Nieuwsbrief oktober 2015

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Oktober 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Agenda vergadering 24-10-2015                    blz 3

Voorwoord voorzitter                                          blz4

Notulen 27-3-2015                                     blz 5

Wedstrijd en Cusus kalender                                 blz 9

Begroting 2016                                                   blz 15

Tarieven  vanaf september 2015                   blz 16

 

Districtsraad Vergadering

Zaterdag 24-10-2015 11.00 uur

De Denktank

Sperwerstraat 59

6823 DK Arnhem

 

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Mededeling en ingekomen stukken
 3. Notulen vergadering 27-3-2015
 4. Wedstrijdzaken
 5. Wedstrijd en Cursus kalender 2015-2016
 6. Begroting 2016
 7. Onderwijszaken
 8. Regio bijeenkomsten
 9. Bridgecongres
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

Aansluitend wordt U uitgenodigd voor de lunch, en het spelen van een kleine drive om de Waanders Trofee.  Voor beiden graag opgave vooraf, zodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

 

VOORWOORD

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

Bij deze nodig ik u van harte uit voor de districtsraadvergadering op zaterdag 24 oktober in Arnhem. Het zou fijn zijn als u ook gebruik maakt van de lunch en meespeelt om de Waanderstrofee.

Op de agenda staan de gebruikelijke agendapunten die wedstrijden, onderwijs en regiobijeenkomsten betreffen. Uiteraard ook de begroting voor komend boekjaar.

Het bestuur heeft bezoek gehad van een delegatie van het NBB bureau en naast districtszaken het convenant voor komend jaar besproken. Het district wordt op basis van dit convenant gefinancierd(zie bijlage). Vanwege de groei van het aantal bridgers in het district ontvangt het district een eenmalige extra bijdrage.

Op zaterdag 7 november organiseert de NBB haar jaarlijkse Bridgecongres in ’s Hertogenbosch met naast een inhoudelijke lezing workshops en uiteraard ’s middags de Algemene Ledenvergadering. Wilt u als vereniging invloed hebben op de gang van zaken bij de NBB laat uw stem dan horen op de ALV. 

De NBB heeft twee promotiefilmpjes gemaakt om bridgers te werven. Het NBB rekenprogramma is geupdated en sinds kort is het mogelijk uitslagen via een NBBuitslagen app op uw smartphone of tablet te bekijken.

 

Ik hoop u op zaterdag 24 oktober  te mogen begroeten,

 

Namens het districtsbestuur,

 

Elly de Regt-van Dijk.

Voorzitter district Midden en Oost Gelderland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Districtsraad Vergadering Vrijdag 27-3-2015

 

Aanwezige clubs: B.C. Schaarsbergen, Velpse B.C., B.C. de Robber, B.C. Ruiten Troef, B.C. Zeddam, B.C. Huissen, B.C. Genderingen, Elster B.C., B.C. Cool Down, B.C. de Oude IJssel, Jump ’85, B.C. de Honneur,B.C. Arnhem Noord, Aaltense B.C.

 

 1. Opening door waarnemend voorzitter
 2. Mededeling, ingekomen stukken.
 • Bericht van oprichting van Bridgeclub Gezelligheid Troef, NBB nummer 7078. Zij spelen op donderdag middag in de Commanderij  in Bennekom
 • Bericht van opheffing van Bridgeclub Rhenen
 • Bericht van verhindering van Mevrouw van Wingerden, lid van het hoofdbestuur NBB
 • Bericht van verhindering van 12 clubs
 1. Notulen 25-10-2014

Geen opmerkingen.. Notulen goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2014

Senioren viertallen: deelname 6. Gewonnen door team Worm. Zij zijn doorgegaan zijn naar het landskampioenschap, wat ze ook wonnen.

 1. Financiën

De penningmeester, de heer Adriaanse, geeft een toelichting op de cijfers. De inkomsten van de wedstrijden zijn lager dan de uitgaven Inkomsten hangen af van het aantal deelnemers. De heer Schunselaar, BC Zeddam, vraagt zich af of er dan niet te weinig gerekend wordt voor deelname aan de wedstrijden. Verlies bij wedstrijdvormen met weinig deelname, zoals de parencompetitie wordt gecompenseerd door andere competities die wel wat winst opleveren. Uitgangspunt is dat een competitie minstens voor de helft kostendekkend moet zijn.

Mevrouw Mooij, BC Arnhem Noord,  vraagt waarom de cijfers per kalenderjaar zijn. De penningmeester legt uit dat dit op instigatie van de NBB en NOC-NSF is.

Over de balans zijn geen vragen.

 1. verslag Kascommissie.

De heer Massen, o.a. ABCD, leest een verklaring van de kascommissie voor waarin ze stellen dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord  bevonden. Hij stelt voor de stukken goed te keuren, en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus bekrachtigd.

 1. Benoeming nieuwe kascommissie.

Mevrouw Boehmer treedt af, de heer Massen wordt voorzitter en de heer Dries treedt toe tot de kascommissie. De heer Schunselaar stelt zich beschikbaar als reserve.

 

 

 1. Bestuursverkiezing.

Mevrouw Roelofs, secretaris is statutair aan de beurt af te treden, en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, ze wordt bij acclamatie herbenoemd.

Het bestuur stelt voor Mevrouw de Regt te benoemen in de vacante positie van voorzitter. Mevrouw de Regt heeft zich uitgebreid voorgesteld in de nieuwsbrief voorafgaand aan deze vergadering. Er zijn geen tegenkandidaten, ze wordt bij acclamatie benoemd, en neemt haar plaats in achter de bestuurstafel, met dank aan mevrouw van Randeraat voor het waarnemen van het voorzitterschap tot nu toe.

 1. Voorstel wedstrijdkalender.
 • De DKL, de heer Versteeg geeft een toelichting. Het verschil met vorig jaar komt vooral door het verschil in de wedstrijdkalender van de NBB.
 • De seniorenviertallen zijn terug van zaterdag naar woensdag. De verwachtte toename van deelname door het naar de zaterdag te verplaatsen is uitgebleven.
 • De prijzen van deelname aan de districtswedstrijden zijn verhoogd, vooral door verhoging van de huurprijzen van de wedstrijd locaties. De prijs voor deelname aan de viertallen competitie is per abuis vermeld als 70 Euro, dit moet zijn 72,50.
 • Nijmegen ligt niet in ons district, wij werken samen in de organisatie van de senioren paren wedstrijden.
 1. Wedstrijdzaken.
 • Er komt een wijziging aan in het regelement district wedstrijden per 1 september 2015. De exacte tekst is nog niet bekend. Het gaat om 1 openingen met extreem weinig punten. Als niet expliciet in het regelement staat dat iets niet mag, dan mag het dus wel. De heer Visser vraagt hoe het zit als men losing tricks speelt, dan zou het kunnen dat men een opening heeft zonder veel punten. Uitzonderingen blijven mogelijk.
 • Bevoegdheden DKL. De bevoegdheden van de DKL zijn niet nauwkeurig genoeg omschreven. Dit gaf in een ander district problemen. Het bestuur zal zich erover buigen hoe dit te voorkomen. U krijgt t.z.t. hier een voorstel over.
 • Vanuit de NBB het verzoek dat de districten de clubs stimuleren voldoende technisch kader hebben. Dit gebeurt in ons district al door het regelmatig organiseren van CLA en CLB cursussen. Het behalen van het examen wordt geregistreerd, zodat te zien is wie een club kan inzetten. De NBBR cursus wordt op aanvraag gegeven, geen registratie van geslaagden. Er bestaat nog geen cursus webmaster.
 • Er is erg weinig animo voor de parencompetitie. Daarin zitten we bijna aan de ondergrens, waarop het nog mogelijk is van een competitie te spreken. Stimuleert U iedereen in Uw clubs om mee te doen.
 • De klavercompetitie voor spelers in de laagste lijn van een club loopt goed. Is bedoeld om ook beginnende spelers bekend te maken met het competitie spelen tegen leden van andere clubs.
 • We zouden kunnen kijken of er ook een competitie te organiseren is voor spelers van b.v. de B lijn. Als dat op dezelfde dag als de open paren competitie gespeeld kan worden, kan het voor hetzelfde geld. Zaal en WL zijn toch al besproken
 1. Opleidingsactiviteiten
 • 17 mei is de toekomstdrive, dit jaar in Apeldoorn. Deelname 15 Euro per paar. Wordt georganiseerd door de Heer Santing, in samenwerking met twee andere districten.
 • Kaderdag bridge docenten wordt georganiseerd samen met de vereniging van bridgedocenten. Dit jaar in Zwolle.
 • Cursusprogramma spelpeil verbetering, georganiseerd door de Heer Santing. Er zijn slechts 5 cursussen doorgegaan, ieder met gemiddeld 15 personen. Erg weinig voor zo’n groot district. De vraag of we hier mee door moeten gaan. De Heer Dries,B.C. Huissen,  zegt het wel gemeld te hebben in de club, er was geen belangstelling voor. Vind het niet echt een activiteit voor het district.
 • De Heer Wolters, B.C. de Robber, zegt dat er veel minder belangstelling is voor de districtswedstrijden sinds ze gecentraliseerd zijn. Het is minder gezellig. En vaak ver rijden. Vraag of de wedstrijden niet meer regionaal georganiseerd kunnen worden. Maar vraagt het districtsbestuur vooral wel door te gaan met de organisatie. Niet wanhopen!
 • De heer  Maandag B.C. de Honneur zegt dat er bij de leden van zijn club wel belangstelling is voor de cursussen spelpeil ontwikkeling die de club zelf organiseert.
 • Mevrouw Jonker, de Oude IJssel, zegt dat veel clubs erg vergrijzen, dat daar een mogelijke oorzaak ligt voor het gebrek aan belangstelling.
 • In Elst was er veel belangstelling, vooral van de nieuwe leden die nog niet zo lang spelen.
 1. Afscheid Dita Kelder en Joop Kalsbeek.

De Heer Versteeg schetst een beeld van wat Mevrouw Kelder en de Heer Kalsbeek in de loop van meer dan 25 jaar voor het district hebben gedaan, en bedankt ze daarvoor met een beeldje van de hoogvlieger, gemaakt door Adie de Waard, een kunstenaar die ook in ons district speelde, en een goede bekende van beiden was.

 1. NBBR cursus

Cursus verdeeld in 3 modules: beginners, gevorderden en trouble shooting. De cursus wordt op aanvraag gegeven. rigtjer@gmail.com.

 1. Regio Bijeenkomsten

District is gedeeld in 5 regio’s. Mevrouw van Randeraat organiseert bijeenkomsten van club bestuurders in een bepaalde regio, om gezamenlijke problemen en mogelijke oplossingen te bespreken. De regio achterhoek staat voor dit najaar op het programma.

 1. Rondvraag
 • De heer Bastiaanse, de Honneur, meldt dat er al 25 jaar een zomercompetitie wordt georganiseerd in de regio Doetinchem. De sponsor is ermee gestopt, en hij vraag of het district nu iets voor ze kan betekenen. Er zijn veel regionale zomer competities, kunnen wel op de website van het district gemeld worden. Op andere locaties betaalt men een paar euro om mee te doen, nooit een probleem.
 • De Heer Wiendels, Ruiten Troef zegt twee maal een ledenwerfactie te hebben georganiseerd, en was zeer tevreden over de ondersteuning die ze daarbij van het bondsbureau kregen.

     16. De voorzitter sluit om 21.30 de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd- en cursuskalender 2015 – 2016

District Midden en Oost Gelderland

 

Algemeen

Er zijn bridgers die van mening zijn dat de districtscompetities vooral zijn bedoeld voor de sterkere clubspelers. Dat is een misvatting. Aan de districtscompetities kunnen spelers van de niveaus 2de klasse of lager tot en met hoofdklasse deelnemen.

In het district Midden en Oost Gelderland spelen we op drie niveaus: 2de klasse, 1ste klasse en hoofdklasse.

Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer recreatief ingestelde bridger.

Het voordeel van deelname aan de districtscompetitie is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt, u een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede zal komen.

Er word serieus gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats.

Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen, de data waarop deze wedstrijden/toernooien worden gespeeld, de speellocaties en de kosten voor deelname.

 

Gemengde parencompetitie (GP)

Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame + heer deelnemen.

Deze competitie is niet in klassen ingedeeld. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht.

 

Vrouwenparencompetitie (DP)

Aan deze competitie mogen alleen vrouwen deelnemen.

Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district deelnemen aan de finale vrouwenparen in Utrecht.

 

Open parencompetitie (OP)

Aan deze competitie kunnen zowel damesparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen.

Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren.

 

Instapcompetitie open paren (IOP)

Deze competitie is bedoeld voor de nog niet zo vergevorderde bridger. Alleen bridgers met een rating van 850 of minder mogen deelnemen.

 

Seniorenparencompetitie

Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2016 60 jaar worden of ouder zijn deelnemen.

Deze competitie wordt samen met het district Nijmegen georganiseerd en is niet in klassen ingedeeld.

 

Viertallencompetitie

Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub afgevaardigd. De competitie kent een hoofdklasse, een eerste en een tweede klasse.

 

Senioren Viertallencompetitie

Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2015 60 jaar worden of ouder zijn deelnemen.

Deze competitie wordt samen met het district Nijmegen georganiseerd en is niet in klassen ingedeeld

Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht.

 

Klavercompetitie

De klavercompetitie is bedoeld voor bridgers die in hun club in de laagste groep spelen.

De voorronde wordt gespeeld in de eigen club. Per deelnemende vereniging mogen per speelmoment dat de deelnemende vereniging speelt drie paren op grond van de eindstand van de voorronde aan één van de halve finales deelnemen. Minstens de helft van deelnemers aan een halve finale plaatst zich voor de finale. N.B. De halve finales worden alleen gehouden als er voldoende deelnemers zijn. Is dit niet het geval dan wordt er volstaan met de finale.

 

Azenkampioenschap

De naam zegt het al: deze wedstrijd is bedoeld voor de clubkampioenen .

In principe kan per deelnemende vereniging c.q. speelmoment dat de deelnemende vereniging speelt  één kampioenspaar deelnemen.

 

Adri de Waard trofee

Dit is een wedstrijd tussen de aangesloten verenigingen van het district. Elke vereniging vaardigt drie paren af. De paren spelen naar sterkte in een A-, B- en C-lijn. De resultaten van de paren worden per club bij elkaar opgeteld en de vereniging die het hoogst scoort wordt kampioen en wint daarmee de (wissel)trofee.

 

Districtsbeker Toernooi (DBT)

Dit is een viertallenwedstrijd waarbij 2 teams (1 team bestaat uit 3 viertallen = 12 spelers) tussen de aangesloten verenigingen van het district tegen elkaar spelen. Per vereniging mogen meerdere teams deelnemen.

Er worden zes ronden van vier spellen gespeeld zodat je ieder paar van de andere vereniging aan tafel tegenkomt. Na iedere ronde kan een tussenstand bekend gemaakt worden (in impen).

Winnaar is de vereniging die na 24 spellen de meeste impen heeft weten te scoren. De uitslag wordt niet omgerekend naar winstpunten. In principe is het een “knock-out”-wedstrijd waarbij alleen de winnaars doorgaan naar de volgende ronde (eventueel aangevuld met één of meer “beste verliezers”).

Aan het toernooi kunnen maximaal 16 teams deelnemen. De eerste twee ronden worden decentraal gespeeld. De deelnemende clubs loten uit of thuis. De eerste ronde wordt er voor zover mogelijk rekening gehouden met regionale spreiding van de deelnemers. Na de loting heeft men twee maanden de tijd om de wedstrijd te spelen. Na twee ronden blijven er dan vier teams over die de halve finale spelen.

Voor dit toernooi geldt dat de deelnemers maximaal op hoofdklasse niveau mogen spelen (spelers op divisie c.q. meesterklasse niveau zijn uitgesloten).

 

Clubleider A (CLA) / Clubleider B (CLB) 

Voor de inhoudelijke beschrijving van deze cursussen verwijzen we naar de site van de Nederlandse Bridgebond (www.bridge.nl). Per bridgeseizoen wordt door het district bepaald welke cursus wordt gegeven.

 

Inlichtingen

Inlichtingen over alle competities en cursussen:

            Ankie van Randeraat

Lammerskampweg 5,  7261 CN  Ruurlo

            Telefoon:  0573-453747 of  email: ankievanranderaat@telfort.nl

Wedstrijd- en cursuskalender 2015 – 2016     District Middeost Gelderland

Open Paren

Gemengde Paren

Dames Paren

data: zaterdag (3x2 zittingen)

data: zondag (4x1 zitting)

data: zaterdag (2x2 zittingen)

21/11

Doetinchem

08/11

Arnhem

28/11

Arnhem

16/01

Doorwerth

20/12

Arnhem

23/01

Arnhem

27/02

Arnhem

24/01

Arnhem

 

 

Nieuw

 

Open Paren Instap

maximale rating 850

21/02

Arnhem

 

 

 

Data+locaties  als boven

 

 

 

 

Aanvangstijd:

09:45 uur

aanvangstijd:

13:30 uur

aanvangstijd:

09:45 uur

Aanvangstijd instap

13.45 uur

 

 

 

 

opgeven tot:

14/11/2015

opgeven tot:

01/11/2015

opgeven tot:

21/11/2015

 

 

 

 

 

Senioren Paren

Senioren Viertallen

Toekomstdrive

data: woensdag (4x1 zitting)

data: woensdag (1x1 zitting)

Organisatie samen met de districten Twente en IJsselstreek

20/01

Nijmegen

11/11

Arnhem

03/02

Nijmegen

 

 

17/02

Nijmegen

 

 

Cursus NBBR-rekenprogramma

09/03

Nijmegen

 

 

cursus wordt op aanvraag verzorgd;

aanmelden via: Rigtje Roelofs

rigtjer@gmail.com

aanvangstijd:

13:45 uur

aanvangstijd:

09:45 uur

opgeven tot:

13/01/2016

opgeven tot:

04/11/2015

leeftijd: geboortejaar 1956 of eerder

leeftijd: geboortejaar 1955 of eerder

 

 

 

 

 

Viertallen

DBT (Districts Beker Toernooi)

Cursus Clubleider A (CLA)

data: vrijdag

data:

data: vrijdag  (locatie De Kei Ede)

30/10

Doetinchem/Doorwerth

Ronde 1: decentraal te spelen

20/11

les 1

13/11

Doetinchem/Doorwerth

tussen 01/12/15 en 15/02/16

18/12

les 2

27/11

Arnhem (hk)

Ronde 2: decentraal te spelen

15/01

les 3

11/12

Doetinchem/Doorwerth

tussen 20/02/16 en 20/04/16

12/02

les 4

29/01

Doetinchem/Doorwerth

za 30/04 : Arnhem

04/03

les 5

19/02

Doetinchem/Doorwerth

 

halve finale + finale

01/04

les 6

11/03

Doetinchem/Doorwerth

 

 

zaterdag 16/04/16 examen

25/03

Arnhem (hk)

 

 

Ede

Aanvang: 10.00 uur

08/04

Doetinchem/Doorwerth

 

 

 

 

aanvangstijd:

19:30 uur

aanvangstijd:

n.t.b.

Aanvangstijd lessen

13:30 uur

opgeven tot:

16/10/2015

opgeven tot:

27/11/2015

opgeven tot:

03/11/2015

 

 

 

 

 

Azenkampioenschap

Klavercompetitie

Adri  de Waard Trofee

data: zaterdag

data: zaterdag (finale)

data: zondag

10/10

Vorden

12/03

Vorden

22/05

Arnhem

aanvangstijd:

13:30 uur

aanvangstijd:

13:30 uur

aanvangstijd:

13:30 uur

opgeven tot:

03/10/2015

opgeven tot:

05/03/2016

opgeven tot:

15/05/2016

 

 

 

 

Bijzonderheden:

deelname max. 13 clubs met 3 paren of 40 paren

maximale rating 850

bijzonderheden:

deelname max. 18 teams

                       

 

Overige data:

datum

activiteit

plaats

za 12 september 2015

2de CLA- en CLB-examen

Utrecht

za 24 oktober 2015

districtsraadvergadering

aansluitend bridgedrive (Waanderstrofee)

Arnhem

za 07 november 2015

bridgecongres

’s-Hertogenbosch

zo 29 november 2015

Finale senioren 4-tallen

Utrecht

za/zo 30/31 januari 2016

bondsklasse vrouwenparen

Utrecht

ma 07 t/m vr 11 maart 2016

Ruitenboerweek

 

vr 18 maart 2016

districtsraadvergadering

Doetinchem

zo 03 april 2016

halve finale Ruitenboer

 

za/zo 12/13 april 2016

halve finale/finale gemengde paren

Utrecht

za 16 april 2016

1ste CLA- examen

Ede

zo 17 april 2016

finale Ruitenboer

Utrecht

za 14 mei 2016

NK senioren paren

Utrecht

za 21 mei 2016

Finale NBB-beker, HK-beker en Elfersbeker

Utrecht

 

                                   

Adressen speellocaties:

plaats

naam gebouw

adres

postcode

telefoon

Arnhem

De Denktank

Sperwerstraat 59

6823 DK

06-15964839

Doetinchem

De Uitdaging

Industriestraat 23b

7005 AN

0314-344971

Doorwerth

De Uitkomst

Dalweg 1a

6865 CZ

026-3392160

Ede

De Kei

Peppelensteeg 112

6715 CV

0318-124578

Nijmegen

Het Bridgehuis

Dobbelmanweg 148

6531 KZ

024-3541254

Vorden

Bridgeboerderij ‘t Onstein

Schuttestraat 13

7251 MP

0575-559043

 

Kosten bij deelname:

Activiteit

kosten in €

Opgave via + aanvullende info

Open paren (1

€ 33, -

per paar

Mijn NBB, tabblad persoon, inschrijvingen

Open paren Instap (1

€ 16,50

per paar

ankievanranderaat@telfort.nl

Gemengde paren (1

€ 22, -

per paar

Mijn NBB

Dames paren (1

€ 22, -

per paar

Mijn NBB

Senioren paren (1

€ 16, -

per paar

ankievanranderaat@telfort.nl

Senioren 4-tallen (1

€ 22, -

per team

ankievanranderaat@telfort.nl

4-tallen (2

€ 72,50

per team

€ 52,50 per 4-tal + € 20,-  kosten gedupliceerde spellen

Districtsbeker toernooi (3

€ 27,50

per vereniging

 

Adri de Waard Trofee (4

€ 27,50

per vereniging

 

Azenkampioenschap

gratis

 

ankievanranderaat@telfort.nl

Klavercompetitie (4

gratis

 

 

Cursus CLA (5

€ 50,-

per cursist

inclusief cursusboek, spelregelboekje, Arbitreerwijzer en examengeld

ankievanranderaat@telfort.nl

(1: aanmelding individueel; kosten te voldoen door deelnemers bij eerste zitting

(2: aanmelding uitsluitend via vereniging; kosten worden meestal door de vereniging betaald

(3: aanmelding uitsluitend via vereniging; kosten voor rekening vereniging

(4: aanmelding uitsluitend via vereniging; kosten voor rekening vereniging

(5: de kosten bedragen € 20, - indien alleen deelgenomen wordt aan het examen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2016

NBB

DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

 

 
                 

E = exploitatierekening

           

B = begroting

             
                 

INKOMSTEN

     

   E 2014

   B 2015

   B 2016

 
                 

Viertallen

       

2.555,00

2.900,00

2.610,00

 

Parencompetities

     

1.095,00

1.700,00

1.450,00

 

Senioren viertallen

     

120,00

330,00

330,00

 

Adri de Waard Trofee

   

400,00

500,00

440,00

 

Kaderdagen en/of workshops

   

505,00

    PM

300,00

 

Districts Beker Toernooi

   

250,00

450,00

275,00

 

Toekomstdrive

     

200,00

250,00

250,00

 

Cursussen spelpeilverbetering

   

2.975,00

     

NBB retributie

     

3.606,00

3.850,00

3.600,00

 

Rente

       

89,19

80,00

80,00

 

CLA/CLB cursussen

     

2.082,50

    PM

    PM

 
   

TOTAAL INKOMSTEN

13.877,69

10.060,00

9.335,00

 
                 

UITGAVEN

             
                 

Viertallen

       

2.136,32

2.500,00

2.300,00

 

Parencompetities

     

1.628,35

1.900,00

1.700,00

 

Senioren viertallen

     

215,15

260,00

250,00

 

Adri de Waard Trofee

   

505,45

500,00

530,00

 

Klavercompetitie

     

196,42

250,00

230,00

 

Azenkampioenschap

     

163,67

200,00

200,00

 

Prijzen

       

700,00

700,00

700,00

 

Kaderdagen en/of workshops

   

613,70

300,00

300,00

 

Districts Beker Toernooi

   

256,30

450,00

300,00

 

Toekomstdrive

     

335,00

250,00

350,00

 

Cursussen spelpeilverbetering

   

2.255,50

     

Bestuurskosten

     

738,06

1.250,00

1.000,00

 

Districtsraad

     

517,38

600,00

600,00

 

Regiobijeenkomsten

     

101,00

300,00

200,00

 

Dotatie Jubileumfonds

   

200,00

200,00

200,00

 

Dotatie Opleidingsfonds

   

700,00

     

Bankkosten

     

116,47

100,00

125,00

 

CLA/CLB cursussen

     

2.082,50

    PM

    PM

 

Onvoorzien

     

0,00

150,00

150,00

 

Voordelig resultaat 2014

   

416,42

     

Begroot resultaat

     

 

150,00

200,00

 
   

TOTAAL UITGAVEN

13.877,69

10.060,00

9.335,00

 
   

 

 

 

 

 

           

NBB

District Midden en Oost Gelderland

 

Tarieven vanaf september 2015

 

 

         

 

Open paren

 

33,00

 

 

Gemengde paren

 

22,00

 

 

Damesparen

 

22,00

 

 

Senioren paren

 

16,00

 

 

Senioren viertallen

 

22,00

 

 

Viertallen

   

72,50

 

 

Adri de Waard Trofee

 

27,50

 

 

Districtsbekertoernooi

 

27,50

 

 

Toekomstdrive

 

         PM