Notulen Districtraadsvergadering 18-3-2016

Notulen Districtraads vergadering

18-3-2016

 

Aanwezig: Mevrouw van Wingerden als lid van het bondsbestuur.  Van de clubs zijn aanwezig: Klavertje Elf, Ruiten troef, B.C. Zeddam, Rosendaelse B.C., ABC Wageningen, B.C. Huissen ook namens Cool Down, B.C. Genderingen, B.C. Didam, B.C. Otterlo, B.C. Bridge 4-ever, B.C. Jump 85, B.C. de Honneur, B.C. Arnhem Noord en Aaltense B.C.

 

 1. Opening door de voorzitter, met een speciaal welkom aan Mevrouw van Wingerden, lid van het Bondsbestuur. Zij stelt zich voor, en licht haar aanwezigheid toe. Het beleid van de NBB is erop gericht dat de leden van het bondsbestuur meer voeling krijgen met de districten, en wat daar speelt. Ook wil ze nog eens de aandacht vestigen op het meerjaren beleid van de NBB, dat nu op de website staat, en dient als basis voor de discussie over dit beleid.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.
 • Bericht van verhindering van het Erelid Piet Spruit
 • Bericht van verhindering van de DKL, Ronald Versteeg
 • Bericht van verhindering van de clubs Lunterse B.C.,B.C. Veluwezoom
 • B.C. ’t Onstein, B.C. Vale Ouwe, B.C. Varsseveld, B.C. 3 Sans-Atout
 • De afmelding van de Velpse B.C. gaat gepaard van een voortgangsra654eportage van hun activiteiten die worden ontplooid om de club van de ondergang te redden.
 • Er is een protest binnengekomen van ’t Onstein tegen een beslissing van de DKL inzake een wedstrijd tegen Interbridge. Door ontwikkelingen hieromheen wordt dit verder door de NBB afgehandeld.
 • Notulen 24-10-2015

Geen opmerkingen. Er lag nog een vraag over meesterpunten voor de tweee klasse viertallen van het vorig seizoen. De DKL laat weten dat met de NBB te hebben opgenomen, en dat zij verzekeren dat het volledig is afgehandeld.

 1. Jaarverslag 2015

Geen opmerkingen.

 1. Financiele jaarstukken.

De penningmeester geeft een toelichting. Er zijn geen vragen. In de stukken is een hoofdstuk aanpassing vergoeding voor bestuursactiviteiten opgenomen. Deze wordt goedgekeurd. Roelof Santing stelt nog voor de vergoedingen ook van toepassing te laten zijn voor anderen die activiteiten  in het belang van het district hebben, en dat ook in de tekst tot uiting te laten komen. Geen bezwaar.

 1. Verslag Kascommissie

Goerge Massen doet verslag. Alle stukken zijn in orde bevonden, en hij stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus goedgekeurd.

 1. Benoemen nieuwe kascommissie.

Goerge Massen treedt af onder dankzegging voor bewezen diensten. Jos Schunselaar was reserve, en treedt nu toe. Ben van Kampen, de Honneur stelt zich beschikbaar als reserve.

 1. Bestuur.

Op dit moment geen vacatures, die komen in oktober weer aan de orde.

In april 2017 is er weer een lustrum. Wim Adriaanse en Roelof Santing willen zich daar voor inzetten, maar zoeken nog een derde persoon, bij voorkeur een vrouw om samen plannen te maken voor 22 april 2017. Op dit moment geen groot enthousiasme bij de aanwezigen. Iedereen wordt verzocht in zijn/haar omgeving uit te kijken naar vrijwilligers.

 1. Voorstel Wedstrijdkalender

Ankie van Randeraat licht de voorliggende kalender toe.

Dit seizoen moet Het Districts Beker Toernooi worden geannuleerd wegens een gebrek aan belngstelling. Staat weer op de kalender voor volgend seizoen, in de hoop weer meer belangstelling te krijgen. Er komt een vraag over de organisatie van de promotie wedstrijden in de tweede klasse. Deze vraag zal aan de DKL worden doorgegeven. Er zijn verder geen vragen.

 1. Wedstrijdzaken

Door afwezigheid van de DKL geen mededelingen.

 1. Opleiding
 • De toekomstdrive wordt op korte temijn weer in ons district georganiseerd. Tot voor kort met twee naburige districten samen, maar daar was geen belangstelling. Een bericht gaat naar alle bekende docenten en alle clubs in ons district. Naar de clubs voor het geval in de clubs zelf les wordt gegeven, dan zijn de cursisten van harte welkon op de toekomst drive.
 • De kaderdag voor bridgedocenten zal in oktober plaats vinden in samenwerking met de vereniging van bridgedocenten.
 • Cursus spelpeil ontwikkeling

In het najaar zal er weer een cursuspakket worden aangeboden met verschillende lessen over diverse onderwerpen, en voor beginners, gevorderden, en ver gevorderden. Ze zijn bedoeld voor alle spelers in het district. Verdeling in speelsterkte is nodig, omdat het geen zin heeft voor beginners een gevorderde cursus te volgen, die dan niet begrepen wordt. Voor clubs is het vaak moeilijk dit zelf te organiseren, omdat het spelpeil vaak te ver uit elkaar ligt, en de groepen dan te klein zijn. Christa Feddema stelt voor de reserves van het district aan te spreken om de cursus te financieren.

Jeannette Huizer vraagt nog of de Toekomstdrive alleen voor NBB leden is, of dat iedereen mag mee doen. Graag zelfs, dit kan wellicht stimuleren om van een NBB club lid te worden.

 1. NBBR

De cursus wordt onveranderd op aanvraag gegeven in groepjes van  2 tot maximaal 5 personen. Afspraken via rigtjer@gmail.com.

 1. Rondvraag
 • Maarten v.d. Horst, B.C. Aalten. De club wil graag met het ranking systeem gaan spelen. Hij vraagt wanneer dat in het NBBR wordt opgenomen. Dit was op NBB dag in Den Bosch ook al een vraag. Automatisering heeft al zoveel kleine problemen die om oplossingen vragen, dat dit nog even op de langere baan is geschoven, maar ligt wel klaar op het wensenlijstje voor de toekomst.  Mevrouw van Wingerden neemt de vraag mee naar Utrecht. B.C. Huissen meldt dat zij een tijdelijke oplossing hebben waarmee ze een aantal maanden gaan schaduw draaien.
 • George Massen zegt aan het begin van het seizoen met zijn partner Azenkampioen te zijn geworden, maar de beker ontbreekt nog steeds.  Ankie van Randeraat zal kijken waar de beker is.
 • Christa Feddema meldt dat vanaf januari samen met 5 clubs in de regio een zondagmiddag bridge wordt georganiseerd. Loopt goed.
 • In Lingewaard wordt zo de zomercompetitie met 5 clubs georganiseerd, met veel succes.
 • De voorzitter sluit om 9.15 de vergadering met de vermelding dat de volgende vergadering op 22-10-2016 in Arnhem is.