Bestuursovereenkomst MOG-NBB 2015-2016

Bestuursovereenkomst Bridgedistrict Midden en Oost Gelderland – Nederlandse Bridge Bond

 

Het Bridgedistrict Midden en Oost Gelderland, vertegenwoordigd door mw. E.W. de Regt-van Dijk (voorzitter), hierna te noemen het district

en

De ‘Nederlandse Bridge Bond’ statutair gevestigd te Utrecht vertegenwoordigd door dhr. J. van der Kam (adjunct -directeur), hierna te noemen de NBB

 

Deze overeenkomst beschrijft de activiteiten van het district voor seizoen 2015/2016 en de bijdragen van de NBB hieraan.

 

Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de ALV aangenomen notitie ‘De plaats van het bridgedistrict binnen de NBB-organisatie’ waarin partijen ook afgesproken hebben verantwoording te willen afleggen over de inzet van middelen verkregen uit subsidies, contributies, schenkingen en sponsorbijdragen.

 

 

Partijen komen voor het bridgeseizoen 2015/2016 het volgende overeen:

 

 

 1. Organisatorisch

Het district heeft de hierna genoemde functies als volgt ingevuld:

 

Voorzitter District:                         Mw. Elly de Regt-van Dijk

Secretaris District:                         Mw. Rigtje Roelofs-Zandstra

Penningmeester District:                           Dhr. Wim Adriaanse

Clubadviseur District:                   Mw. Ankie van Randeraat

Onderwijsadviseur District:       Dhr. Roelof Santing

DKL District:                                      Dhr. Ronald Versteeg

 

 

 1. Evaluatie voorafgaande afspraken en afgelopen seizoen

Aan deze overeenkomst is het activiteitenverslag van het district over seizoen 2014/2015 aangehecht. Daarnaast heeft het district een globaal financieel overzicht opgesteld waarin is aangegeven hoe de ontvangen bijdrage van de NBB zijn besteed en is er een activiteitenplan voor 2015/2016.

 

 

 

 

 

 1. Nieuwe ontwikkelingen NBB relevant voor seizoen 2015/2016

De NBB is constant bezig met verbetering van het bestaande aanbod en speelt in op de vraag naar aanvullende producten en diensten. Het district ondersteunt de NBB in het onder de aandacht brengen van nieuwe initiatieven bij de clubs en hun leden.

 

Bridgepartnergezocht.nl

De NBB heeft vanaf de zomer van 2015 een nieuwe service. Via www.Bridgepartnergezocht.nl kunnen bridgers laagdrempelig een nieuwe (of extra) bridgepartner bij hen in de buurt zoeken óf zelf, als mogelijke bridgepartner, gevonden worden. Het maakt niet uit of het gaat om een bridgepartner op de club of bijvoorbeeld thuisbridge, voor StepBridge of incidentele deelname aan een cafédrive of een bridgereis.
Hiermee werkt de NBB aan een belangrijk sociaal aspect van bridge: het is een spel dat je niet alleen kan spelen. Voor het eerst zijn we niet bridge-inhoudelijk actief maar houden we ons bezig met een belangrijke randvoorwaarde: elkaar kunnen vinden.
Deze website werkt vooral goed als veel leden op de site een profiel aanmaken. Graag zouden we zien dat het districtsbestuur dit ook stimuleert en wil uitstralen dat het vanzelfsprekend is voor leden om een profiel op de website te hebben. Wie wil niet eens een keertje uitgenodigd worden?
 

Uitslagen App en NBB-R 3.0

Vanaf augustus 2015 is de Uitslagenservice (USS) van de NBB technisch (onder de motorkap) geheel vernieuwd. Hetzelfde zal gebeuren voor het NBB-R.
Naast kleine technische voordelen zal hierdoor de USS geschikt worden voor mobiele ontvangst. Dit betekent dat ook met smartphones en tablets de USS goed lees- en werkbaar is.
Via een mobiele App zullen alle uitslagen van het betreffende lid worden getoond, dus niet alleen clubuitslagen, maar ook die van toernooien, kroegentochten en bridgedrives die met het NBB-R zijn uitgerekend. Een persoonlijke uitslagenpagina onder handbereik!

 

 

 1. Bestaande speerpunten van NBB beleid

 

A. Groei
Clubs moeten gestimuleerd worden zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ledenaanwas.
Zie hiervoor ook punt 5 van deze overeenkomst.
 

B. Vrijwilligersbeleid
Clubs en districten zijn vrijwilligersorganisaties. Het is van belang dat diegene die zich binnen NBB-verband voor bridge inzetten worden gewaardeerd en het beleid daarop gericht is.
Bridge-vrijwilligers, zullen voor het merendeel niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, waardoor de potentiële groep gegadigden groot is. Beleid moet erop gericht zijn dat zij uit hun betrokkenheid bij bridge veel voldoening scheppen.

 

Het district probeert op club- en districtsniveau bestaande vrijwilligers langs deze lijnen te ondersteunen en maakt daarbij bijvoorbeeld gebruik van de NBB instrumenten:

 1. keien en sturen onderscheidingen (stimuleer dat mensen in het zonnetje worden gezet)
 2. opleidingen. De NBB heeft een prachtig aanbod aan (kader)opleidingen. Breng dit goed onder de aandacht ook als ‘beloningsinstrument’ voor club. Zie verder punt 6
 3. deelname aan de Club Challenge
  (stimuleer dat clubs hun ‘goud op de werkvloer’ belonen door een inschrijving te bekostigen)

 

 

C. Middagbridge
Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd van onze leden is het belangrijk dat er ook een goed aanbod is voor bridge op de middag. De organisatorische kracht, het materiaal, de kwaliteit en de gezelligheid die de NBB met zich brengt mag daar niet ontbreken.

 

 1. Clubondersteuning

Het districtsbestuur stimuleert dat alle clubbesturen in het district een visie hebben op de toekomst van hun club (hoe ziet de club er over 5 jaar uit).

Er wordt aan gewerkt dat clubs rechtstreeks contact hebben met een bridgedocent en dat clubs een programma hebben om beginners op te vangen.

 

Daarvoor geschikte clubs worden gestimuleerd om:

 • Een middagclub te beginnen (belangrijk voor de NBB want middag-initiatieven die niet door NBB clubs worden opgezet, leiden al snel tot niet-aangesloten verenigingen);
 • Flexibiliteit voor clubleden te vergroten door te informeren over ‘het driemanschap’, ‘flexibelbridge’, reglementen die absentie niet bestraffen; .
 • Spelpeil verbetering binnen de club (al dan niet in overleg met district) te bespreken.

 

Tenslotte wordt getracht om niet bij de NBB aangesloten verenigingen te bezoeken en daarbij kennis te delen (hoe doen jullie dit, hoe doen wij dit). Doel is het opbouwen van een goede verstandhouding. Lidmaatschap is een kwestie van gunnen. Het clubbestuur moet worden overtuigd dat zij mèt de NBB beter in staat zijn om de club te laten bloeien.

 

 

 1. Onderwijs en kaderbeleid

Een bij de NBB aangesloten club moet zich onderscheiden doordat ze in een prettige sfeer perfect georganiseerd zijn en voorzien in de behoefte van de leden. Goed kader (dat gebruik kan maken van de hulp van de NBB) is daarvoor heel belangrijk.
Het district bevordert dat clubs zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan een bridgedocent (zie ook 4).

Het district is de NBB behulpzaam bij het verzamelen van informatie over bridgelessen die in het district gehouden worden (wie, waar, hoeveel cursisten).

Het district (zal samen met de NBB), clubs behulpzaam zijn om een goede opvang van bridgecursisten op de club te organiseren.
Het district zal (waar gewenst samen met een collega district) een toekomstdrive organiseren, waarvan de deelnemersgegevens (incl. mail adres!) aan de NBB worden verstrekt.

 

Het district stimuleert dat elke club tenminste twee personen heeft die voldoende kennis hebben van het NBB-Rekenprogramma, twee personen die met de NBB-clubsites goed overweg kunnen, er personen op elke club zijn die het CLA en/of het CLB examen hebben gehaald. Zo nodig organiseert het district hiervoor (NBB-)workshops.

Voor bestaand kader bij de clubs organiseert het district een kader(mid)dag om kennis uit te wisselen en te delen.

 

 

 1. Districtscompetitie-aanbod

Het district organiseert tenminste een districtsparencompetitie en een competitie voor teams. Voorts wordt het districtscompetitie-aanbod zelf bepaald, waarbij aandacht wordt gegeven aan de groeiende behoefte om overdag aan wedstrijden deel te kunnen nemen.

 

 

 

 

 

 1. Financieel

Teneinde districten in staat te stellen de eigen taken van het district uit te voeren, alsmede inhoud te geven aan de hierboven omschreven onderdelen ontvangt het district een bedrag van € 3500,- gebaseerd op 60 verenigingen in 2014.[1]

Aanvullend komt het district dit seizoen in aanmerking voor een flexibele vergoeding voor de toename van clubleden en/of competitieteams binnen het district. Deze flexibele vergoeding bedraagt voor deze overeenkomst € 1055,-.

Het district ontvangt in totaal een bedrag van € 4555,- voor het bridgeseizoen onder voorwaarde dat deze overeenkomst door beide parijen tijdig is getekend. Indien de overeenkomst niet gedurende het seizoen waarvoor het is geschreven is getekend, vervallen de aanspraken van het district op voornoemde bedragen.

 

Deze overeenkomst wordt voor de start van het volgende bridgeseizoen geëvalueerd door het overleggen van een verslag van het district, waarin activiteiten en bestedingen van het district over de betreffende periode worden verantwoord.

 

Aldus overeengekomen op ………………………………………………. 2015 te ……………………………………………….

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Dhr. J. van der Kam                                                 mw. E.W. de Regt-van Dijk

adjunct-directeur NBB                                           voorzitter Bridgedistrict Midden en Oost Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

 • Rapportage district (terugblik, vooruitblik en financieel overzicht)

 

 

[1]     Aantallen zijn gebaseerd op het NBB jaarverslag 2014.