Nieuwsbrief maart 2017

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 17-3-2017 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

Inhoud:

 

 

1. Voorwoord voorzitter                                                                blz  3

2. Agenda vergadering 17-03-2017                                               blz  4

3. Notulen 22-10-2016                                                                  blz  5

4. Jaarverslag       2016                                                                blz  9

5. Financiele jaarstukken  2016                                                    blz 11 

6. Wedstrijdzaken en voorstel wedstrijdkalender 2017-2018      blz 14

7. Toekomstdrive                                                                          blz 15

7. Lustrum                                                                                    blz 16         

 

Na afloop zal Piet Spruit een presentatie geven over Losing Trick Count

Bijlage: 1

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op 17 maart 2017 in het denksportcentrum De Uitdaging te Doetinchem. In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. Zoals gebruikelijk is onze voorjaarsvergadering op vrijdagavond. Wij hopen dat veel clubbestuurders de vergadering bezoeken.

Tijdens deze bijeenkomst kijken wij terug op het bridgeseizoen 2016-2017, dat inmiddels vrijwel afgerond is. We hebben nog twee toernooien te gaan. De Toekomstdrive op 7 mei en het Adri de Waardtoernooi op 21 mei a.s. .

Aan de orde komen het jaarverslag en de jaarrekening. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen.

 Verder presenteren wij onze conceptwedstrijdkalender voor het seizoen 2017-2018 met de verschillende competities en andere districtsactiviteiten.

Tevens worden de wensen en mogelijkheden voor het onderwijsprogramma in 2016-2017 besproken.

Aansluitend aan de vergadering geeft ons erelid Piet Spruit een presentatie over Losing Trick Count.

Op 1 april viert het district het tachtig jarig bestaan.. Inmiddels hebben alle besturen een uitnodiging gehad om twee bestuursleden naar deze dag af te vaardigen. Wij rekenen op een goed opkomst. 

Ik hoop u vrijdagavond 17 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur

 Elly de Regt-van Dijk,

 

 

 

Agenda DR vergadering 17-3-2017

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 22-10-2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financiele Jaarstukken 2016
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Wedstrijd zaken
 9. Voorstel Wedstrijdkalender 2017-2018
 10. Opleidingsactiviteiten.
 11. NBBR cursus
 12. Lustrum
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.
 15. Presentatie Losing Trick Count door Piet Spruit

 

 

Mededeling en ingekomen stukken.

 • Ingekomen een brief namens  Interbridge, Didam en De Denk Tank aangaande het wedstrijdreglement. De brief is als bijlage bijgevoegd, zal worden behandeld bij wedstrijdzaken.

 

 

 

 

Notulen 22-10-2016

 

Aanwezig: Hr Piet Spruit, erelid. De clubs  B.C. Schaarsbergen, Velpse B.C., B.C. Doorwerth, B.C. Klavertje Elf, B.C, IJsselstreek, B.C. Veluwezoom, B.C. Vale Ouwe, De Bennekomse B.C., B.C. Huissen, Elster B.C., Cool Down, B.V. Arnhem Kronenburg, J.B.C. Jong Beginnen, B.C. Bridge 4-ever,B.C. Jump’85, B.C. de Honneur, De Denk Tank, B.C. Arnhem Noord, Acol Bridge Clun Velp.  Het bestuur was voltallig aanwezig: Elly de Regt, Wim Adriaanse, Ronald versteeg, Roelof Santing, Ankie van Randeraat en Rigtje Roelofs, notulen.

 

 1. Opening door de Voorzitter, met een speciaal welkom voor het erelid Piet Spruit.
 2. Mededeling. De heer Koos Vrieze, voorzitter van de NBB was alsnog verhinderd. Hij kon geen andere bestuursleden vinden die hem wilden vervangen. De toelichting op het voorgenomen beleidsplan zal dus door het bestuur worden gegeven.

Ingekomen stukken:

 • Bericht van de NBB dat de club Montferland lid is geworden van de NBB, en in het district MOG komt
 • Bericht van de NBB dat de B.C. ’t Onstein is verhuisd naar het district Twente.
 • Bericht van de NBB dat zij samen met de gemeente Rheden een project Denken en Doen opstarten in alle dorpen van de gemeente, met uitzondering van Velp.
 • Bericht van verhindering van ABC Doetinchem, B.C. Zeddam, B.C. Varsseveld, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C. B.C. Doesburg, Aaltense B.C.
 1. De Voorzitter wil de agenda in een wat andere volgorde behandelen.
 • Ankie van Randeraat, neemt na vele jaren afscheid van het bestuur. Zij was wedstrijdsecretaris, clubadviseur, en een aantal malen waarnemend voorzitter in periodes dat er geen voorzitter was. Elly bedankt haar daarvoor zeer, met een bon en bloemen. Ankie geeft nog een toelichting wat er in haar bestuursperiode allemaal veranderd is in de structuur van de bridgebond.  De vergadering bedankt haar met een groot applaus.
 • Wim Adriaanse is statutair toe aan aftreden, maar stelt zich nog een maal herkiesbaar. Er zijn geen tegencandidaten, dus Wim wordt met applaus herkozen.
 • Het bestuur stelt voor voorlopig geen nieuw bestuurslid te zoeken, maar de taken van Ankie op te splitsen. Roelof Santing is al onderwijsadviseur, zal de taak van clubadviseur erbij doen. Het wedstrijdsecretariaat zal naar Rigtje Roelofs gaan.
 1. Notulen 28-3-2016

De datum voor het lustrum volgend jaar is verzet naar 1 april 2017. Er is geen vrijwilliger gevonden die mee wil werken aan de organisatie. Wim en Roelof hebben de organisatie nu ter hand genomen. Verder geen vragen of opmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd.

 1. Wedstrijdzaken

Ronald Versteeg licht een aantal zaken toe.

 • Viertallen. De inschrijvingen zijn wat teruggelopen, van 36 naar 30 teams. Dit is niet alleen een effect van het verhuizen van ’t Onstein. De hoofdklasse bestaat nu uit 7 teams, de eerste klassen zijn twee groepen van 7 en 8 teams, en tweede klasse uit 8 teams. Hij roept clubs op om meer teams in te schrijven. Vooral voor beginnende bridgers is het belangrijk dat de tweede klasse blijft bestaan.
 • Gemengde paren. Meer inschrijvingen dan voorgaande jaren. Voor de andere parencompetities is er nog tijd om in te schrijven.
 • Ranking systeem: Wordt door de NBB aan gewerkt om het in de NBBR te incorporeren. Kan een goed onderwerp zijn om uitgebreider op een kaderdag voor het technisch kader te behandelen. Komt ook terug in een workswhop op het NBB congress.
 • Wedstrijdkalender. Doordat er minder viertallen in de hoofdklasse zitten, kunnen twee gereserveerde data vervallen. 25-11 en 24-3-2017 kunnen vervallen in de wedstrijdkalender. Lieke Mooy van B.C. Arnhem Noord vraag dan ook de contactgegevens van Ankie te veranderen in de gegevens van Rigtje.
 1. Begroting.
 • De opbrengst van het viertallen gaat wat naar beneden door het dalend aantal deelnemende viertallen. 
 • De retributie van de NBB wordt wat anders berekend, wij krijgen wat meer geld.
 • De organisatie van de CLA en CLB cursus is altijd budget neutraal. De kosten worden door de NBB vergoed. Dit begrotingsjaar wordt er weer een cursus CLB gegeven.
 • De organisatie van het Lustrum is in volle gang. In voorgaande jaren is daar steeds voor gereserveerd. Dit lijkt voldoende te zijn.
 1. Onderwijszaken
 • Toekomstdrive. Een aantal jaren geleden is er contact gezocht met de aanliggende districten IJsselstreek en Twente, om de toekomstdrive gezamenlijk te organiseren. Aanvankelijk liep dat goed, later niet meer. Vorig jaar zelf een toekomstdrive georganiseerd, was een groot succes. Zal dit begrotingsjaar zeker weer georganiseerd worden. Bij voorkeur in mei-juni, als alle bridgecursussen zijn afgelopen.
 • Begin oktober is er een kaderdag voor bridgedocenten en belangstellenden georganiseerd, in samenwerking met de vereniging van bridge docenten. Daar was veel belangstelling voor.
 • Cursus spelpeil verbetering. In andere districten waar het gegeven is, was het een groot succes. In 2014 zijn hier verspreid over het district een aantal cursussen georganiseerd, maar weinig belangstelling. In 2015 laten rusten. Dit jaar eerst geinventariseerd bij de bridgedocenten wie er belangstelling had een dergelijke cursus te geven. Daar was helaas veel te weinig reactie op, zodat het ook dit jaar niet gaat lukken dergelijke cursussen te geven.

Vooruitlopend op het overnemen van de functie van clubadviseur is Roelof onlangs naar de bijeenkomst voor clubadviseurs bij de NBB geweest. De NBB gaat een boekhoudpakket ontwikkelen, welke gratis aan de clubs ter 

 • beschikking wordt gesteld. In het bridgeblad van bovember wordt hier aandacht aan besteed. De NBB geeft het uit met een licentiecode naar analogie van het NBBR. Zal de boekhouding van de club erg veel makkelijker maken.
 • De opzet van de contributie gaat veranderen. Geen dubbelleden meer.
 • Ubid. Een bied app voor telefoon op tablet, ontwikkeld door Jan van Cleef. De NBB gaat dit ondersteunen.
 • De NBB gaat een systeem, 5 kaart hoog, propageren en ondersteunen. Bridgedocenten blijven echter vrij hun lessen naar eigen inzicht te geven.
 • Er komt een nieuwe opbouw van de cursus CLA en CLB. Het wordt een modulaire opbouw, en men kan dus kiezen welke modules men wil volgen.
 • Roelof kent nog weinig clubs. Om een indruk te krijgen wat er in het district bij de clubs leeft wil hij een kleine enquete houden, in te vullen door de voorzitters. Hij zoekt 3 of 4 clubs die bereid zijn een pilot in te vullen, en mee te kijken naar de vragen. Er melden zich voldoende vrijwilligers.
 1. Kom Erbij.

Het beleidsplan wat de NBB heeft ontwikkeld voor de komende jaren. Koos Vrieze zou het komen toelichten. Grote vraag voor het komend beleid: hoe krijgen we de vele thuisbridgers binnen de clubs. De NBB heeft een aantal richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkeld die de clubs kunnen ondersteunen. Deze zijn gratis in Utrecht te bestellen, ook om meer publiciteit rond de bridgeclubs te ontwikkelen.

De clubs zoals wij die nu kennen, worden totaalclubs genoemd, daar worden de competities gespeeld, meesterpunten verzameld etc. Komt allemaal terug in een contributie systeem, je hoeft straks niet meer voor meesterpunten te gaan betalen. Daarnaast komen basisclubs. Zij kunnen voor een klein bedrag wel gebruik maken van de faciliteiten van de NBB. Ook kunnen mensen direct lid worden van de NBB, zonder lid te zijn van een bridgeclub. Daarvoor krijgen ze een abbonnemet op het bridgeblad, en een lidmaatschaps nummer, zodat ze gratis op andere clubs mee kunnen spelen. Mensen die geen lidmaatschaps nummer hebben, moeten in de toekomst gaan betalen om een avond in te vallen. Nu al te zien in de uitslagen. Mensen die nergens lid zijn, krijgen een ander kleurtje in de uitslagen. De NBB stuurt een rekening naar de clubs van 50 cent per keer, per persoon.

Ruud Vellema, B.C. Doorwerth zegt dat we grotere problemen hebben dan het bijhouden wie geen lid is.

Boven de rekeningen die een club krijgt van de NBB staat altijd dat het een betalings herinnering is, ook als het een eerste maal betreft. Dit is een software probleem wat te duur wordt om eruit te halen.

Hans Stevens, BC Velp zegt er op dit moment alles aan te doen zijn club in leven te houden. Ledental krimpt door veroudering. In het gebied zijn mogelijk teveel bridgeclubs, velen niet aangesloten bij de NBB, en dat willen ze ook niet.

De bridgebond is in samenwerking met de gemeente Rheden een project Denken en Doen gestart in alle dorpen behalve Velp. Levert voorlopig 120 nieuwe cursisten op. Kunst is deze mensen later naar een club te begeleiden. Mogelijk dat publiciteitsmateriaal van dit project ook te gebruiken is door bridgeclub Velp, om nieuwe leden te benaderen. Jeannette Huyser, Klavertje Elf, zegt dat in haar club tijdens de cursus nieuwe curisten al meespelen in een eigen lijn, begeleid door de bridgedocent.

Joke Gotink JBC Jong Beginnen maakt zich boos over het feit dat het hele beleidsplan gaat over mensen boven de 60. Twee regels gewijdt aan de jeugd, terwijl een club het ook daar van moet hebben. Jeugd houdt misschien op met spelen als ze naar de middelbare school gaan, maar komen later terug in studenten clubs, en daar moeten de toekomstige kampioenen vandaan komen. Marja van Engelen pleit voor een meer positieve houding t.o.v. de jeugd.  Piet Spruit zegt dat de NBB en de clubs er mede zijn voor de promotie van het bridgespel. Daarvoor is ook de jeugd belangrijk. Voor de individuele leden van clubs zijn ze minder belangrijk. Vele ouderen verliezen niet graag van jonge spelers.

Rigtje biedt aan op het komende bridgecongress  namens Jong Beginnen hun bezwaren te zullen inbrengen bij de behandeling van het beleidsplan.

   9. Rondvraag.

Er zijn geen vragen meer.

  10. Sluiting

 

 

 

Jaarverslag District Midden en Oost Gelderland 2016

 

Aantal clubs  60

Erelid Piet Spruit

 

 

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Elly de Regt

Voorzitter

Maart 2018

ja

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2018

ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

oktober 2019

ja

Roelof Santing

Onderwijsadviseur / CClubadviseur

oktober 2017

nee

Ronald Versteeg

DKL

oktober 2017

ja

 

Algemeen:

 

In oktober was de penningmeester Wim Adriaanse statutair toe aan aftreden, hij stelde zich herkiesbaar, en werd met algemene stemmen herkozen. Ankie van Randeraat gaf aan te willen aftreden. In de najaarsvergadering werd er afscheid van haar genomen. Haar taak als clubadviseur werd voorlopig overgenomen door Roelof Santing, onderwijsadviseur.

Het bestuur vergaderde in 2016 5 maal.

Het aantal clubs bleef gelijk. ’t Onstein verliet het district en ging over naar het district Twente. B.C. Montferland werd lid van de NBB.

 

De protestcommissie bestond onveranderd uit Wil Jansen, Joop Kalsbeek en Henk Uiterwaal. Ze kregen geen protesten te behandelen.

 

Kascommissie: George Massen trad af, Ben Dries werd voorzitter, Jos Schunselaar lid.  Ben van Kampen B.C. de Honneur stelt zich beschikbaar als reserve.

 

Twee maal per jaar wordt er een districtsvergadering gehouden. Wegens de uitgestrektheid van het district een maal in Doetinchem, een maal in Arnhem.

 

De cursus CLA werd gegeven, In totaal behaalden 12 personen het diploma.

Districtswedstrijden 2015-2016

Districtswedstrijd

Winnaars

Deelname

paren/teams

Azen Kampioenschap

Gerald Driessen & Wim Sinderdinck

26

Adrie de Waard trofee

B.C. Interbridge

11

Waanders trofee

Andre Boon & Tanja Rueck

13

Klaver Kampioenschap

Marjan en Jan Luiting

19

District Beker Toernooi

Niet gespeeld

 

Dames paren

Miep Houben & Ankie van Randeraat

16

Gemengde paren

Dita Kelder & Joop Kalsbeek

15

Open paren

Rob Teunissen & Hans Veenstra

20

Viertallen hoofdklasse

B.C. ’t Onstein 6

9

Viertallen 1e klasse             groep A

Interbridge 9

7

groep B

Interbridge 7

8

Viertallen 2e klasse

A.B.C. Wageningen 1

12

Senioren viertallen

Team Smit Nijmegen

13

Toekomstdrive

Groep A

Gerda Hendriks & Sjef van Gun

18

 

Groep B

Jaqueline & Kees Vervaart

23

 

Een Kei werd uitgereikt aan

Jac Thissen                    A.B.C. Wageningen

Sebrecht Rijken              A.B.C. Wageningen

Ronald Versteeg              B.C. Bennekom

 

Activiteiten Districtsbestuur:

 • B.C. ’t Onstein ging in beroep tegen een beslissing van het Districtsbestuur ter zake van de viertallencompetitie. De Commissie van Beroep achtte het beroep gegrond.

Als gevolg daarvan moest een viertallenwedstrijd worden overgespeeld.

Zowel in het kader van de beroepsprocedure zelf als in de aanloop naar de over te spelen wedstrijd werden in de communicatie door de voorzitter van ’t Onstein woorden gebruikt waarvan het districtsbestuur zich afvroeg of deze de betamelijkheid niet te buiten gingen.

De Straf- en Tuchtcommissie behandelt deze zaak op 16 maart a.s.

 • Het district heeft eind april een Toekomstdrive georganiseerd. Deze activiteit was erg succesvol; ruim 80 beginnende bridgers namen hieraan deel.
 • Begin oktober is er - in samenwerking met de VBD - een succesvolle            Docenten kaderdag gehouden. Ruim 20 belangstellende (zowel gediplomeerde, als ongediplomeerde docenten, en zelfs een aantal potentiele toekomstige docenten waren aanwezig.
 • In 2014 zijn er district breed spelpeilverbeteringsprogramma’s aangeboden; de belangstelling bij de bridgers in het district was toen matig. In 2016 is nogmaals getracht dit te organiseren; helaas lukte het bij deze poging niet voldoende docenten te mobiliseren, reden om deze activiteit verder te stoppen.
 • 15 personen volgden een NBBR cursus
 • 2 bestuursleden waren aanwezig bij het Bridgecongres in Noordwijkerhout

 

 

 

Financiele jaarstukken 2016

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

       
               

WINST- EN VERLIESREKENING 2016

       

( E = exploitatie )

           

( B = begroting )

           
               

INKOMSTEN

   

  E 2015

  B 2016

  E 2016

  B 2017

       

 

 

 

 

Viertallen

     

2.530,00

2.610,00

2.392,50

2.500,00

Parencompetities

   

1.189,00

1.450,00

1.265,00

1.300,00

Senioren viertallen

   

286,00

330,00

198,00

330,00

Adri de Waard Trofee

   

375,00

440,00

302,50

330,00

Kaderdagen en/of workshops

 

500,00

300,00

300,00

300,00

Districts Beker Toernooi

 

225,00

275,00

0,00

275,00

Toekomstdrive

   

0,00

250,00

712,50

600,00

NBB retributie

   

4.116,00

3.600,00

4.157,00

3.800,00

Rente

     

64,07

80,00

30,85

40,00

CLA/CLB cursussen

   

2.495,35

         PM

1.059,25

         PM

 

TOTAAL INKOMSTEN

 

11.780,42

9.335,00

10.417,60

9.475,00

               

UITGAVEN

             
               

Viertallen

     

2.065,35

2.300,00

2.193,90

2.300,00

Parencompetities

   

1.787,20

1.700,00

1.882,00

1.800,00

Senioren viertallen

   

215,35

250,00

235,30

250,00

Adri de Waard Trofee

   

447,05

530,00

380,45

450,00

Klavercompetitie

   

169,06

230,00

163,16

250,00

Azenkampioenschap

   

95,95

200,00

162,41

250,00

Prijzen

     

0,00

700,00

0,00

550,00

Kaderdagen en/of workshops

 

500,00

300,00

425,10

300,00

Districts Beker Toernooi

 

201,80

300,00

0,00

300,00

Toekomstdrive

   

 

350,00

1.236,50

800,00

Bestuurskosten

   

1.050,40

1.000,00

1.127,59

1.000,00

Districtsraad

   

583,24

600,00

615,10

600,00

Regiobijeenkomsten

   

219,68

200,00

129,80

200,00

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Bankkosten

   

109,63

125,00

108,75

125,00

CLA/CLB cursussen

   

2.495,35

        PM

1.059,25

         PM

Onvoorzien

   

0,00

150,00

0,00

100,00

Voordelig resultaat 2015

 

1.640,36

 

 

 

Voordelig resultaat 2016

 

 

200,00

498,29

 

 

TOTAAL UITGAVEN

 

11.780,42

9.335,00

10.417,60

9.475,00

               

 

 

             

Balans per 31 december

   

2016

2015

         

 

 

ACTIVA

       

 

 

         

 

 

ING Bank betaalrekening

   

1.172,44

960,76

ING  Bank zakelijke spaarrekening

   

14.854,76

13.790,69

Nog te ontvangen

     

734,85

889,07

     

TOTAAL ACTIVA

16.762,05

15.640,52

         

 

 

PASSIVA

       

 

 

         

 

 

Vermogen

       

10.800,70

10.302,41

Voorziening Lustrumviering

   

1.000,00

800,00

Voorziening Opleidingsfonds

   

700,00

700,00

Nog te betalen

     

2.173,85

1.783,11

Vooruitontvangen

     

2.087,50

2.055,00

     

TOTAAL PASSIVA

16.762,05

15.640,52

             
             

Vermogen

 

 

     

Saldo 01-01-2016

 

10.302,41

     

Voordelig saldo 2016

 

498,29

     

Saldo 31-12-2016

 

10.800,70

     
             

 

 

BALANSSPECIFICATIES

         
             

Nog te ontvangen

     

  ult. 2016

  ult. 2015

         

 

 

Rente spaarrekening

     

30,85

64,07

Senioren viertallen

     

198,00

286,00

Parencompetities

     

506,00

539,00

     

Totaal balanspost

734,85

889,07

         

 

 

Nog te betalen

     

 

 

         

 

 

Stg. Denksportcentrum Doetinchem

 

50,00

50,00

Bridgeclub Doorwerth

     

200,00

 

Bridgeschool Arnhem

     

785,00

676,30

Bridgeclub Sans Souci

     

11,65

38,40

Decl. E.W. de Regt-van Dijk

   

56,44

 

Afrekening competities najaar 2016

 

1.039,72

988,31

Bankkosten

     

31,04

30,10

     

Totaal balanspost

2.173,85

1.783,11

         

 

 

Vooruitontvangen

     

 

 

         

 

 

CLA cursus

       

 

750,00

CLB cursus

     

1.000,00

 

Viertallen ( zie opmerking )

   

1.087,50

1.305,00

     

Totaal balanspost

2.087,50

2.055,00

             

Opmerking viertallen

         

De in het najaar 2016 ontvangen bijdragen worden op

   

50/50 basis over 2016 en 2017 verdeeld.

     
             

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2017 – 2018 concept 25 feb 2017    

District Midden & Oost Gelderland

Open paren

alle klassen 3x2 zittingen

 

za     11/11  Doorwerth

za     27/1  Doetinchem

za     3/3  Arnhem

 

Opgave tot  8 november

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

samen met district Nijmegen

 

wo      15/11   Arnhem

 

Opgave tot  13 november

Aanvang: 9.45 uur 

 

Leeftijd: geboortejaar 1957 of eerder

Adri de Waard Trofee

maximaal 18 teams

 

zo  29/4   Arnhem

 

Opgave tot  22 april

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

4x 1 zitting

 

zo   29/10   Arnhem

zo   26/11  Arnhem

zo   14/1    Arnhem

zo   11/2    Arnhem

 

Opgave tot 25 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

alle klassen

 

vr  27/10  Doetinchem/Doorwerth

vr  10/11   idem

vr  8/12     idem

vr  26/1     idem

vr  16/2     idem

vr  9/3     idem

vr   6/4      idem

 

Opgave tot  15 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Cursussen

 

            Clubleider A (CLA)

            Clubleider B (CLB)

            Modules NBBR 1 t/m 3

Locaties:

CLA                      CLB

 

opgave tot

za    examen

de lessen duren van

10.00 tot 13.00 uur

Dames paren

2x2 zittingen

 

za  25/11   Arnhem

za   20/1    Arnhem

 

Opgave tot  23 november

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 maximale rating 850

 

Finale

za   17 2   Arnhem

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Opgave tot 18 maart

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 15 februari

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za          Arnhem

             finaledag

             (halve finale + finale)

 

opgave tot

Senioren paren

samen met district Nijmegen

5x1 zitting

 

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

 

Opgave tot  x januari

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1958 of eerder

Azenkampioenschap

maximaal 48 paren

 

 

za  7/10   Arnhem

 

Opgave tot 30 september

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

maximaal 48 paren

 

Za …   Arnhem

 

Aanvang: 11.00 uur

 

 

 

Toekomstdrive

 

Op zondag 7 mei 2017 is de Toekomstdrive 2017 gepland. Locatie: De Denktank te Arnhem.

 

 • Aanvang 10.30, einde rond 16.00 uur
 • 7 ronden van 3 spellen ( de spellen worden door het Bondsbureau aangeleverd en voorzien van een boekje met commentaar)
 • 2 groepen, absolute beginners en enigszins gevorderden
 • Prijzen (1 per 6 paren)
 • Lunch, koffie/thee bij binnenkomst, hapjes na de laatste ronde/ bij de prijsuitreiking
 • Kosten per paar €15,- (ter plaatse te betalen)

Gaarne deze activiteit onder de aandacht brengen van de opleiders bij Uw vereniging. Wellicht ten overvloede. Medio februari hebben de opleiders al een mailing hierover  gehad van Roelof Santing, opleidingsadviseur MOG.

 

Ik verzoek U deze bridge-mogelijkheid bij Uw cursisten te promoten als een unieke kans om een eerste keer deel te nemen aan een echte wedstrijd in een wedstrijdomgeving met gelijkgestemden, allemaal beginners, dus zeer laagdrempelig.

 

Bij opgave vermelden:

         Naam deelnemers, inclusief voornaam

         E-mail adres van beide deelnemers

         Beginner of enigszins gevorderd

 

Opgave en informatie:

Roelof Santing

r.santing2@kpnplanet.nl

0318-301088 of 06-12753161

 

 

 

Uitnodiging Jubileumdrive

Geachte bestuursleden,

 

In 2017 bestaat ons District Midden en Oost Gelderland 80 jaar. Dit willen we graag met alle aangesloten verenigingen op zaterdag 1 april 2017 vieren in het Denksportcentrum, Industriestraat 23 B, 7005 AN Doetinchem.

Wij nodigen hierbij alle verenigingen uit om twee bestuursleden af te vaardigen die samen een bridgepaar vormen.

 

Wij prijzen ons gelukkig dat we mevrouw Jet Pasman, een van de Nederlandse dameskampioenen, bereid hebben gevonden om bij dit lustrum aanwezig te willen zijn.

Zij zal een inleiding verzorgen en na afloop van de bridgedrive een aantal geselecteerde spellen van commentaar voorzien.

 

De dagindeling is als volgt:

12.00 uur

Ontvangst en aanmelding met koffie/thee en gebak

12.30 uur

Inleiding door de voorzitter mevrouw Elly de Regt

12.45 uur

Inleiding mevrouw Jet Pasman, waarna de bridgedrive wordt gespeeld

16.30 uur

Bespreking van de gespeelde spellen

17.00 uur

Uitslag en prijsuitreiking, afsluiting en samenzijn

 

Tijdens uw verblijf wordt u een aantal drankjes en (vegetarische) hapjes aangeboden door het District. In verband met logistieke indeling verzoeken wij de verenigingen voor 22 maart a.s. de namen van hun twee clubvertegenwoordigers op te geven. Aanmelding dient plaats te vinden via Mijn NBB met vermelding bij opmerking van clubnaam en wel of niet vegetarisch.  

 

Wij rekenen op uw aller aanwezigheid op dit lustrum!

 

Met vriendelijke groeten,

District Midden en Oost Gelderland

 

LET OP: U kunt op 1 april parkeren voor en naast het Denksportcentrum. Parkeren op de rijbaan wordt bekeurd!

Bij noodgevallen op de dag zelf kunt u bellen met 06-21878158 (Wim Adriaanse).

 

 

 

Bijlage 1.

 

Voorstel: het aanpassen van artikel 5 van het reglement districtswedstrijden.

 

Oude tekst: Artikel 5

 

Het toepassen van bruine stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke

Methoden (HOM) is niet toegestaan.   Daarnaast zijn openingen op 1-niveau

die, volgens afspraak, met minder dan 10 HCP kunnen worden gedaan eveneens

niet toegestaan.  Goed ingevulde systeemkaarten en het correct gebruik van de

alerteerregels kunnen veel misverstanden voorkomen.

 

Nieuwe tekst: Artikel 5

 

Het gebruik van bruine stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke

Methoden (HOM) is niet toegestaan.  Voor de definitie van BSC en HOM wordt

de regeling van de NBB gebruikt, zie:

http://bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/PDF-files/Regeling_BSC_en_HOM_2015.pdf

 

Toelichting:

 

* De laatste zin is een herhaling van wat in artikel 4 (Systeemkaarten)

 of artikel 3 (Alerteren) staat en daarmee dubbelop.

 

* Met de tweede zin wijkt het district M&O Gld af van wat in Nederland

 gebruikelijk is.  Geen enkel ander district heeft een dergelijke

 bepaling voor districtswedstrijden.  Openingen op 8 of 9 punten zijn

 zondermeer toegestaan in evenementen voor districtsspelers georganiseerd

 door de NBB, zoals Ruitenboer, Elffersbeker en Hoofdklasse beker.  Geen

 enkel recreatieve drive, kroegentocht of toernooi kent een dergelijk verbod.

 Het is dus zeer de vraag waarom in de wedstrijden georganiseerd door het

 district daarvan moet worden afgeweken, spelers moeten immers zich

 sowieso al voorbereiden op deze openingen omdat die elders gewoon zijn

 toegestaan.

 

* Het is eveneens de vraag of dit verbod regeltechnisch houdbaar is.  Het

 regelend bestuur heeft de bevoegdheid om regels op te stellen voor

 natuurlijke biedingen die gedaan kunnen worden op een hand met

 een heer minder dan gemiddeld (dus 7 of minder punten) maar niet

 met sterkere handen (8 of meer punten).  Deze bepaling doet dat laatste

 juist wel.

 

* Verder is onduidelijk wanneer dit verbod van kracht is.  Bijvoorbeeld

 in de samen met District Nijmegen georganiseerde seniorencompetitie

 wordt nergens melding gemaakt van deze bepaling, is nu de regeling van

 M&O Gld van toepassing (een 9-11 1NT mag niet) of juist die van Nijmegen

 (dit mag wel)?

 

* Meer algemeen: Door een afwijkende regeling te hanteren, ontstaat een

 voor alle spelers onduidelijke situatie.  De spelregels zijn al complex

 genoeg, duidelijkheid over wat wel en niet mag is in het belang van

 alle spelers.

 

* In districtswedstrijden speelt men vaak langere ronden tegen dezelfde

 tegenstander en is er voor iedereen ruim de tijd om de verdediging

 even na te lopen.  Dit itt drives met rondjes van 3 of 4 spellen waar

 lichte openingen wel zijn toegestaan.