Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief

District Midden en Oost Gelderland

Oktober 2017

page1image1640

Inhoud:

Voorwoord voorzitter
Agenda vergadering 21-10-2017 Notulen 28-3-2016 Kennismaking voorgestelde DKL Bestuur
Begroting 2017
Wedstrijdzaken
Power Point LTC van Piet Spruit

blz3 blz 4 blz 5

blz 10 blz 11

blz 12 blz 13

blz 14

page2image4560

[Nieuwsbrief oktober 2017]

2

VOORWOORD

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,
Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op zaterdag 21 oktober in Arnhem.
Na een hopelijk vruchtbare vergadering zou het fijn zijn als u ook gebruik maakt van de lunch en meespeelt om de felbegeerde Waanderstrofee.
Op de agenda staan de gebruikelijke agendapunten die wedstrijden, onderwijs en regiobijeenkomsten betreffen. Uiteraard ook de begroting voor komend boekjaar.

De districtscompetitieleider Ronald Versteeg legt na 19 jaar zijn functie neer. Wij danken hem zeer voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor het organiseren van de wedstrijden in het district. Het is nu tijd om zelf mee te bridgen aldus Ronald. Het is hem van harte gegund.

Het bestuur is verheugd, dat Henk Uijterwaal bereid is hem in deze functie op te volgen. Wij denken in hem een energieke, deskundige opvolger te hebben gevonden.
Roelof Santing treedt af als onderwijsadviseur/clubadviseurvoorzitter. Helaas kan hij niet op de vergadering aanwezig zijn. Wij danken hem van harte voor zijn jarenlange grote inzet voor het district. Voor de functie van onderwijsadviseur zoeken wij nog een opvolger. De functie van clubadviseur neemt de penningmeester over.

Op zaterdag 4 november organiseert de NBB haar jaarlijkse Bridgecongres in Zwolle Naast diverse informatiestands/presentaties op de bridgemarkt en de mogelijkheid om te bridgen, zijn er tal van workshops. Dit jaar is er veel
aandacht voor de (vernieuwde) producten en diensten van de BridgeBond. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om een rondleiding te volgen in het PEC Zwolle- stadion. De dag wordt op een bijzondere manier geopend: je kunt kijken naar de première van de interactieve bridgefilm "Hoe heurt het?" (werktitel), toegelicht door Eric van Dijk en uiteraard in de middag de Algemene Ledenvergadering. Wilt u als vereniging invloed hebben op de gang van zaken bij de NBB laat uw stem dan horen op de ALV.

Ik hoop u op zaterdag 21 oktober te mogen begroeten, Namens het districtsbestuur,

Elly de Regt-van Dijk.
Voorzitter district Midden en Oost Gelderland

page3image17800

[Nieuwsbrief oktober 2017]

3

Agenda

Districtraadsvergadering Zaterdag 21-10-2017 De Denktank Sperwerstraat 59 6823 DK Arnhem

1. Opening
2. Mededelingeningekomenstukken 3. Notulenvergadering17-3-2017 4. Bestuur.

Afscheid Ronald Versteeg
Afscheid Roelof Santing
Benoeming Henk Uijterwaal tot DKL

5. Wedstrijdzaken
6. Benoemingprotestcommissie 7. Begroting2018
8. Clubaangelegenheden
9. Onderwijszaken

 1. Bridgecongres

 2. Rondvraag

12. Sluiting

Aansluitend wordt U uitgenodigd voor de lunch, en het spelen van een kleine drive om de Waanders Trofee. Voor beiden graag opgave vooraf, zodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

page4image7608

[Nieuwsbrief oktober 2017]

4

Notulen District Raad Vergadering 17-03-2017

Aanwezig: Hr Piet Spruit, erelid. De clubs B.C. Montferland, De Wehlse Snit, B.C. Angerlo, B.C. Cool Down, Elster Bridge Club, B.C. Huissen, B.C. Valburg, B.C. Klavertje elf, Bridge 4-ever, Bennekomse Bridge Club, ABCD, B.C. de Liemers, B.C. Didam, B.C. Zevenaar, B.C. Interbridge, B.C. de Denk Tank, B.C. de Robber, B.C. Zeddam, B.C. de Honneur, Rosendaelse Bridge Club, A.B.C. Wageningen, B.C. Schaarsbergen, B.C. de IJsselstreek. Namens het bondsbestuur: Petra van Wingerden.

Het bestuur was voltallig aanwezig: Elly de Regt, Wim Adriaanse, Ronald Versteeg, Roelof Santing en Rigtje Roelofs, notulen.

1. Opening door de voorzitter. Zij heet iedereen welkom, in het bijzonder Piet Spruit, erelid en Petra van Wingerden, lid van het bondsbestuur.

2. Mededeling en ingekomen stukken.

 • Voorstel tot wijziging van het wedstrijdreglement voor de

  districtswedstrijden. Dit voorstel is als bijlage verstuurd bij de

  nieuwsbrief.

 • Volmacht van B.C. Zevenaar aan Klaas Brink, om namens deze

  vereniging te stemmen.

 • Bericht van verhindering van: B.C. Essenburg, B.C. Sans Souci, B.C.

  Varsseveld, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C.,B.C. Doesburg, B.C. Arnhem

  Noord en Acol Bridge Club Velp. 3. Notulen 22-10-2016.

 • Naar aanleiding van de notulen over het Ranking systeem vraagt Guus Lijnkamp, B.C. de Liemers of er al ervaringen zijn met het Ranking systeem. Ronald Versteeg draait het systeem parallel aan de standaard van het NBBR, om ervaring op te doen. Hetty Centen, A.B.C.D. werkt er sinds januari mee, vindt het een fluitje van een cent. Het hele systeem wordt nog geïntegreerd in het NBBR .

 • Verder geen vragen. Zodat de notulen zijn goed gekeurd. 4. Jaarverslag.

 • Henk Uijterwaal vraagt de spelling van zijn naam te corrigeren.

 • De voorzitter geeft een toelichting op de turbulente gebeurtenissen

  van het afgelopen jaar. Het had afgerond moeten zijn, door een uitspraak van de straf en tucht commissie die voor 16-3 op de agenda stond. Doordat voor één lid van de commissie gewraakt is , één lid wil

page5image19040

[Nieuwsbrief oktober 2017]

5

niet, en een derde lid langdurig in het buitenland verkeert, konden er niet voldoende leden van de commissie bij elkaar komen. Daardoor kan er voor de klacht van 30 augustus 2016 niet eerder dan oktober 2017 een zitting zijn.. In de zienswijze die het bondsbestuur heeft ingebracht bij de klacht en tuchtcommissie vraagt zij zich af of het districtsbestuur wel ontvankelijk is om een klacht in te dienen. Het districtsbestuur vraagt zich naar aanleiding hiervan af wat onze positie dan wel is. Bestaan wij wel voor de NBB?

5. Petra van Wingerden doet een dringend beroep op het districtsbestuur om nogmaals, nu met haar/het Bondsbestuur in gesprek te gaan. Voorzitter geeft aan dit in het bestuur te bespreken.

6. Financiële Jaarstukken.
Wim Adriaanse geeft een toelichting. Belangstelling voor de

districtswedstrijden neemt af, waardoor de inkomsten ook af nemen.

Er zijn geen vragen.
7. Verslag Kas Controle commissie.

Ben Dries doet verslag van de controle van de kas en verklaart deze prima in orde. Hij leest een verklaring met die inhoud voor, en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus bevestigd.

8. Samenstelling nieuwe kas controle commissie.
Ben Dries treedt statutair af. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Jos Schunselaar. Ben Kampen was reserve lid, wordt nu lid, en Henk Uijterwaal stelt zich beschikbaar als reservelid.

9. Wedstrijd zaken.

 • Inschrijving voor de damesparen loopt terug, dit jaar waren er 14

  paren. 12 paren is een minimum om de wedstrijd in elk geval voor de helft kostendekkend te houden. Voorstel om de wedstrijd terug te brengen naar 2 delen, te spelen op een dag. Maria Jansen, B.C. de Honneur, zou dat erg jammer vinden. Zij heeft voor dit seizoen erg haar best gedaan binnen haar club, wat resulteerde in 5 aanmeldingen van haar club. Voor het komend seizoen zijn de data wat beter gekozen, zodat er misschien weer meer deelnemers komen. De wedstrijd zou je ook open kunnen stellen voor deelnemers van buiten het district. Wellicht wat meer publiciteit aan geven.

 • Senioren viertallen zou ook open kunnen staan voor paren van buiten het district.

 • District Beker Toernooi. Is helaas niet gespeeld wegens gebrek aan belangstelling.

 • Senioren paren wordt al samen met Nijmegen gespeeld.

 • Adrie de Waard. Deze wedstrijd werd in het verleden gewonnen door

  Interbridge of Onstein met deelname van paren die tweede divisie

page6image22328

[Nieuwsbrief oktober 2017]

6

spelen. Roelof Santing stelde voor deze wedstrijd alleen open te stellen voor spelers die op districtsniveau spelen. Het bestuur neemt dit graag over. Hetty Centen (A.B.C.D.) zegt dat het zeker drempel verlagend zal werken voor deelname van de andere clubs.

 • Ranking systeem. Ronald gebruikt dit als wedstrijdleider bij zijn eigen club om ervaring op te doen. Zodra hij zover is, wil hij een kaderdag voor T.C. leden organiseren om het in de praktijk te demonstreren. Steven Marlis, (Bridge 4-ever) vraagt om nog eens de voordelen van het systeem op een rijtje te zetten. Deze liggen vooral in het feit dat afwezigheid voor vakantie of ziekte geen invloed hebben op promotie of degradatie. Het verplicht eens per week te komen lid van een club te worden vervalt. Juist deze verplichting weerhoudt soms mensen om lid van een club te worden of te blijven. Je speelt in dit systeem tegen tegenstanders van ongeveer dezelfde sterkte en bij veel afwezigen zijn de lijnen groot genoeg voor een eerlijke score.. Egbert Moester, B.C. de Robber zegt het al 2 jaar met volle tevredenheid te gebruiken. Als het eenmaal draait is het weinig extra werk voor de TC. Wel heeft hij de clubleden eerst van de voordelen moeten overtuigen in de ALV.

 • Ronald kondigt wijzigingen aan in het wedstrijd regelement van de EBC. Het tijdpad voor het invoeren ervan in de Nederlandse Bridge Bond staat inmiddels op de website van het district.

 • Ronald heeft samen met de helpdesk voor het rekenprogramma van de bridgebond een poging gedaan de viertallen wedstijden die in ons district op twee locaties worden gespeeld, te combineren en er een Butleruitslag van te maken. Dit is gelukt, wordt mogelijk het volgend seizoen ingevoerd.

 • Namens Interbridge, de Denk Tank en B.C. Duiven is een voorstel tot wijziging van het wedstrijd regelement bij districtswedstrijden ingediend. Henk Uijterwaal geeft een toelichting. Het voorstel houdt in het artikel te schrappen waarin openingen met minder dan 7 punten wordt toegestaan, conform het reglement van de NBB. Ronald raadt af dit voorstel aan te nemen. Het artikel is vooral opgenomen om zwakkere spelers te beschermen tegen deze biedingen waar ze geen goede verdediging tegen hebben. Binnen de NBB is het toegestaan dat districten een iets ander wedstrijdreglement geldt dan binnen de NBB, zolang er geen tegenstrijdigheden in voor komen. Er volgt een levendige discussie, tijdens de vergadering en in een korte schorsing van de vergadering. Na afloop volgt een stemming. Jos Schunselaar is aangesteld als teller. Bij een aanwezigheid van 22 clubs zijn er 18 stemmen voor, geen tegen, en 4 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen.

page7image22728

[Nieuwsbrief oktober 2017]

7

Naar aanleiding van het genomen besluit geeft Ronald aan, dat hij het rooster van aftreden gewijzigd wil zien, omdat hij in oktober niet meer herkiesbaar wil zijn.

Club adviseur.
Roelof Santing vervult sinds een half jaar zowel de functie van

clubadviseur als opleidingsadviseur hetgeen hij een ongewenste situatie vindt.

Roelof wil graag meer weten over het reilen en zeilen van de 60 clubs in ons district. Heeft geen idee wat er speelt bij de diverse clubs. Daartoe heeft hij een vragenlijst verstuurd aan de voorzitters, die simpel ingevuld kan worden. Tot nu heeft hij ongeveer 20 reacties ontvangen. Gaat de voorzitters nogmaals persoonlijk benaderen.

Toekomstdrive.
Was vorig jaar een groot succes, is het weer aan het organiseren. Hij

heeft alle hem bekende docenten aangeschreven om met hun leerlingen deel te nemen. Als er nog docenten binnen een club actief zijn, die Roelof niet kent, dan graag deze oproep aan ze doorgeven. Steven Marlis vraag waar het verschil in kosten voor deelname tussen de verschillende districten in zit. MOG vraagt 15,- per paar. Daarvoor wordt de drive georganiseerd, en zijn er de hele dag hapjes en een lunch. Op de begroting staat ook een post van 500,- als bijdrage van het district. Klaas Brink vindt dat het best meer mag zijn, gezien de financiele situatie van het district. Het zijn tenslotte de toekomstige leden van onze clubs. Roelof geeft aan dat hij vorige keer een volle zaal had. De zeer redelijke prijs kan niet het bezwaar zijn om mee te doen.

Cursus spelpeil verbetering. In tegenstelling tot andere districten is in ons district erg weinig belangstelling. In 2015 zijn 40 cursussen georganiseerd, verspreid over het district. Slechts 12 konden doorgang vinden, omdat er niet genoeg belangstelling was. Bij een nieuwe poging dit jaar zijn ook de docenten niet enthousiast om mee te doen. Derhalve zijn geen cursussen georganiseerd. Ben Dries zegt dat een cursus gegeven in de eigen club wel veel deelnemers kent.

12.
Rigtje wijst er nog eens op, dat als clubs hun technisch kader wat willen uitbreiden, zij een cursus NBBR bij haar kunnen aanvragen.

13. Lustrum
Wim licht programma voor het vieren van het 80 jarig bestaan van het district op 1 april a.s. nog eens toe, Feestelijke bridgedrive, waarbij Jet Pasman een presentatie zal geven en meespeelt. Zij levert ook een aantal spellen aan, die in de feestelijke drive gespeeld gaan worden. Daarna komt ze

10.

11.

NBBR.

page8image24464

[Nieuwsbrief oktober 2017]

8

nog op de spellen terug. Ook haar echtgenoot Chris Niemeijer komt mee, dus

mis deze kans niet tegen hen te spelen. Inschrijving is nog open

 1. Rondvraag

 2. Marijke van Brandenburg, Elster B.C. stelt de vraag hoe alle leden

persoonlijk aangeschreven waren over de cursus spelpeil verbetering. Zou liever zien dat de aankondiging naar de clubs gaat en dat zij het zelf onder hun leden verspreiden. De ervaring daarmee is slecht. Zaken die naar alle leden persoonlijk gaan, sturen wij naar de NBB, en zij sturen het door naar de leden. Petra van Wingerden wijst er op, dat als je zaken niet wilt ontvangen, je dat aan kan geven via mijn NBB. Het district geeft nooit e-mail adressen aan anderen. Zaken die aan veel mensen verstuurd worden gaan altijd onder BCC.

16. Sluiting
Na afloop geeft Piet Spruit een presentatie over Losing Trick Count. Aan het eind van deze nieuwsbrief vindt U de volledige Powerpoint presentatie.

page9image9160

[Nieuwsbrief oktober 2017]

9

Kennismaking Henk Uijterwaal

In de komende ledenvergadering van het district MOG zal het bestuur mij voordragen als DKL en de opvolger van Ronald Versteeg. Graag wil ik mij even voorstellen.

Het zal rond 1974 geweest zijn dat ik thuis heb leren bridgen. In 1980 ben ik ik lid geworden van de studentenbridgeclub VBG in Utrecht en dus ook van de NBB. Een jaar later ben ik in de organisatie van bridgewedstrijden gerold en daar ben ik nooit meer uitgekomen. In de loop van de jaren ben ik bestuurslid geweest bij een viertal clubs, heb ik de diploma's WL en bridgedocent gehaald, was ik 15 jaar actief als bondsarbiter bij de landelijke competities, heb ik 10 jaar de rol van RKL voor de regio Amsterdam vervuld, en dan ben ik ongetwijfeld nog heel veel vergeten. Door factoren buiten het bridge, was ik de laatste jaren wat minder actief op dit front. Het bloed kruipt echter waar het niet kan gaan, dus toen ik eerder dit jaar gevraagd werd als DKL van het district MOG, was dat een uitdaging die ik meteen heb aangenomen.

De laatste maanden heb ik samen met mijn voorganger gewerkt aan de afronding van het seizoen 2016-2017 en de start van het seizoen 2017-2018, en geprobeerd zijn kennis en ervaring van de afgelopen 25 jaar mij eigen te
maken. Wat ik zie, is een actief district dat een groot aantal leuke, interessante en spannende activiteiten voor de clubs en spelers in de regio organiseert. Daar moeten we natuurlijk mee doorgaan. Wat mij echter zorgen baart, is dat de deelname over de hele linie de laatste jaren langzaam terugloopt. Waar dit in zit, weet ik nog niet, maar ik

zie het wel als een uitdaging om het tij te keren en in de komende jaren een voor alle clubs en bridgers in het district interessant programma van districtscompetities te blijven organiseren.

Henk Uijterwaal

page10image16624

[Nieuwsbrief oktober 2017]

10

Bestuur.

Roelof Santing heeft in de afgelopen periode zijn functies in het bestuur neergelegd. Dat betekent dat er vacatures zijn ontstaan voor de functie van clubadviseur en onderwijsadviseur. Wim Adriaanse, penningmeester heeft de functie van clubadviseur overgenomen, voor onderwijsadviseur wordt nog een kandidaat gezocht.

Ronald Versteeg heeft ook te kennen gegeven na zeer veel jaren zijn functie neer te willen leggen. Henk Uijterwaal is bereid gevonden deze functie over te nemen, en heeft daar de afgelopen tijd al veel werk voor verricht.
Henk was lid van de protestcommissie. Saskia Hermans is bereid gevonden zijn plaats hierin over te nemen.

In het voorjaar van 2018 zijn de voorzitter Elly de Regt, en de secretaris Rigtje Roelofs statutair aan de beurt om af te treden. De voorzitter stelt zich niet herkiesbaar, de secretaris wel.

page11image7768

[Nieuwsbrief oktober 2017]

11

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

BEGROTING 2018

page12image2848page12image3008page12image3432page12image4024page12image4448page12image4872page12image5032page12image5456

E = exploitatierekening B = begroting

INKOMSTEN

Viertallen
Parencompetities
Senioren viertallen
Adri de Waard Trofee Kaderdagen en/of workshops Districts Beker Toernooi Toekomstdrive

NBB retributie Rente
CLA/CLB cursussen

TOTAAL

UITGAVEN

Viertallen 2.193,90 page12image98402.300,00 page12image100722.300,00 Parencompetities 1.882,00 page12image105121.800,00 page12image107442.000,00

page12image11264

E 2016

page12image13256page12image13840page12image14000

B 2017

page12image14968

B 2018

page12image17096

2.392,50 1.265,00 198,00 302,50 300,00 0,00 712,50 4.157,00 30,85 1.059,25

2.500,00 1.300,00 330,00 330,00 300,00 275,00 600,00 3.800,00 40,00

PM

2.500,00 1.300,00 330,00 330,00 300,00 275,00 800,00 3.800,00 15,00

PM

10.417,60

page12image31944

9.475,00

page12image33896

9.650,00

page12image36040

INKOMSTEN

page12image36912page12image37336page12image37760page12image38184page12image38344page12image38504page12image38664page12image38824page12image39248page12image39408page12image39568page12image39728page12image39888page12image40048page12image40208page12image40368

Senioren viertallen
Adri de Waard Trofee
Klavercompetitie page12image41528163,16 page12image41760250,00 page12image41992200,00 Azenkampioenschap page12image42408162,41 page12image42640250,00 page12image42872200,00 Prijzen page12image432880,00 page12image43520550,00 page12image43752500,00

235,30 380,45

250,00 450,00

250,00 450,00

page12image45528page12image45688page12image45848page12image46008page12image46168page12image46328page12image46488page12image46648page12image46808page12image46968page12image47128

Kaderdagen en/of workshops
Districts Beker Toernooi
Toekomstdrive 1.236,50 page12image48296800,00 page12image48528900,00

425,10 0,00

300,00 300,00

300,00 275,00

page12image50304page12image50464page12image50624page12image50784page12image50944page12image51104page12image51264

Bestuurskosten 1.127,59 Districtsraad 615,10

1.000,00 600,00

1.000,00 650,00

page12image53088page12image53248

[Nieuwsbrief oktober 2017]

12

Regiobijeenkomsten 129,80 200,00 Dotatie Jubileumfonds 200,00 200,00 Bankkosten 108,75 125,00 CLA/CLB cursussen 1.059,25 PM Onvoorzien 0,00 100,00

200,00 200,00 125,00

PM
0,00

100,00

Voordelig resultaat 2016 Begroot resultaat

TOTAAL

versie 31-08-2017

498,29

Wedstrijdzaken en Cursus.

De cursus CLA is door de NBB vervangen door modules Basis Vaardigheden Clubleider. Die bestaat uit een module organiseren en een module arbitreren. Beide modules worden digitaal aangeboden, en zijn bedoeld als e-learning. Er zal dus geen cursus CLA meer aangeboden worden. Ook is er geen examen meer aan verbonden. Wel kosten: 20,- per module exclusief het spelregelboekje. De modules zijn vanaf het voorjaar 2018 beschikbaar.
De cursus CLB staat voor het seizoen 2018-2019 op het programma. Meer gegevens op de website van de NBB bij kaderopleiding, CLA en CLB.

0,00

10.417,60

page13image17384

9.475,00

page13image19336

9.650,00

page13image21480

UITGAVEN

page13image22352

[Nieuwsbrief oktober 2017]

13

The Losing Trick Count

Een hupmiddel voor handwaardering Piet Spruit

West AV7 HV84 765 A108

Oost B82 A732 V109 H42

west oost 1SA 2

2 4 pas

Resultaat: 4 -2
Eén paar 2
contract ‘We pasten de LTC toe’

HOE ???

page14image6416

[Nieuwsbrief oktober 2017]

14

West Oost

A763
42H 9 A109742

HB10952
7 422 AB42
HV

Jennifer Jones scoorde hoog via 6 contract HOE ???

‘Ik schrijf niet voor niets boeken over de LTC’

Je hebt:

H108643 7
43
A842

Partner opent 1 . Je biedt 1 en partner 4 . Je past tevreden

page15image7024

[Nieuwsbrief oktober 2017]

15

Jij

H108643 7
43
A842

Slem gemist.

Partner

AV75 106

AHB62 H9

Klinger: ‘dat komt er van als je de LTC niet toepast’

Wanneer passen we de LTC toe? Beperkte opvatting (Andrew Robson) UFO:
Unbalanced
Fit
we
Opened

Uitgebreide opvatting: Als er een FIT is

page16image6672

[Nieuwsbrief oktober 2017]

16

LTC-formule: 24 – (X + Y) = aantal te maken slagen
X= aantal verliezers partner
Y= aantal verliezers van jou

West

AV7 HV84 765
A108

West

Oost

B82 A732 V109 H42

Oost

west oost

1SA 2 2 4 pas

Resultaat: 4 -2

13 12 32
2 totaal 7 2 totaal 9

24 – (9+7) = 8

page17image7864

[Nieuwsbrief oktober 2017]

17

West

West 7 maar na correctie 6 verliezers, oost 6 24 - (6+6) = 12

A763 42

Oost

HB10952 7
AB42
HV

9

A109742
Jennifer Jones scoorde hoog via 6
contract

Correctieregels

Er zijn omstandigheden die de uitkomst van de LTC beïnvloeden. Bijvoorbeeld:
*extreme troeffit
*alleen staande vrouwen

* meetellende versus niet meetellende vrouwen * vrouwenoverschot versus azenoverschot

De meest toegepaste correctieregel is: trek voor iedere aas die je meer hebt dan het aantal vrouwen een halve verliezer af.

page18image8928

[Nieuwsbrief oktober 2017]

18

Van biedingen naar aantal verliezers

Dat hangt mede af van de gehanteerde biedstijl
Een opening van één in een kleur schatten we in op 7 verliezers. Als openaar er minder heeft kan hij dat later nog vertellen.
Bijvoorbeeld:
1
1
2

7 verliezers

6 verliezers

1 1 3

Van opening naar maximum aantal verliezers

Mancheforcing bod 3 Semi mancheforcing bod 4 Eén in een kleur 7 1SA (15-17) 6 Zwakke twee e.d. 8 2SA 5 3X kwetsbaar 6 3X niet kwetsbaar 7

page19image8288

[Nieuwsbrief oktober 2017]

19

Van openaars rebid naar aantal verliezers

herhaling openingskleur 7 kleur bij bieden op laagste niveau 7 openingskleur met sprong 6 nieuwe kleur met sprong 6 openingskleur met dubbele sprong 5 idem met dubbele sprong 5 reverse bod 5 nieuwe kleur met sprong 5

Conversietabel Klinger

Punten Ingeschattte verliezers

7-9 9
10-12 8
13-15 6 à7
16-18 5 à6
19-21 4 à5
22+ 3 of minder

page20image5992

[Nieuwsbrief oktober 2017]

20

EK Bridge 2017 Nederland – Israël (vrouwen)

W/NZ viertallen

West

V875
HV876
A1084
-
West: 5 verliezers. Oost 6 verliezers
24- (5+6) =13 Israel: 6

Let op: geen groot slem, LTC schrijft geen contracten voor

Oost

west oost

H4
AB32 HVB3 HV7

 1. 1  2 (mf)

 2. 2  2

4 pas

Literatuur:

Klinger: The Modern Losing Trick Count Jennifer Jones: Losing Trick Count, volume I en II
Robson: Hand evaluation and the LTC Kelder& v.d. Velde: Winnende kaartwaardering

pietspruit@hotmail.com

page21image10000

[Nieuwsbrief oktober 2017