Nieuwsbrief maart 2018

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 23-3-2018 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

Inhoud:

 

 

1. Voorwoord voorzitter                                                                       blz  3

2. Agenda vergadering 23-3-2018                                                blz  4

3. Notulen   21-10-2017                                                               blz  5

4. Jaarverslag      2017                                                                blz  8

5. Financiële jaarstukken 2017                                                     blz 10

6. Bestuur                                                                                   blz 12

7. Wedstrijdzaken en voorstel wedstrijdkalender 2018-2019        blz 13

8. Cursus aanbod                                                                         blz 14

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord  Voorzitter.

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op 23 maart 2018 om 20.00 uur in het denksportcentrum De Uitdaging te Doetinchem. In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. Zoals gebruikelijk is onze voorjaarsvergadering op vrijdagavond. Wij hopen dat veel clubbestuurders de vergadering bezoeken.

Na drie jaar voorzitterschap van het district Midden- en Oost Gelderland treed ik op 23 maart af als voorzitter vanwege fysieke redenen. Mijn medebestuursleden doen hun taken enthousiast en met grote inzet. Daar kijk ik met plezier en dank op terug. Helaas hebben wij nog geen opvolger gevonden. Mocht u iemand kennen binnen uw vereniging die deze taak op zich zou willen nemen dan horen wij dat graag. Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Tijdens de vergadering op 23 maart kijken wij terug op het bridgeseizoen 2017-2018, dat inmiddels vrijwel afgerond is. We hebben nog twee toernooien te gaan. Het Adri de Waardtoernooi op 29 april a.s. en de Toekomstdrive op 6 mei.

Aan de orde komen het jaarverslag en de jaarrekening. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen.

 Verder presenteren wij onze conceptwedstrijdkalender voor het seizoen 2018-2019 met de verschillende competities en andere districtsactiviteiten.

Ik hoop u vrijdagavond 23 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur

 Elly de Regt-van Dijk,

voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Agenda

      

 1. Opening door Voorzitter
 2. Mededeling Ingekomen stukken
 3. Notulen 21-10-2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financiële Jaarstukken 2017
 6. Verslag Kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing. De voorzitter treedt af, en is niet herkiesbaar

Secretaris treedt af, en is nog een maal herkiesbaar.

(tegen) kandidaten kunt U tot 2 weken voor de vergadering voordragen.

 1. Wedstrijdzaken en voorstel wedstrijd en cursus kalender 2018 - 2019
 2. Cursus aanabod
 3. Club- en opleidingsactiviteiten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen District Raad Vergadering 21-10-2017

 

Aanwezig: A.B.C. Doetinchem, B.C. Doorwerth, B.C. Klavertje Elf, B.C. de Liemers, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, B.C. Dieren,  De Bennekomse B.C.  Rosendaelse B.C. A.B.C. Wageningen, B.C. Huissen, B.C. Sans Fumeur, Elster B.C., B.C. Sans Souci, Cool Down, B.C. 3 Sans-Atout, B.C. Bridge 4-ever, De Denk Tank, B.C. Arnhem Noord, Acol Bridge Club, Aaltense B.C., Bridgeclub Valburg. Van het bestuur is aanwezig: Elly De Regt, voorzitter, Wim Adriaanse, penningmeester en clubadviseur, DKL Ronald Versteeg en secretaris Rigtje Roelofs, (notulist)

Afwezig met bericht van verhindering: Piet Spruit, erelid, B.C. Ruiten Troef, B.C. Essenburg, B.C. Zeddam, B.C. Rijnbridge, B.C. Doesburg, B.C. Angerlo, B.C. de Honneur, B.C. Berkel Bridge

 

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededeling: Samenstelling van de protestcommissie moet nog aan de agenda worden toegevoegd.
 3. Notulen 17-3-2017

Mieke Teng zegt dat haar club Acol Bridgeclub heet. De toevoeging Velp hoort er niet bij.

Verder geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

 1. Bestuur:

Afscheid van Ronald Versteeg. De voorzitter schetst zijn cariere bij het district. Ronald vult zelf direct een aantal zaken aan. Sinds 1991 wedstrijdleider. Direct door Cor van Beelen, DKL, benaderd om district wedstrijden te leiden. Na onverwacht overlijden van Cor in 1998 benoemd tot DKL, en die taak onafgebroken uitgevoerd.  Ronald noemt ook de vele voorzitters die samen met hem in het bestuur hebben gezeten. Elly overhandigt hem een sculptuur van Adie de Waard, genaamd De Hoogvlieger. Het is een pak kaarten met vleugels. Tevens stelt de voorzitter de vergadering voor Ronald te benoemen tot erelid van het district. Dit wordt met groot applaus goedgekeurd.

Ook Ruurd Riewald spreekt Ronald nog even toe, en dankt hem voor de vele jaren van samenwerking.

Afscheid van Roelof Santing. Deze kon helaas niet aanwezig zijn, maar werd in de vergadering bedankt voor het vele werk dat hij als onderwijsadviseur en later als clubadviseur voor het district heeft gedaan. Ook is hij binnen de NBB actief geweest bij de overgang naar de nieuwe structuur in 2010.

De functie van clubadviseur wordt overgenomen door Wim Adriaanse. De functie van onderwijsadviseur is vacant. De aanwezigen wordt gevraagd na te denken over geschikte kandidaten.

Met het aftreden van Ronald was er een vacature voor DKL. Het bestuur stelt voor hierin Henk Uijterwaal te benoemen. De vergadering bekrachtigt dit met een groot applaus. Henk heeft in de afgelopen maanden al veel contact gehad met Ronald, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zijn officiële taak is begonnen bij het seizoen 2017-2018.

 1. Wedstrijdzaken.

De laatste tijd zijn er diverse mails gestuurd over de viertallen en de competities.

15-11 Viertallen competitie samen met Nijmegen.

Damesparen. Er zijn nog heel weinig inschrijvingen. De vraag is of op twee zaterdagen spelen de beste vorm is.

Districtsbeker is helaas wat in de vergetelheid geraakt.

Hetty Centen spreekt haar waardering uit over de communicatie tot nu toe. Is een service van de NBB om zo de leden te kunnen bereiken. Als iemand deze mails niet wil ontvangen kan je onderaan de pagina deze service uit zetten. Het is niet altijd duidelijk aan wie de mail gericht is. Henk zal dat met de NBB uitzoeken.

 1. Samenstelling Protestcommissie.

Door de benoeming van Henk Uijterwaal tot DKL, is zijn plaats in de protestcommissie vacant. Saskia Hermans heeft zich bereid verklaard deze plaats in te nemen. Benoeming wordt bekrachtigd met applaus.

 1. Begroting

CLA en CLB staan nog onveranderd op de begroting. De structuur gaat veranderen, nog niet helemaal duidelijk hoe.

De voorraad prijzen begint op te raken. Er zullen nieuwe gekocht moeten worden.

De begroting is in evenwicht. Verder geen vragen hierover.

Voor de voorjaar vergadering is een nieuw reservelid van de kascommissie nodig. Hetty Centen stelt zich beschikbaar.

 1. Clubaangelegenheden.

Roelof Santing had een enquete naar alle voorzitters van de aangesloten verenigingen gestuurd. Roelof heeft de antwoorden verwerkt. Wim stuurt de uitkomsten  aan de clubbesturen.

Onderwijszaken.

Het bijscholen van het actieve kader in de clubs zal door Henk Uijterwaal ter hand worden genomen. Eerste kaderdag 3-2-2018 Zal waarschijnlijk over Ranking en de nieuwe spelregels gaan. Tot het kader wordt gerekend iedereen die actief is in de clubs, met of zonder diploma. Nog niet bekend waar deze dag gehouden zal worden.

Cursus voor bridgers, georganiseerd vanuit het district loopt moeilijk. Vanuit de clubs georganiseerde (bij)scholingen lopen vaak veel beter.

 1. Bridge Congres

4 November 2017 in Zwolle. Algemene ledenvergadering en diverse workshops. Deze zijn vaak goed voor het opdoen van nieuwe ideeën.

 1. Rondvraag

- Paul Huizinga meldt dat er een fusie is geweest tussen de clubs Vale Ouwe uit Laag Soeren, en Veluwezoom uit Dieren, resulterend in de bridgeclub Dieren. Het fusieproces is goed verlopen. Nieuwe club wil deelnemen aan de district competities.

- Marijke van Brandenburg, Elser B.C. vraagt of het NBBR de ranking ondersteunt. De nieuwste versie van het rekenprogramma kan dat.

Geeft als tip voor het bestuur aparte e-mail adressen per functie te maken. Deze veranderen dan niet bij een bestuurswissel. Uit de zaal wordt gemeld dat ook deze adressen gehacked kunnen worden. Ook uitgebreide discussie over voor en nadelen van het kunnen vinden van e-mail adressen van bestuurders en clubleden.

- Vraag: NBBR versie 3 zou een kleiner scherm geven. Dit heeft te maken met de resolutie van je pc.

-Ruud Vellema. Hij krijgt veel vragen wat de activiteiten van het district zijn. Hij vraagt zich af hoe je voor elkaar kan krijgen dat meer mensen weet hebben van alle activiteiten van het district MOG. Ook door besturen van de clubs zou meer bekendheid hieraan gegeven kunnen worden. Paul Huizinga vindt dat de oplossing in de persoonlijke benadering zit. Iemand anders stelt voor buddy’s te benoemen voor nieuwe leden om ze wegwijs te maken in de club en het district.

- Jeanette Huyser zegt dat spelers uit lagere groepen vaak niet durven mee te doen. Henk Uijterwaal zegt dat daar speciaal de klavercompetitie voor is.

- Ben Dries meld dat 5 clubs uit de Lingewaard begonnen zijn met een passageclub. Beginners spelen, aangehaakt aan een van de clubs in een eigen groep. Na 1 jaar gaan ze vaak over naar een gewoon lidmaatschap.

- Wim Adriaans zegt dat hij als penningmeester vaak problemen heeft met het innen van de inschrijfgelden. Op de website staat betaling bij inschrijving. Een optie is bij inschrijving direct een mail naar de penningmeester van de club. Ander voorstel is inschrijving te koppelen aan een automatische incasso via de NBB.

- Iet Dik stelt vast dat er 26 clubs niet aanwezig zijn en ook geen bericht van verhindering hebben gestuurd. Hoe betrek je hen meer bij het district.

12. Sluiting.

Het districtsbestuur biedt een lunch aan voor alle deelnemers aan de Waanders Trofee. 14 Paren strijden hierom in een gezellige drive, gewonnen door Hetty Centen en Henny Meyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Midden en Oost Gelderland 2017

 

Aantal clubs 61

Ereleden: Piet Spruit en Ronald Versteeg

 

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Elly de Regt

Voorzitter

Maart 2018

nee

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2018

ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

Clubadviseur

oktober 2019

ja

Henk Uijterwaal

DKL

oktober 2020

Ja

Vacant

Onderwijs adviseur

 

 

 

 

 

In het voorjaar gaf Ronald Versteeg aan na 19 jaar te willen stoppen met zijn functie als DKL. Dat gaf ruim de tijd naar een opvolger te zoeken. Henk Uijterwaal stelde zich beschikbaar, en gedurende de zomer was er ruim tijd voor een overdracht, zodat het seizoen 2017-2018 soepel kon beginnnen onder leiding van de nieuwe DKL. IN de najaarsvergadering werd afscheid genomen van Ronald. Hij werd hierbij tot erelid benoemd.

Roelof Santing trad af. Zijn taak als club adviseur werd over genomen door Wim Adriaanse. Voor de functie van onderwijsadviseur is nog geen opvolger gevonden.  Het bestuur vergaderde 4 maal, waarvan eenmaal voor een deel met Koos Vrieze, Petra van Wingerden en Alexandra Ouwejan, voorzitter resp. leden van het bondsbestuur.

De behandeling van de Straf- en Tuchtcommissie werd uitgesteld naar november. In aanwezigheid van Elly de Regt, Wim Adriaanse en Ronald Versteeg werd de klacht niet ontvankelijk verklaard. Het district wordt niet gezien als lid van de bridgebond.

 

Henk Uijterwaal verliet de protestcommissie bij zijn benoeming tot DKL. Saskia Hermans werd in zijn plaats benoemd. Ze hadden geen protesten te behandelen.

 

Kascommissie: Ben Dries trad af, Jos Schunselaar werd voorzitter, Ben van Kampen lid, en Hetty Centen stelde zich beschikbaar als reserve.

 

Tweemaal werd een districtsvergadering gehouden, eenmaal in Doetinchem, eenmaal in Arnhem. Er waren 22 resp 29 clubs aanwezig.

Op 1-4-2017 werd het Lustrum gevierd, met een inleiding door Jet Pasman, gevolgd door een geanimeerde bridgedrive waar ook Jet Pasman en haar echtgenoot Chris Niemeijer aan deelnamen.

 

De cursus CLB werd gegeven en zorgde voor 4 nieuwe clubleiders B in ons district.

 

Districtswedstrijd

Winnaars

Deelname

paren/teams

Azen Kampioenschap

Andre Boon & Harrie Rietberg

24

Adrie de Waard trofee

Interbridge

11

Waanders trofee

Hetty Centen & Henny Meijer

14

Klaver Kampioenschap

Gee en Cees Bijkerk

22

District Beker Toernooi

Niet gespeeld

 

Dames paren

Miep Houben & Ankie van Randeraat

13

Gemengde paren

Mary & Hans IJsseldijk

20

Open paren

Peter Alleblas & Yvonne Verloop

18

Viertallen hoofdklasse

Veenendaalse BV 1

7

Viertallen 1e klasse             groep A

De Bennekomse B.C. 1

8

groep B

B.C. Interbridge 8

7

Viertallen 2e klasse

B.C. Interbridge 10

8

Senioren viertallen

Team de IJsselstrekers

18

Toekomstdrive

Groep A

Monique v.d. Berg & Danny Jansen

38

 

Groep B

Olga Diepeveen & Riet van Zelst

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 2017

     

( E = exploitatie )

         

( B = begroting )

         
               

INKOMSTEN

   

   E 2016

   B 2017

   E 2017

   B 2018

       

 

 

 

 

Viertallen

   

2.392,50

2.500,00

2.247,50

2.500,00

Parencompetities

   

1.265,00

1.300,00

1.298,00

1.300,00

Senioren viertallen

   

198,00

330,00

396,00

330,00

Adri de Waard Trofee

 

302,50

330,00

275,00

330,00

Kaderdagen en/of workshops

300,00

300,00

500,00

300,00

Districts Beker Toernooi

 

0,00

275,00

0,00

275,00

Toekomstdrive

   

712,50

600,00

950,00

800,00

NBB retributie

   

4.157,00

3.800,00

3.770,50

3.800,00

Vrijval voorziening lustrumviering

 

 

1.000,00

 

Rente

     

30,85

40,00

12,68

15,00

CLA/CLB cursussen

 

1.059,25

       PM

1.342,16

       PM

 

TOTAAL INKOMSTEN

10.417,60

9.475,00

11.791,84

9.650,00

               

UITGAVEN

           
               

Viertallen

   

2.193,90

2.300,00

2.264,52

2.300,00

Parencompetities

   

1.882,00

1.800,00

1.936,57

2.000,00

Senioren viertallen

   

235,30

250,00

422,32

250,00

Adri de Waard Trofee

 

380,45

450,00

347,15

450,00

Klavercompetitie

   

163,16

250,00

144,65

200,00

Azenkampioenschap

 

162,41

250,00

150,32

200,00

Prijzen

     

0,00

550,00

58,20

500,00

Kaderdagen en/of workshops

425,10

300,00

562,16

300,00

Districts Beker Toernooi

 

0,00

300,00

0,00

275,00

Toekomstdrive

   

1.236,50

800,00

1.647,36

900,00

Bestuurskosten

   

1.127,59

1.000,00

848,90

1.000,00

Districtsraad

   

615,10

600,00

698,70

650,00

Regiobijeenkomsten

 

129,80

200,00

0,00

200,00

Kosten lustrumviering

 

 

 

1.469,82

 

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Bankkosten

   

108,75

125,00

114,71

125,00

CLA/CLB cursussen

 

1.059,25

       PM

1.342,16

       PM

Onvoorzien

   

0,00

100,00

0,00

100,00

Voordelig resultaat 2016

 

498,29

 

 

 

Nadelig resultaat 2017

 

 

 

415,70

 

 

TOTAAL UITGAVEN

10.417,60

9.475,00

11.791,84

9.650,00

 

 

Balans per 31 december

   

2017

2016

 
         

 

 

 

ACTIVA

       

 

 

 
         

 

 

 

ING Bank betaalrekening

   

686,99

1.172,44

 

ING Bank zakelijke spaarrekening

   

12.385,61

14.854,76

 

Nog te ontvangen

     

199,68

734,85

 
     

TOTAAL ACTIVA

13.272,28

16.762,05

 
         

 

 

 

PASSIVA

       

 

 

 
         

 

 

 

Vermogen

       

10.385,00

10.800,70

 

Voorziening Lustrumviering

   

200,00

1.000,00

 

Voorziening Opleidingsfonds

   

700,00

700,00

 

Nog te betalen

     

189,28

2.173,85

 

Vooruitontvangen

     

1.798,00

2.087,50

 
     

TOTAAL PASSIVA

13.272,28

16.762,05

 
               
               

VERMOGEN

 

 

       

Saldo 01-01-2017

 

10.800,70

       

Nadelig resultaat 2017

415,70

       

Saldo 31-12-2017

 

10.385,00

       
               
             

 

BALANSSPECIFICATIES

       

 

             

 

Nog te ontvangen

   

ult. 2017

 ult. 2016

 

         

 

 

 

Rente spaarrekening

   

12,68

30,85

 

Senioren viertallen

     

 

198,00

 

Parencompetities

     

187,00

506,00

 

     

Totaal balanspost

199,68

734,85

 

         

 

 

 

Nog te betalen

     

 

 

 

         

 

 

 

Bestuurskosten

     

16,80

56,44

 

Paren- en viertallencompetities

 

139,94

2.086,37

 

Bankkosten

     

32,54

31,04

 

     

Totaal balanspost

189,28

2.173,85

 

         

 

 

 

Vooruitontvangen

   

 

 

 

         

 

 

 

Parencompetities

     

638,00

 

 

Viertallen

 ( zie opmerking )

   

1.160,00

1.087,50

 

CLB cursus

     

 

1.000,00

 

     

Totaal balanspost

1.798,00

2.087,50

 

             

 

Opmerking viertallen

       

 

De in het najaar 2017 ontvangen bijdragen worden op

 

 

50/50 % basis over 2017 en 2018 verdeeld

   

 

             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur.

 

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, en is daarna nog maximaal 2 maal herkiesbaar.

De bestuurstermijn van de voorzitter, Elly de Regt,  verloopt bij deze vergadering. Zij heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Alle pogingen om een geschikte opvolger te vinden zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Wij verzoeken een ieder om bij zichzelf of zijn/haar omgeving te rade te gaan, of er iemand is die deze mooie taak op zich wil nemen.

De secretaris, Rigtje Roelofs, is ook statutair aftredend, maar stelt zich voor een derde termijn van 3 jaar herkiesbaar.

De penningmeester, Wim Adriaanse, vervult op dit moment ook de functie van clubadviseur. Zijn derde termijn van 3 jaar verloopt in oktober. Ook daar zijn wij dus op zoek naar een opvolger.

De DKL, Henk Uijterwaal is pas sinds oktober 2017 officieel in functie, en heeft dus gelukkig nog vele jaren te gaan.

Er bestaat een vacature voor de functie van opleidingsadviseur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2018 – 2019 concept 23 feb 2018    

District Midden & Oost Gelderland

Open paren

alle klassen 3x2 zittingen

 

za     16/3/19  Doorwerth

za     6/4/19  Doetinchem

z0     12/5/19  Arnhem

 

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

samen met district Nijmegen

 

wo      14/11/18   Arnhem

Aanvang: 9.45 uur 

Leeftijd: geboortejaar 1958 of eerder

20 25/11/18  NK senioren viertallen

Utrecht

 

Adri de Waard Trofee

maximaal 18 teams

 

zo  26/5/19   Arnhem

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

4x 1 zitting

 

zo   4/11/18  Arnhem

zo   2/12/18  Arnhem

zo   3/2/19    Arnhem

zo   17/2/19    Arnhem

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

alle klassen

Doetinchem/Doorwerth/Arnhem

vr  26/10/18 

vr  16/11/18

vr  7/12 /18

vr  11/1/19    

vr  25/1/19 

vr  15/2/19

vr   8/3/19

 

 

Aanvang: 19.30 uur

Cursussen

 

Clubleider B (CLB)

Locaties:  ?

de lessen duren van

10.00 tot 13.00 uur

 

NBBR op aanvraag

rigtjer@gmail.com

Dames paren

4x1zitting

 

za  24/11/18   Arnhem

za   15/12/18  Arnhem

za 5/1/19        Arnhem

za 19/1/19      Arnhem

 

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 maximale rating 850

 

Finale

za    9/2/19   Arnhem

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 7/3/19

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za        18/5/2019  Arnhem

             finaledag

             (halve finale + finale)

 

 

Senioren paren

samen met district Nijmegen

5x1 zitting

 

wo    23/1/19   Nijmegen

wo     6/2/19    Nijmegen

wo     20/2/19  Nijmegen

wo     13/3/19  Nijmegen

wo     20/3/19  Nijmegen

 

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1958 of eerder

Azenkampioenschap

maximaal 48 paren

 

 

za  6/10/18   Arnhem

 

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

maximaal 48 paren

 

Zo  19/5/19  mei 2018  Arnhem

 

Aanvang: 11.00 uur

 

 

 

Cursus aanbod.

 

De cursus CLA is vervallen. In plaats daarvoor is gekomen de Basis vaardigheden Clubleiding BVC. Deze is verdeeld in twee modules. BVC Organiseren en BNC Arbitreren.

Uitgebreide uitleg vindt U op de website van de NBB onder Kaderopleidingen / BVC

De BVC dient als basis voor de cursus CLA welke in het voorjaar 2019 wordt gegeven.

Data hiervoor worden in overleg met de NBB vastgesteld.

 

De cursus voor het rekenprogramma NBBR wordt op aanvraag gegeven. Maximaal 5 personen per keer. Voor afspraken kunt U mailen met Rigtje Roelofs  rigtjer@gmail.com

  

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 23-3-2018 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

Inhoud:

 

 

1. Voorwoord voorzitter                                                                       blz  3

2. Agenda vergadering 23-3-2018                                                blz  4

3. Notulen   21-10-2017                                                               blz  5

4. Jaarverslag      2017                                                                blz  8

5. Financiële jaarstukken 2017                                                     blz 10

6. Bestuur                                                                                   blz 12

7. Wedstrijdzaken en voorstel wedstrijdkalender 2018-2019        blz 13

8. Cursus aanbod                                                                         blz 14

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord  Voorzitter.

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op 23 maart 2018 om 20.00 uur in het denksportcentrum De Uitdaging te Doetinchem. In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. Zoals gebruikelijk is onze voorjaarsvergadering op vrijdagavond. Wij hopen dat veel clubbestuurders de vergadering bezoeken.

Na drie jaar voorzitterschap van het district Midden- en Oost Gelderland treed ik op 23 maart af als voorzitter vanwege fysieke redenen. Mijn medebestuursleden doen hun taken enthousiast en met grote inzet. Daar kijk ik met plezier en dank op terug. Helaas hebben wij nog geen opvolger gevonden. Mocht u iemand kennen binnen uw vereniging die deze taak op zich zou willen nemen dan horen wij dat graag. Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.

Tijdens de vergadering op 23 maart kijken wij terug op het bridgeseizoen 2017-2018, dat inmiddels vrijwel afgerond is. We hebben nog twee toernooien te gaan. Het Adri de Waardtoernooi op 29 april a.s. en de Toekomstdrive op 6 mei.

Aan de orde komen het jaarverslag en de jaarrekening. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen.

 Verder presenteren wij onze conceptwedstrijdkalender voor het seizoen 2018-2019 met de verschillende competities en andere districtsactiviteiten.

Ik hoop u vrijdagavond 23 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur

 Elly de Regt-van Dijk,

voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Agenda

      

 1. Opening door Voorzitter
 2. Mededeling Ingekomen stukken
 3. Notulen 21-10-2017
 4. Jaarverslag 2017
 5. Financiële Jaarstukken 2017
 6. Verslag Kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing. De voorzitter treedt af, en is niet herkiesbaar

Secretaris treedt af, en is nog een maal herkiesbaar.

(tegen) kandidaten kunt U tot 2 weken voor de vergadering voordragen.

 1. Wedstrijdzaken en voorstel wedstrijd en cursus kalender 2018 - 2019
 2. Cursus aanabod
 3. Club- en opleidingsactiviteiten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen District Raad Vergadering 21-10-2017

 

Aanwezig: A.B.C. Doetinchem, B.C. Doorwerth, B.C. Klavertje Elf, B.C. de Liemers, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, B.C. Dieren,  De Bennekomse B.C.  Rosendaelse B.C. A.B.C. Wageningen, B.C. Huissen, B.C. Sans Fumeur, Elster B.C., B.C. Sans Souci, Cool Down, B.C. 3 Sans-Atout, B.C. Bridge 4-ever, De Denk Tank, B.C. Arnhem Noord, Acol Bridge Club, Aaltense B.C., Bridgeclub Valburg. Van het bestuur is aanwezig: Elly De Regt, voorzitter, Wim Adriaanse, penningmeester en clubadviseur, DKL Ronald Versteeg en secretaris Rigtje Roelofs, (notulist)

Afwezig met bericht van verhindering: Piet Spruit, erelid, B.C. Ruiten Troef, B.C. Essenburg, B.C. Zeddam, B.C. Rijnbridge, B.C. Doesburg, B.C. Angerlo, B.C. de Honneur, B.C. Berkel Bridge

 

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededeling: Samenstelling van de protestcommissie moet nog aan de agenda worden toegevoegd.
 3. Notulen 17-3-2017

Mieke Teng zegt dat haar club Acol Bridgeclub heet. De toevoeging Velp hoort er niet bij.

Verder geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

 1. Bestuur:

Afscheid van Ronald Versteeg. De voorzitter schetst zijn cariere bij het district. Ronald vult zelf direct een aantal zaken aan. Sinds 1991 wedstrijdleider. Direct door Cor van Beelen, DKL, benaderd om district wedstrijden te leiden. Na onverwacht overlijden van Cor in 1998 benoemd tot DKL, en die taak onafgebroken uitgevoerd.  Ronald noemt ook de vele voorzitters die samen met hem in het bestuur hebben gezeten. Elly overhandigt hem een sculptuur van Adie de Waard, genaamd De Hoogvlieger. Het is een pak kaarten met vleugels. Tevens stelt de voorzitter de vergadering voor Ronald te benoemen tot erelid van het district. Dit wordt met groot applaus goedgekeurd.

Ook Ruurd Riewald spreekt Ronald nog even toe, en dankt hem voor de vele jaren van samenwerking.

Afscheid van Roelof Santing. Deze kon helaas niet aanwezig zijn, maar werd in de vergadering bedankt voor het vele werk dat hij als onderwijsadviseur en later als clubadviseur voor het district heeft gedaan. Ook is hij binnen de NBB actief geweest bij de overgang naar de nieuwe structuur in 2010.

De functie van clubadviseur wordt overgenomen door Wim Adriaanse. De functie van onderwijsadviseur is vacant. De aanwezigen wordt gevraagd na te denken over geschikte kandidaten.

Met het aftreden van Ronald was er een vacature voor DKL. Het bestuur stelt voor hierin Henk Uijterwaal te benoemen. De vergadering bekrachtigt dit met een groot applaus. Henk heeft in de afgelopen maanden al veel contact gehad met Ronald, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zijn officiële taak is begonnen bij het seizoen 2017-2018.

 1. Wedstrijdzaken.

De laatste tijd zijn er diverse mails gestuurd over de viertallen en de competities.

15-11 Viertallen competitie samen met Nijmegen.

Damesparen. Er zijn nog heel weinig inschrijvingen. De vraag is of op twee zaterdagen spelen de beste vorm is.

Districtsbeker is helaas wat in de vergetelheid geraakt.

Hetty Centen spreekt haar waardering uit over de communicatie tot nu toe. Is een service van de NBB om zo de leden te kunnen bereiken. Als iemand deze mails niet wil ontvangen kan je onderaan de pagina deze service uit zetten. Het is niet altijd duidelijk aan wie de mail gericht is. Henk zal dat met de NBB uitzoeken.

 1. Samenstelling Protestcommissie.

Door de benoeming van Henk Uijterwaal tot DKL, is zijn plaats in de protestcommissie vacant. Saskia Hermans heeft zich bereid verklaard deze plaats in te nemen. Benoeming wordt bekrachtigd met applaus.

 1. Begroting

CLA en CLB staan nog onveranderd op de begroting. De structuur gaat veranderen, nog niet helemaal duidelijk hoe.

De voorraad prijzen begint op te raken. Er zullen nieuwe gekocht moeten worden.

De begroting is in evenwicht. Verder geen vragen hierover.

Voor de voorjaar vergadering is een nieuw reservelid van de kascommissie nodig. Hetty Centen stelt zich beschikbaar.

 1. Clubaangelegenheden.

Roelof Santing had een enquete naar alle voorzitters van de aangesloten verenigingen gestuurd. Roelof heeft de antwoorden verwerkt. Wim stuurt de uitkomsten  aan de clubbesturen.

Onderwijszaken.

Het bijscholen van het actieve kader in de clubs zal door Henk Uijterwaal ter hand worden genomen. Eerste kaderdag 3-2-2018 Zal waarschijnlijk over Ranking en de nieuwe spelregels gaan. Tot het kader wordt gerekend iedereen die actief is in de clubs, met of zonder diploma. Nog niet bekend waar deze dag gehouden zal worden.

Cursus voor bridgers, georganiseerd vanuit het district loopt moeilijk. Vanuit de clubs georganiseerde (bij)scholingen lopen vaak veel beter.

 1. Bridge Congres

4 November 2017 in Zwolle. Algemene ledenvergadering en diverse workshops. Deze zijn vaak goed voor het opdoen van nieuwe ideeën.

 1. Rondvraag

- Paul Huizinga meldt dat er een fusie is geweest tussen de clubs Vale Ouwe uit Laag Soeren, en Veluwezoom uit Dieren, resulterend in de bridgeclub Dieren. Het fusieproces is goed verlopen. Nieuwe club wil deelnemen aan de district competities.

- Marijke van Brandenburg, Elser B.C. vraagt of het NBBR de ranking ondersteunt. De nieuwste versie van het rekenprogramma kan dat.

Geeft als tip voor het bestuur aparte e-mail adressen per functie te maken. Deze veranderen dan niet bij een bestuurswissel. Uit de zaal wordt gemeld dat ook deze adressen gehacked kunnen worden. Ook uitgebreide discussie over voor en nadelen van het kunnen vinden van e-mail adressen van bestuurders en clubleden.

- Vraag: NBBR versie 3 zou een kleiner scherm geven. Dit heeft te maken met de resolutie van je pc.

-Ruud Vellema. Hij krijgt veel vragen wat de activiteiten van het district zijn. Hij vraagt zich af hoe je voor elkaar kan krijgen dat meer mensen weet hebben van alle activiteiten van het district MOG. Ook door besturen van de clubs zou meer bekendheid hieraan gegeven kunnen worden. Paul Huizinga vindt dat de oplossing in de persoonlijke benadering zit. Iemand anders stelt voor buddy’s te benoemen voor nieuwe leden om ze wegwijs te maken in de club en het district.

- Jeanette Huyser zegt dat spelers uit lagere groepen vaak niet durven mee te doen. Henk Uijterwaal zegt dat daar speciaal de klavercompetitie voor is.

- Ben Dries meld dat 5 clubs uit de Lingewaard begonnen zijn met een passageclub. Beginners spelen, aangehaakt aan een van de clubs in een eigen groep. Na 1 jaar gaan ze vaak over naar een gewoon lidmaatschap.

- Wim Adriaans zegt dat hij als penningmeester vaak problemen heeft met het innen van de inschrijfgelden. Op de website staat betaling bij inschrijving. Een optie is bij inschrijving direct een mail naar de penningmeester van de club. Ander voorstel is inschrijving te koppelen aan een automatische incasso via de NBB.

- Iet Dik stelt vast dat er 26 clubs niet aanwezig zijn en ook geen bericht van verhindering hebben gestuurd. Hoe betrek je hen meer bij het district.

12. Sluiting.

Het districtsbestuur biedt een lunch aan voor alle deelnemers aan de Waanders Trofee. 14 Paren strijden hierom in een gezellige drive, gewonnen door Hetty Centen en Henny Meyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Midden en Oost Gelderland 2017

 

Aantal clubs 61

Ereleden: Piet Spruit en Ronald Versteeg

 

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Elly de Regt

Voorzitter

Maart 2018

nee

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2018

ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

Clubadviseur

oktober 2019

ja

Henk Uijterwaal

DKL

oktober 2020

Ja

Vacant

Onderwijs adviseur

 

 

 

 

 

In het voorjaar gaf Ronald Versteeg aan na 19 jaar te willen stoppen met zijn functie als DKL. Dat gaf ruim de tijd naar een opvolger te zoeken. Henk Uijterwaal stelde zich beschikbaar, en gedurende de zomer was er ruim tijd voor een overdracht, zodat het seizoen 2017-2018 soepel kon beginnnen onder leiding van de nieuwe DKL. IN de najaarsvergadering werd afscheid genomen van Ronald. Hij werd hierbij tot erelid benoemd.

Roelof Santing trad af. Zijn taak als club adviseur werd over genomen door Wim Adriaanse. Voor de functie van onderwijsadviseur is nog geen opvolger gevonden.  Het bestuur vergaderde 4 maal, waarvan eenmaal voor een deel met Koos Vrieze, Petra van Wingerden en Alexandra Ouwejan, voorzitter resp. leden van het bondsbestuur.

De behandeling van de Straf- en Tuchtcommissie werd uitgesteld naar november. In aanwezigheid van Elly de Regt, Wim Adriaanse en Ronald Versteeg werd de klacht niet ontvankelijk verklaard. Het district wordt niet gezien als lid van de bridgebond.

 

Henk Uijterwaal verliet de protestcommissie bij zijn benoeming tot DKL. Saskia Hermans werd in zijn plaats benoemd. Ze hadden geen protesten te behandelen.

 

Kascommissie: Ben Dries trad af, Jos Schunselaar werd voorzitter, Ben van Kampen lid, en Hetty Centen stelde zich beschikbaar als reserve.

 

Tweemaal werd een districtsvergadering gehouden, eenmaal in Doetinchem, eenmaal in Arnhem. Er waren 22 resp 29 clubs aanwezig.

Op 1-4-2017 werd het Lustrum gevierd, met een inleiding door Jet Pasman, gevolgd door een geanimeerde bridgedrive waar ook Jet Pasman en haar echtgenoot Chris Niemeijer aan deelnamen.

 

De cursus CLB werd gegeven en zorgde voor 4 nieuwe clubleiders B in ons district.

 

Districtswedstrijd

Winnaars

Deelname

paren/teams

Azen Kampioenschap

Andre Boon & Harrie Rietberg

24

Adrie de Waard trofee

Interbridge

11

Waanders trofee

Hetty Centen & Henny Meijer

14

Klaver Kampioenschap

Gee en Cees Bijkerk

22

District Beker Toernooi

Niet gespeeld

 

Dames paren

Miep Houben & Ankie van Randeraat

13

Gemengde paren

Mary & Hans IJsseldijk

20

Open paren

Peter Alleblas & Yvonne Verloop

18

Viertallen hoofdklasse

Veenendaalse BV 1

7

Viertallen 1e klasse             groep A

De Bennekomse B.C. 1

8

groep B

B.C. Interbridge 8

7

Viertallen 2e klasse

B.C. Interbridge 10

8

Senioren viertallen

Team de IJsselstrekers

18

Toekomstdrive

Groep A

Monique v.d. Berg & Danny Jansen

38

 

Groep B

Olga Diepeveen & Riet van Zelst

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 2017

     

( E = exploitatie )

         

( B = begroting )

         
               

INKOMSTEN

   

   E 2016

   B 2017

   E 2017

   B 2018

       

 

 

 

 

Viertallen

   

2.392,50

2.500,00

2.247,50

2.500,00

Parencompetities

   

1.265,00

1.300,00

1.298,00

1.300,00

Senioren viertallen

   

198,00

330,00

396,00

330,00

Adri de Waard Trofee

 

302,50

330,00

275,00

330,00

Kaderdagen en/of workshops

300,00

300,00

500,00

300,00

Districts Beker Toernooi

 

0,00

275,00

0,00

275,00

Toekomstdrive

   

712,50

600,00

950,00

800,00

NBB retributie

   

4.157,00

3.800,00

3.770,50

3.800,00

Vrijval voorziening lustrumviering

 

 

1.000,00

 

Rente

     

30,85

40,00

12,68

15,00

CLA/CLB cursussen

 

1.059,25

       PM

1.342,16

       PM

 

TOTAAL INKOMSTEN

10.417,60

9.475,00

11.791,84

9.650,00

               

UITGAVEN

           
               

Viertallen

   

2.193,90

2.300,00

2.264,52

2.300,00

Parencompetities

   

1.882,00

1.800,00

1.936,57

2.000,00

Senioren viertallen

   

235,30

250,00

422,32

250,00

Adri de Waard Trofee

 

380,45

450,00

347,15

450,00

Klavercompetitie

   

163,16

250,00

144,65

200,00

Azenkampioenschap

 

162,41

250,00

150,32

200,00

Prijzen

     

0,00

550,00

58,20

500,00

Kaderdagen en/of workshops

425,10

300,00

562,16

300,00

Districts Beker Toernooi

 

0,00

300,00

0,00

275,00

Toekomstdrive

   

1.236,50

800,00

1.647,36

900,00

Bestuurskosten

   

1.127,59

1.000,00

848,90

1.000,00

Districtsraad

   

615,10

600,00

698,70

650,00

Regiobijeenkomsten

 

129,80

200,00

0,00

200,00

Kosten lustrumviering

 

 

 

1.469,82

 

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Bankkosten

   

108,75

125,00

114,71

125,00

CLA/CLB cursussen

 

1.059,25

       PM

1.342,16

       PM

Onvoorzien

   

0,00

100,00

0,00

100,00

Voordelig resultaat 2016

 

498,29

 

 

 

Nadelig resultaat 2017

 

 

 

415,70

 

 

TOTAAL UITGAVEN

10.417,60

9.475,00

11.791,84

9.650,00

               

BALANSSPECIFICATIES

       

 

             

 

Nog te ontvangen

   

ult. 2017

 ult. 2016

 

         

 

 

 

Rente spaarrekening

   

12,68

30,85

 

Senioren viertallen

     

 

198,00

 

Parencompetities

     

187,00

506,00

 

     

Totaal balanspost

199,68

734,85

 

         

 

 

 

Nog te betalen

     

 

 

 

         

 

 

 

Bestuurskosten

     

16,80

56,44

 

Paren- en viertallencompetities

 

139,94

2.086,37

 

Bankkosten

     

32,54

31,04

 

     

Totaal balanspost

189,28

2.173,85

 

         

 

 

 

Vooruitontvangen

   

 

 

 

         

 

 

 

Parencompetities

     

638,00

 

 

Viertallen

 ( zie opmerking )

   

1.160,00

1.087,50

 

CLB cursus

     

 

1.000,00

 

     

Totaal balanspost

1.798,00

2.087,50

 

             

 

Opmerking viertallen

       

 

De in het najaar 2017 ontvangen bijdragen worden op

 

 

50/50 % basis over 2017 en 2018 verdeeld

   

 

             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur.

 

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 3 jaar, en is daarna nog maximaal 2 maal herkiesbaar.

De bestuurstermijn van de voorzitter, Elly de Regt,  verloopt bij deze vergadering. Zij heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Alle pogingen om een geschikte opvolger te vinden zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Wij verzoeken een ieder om bij zichzelf of zijn/haar omgeving te rade te gaan, of er iemand is die deze mooie taak op zich wil nemen.

De secretaris, Rigtje Roelofs, is ook statutair aftredend, maar stelt zich voor een derde termijn van 3 jaar herkiesbaar.

De penningmeester, Wim Adriaanse, vervult op dit moment ook de functie van clubadviseur. Zijn derde termijn van 3 jaar verloopt in oktober. Ook daar zijn wij dus op zoek naar een opvolger.

De DKL, Henk Uijterwaal is pas sinds oktober 2017 officieel in functie, en heeft dus gelukkig nog vele jaren te gaan.

Er bestaat een vacature voor de functie van opleidingsadviseur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2018 – 2019 concept 23 feb 2018    

District Midden & Oost Gelderland

Open paren

alle klassen 3x2 zittingen

 

za     16/3/19  Doorwerth

za     6/4/19  Doetinchem

z0     12/5/19  Arnhem

 

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

samen met district Nijmegen

 

wo      14/11/18   Arnhem

Aanvang: 9.45 uur 

Leeftijd: geboortejaar 1958 of eerder

20 25/11/18  NK senioren viertallen

Utrecht

 

Adri de Waard Trofee

maximaal 18 teams

 

zo  26/5/19   Arnhem

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

4x 1 zitting

 

zo   4/11/18  Arnhem

zo   2/12/18  Arnhem

zo   3/2/19    Arnhem

zo   17/2/19    Arnhem

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

alle klassen

Doetinchem/Doorwerth/Arnhem

vr  26/10/18 

vr  16/11/18

vr  7/12 /18

vr  11/1/19    

vr  25/1/19 

vr  15/2/19

vr   8/3/19

 

 

Aanvang: 19.30 uur

Cursussen

 

Clubleider B (CLB)

Locaties:  ?

de lessen duren van

10.00 tot 13.00 uur

 

NBBR op aanvraag

rigtjer@gmail.com

Dames paren

4x1zitting

 

za  24/11/18   Arnhem

za   15/12/18  Arnhem

za 5/1/19        Arnhem

za 19/1/19      Arnhem

 

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 maximale rating 850

 

Finale

za    9/2/19   Arnhem

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 7/3/19

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za        18/5/2019  Arnhem

             finaledag

             (halve finale + finale)

 

 

Senioren paren

samen met district Nijmegen

5x1 zitting

 

wo    23/1/19   Nijmegen

wo     6/2/19    Nijmegen

wo     20/2/19  Nijmegen

wo     13/3/19  Nijmegen

wo     20/3/19  Nijmegen

 

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1958 of eerder

Azenkampioenschap

maximaal 48 paren

 

 

za  6/10/18   Arnhem

 

 

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

maximaal 48 paren

 

Zo  19/5/19  mei 2018  Arnhem

 

Aanvang: 11.00 uur

 

 

 

Cursus aanbod.

 

De cursus CLA is vervallen. In plaats daarvoor is gekomen de Basis vaardigheden Clubleiding BVC. Deze is verdeeld in twee modules. BVC Organiseren en BNC Arbitreren.

Uitgebreide uitleg vindt U op de website van de NBB onder Kaderopleidingen / BVC

De BVC dient als basis voor de cursus CLA welke in het voorjaar 2019 wordt gegeven.

Data hiervoor worden in overleg met de NBB vastgesteld.

 

De cursus voor het rekenprogramma NBBR wordt op aanvraag gegeven. Maximaal 5 personen per keer. Voor afspraken kunt U mailen met Rigtje Roelofs  rigtjer@gmail.com