Nieuwsbrief maart 2016

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

 

Voorwoord voorzitter                                        blz 3

Agenda vergadering 18-03-2016                  blz 4

Notulen 24-10-2015                                           blz 5

Jaarverslag 2015                                              blz 9

Financiele jaarstukken    2015                             blz 11

Voorstel Kostenvergoeding bestuur                      blz 14

Bestuur                                                           blz 15

Voorstel wedstrijdkalender 2016 - 2017               blz 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op 18 maart 2016 in het denksportcentrum De Uitdaging te Doetinchem. In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. Zoals gebruikelijk is onze voorjaarsvergadering op vrijdagavond. Wij hopen dat veel clubbestuurders de vergadering bezoeken.

Tijdens deze bijeenkomst kijken wij terug op het bridgeseizoen 2015-2016, dat inmiddels vrijwel afgerond is. We hebben nog twee toernooien te gaan. Het districtsbekertoernooi (DTB). De finales zijn op 30 april in De Denktank in Arnhem. En het Adri de Waardtoernooi, de strijd om het clubkampioenschap, dat op 22 mei a.s. eveneens in De Denktank gehouden wordt.

Aan de orde komen het jaarverslag en de jaarrekening. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen.

 Verder presenteren wij onze conceptwedstrijdkalender voor het seizoen 2016-2017 met de verschillende competities en andere districtsactiviteiten.

Tevens worden de wensen en mogelijkheden voor het onderwijsprogramma in 2016-2017 besproken.

In 2017 bestaat het district tachtig jaar. Wim Adriaanse en Roelof Santing nemen zitting in de lustrumcommissie. Zij zoeken een lid voor deze commissie uit het district bij voorkeur een dame. De viering van het lustrum is op 22 april 2017.

 Ik hoop u vrijdagavond 18 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur

 Elly de Regt-van Dijk,

voorzitter

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 18-03-2016 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

 

 

Agenda DR vergadering 18-3-2016

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 24-10-2015
 4. Jaarverslag 2015
 5. Financiele Jaarstukken 2015
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Bestuur.
 9. Voorstel Wedstrijdkalender
 10. Wedstrijd zaken
 11. Opleidingsactiviteiten.
 12. NBBR cursus
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen District Raad Vergadering

24-10-2015

 

Aanwezig: Velpse B.C., B.C. IJsselstreek,B.C. Veluwezoom, B.C. Vale Ouwe, B.C. Zeddam, Rosendaelse Bridge Club, Cool Down, B.C. Otterlo, B.C. 3 Sans-Atout, B.C. de Honneur, Acol Bridge Club Velp.

 

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen mededelingen.

 • Bericht van verhindering ontvangen van Mevrouw van Wingerden van het hoofdbestuur, en van de clubs  B.C. Schaarsbergen, ABC Doetinchem, B.C. de Robber, B.C. de Liemers, Lunterse B.C.  B.C. ’t Onstein, B.C. Genderingen, B.C. Varsseveld, B.C. de Oude IJssel, Duivense B.C., B.C. Doesburg, B.C. Bridge 4-ever, B.C. Jump ’85, B.C. Bronkhorst, B.C. Arnhem Noord, B.C. Berkel-Bridge en Aaltense B.C.
 • Bericht van de Familie Melchers dat ze naar aanleiding van een incident bij de laatste wedstrijd op de bridge boerderij, deze niet langer beschikbaar stellen voor districtswedstrijden.
 • Notulen vergaderin 27-3-2015

Er zijnvragen of opmerkingen naar aanleiding vn de notulen. Ze worden goedgekeurd.

 1. Wedstrijdzaken
 • De instap competitie, die wordt georganiseerd voor beginnende wedstrijdbridgers, op dezelfde dagen als de parencompetitie, heeft haar eerste 8 inschrijvingen binnen.
 • Senioren viertallen competitie 12 aanmeldingen. In een viertal speelt een persoon uit een ander district. Zij hebben toestemming gevraagd mee te mogen doen. Uiteraard geen probleem. Vrag is zelfs of we het niet open moeten stellen voor alle leden van de NBB. Niemand heeft hier bezwaar tegen.
 • De inschrijving voor de reguliere viertallen is gesloten. Er is een kleine verschuiving in de deelname per klasse. In de tweede klasse geeft dat een klein probleem. In de eerste klasse zitten nu 15 teams, wat veel. Zou kunnen krimpen naar 12 teams, door wat te schuiven met promotie en degradatie.  In de hoofdklasse hebben zich 9 teams ingeschreven. Voor de open paren zijn er 16 aanmeldingen, meer dan vorig jaar. Gemengde paren 11 inschrijvingen, Dames paren 10. Deze inschrijving is nog niet gesloten.
 • Wedstrijd en cursus kalender, Hier zijn verder geen vragen over.
 • Cursus kalender.

Geen veranderingen sinds vorige keer.

 1. Begroting 2016.

De penningmeester licht de cijfers toe.

 • Retributie van de NBB is weer iets hoger. Deze is afhankelijk van het aantal clubs en het aantal leden. Bij een toename t.o.v. vorig jaar krijgen we eenmalig een kleine bonus.
 • Rente inkomsten vrijwel nihil.
 • CLA en CLB cursus budget neutraal. Wordt verrekend met de NBB.
 • De Heer Schunselaar, de Honneur, vraagt waar de Azen competitie nu gespeeld gaat worden. Het bestuur beraad zich daar nog over.
 • Hr Vens, B.C. 3 Sans-Atout, vraag hoe de retributie tot stand komt. Deze is gerelateerd aan zowel het aantal leden als het aantal clubs. Wij vallen in de categorie 55 tot 60 clubs in het district. Komen we daaronder dan gaat ook het bedrag omlaag.
 • De begroting wordt goedgekeurd.
 • Onderwijszaken.
 • De deelname aan de cursus spelpeil verbetering van  vorig jaar was wat teleurstellend. De onderwijsadviseur is nu bezig met een aantal bridge docenten, om te kijken naar een nieuwe opzet. Deze komt dan volgend najaar op het programma.
 • De Toekomstdrive is in het voorjaar komen te vervallen door gebrek aan deelname. We moeten de docenten motiveren hun leerlingen ervoor in te schrijven. De heer Stevens, Velpse B.C., vraagt wie er in aanmerking komen om deel te nemen aan de toekomstdrive. Deze wordt doorgaans gespeeld eind april-begin mei, en is bedoeld voor mensen die dan van de eerste of tweede cursus afkomen. Het is een eerste kennismaking met het bridgen tegen anderen dan de eigen lesgroep.
 • Op verzoek legt de onderwijsadviseur nogmaals uit wat de opzet was van de cursus spelpeil verbetering. De heer Schunselaar vraag om vroeg genoeg bekendheid te geven aan een nieuwe ronde. Er gaat zowel voor de zomer, als in september een mail naar alle leden afzonderlijk. Dit kan via de NBB.
 • Regio Bijeenkomsten.

In bijna alle regio’s is een eerste bijeenkomst geweest. Alleen de regio Achterhoek staat nog op het programma. Door de bemoeienis van de clubadviseur met alle clubs in Doetinchem om te komen tot meer samenwerking, is deze regio bijeenkomst nog even uitgesteld. Ook in Velp is er een traject gaande om te kijken hoe de clubs meer kunnen samenwerken. Ook kijken hoe je de gemeente erbij kan betrekken met mogelijk subsidie via de WMO, od de wethouder sport. De heer Dries, Cool Down, vraag hoe de WMO hierbij een rol kan spelen. De activiteiten van een bridgeclub hebben steeds meer betrekking op ouderen. Hen meer betrekken bij activiteiten kan zeker een zaak zijn die voor de WMO aantrekkelijk is.

 1. Bridgecongres

De voorzitter wijst alle aanwezigen nog eens op het Bridgecongres wat 7 november wordt gehouden in Den Bosch. Het is tevens de jaarvergadering van de NBB. Alle clubs zijn nu zelf lid van de NBB, en hebben dus stemrecht op de jaarvergadering.

 1. Rondvraag
 • De heer Stevens, Velpse B.C. geeft een toelichting op zijn activiteiten om de Velpse Bridge Club van de ondergang te redden. Het ledental was door de vergrijzing wel erg achteruit gegaan. In het hele gebied Velp Presikhaaf zijn 9 clubs, te veel voor het aantal inwoners. Binnenkort is er een bijeenkomst van alee clubs samen, waarbij hij een aantal punten aan de orde wil stellen. Gemeenschappelijke belangen, flexibiliteit in spelen bij elkaars clubs, opleiding, zondagmiddag club. Heeft het districtsbestuur nog adviezen hierober. De clubadviseur geeft tips over samenwerking in de opleiding. Over en weer een er ervaren bridger of docent bij elkaar nieuwe leden coachen, les geven. De secretaris waarschuwt voor het zomaar gebruiken van het NBBR programma voor andere dan clubavonden. Verstandig om eerst contact op te nemen met de NBB. Zal dan geen probleem zijn.
 • Hr Schunselaar vraagt waar de kascommissie in deze vergadering aan de orde komt. Dit speelt pas in maart bij het voorleggen van de jaarstukken over 2015.
 • Mevrouw Feddema, B.C. Otterlo heeft een idee om meer mensen naar een club of een cursus te krijgen. Organiseer een inloop, en vraag alle leden een extra persoon mee tenemen. Ze vraagt het district dit uit te werken wat alle clubs zouden kunnen gebruiken.

     De heer Dries vindt dat het vooral van de clubs zelf uit moet gaan.

 • Mevrouw Teng, Acol Bridgeclub Velp zegt dat het verstandig zou zijn zich meer te richten op 50+ i.p.v. 65+. Speelgelegenheden buiten de bejaardencenta appeleert ook meer aan jongeren. Kijk naar HBO, universiteiten.
 • Van meerdere aanwezigen is er de vraag hoe het staat met de meesterpunten behaald met de viertallen competitie in de 2e klass van vorig seizoen. Die zijn nog steeds niet toegekend aan iedereen die daar recht op heeft. De DKL geeft aan dat het probleem in Utercht ligt, hij zal er nog eens achteraan gaan.
 • Vraag of het district invloed heeft op de layout van de uitslagenpagina van de NBBR. Helaas niet. De hoop was dat alle aanpassingen aan de NBBR in de zomer klaar zouden zijn. Is helaas niet gelukt, en er komen nu dus ook steeds aanpassingen.
 • De heer Dries suggereert ook dat een betere communicatie naar buiten zou kunnen helpen bij ledenwerving. Wat staat er wel en niet op de website . Ook dat is afhankelijk van de clubs zelf.
 • De heer Santing prijst het initiatief van de heer Stevens om op zondagmiddag te gaan bridgen. Open middagen of drives op zondag zullen vast veel respons krijgen. De heer Schunselaar meldt dat in Doetinchem een keer in de maand een inloop middag is. Iedereen kan alleen komen, er is altijd wel een partner te vinden. Ze hebben ook een lijst van “oproepkrachten” van clubleden. De heer v.d. Akker meldt dat in Lichtenvoorde 1 maal per maand een drive is, met diner na.
 • De heer Santing zegt dat het altijd dezelfde clubs zijn die meedoen aan de viertallen wedstrijden. Vaak vinden hele viertallen het een bezwaar zoveel vrijdag avonden vast te zitten. Stelt voor dat als er een paar van een club wil viertallen, de mogelijkheid te geven elke week een ander nevenpaar mee te nemen. Als een club tot nu toe niet deelneemt aan het viertallen, zijn alle clubleden gerechtigd in te vallen. Zou mogelijk veel meer deelnemers opleveren.
 • De voorzitter sluit om 12.15 de vergadering, en nodigt iedereen uit voor de lunch en mee te spelen om de Waanders trofee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Midden en Oost Gelderland 2015

 

Aantal clubs  60

Erelid Piet Spruit

 

 

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Elly de Regt

Voorzitter

Maart 2018

ja

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2018

ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

oktober 2016

ja

Ankie van Randeraat

Wedstrijdsecretaris/Clubadviseur

oktober 2016

ja

Roelof Santing

Onderwijsadviseur

oktober 2017

nee

Ronald Versteeg

DKL

oktober 2017

ja

In maart 2015 trad de nieuwe voorzitter aan. De secretaris was statutair toe aan aftreden, zij stelde zich herkiesbaar, en werd door de vergadering herbenoemd.

Het bestuur vergaderde 4 maal waarvan een maal met Just v.d. Kamp en Nancy de Boer namens de NBB erbij aanwezig.

 

De protestcommissie bestond onveranderd uit Wil Jansen, Joop Kalsbeek en Henk Uiterwaal. Zij kregen  een maal een club-protest te verwerken.

 

Kascommissie: Annette Boehmer treedt af, George Massen wordt voorzitter, Ben Dries treedt toe, en Jos Schunselaar stelt zich beschikbaar als reserve.

 

Er wordt tweemaal een districtraad vergadering gehouden. In de voorjaars vergadering wordt afscheid genomen van Dita Kelder en Joop Kalsbeek, die vele jaren de opleiding CLA en CLB voor het district verzorgden. De cursus wordt nu gegeven door Christa Feddema en Roelof Santing. 18 Personen behaalden het CLA diploma en 12 het CLB diploma.

 

De districts competities werden weer druk bezocht,

 

 

 

 

 

 

Districtswedstrijd

Winnaars

Deelname

paren/teams

Azen Kampioenschap

George Massen – Frank Willemsen

28

Adrie de Waard trofee

Interbridge

15

Waanders trofee

Evert van Valkengoed-Hein van Amerongen

6

Klaver Kampioenschap

B.C. Schaarsbergen

Wiebe v. Doorn – Jan Zijlstra

40

District Beker Toernooi

Interbridge

9

Dames paren

Riek Boerenland-Nel v.d. Laan

20

Gemengde paren

Miep Houben-Hans Ellens

17

Open paren

Carol Cornelissen-Rudy de Mol

14

Viertallen hoofdklasse

Didam 1

10

Viertallen 1e klasse             groep A

B.C. IJsselstreek 1

7

groep B

B.C. IJsselstreek 2

7

Viertallen 2e klasse

B.C. Huissen 1

11

Senioren viertallen

Team Smit Nijmegen

13

 

 

 

 

In 2015 zijn 6 keien en een stuur uitgereikt aan :

Frans Duvigneau                     Ruiten Troef         Kei

Annelies Heuker of Hoek,         Doorwerth            Stuur

Ankie van Randeraat                Jump ’85              Kei

Hans Derriks                         Jump ‘ 85             Kei

Wilma Bastiaanse                   De Honneur          Kei

Martin Bastiaanse                  De Honneur          Kei

Dini Lebbink                           De Wehlse Smit    Kei

 

Activiteiten Districtsbestuur:

Ankie van Randeraat, clubadviseur, was nauw betrokken bij gesprekken tussen verschillende clubs in Doetinchem. Roelof Santing (opleidingen) en Rigtje Roelofs (secretariaat) waren betrokken bij gesprekken tussen de diverse clubs uit Velp en Arnhem noord i.v.m. vergrijzing en terugloop van het ledental van de diverse clubs.

Er werd dit jaar geen cursus spelpeil verbetering gegeven.

17 mensen volgden een of meer modules van de NBBR cursus.

3 bestuursleden waren aanwezig op het Bridgecongres in Den Bosch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

       
               

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

       

( E = exploitatie )

           

( B = begroting )

           
               

INKOMSTEN

   

   E 2014

   B 2015

   E 2015

   B 2016

               

Viertallen

     

2.555,00

2.900,00

2.530,00

2.610,00

Parencompetities

   

1.095,00

1.700,00

1.189,00

1.450,00

Senioren viertallen

   

120,00

330,00

286,00

330,00

Adri de Waard Trofee

   

400,00

500,00

375,00

440,00

Kaderdagen en/of workshops

 

505,00

       PM

500,00

300,00

Districts Beker Toernooi

 

250,00

450,00

225,00

275,00

Toekomstdrive

   

200,00

250,00

0,00

250,00

Cursussen Spelpeilverbetering

 

2.975,00

     

NBB retributie

   

3.606,00

3.850,00

4.116,00

3.600,00

Rente

     

89,19

80,00

64,07

80,00

CLA/CLB cursussen

   

2.082,50

       PM

2.495,35

       PM

 

TOTAAL INKOMSTEN

 

13.877,69

10.060,00

11.780,42

9.335,00

               

UITGAVEN

             
               

Viertallen

     

2.136,32

2.500,00

2.065,35

2.300,00

Parencompetities

   

1.628,35

1.900,00

1.787,20

1.700,00

Senioren viertallen

   

215,15

260,00

215,35

250,00

Adri de Waard Trofee

   

505,45

500,00

447,05

530,00

Klavercompetitie

   

196,42

250,00

169,06

230,00

Azenkampioenschap

   

163,67

200,00

95,95

200,00

Prijzen

     

700,00

700,00

0,00

700,00

Kaderdagen en/of workshops

 

613,70

300,00

500,00

300,00

Districts Beker Toernooi

 

256,30

450,00

201,80

300,00

Toekomstdrive

   

335,00

250,00

 

350,00

Cursussen Spelpeilverbetering

 

2.255,50

     

Bestuurskosten

   

738,06

1.250,00

1.050,40

1.000,00

Districtsraad

   

517,38

600,00

583,24

600,00

Regiobijeenkomsten

   

101,00

300,00

219,68

200,00

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Dotatie Opleidingsfonds

 

700,00

     

Bankkosten

   

116,47

100,00

109,63

125,00

CLA/CLB cursussen

   

2.082,50

      PM

2.495,35

      PM

Onvoorzien

   

0,00

150,00

0,00

150,00

Voordelig resultaat 2014

 

416,42

     

Voordelig resultaat 2015

   

150,00

1.640,36

 

Begroot resultaat 2016

 

 

 

 

200,00

 

TOTAAL UITGAVEN

 

13.877,69

10.060,00

11.780,42

9.335,00

               

 

 

               

Balans per 31 december

     

2015

2014

           

 

 

ACTIVA

         

 

 

           

 

 

ING Bank betaalrekening

     

960,76

1.154,08

ING Bank zakelijke spaarrekening

     

13.790,69

12.701,50

Nog te ontvangen

       

889,07

719,19

     

TOTAAL ACTIVA

 

15.640,52

14.574,77

           

 

 

PASSIVA

         

 

 

           

 

 

Vermogen

         

10.302,41

8.662,05

Voorziening Lustrumviering

     

800,00

600,00

Voorziening Opleidingsfonds

     

700,00

700,00

Nog te betalen

       

1.783,11

1.512,72

Vooruitontvangen

       

2.055,00

3.100,00

     

TOTAAL PASSIVA

 

15.640,52

14.574,77

               
               
               

Vermogen

 

 

 

     

Saldo 01-01-2015

   

8.662,05

     

Voordelig saldo over 2015

 

1.640,36

     

Saldo 31-12-2015

 

 

10.302,41

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

       
               

BALANSSPECIFICATIES

           
               

Nog te betalen

       

  ult 2015

  ult 2014

           

 

 

Stg. Denksportcentrum Doetinchem

   

50,00

 

Bridgeschool Arnhem

       

676,30

 

Bankkosten

       

30,10

39,53

R. Versteeg

       

834,71

945,81

N. Linders

         

153,60

153,60

BC Sans Souci

       

38,40

 

C. Kroot

         

 

123,78

Bridgeclub Doorwerth

       

 

250,00

   

Totaal balanspost

   

1.783,11

1.512,72

           

 

 

Nog te ontvangen

       

 

 

Rente spaarrekening

       

64,07

89,19

Senioren viertallen

       

286,00

120,00

Parencompetities

       

539,00

510,00

   

Totaal balanspost

   

889,07

719,19

           

 

 

Vooruitontvangen

       

 

 

Districtsbekertoernooi

     

 

75,00

CLA cursus

         

750,00

850,00

CLB cursus

         

 

950,00

Viertallen

 

( zie opmerking )

   

1.305,00

1.225,00

   

Totaal balanspost

   

2.055,00

3.100,00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel kostenvergoeding bestuur

 

 

De oude kostenvergoedingsregels waren geldig  sinds 15 december 2004 en qua tekst en bedragen niet meer up to date.  Derhalve heeft het bestuur een nieuwe regeling opgesteld per 1 januari 2016.

Gewijzigd zijn de bedragen voor gastvrouw en/of heer van € 3,50 naar € 4,=, en de vergoeding voor de wedstrijdleiders van € 40,= naar € 50,= per dagdeel.

 

 

 

 

 

 

Kostenvergoeding District Midden en Oost Gelderland

Vaste vergoeding bestuur

Per jaar € 50,= uit te betalen in december

Overige kosten bestuursleden

Te declareren onder overlegging van bewijsstukken

Kilometervergoeding

De vergoeding bedraagt voor alle districtsactiviteiten van bestuursleden, wedstrijdleiders en DKL € 0,28 per kilometer. Conform NBB-regeling.

Bestuurs- en commissievergaderingen

De gastvrouw of gastheer ontvangt € 4,= per deelnemer aan de vergadering.

Districtscompetities

Vergoeding wedstrijdleider € 50,= per dagdeel.

Gebruik eigen computer voor uitslagberekening € 10,=.

Gemaakte kosten voor kopieerwerk, postzegels en overige kosten.

Eind december en eind mei dient de DKL de declaratie in over het lopende seizoen.

Declareren

Alle bestuursleden en de DKL dienen in de loop van december i.v.m. de jaarafsluiting hun declaraties, eventueel voorzien van bewijsstukken, in bij de penningmeester.

Deze kostenvergoedingsregeling gaat in per 1 januari 2016, aldus vastgesteld in de Districtsraadvergadering van 18 maart 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

Het bestuur heeft op dit moment geen vacatures.

Pas in oktober zijn de penningmeester en de clubadviseur statutair toe aan aftreden. Beiden zijn herkiesbaar.

 

In 2017 is er weer een lustrum te vieren. Samen met Wim Adriaanse en Roelof Santing zoeken wij vrijwilligers om dit lustrum te organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2016 – 2017 concept  23 jan 2016    

District Midden & Oost Gelderland

Open paren

Alle klassen

(3x2 zittingen)

 

za     26/11  Doorwerth

za     7/1  Doetinchem

za     11/2  Arnhem

 

Opgave tot  19 november

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

(samen met district Nijmegen)

 

 

wo      16/11   Arnhem

 

Opgave tot  14 november

Aanvang: 9.45 uur 

 

Leeftijd: geboortejaar 1956 of eerder

Adri de Waard Trofee

 

Maximaal 18 teams

 

zo  21/5   Arnhem

 

 

 

Opgave tot  14 mei

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

(4x 1 zitting)

 

zo   30/10   Arnhem

zo   27/11  Arnhem

zo   29/1    Arnhem

zo   26/2    Arnhem

 

Opgave tot 26 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

(alle klassen)

 

vr  28/10   Doetinchem/Doorwerth

vr  11/11   idem

vr  25/11   Arnhem (hk)

vr  9/12     Doetinchem/Doorwerth

vr  27/1     idem

vr  17/2     idem

vr  10/3     idem

vr  24/3     Arnhem (hk)

vr 7/4        Doetinchem/Doorwerth

 

Opgave tot  16 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Cursus Clubleider A (CLA)

            Clubleider B (CLB)

            Modules NBBRP 1 t/m 3

Locaties:

CLB

 

opgave tot

za   8/4  CLB examen

de lessen duren van

10.00 tot 13.00 uur

 

NBBR cursus rekenprogramma

Cursus wordt op aanvraag georganiseerd. rigtjer@gmail.com

Dames paren

(2x2 zittingen)

 

za  3/12   Arnhem

za   21/1    Arnhem

 

Opgave tot  21 november

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 (maximale rating 850)

 

Finale

za 25/3   Arnhem

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Opgave tot 18 maart

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 15 februari

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za 8, 15 of 29  /4   Arnhem

             finaledag

             (halve finale + finale)

 

opgave tot 27 november

Senioren paren

(samen met district Nijmegen)

(4x1 zitting)

 

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

 

Opgave tot  x januari

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1957 of eerder

Azenkampioenschap

(maximaal 48 paren)

 

 

za  8/10   Arnhem

 

Opgave tot 3 oktober

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

(samen met de districten Twente en IJsselstreek)

 

Za …

 

Aanvang: 11.00 uur