar alle leden is gegaan om nieuwe functionarissen voor het bestuur te vinden heeft twee reacties opgeleverd. Het bestuur zal binnenkort met beiden kennismaken, en bekijken waar hun mogelijkheden liggen. Wim Adriaanse zal voorlopig de functie van voorzitter waarnemen. 

 1. Wedstrijdkalender

Henk Uijterwaal geeft een toelichting. Er is wat geschoven met data, zodat er maar een activiteit per weekend is. Verder is er tegemoet gekomen aan een aantal klachten. De damesparen worden gespeeld op 4 halve dagen i.p.v. twee hele dagen.

Open paren. Komen later in het jaar aan bod. Gezorgd zal worden dat ze niet in hetzelfde weekend zijn als de viertallen.

T.z.t. zal er nog een mailing komen over het inschrijven voor de diverse wedstrijden.

10.    Cursus aanbod.

Cursus NBBR (rekenprogramma) wordt op aanvraag gegeven voor kleine groepjes. Max 5 personen.

CLA is vervallen Daarvoor in de plaats twee modules, Basis Vaardigheid organiseren en arbitreren, die online gevolgd kunnen worden. Zie website NBB. Paralel zal er in mei een mondelinge cursus worden georganiseerd. Deze cursus is al vol. Deze modules dienen als basis voor de CLB cursus. We roepen alle clubs op hun leden te stimuleren deze modules te volgen om hun kader uit te breiden.

CLB gaat in het najaar van start, in overleg met Utrecht. Therese Wolters, Aaltense B.C. vraagt of de cursus CLB ook een keer in de achterhoek gegeven kan worden. Zij weet al van 11 mensen uit die omgeving die graag die cursus willen doen. Er is nog geen locatie voor vast gelegd, kijken of er gehoor kan worden gegeven aan de vraag.

De wedstrijdleiders cursus loopt nu. Volgende keer in seizoen 2019-2020.

De kaderdag voor club wedstrijdleiders was vol, kan zeker nog een keer herhaald worden in een ander deel van het district.

11.    Club- en opleidings activiteiten.

Wim is club adviseur. Staat open voor alle vragen vanuit de clubs.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar resultaten van de enquete die Roelof Santing nog had uitgeschreven. Niet alle voorzitters hadden gereageerd. Toch is de vraag de resultaten aan alle clubs toe te sturen.

Wim zal ervoor zorgen. 

Er is nog steeds een vacature voor een opleidingsadviseur.

12.    Rondvraag.

         Wat is denken en Doen waarover een mailing kwam?

Is een samenwerking van gemeente en NBB, gericht op ouderen in de gemeente. De NBB zoekt bridgedocenten en begeleiders. Bij begeleiding van een bridgeclub, wel belangrijk dit voort te zetten bij integratie binnen een club. 

 

Geen vragen meer, dan sluit de voorzitter om 21.15 jaar de vergadering.

         

Bijlage:

 

Handleiding voor de Kascontrole. Uittreksel uit de Kascommissiegids  door Drs. Marten den Ouden 

 

De Kascommissie.

Taak: De commissie onderzoekt het financieel verslag en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Financieel  verslag bestaat uit:

1. Balans

2. Staat van baten en lasten

3. Toelichting

 

Wettelijke taken:

1. Vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.

2. Controle van de Balans, Staat van baten en lasten en de toelichting.

3. Vaststellen dat de wettelijke bepalingen zijn nageleefd.

4. Rapporteren aan de Algemene Ledenvergadering.

5. Signaleren risico’s op het gebied van administratie en adviseren aan het bestuur.

 

De Kascommissie kan externe deskundigen inschakelen.

De kascommissie wordt ieder jaar opnieuw benoemd door de algemene ledenvergadering.

De leden van de commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar plus een reserve jaar.