Nieuwsbrief maart 2015

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Voorwoord  waarnemend voorzitter                      blz 3

Agenda vergadering 28-03-2014                           blz 4

Notulen 25-10-2014                                           blz 5

Jaarverslag 2014                                              blz 8

Financiele jaarstukken    2014                             blz 10

Introductie Elly de Regt                                    blz 13

Bestuur                                                           blz 14

Voorstel wedstrijdkalender                                blz 15

Toelichting wedstrijdkalender                             blz 16

Wedstrijdzaken                                                blz 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Graag nodig ik u uit voor de districtsraadvergadering die op 27 maart 2015 in het denksportcentrum De Uitdaging te Doetinchem gehouden wordt. In deze Nieuwsbrief treft u de agenda en de bijbehorende stukken aan. Zoals gebruikelijk is onze voorjaarsvergadering op vrijdagavond. Wij hopen dat u in grote getale de vergadering zult bezoeken.

 

Tijdens deze bijeenkomst kijken wij terug op het bridgeseizoen 2014-2015, dat inmiddels vrijwel afgerond is. We hebben nog twee toernooien te gaan. Het districtsbekertoernooi (DTB). De laatste voorronde loopt nog. De (halve) finales vinden op 9 mei plaats in De Denktank in Arnhem.

En het Adri de Waardtoernooi, de strijd om het clubkampioenschap, dat op 17 mei a.s. eveneens in De Denktank gehouden wordt. Er kunnen 18 teams deelnemen. Voor de Adri de Waard Trofee krijgt uw club nog een uitnodiging.

 

Vorig jaar zijn Joop Kalsbeek en Dita Kelder, nadat zij dit 25 jaar gedaan hadden, gestopt met

het geven van de cursussen CLA en CLB. Ons district kent een groot aantal technische clubleiders.

Het merendeel van hen is door Joop en Dita opgeleid en daarnaast ook nog regelmatig bijgeschoold.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om hen bedanken voor hun geweldige inzet.

 

Verder presenteren wij onze conceptagenda voor het seizoen 2015-2016 met de verschillende competities en andere districtsactiviteiten.

Tevens bespreken wij de begroting. In verband met de gestegen huurprijzen van de Denksportcentra zijn we genoodzaakt de tarieven voor de competities te verhogen.

 

Vorig jaar moest onze voorzitter, Cor Kroot, wegens gezondheidsredenen aftreden. Helaas hadden we op dat moment geen opvolger voor hem. Gelukkig hebben wij die inmiddels wel. We hebben Elly de Regt bereid gevonden voorzitter van het district Midden en Oost Gelderland te worden. Zij beschikt over een uitgebreide bestuurlijke en wedstrijdtechnisch ervaring en is naar onze mening een uitstekende kandidaat. Wij hopen dat u daarmee in kunt stemmen. Uiteraard heeft u het recht om tegenkandidaten voor te stellen. Dit kan in de vorm van een schriftelijke voordracht, ondertekend door tenminste drie leden (clubs), in te dienen voor aanvang van de vergadering.

 

Ik hoop u vrijdagavond 27 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur

 

Ankie van Randeraat, Interim-voorzitter

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 27-03-2015 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

 

 

 

Agenda DR vergadering 27-3-2015

 

 1. Opening door  de waarnemend voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 25-10-2014
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financiele Jaarstukken 2014
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Voorstel Wedstrijdkalender
 10. Wedstrijd zaken
 11. Opleidingsactiviteiten.
 12.  Afscheid Dita Kelder en Joop Kalsbeek
 13. NBBR cursus
 14. Regio bijeenkomsten
 15. Rondvraag
 16. Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Districtsraad Vergadering

25-10-2014

 

Aanwezig: Schaarsbergen, de IJsselstreek, Interbridge, Rosendaelse B.C., Elster B.C., Cool Down, Varsseveld, Otterlo, de Witte Hinde, 3 Sans-Atout, Bridge 4-ever, Jump’85, de Honneur.

Afwezig met kennisgeving: Velpse B.C., A.B.C.Doetinchem, Lunterse B.C., A.B.C.Wageningen, Sans Fumeur, Velpse NRBC Doublet, Doesburg, Arnhem Kronenburg, Arnhem Noord, Berkel-Bridge, Aaltense B.C.

 

 1. Opening door vicevoorzitter.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.

De vicevoorzitter  meldt dat de voorzitter om gezondheidsredenen helaas heeft moeten aftreden. Er wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat. Suggesties vanuit de clubs zijn welkom. Tot zolang zal Ankie van Randeraat waarnemend voorzitter zijn.

Er zijn 11 berichten van verhindering binnengekomen.

 1. Notulen vergadering 28-3-2014

Bij punt 12. De Heer Vens, 3 Sans-Atout vraag hoe de individuele benadering van leden is geregeld? Berichten die voor individuele leden bestemd zijn kunnen naar het bondsbureau gestuurd worden, zij beschikken over alle e-mail adressen, en kunnen makkelijk grote aantallen mensen bereiken via de e-mail.

De notulen worden goedgekeurd.

 1. Wedstrijd zaken.
 • De DKL meldt dat er geen prangende zaken zijn.
 • Het wedstrijd regelement van de NBB is niet veranderd, dus hoefden ook wij geen wijzigingen door te voeren.
 1. Wedstrijdkalender.
 • Inschrijvingen lopen redelijk. Voor de viertallen 3 teams minder dan vorig jaar.
 • Senioren viertallen pas 2 aanmeldingen
 • Kaderdagen arbitrage waren een succes, worden geprolongeerd. Nog niet bekend waar en wanneer.
 • DKL vraagt zorgvuldig te zijn bij het invullen van het NBB nummer als U via mijn NBB aanmeldt voor wedstrijden.
 • V.d. Akker, IJsselstreek,  vraagt hoe je bij viertallen ook weer iemand uit kan schrijven. Is niet zelf te wijzigen, moet via de bridgebond.
 • Gerard Mulder, Witte Hinde, vraagt wat de play offs bij het viertallen inhouden?.  Is alleen bij de tweede klasse, omdat er maar 11 teams hadden ingeschreven 6 teams per groep is een minimum, maar 11 teams in een groep is erg veel. Daarom spelen teams een halve competitie, daarna indelen op sterkte.
 • Christa de Rooij, Otterlo, vindt de datum van 6 december niet handig gekozen. Data zijn in de maart vergadering al geaccordeerd, nu niets meer aan te veranderen.
 1. Cursus kalender.

Vorig jaar CLA cursus zeer succesvol. 48 deelnemers, moest gesplitst worden. Joop Kalsbeek en Dita Kelder, die de cursus vele jaren gegeven hebben, stoppen ermee. Er zijn waardige opvolgers gevonden in Christa de Rooy en Roelof Santing. Er zijn voor dit jaar al 18 aanmeldingen voor de CLA cursus. De CLB cursus is nog niet vol, maar gaat zeker door.

De NBBR cursus wordt heel kleinschalig op aanvraag gegeven. U kunt bellen met Rigtje Roelofs, of mailen naar rigtjer@gmail.com om een afspraak te maken.

 1. Onderwijszaken.
 • Er zijn kaderdagen voor bridgedocente geweest, samen met de districten Twente en IJsselstreek. 9 Docenten uit ons district hebben deel genomen.
 • De inschrijvingen voor de cursussen spelpeil verbetering welke enige tijd geleden zijn aangeboden zijn heel wisselend. Alle leden zijn individueel benaderd, en ook de clubbesturen hebben een mail gekregen met de vraag deze cursussen onder de aandacht van de leden te brengen. Na sluiting van de inschrijftermijn zal gekeken worden welke cursus door kan gaan, en waar groepen mogelijk kunnen worden samengevoegd.
 1. Regio Bijeenkomsten

Hier worden thema’s besproken die alle clubs raken. Vergrijzing, teruglopend ledental etc. Niet altijd een grote opkomst, toch nuttig om clubs die vlak bij elkaar spelen met elkaar in contact te brengen voor mogelijke gezamenlijke oplossingen voor hun problemen.

 1. Bridgecongres.

Dit jaar in Papendal, dus goed toegankelijk voor ons district. Het is de jaarvergadering van de Nederlandse Bridge Bond. Maar er zijn ook allerlei workshops. Heeft U vragen over het financiële beleid, dan is er voorafgaand aan de vergadering een vragenuurtje

 1. Begroting 2015
 • De kosten van de wedstrijden zijn voor het eerst in vele jaren wat verhoogd, omdat de zaalhuur omhoog is gegaan. De nieuwe tarieven gaan pas in voor het seizoen 2015-2016. De tarieven zijn per paar/viertal/team.
 • District Beker Toernooi gaat weer door, ditmaal zonder de subsidie van de NBB.
 • De CLA en CLB cursus zijn voor het district budget neutraal. De NBB past tekorten aan, en strijkt het overschot op. Tanja Rueck, Bridge 4-Ever zegt dat clubs hun leden kunnen stimuleren de cursus te volgen door het cursusgeld te betalen, of terug te betalen na het halen van het examen.
 1. Bestuur

Ronald Versteeg, DKL en Roelof Santing, onderwijsadviseur moeten beide statutair aftreden, maar zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten binnengekomen, dus beide worden bij acclamatie weer benoemd voor een nieuwe periode.

De voorzitter is om gezondheidsreden afgetreden, wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 1. Rondvraag
 • Henny Koelewijn, de Honneur, vraagt of het district een financiële bijdrage kan leveren aan de bridgedrive die zij organiseren t.b.v. Unicef. Het district kan een bijdrage leveren aan de promotie door de drive op de website te plaatsen, maar kan geen financiële bijdrage leveren. Daarvoor worden er te veel goede doelen drives in het district georganiseerd.
 • Harry Vens, 3 Sans-Atout vraagt of het convenant wat het district heeft gesloten met de bridgebond openbaar gemaakt kan worden.. De definitieve tekst is er nog niet. Als deze er is, zal het op de website worden gepubliceerd. Op basis van het convenant wordt de retributie van de NBB naar het district vast gesteld.
 • Christa de Rooy wijst nogmaals op de toekomstdrive. Het is een drive voor beginnende bridgers. Vooral de docenten moeten benaderd worden om hun leerlingen aan te melden.
 1. Om 12.15 sluit de waarnemend voorzitter de vergadering.

Er zijn 8 paren voor het spelen van de Waanders trofee. Deze wordt gewonnen door Evert en Truus van Valkengoed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Midden en Oost Gelderland 2014

 

Aantal clubs  58

Erelid Piet Spruit

 

 

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Cor Kroot

Voorzitter

N.v.t

 

N.v.t

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2015

ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

oktober 2016

ja

Ankie van Randeraat

Wedstrijdsecretaris/Clubadviseur

oktober 2016

ja

Roelof Santing

Onderwijsadviseur

oktober 2017

ja

Ronald Versteeg

DKL

oktober 2017

ja

In 2014 moest de voorzitter om privé redenen begin van het jaar terug treden. De Clubadviseur heeft de rest van het jaar het voorzitterschap waargenomen

Op de najaarsvergadering waren de DKL en de onderwijsadviseur statutair toe aan aftreden. Zij stelden zich herkiesbaar, en zijn door de vergadering

wederom benoemd. Het bestuur vergaderde 4 maal waarvan een maal met Fleur Bootsma van de NBB.

 

Commissies.

De protestcommissie bestond onveranderd uit Wil Janssen, Joop Kalsbeek en Henk Uijterwaal. Zij kregen een protest te verwerken.

 

In de voorjaarsvergadering trad de voorzitter van de kascommissie Leo Keemink terug, en werd opgevolgd door Annette Boehmer. George Massen werd lid, en Ben Dries werd reserve lid.

 

In 2014 vond er twee maal een districtsraad vergadering plaats.

Er trad een nieuwe vereniging toe.

De districtswedstrijden werden onveranderd goed bezocht.

 

Districtswedstrijden              Winnaars                      Deelname door  Paren/Teams

Azen Kampioenschap                 Ton Hendriks – Frank Verlinden                  31

Adri de Waard trofee              ‘t Onstein                                               16

Waanders trofee                    Evert en Truus van Valkengoed                    8

Klaver Kampioenschap              Jump 85                                                  36

Toekomst drive                       Truus en Jan KAmphuis                              42

District Beker Toernooi          Interbridge                                                      10

Dames paren                           Riek Broenland – Liesbeth Minks                  17

Gemengde paren                      Dita Kelder Joop Kalsbeek                          22

Open paren                                      Marianne Jansen Rijk v.d. Krol                    18

Viertallen Hoofdklasse            Interbridge 5                                           10

Viertallen 1e klasse groep A      Interbridge 7                                             7

                           groep B      ’t Onstein 7                                                6

Viertallen 2e klasse groep A     Arnhem Kronenburg 1                                   8

                            groep B     Genderingen 1                                             7

Senioren Viertallen                 Hartenbrekers                                         10

 

In 2014 is er 1 kei uitgereikt aan Winny Laamen van BC de Robber.

 

Activiteiten Districtsbestuur

Er werd een regio bijeenkomst  gehouden.

De onderwijsadviseur organiseerde een aantal cursussen spelpeil verbetering. In totaal waren er 4 verschillende modules van elk 3 dagdelen, welke in totaal op 16 verschillende plaatsen gevolgd konden worden.  Hiervan konden er 5  gegeven worden.

19 mensen volgden een of meer modules van de cursus rekenprogramma

Vier bestuursleden waren aanwezig op het Bridge congres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en verliesrekening 2014

         

( E = exploitatie )

           

( B = begroting )

           
               

INKOMSTEN

   

  E 2013

  B 2014

  E 2014

  B 2015

       

 

 

 

 

Viertallen

     

2.800,00

2.800,00

2.555,00

2.900,00

Parencompetities

   

1.380,00

1.500,00

1.095,00

1.700,00

Senioren viertallen

   

200,00

400,00

120,00

330,00

Adri de Waard Trofee

   

475,00

450,00

400,00

500,00

Kaderdagen en/of workshops

 

 

      PM

505,00

      PM

Districts Beker Toernooi

(DBT)

 

400,00

250,00

450,00

Subsidie NBB DBT

   

365,55

 

 

 

Toekomstdrive

   

25,90

250,00

200,00

250,00

Cursussen Spelpeilverbetering

 

 

 

2.975,00

 

NBB retributie

   

3.843,00

4.100,00

3.606,00

3.850,00

Rente

     

98,34

80,00

89,19

80,00

CLA/CLB cursussen

   

1.173,60

       PM

2.082,50

       PM

TOTAAL INKOMSTEN

   

10.361,39

9.980,00

13.877,69

10.060,00

UITGAVEN

     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Viertallen

     

2.327,70

2.400,00

2.136,32

2.500,00

Parencompetities

   

1.745,95

1.900,00

1.628,35

1.900,00

Senioren viertallen

   

206,15

250,00

215,15

260,00

Adri de Waard Trofee

   

509,65

450,00

505,45

500,00

Klavercompetitie

   

234,20

250,00

196,42

250,00

Azenkampioenschap

   

172,83

150,00

163,67

200,00

Prijzen

     

700,00

700,00

700,00

700,00

Kaderdagen en/of workshops

 

51,76

300,00

613,70

300,00

District Beker Toernooi

 

345,55

400,00

256,30

450,00

Toekomstdrive

   

59,20

250,00

335,00

250,00

Cursussen Spelpeilverbetering

 

 

 

2.255,50

 

Bestuurskosten

   

1.163,36

1.300,00

738,06

1.250,00

Districtsraad

   

603,44

500,00

517,38

600,00

Regiobijeenkomsten

   

172,92

300,00

101,00

300,00

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Dotatie Opleidingsfonds

 

 

 

700,00

 

Bankkosten

   

94,60

100,00

116,47

100,00

CLA/CLB cursussen

   

1.173,60

      PM

2.082,50

      PM

Onvoorzien

   

148,76

130,00

0,00

150,00

Voordelig resultaat 2013

 

451,72

 

 

 

Voordelig resultaat 2014

 

 

400,00

416,42

 

Begroot resultaat 2015

 

 

 

 

150,00

TOTAAL UITGAVEN

   

10.361,39

9.980,00

13.877,69

10.060,00

               
               

 

 

 

             
               

Balans per 31 december

     

2014

2013

           

 

 

ACTIVA

         

 

 

           

 

 

ING Bank betaalrekening

     

1.154,08

1.685,36

ING Bank zakelijke spaarrekening

     

12.701,50

10.603,16

Voorraden

         

0,00

700,00

Vooruitbetaald

       

0,00

33,60

Nog te ontvangen

       

719,19

98,34

     

TOTAAL ACTIVA

 

14.574,77

13.120,46

           

 

 

PASSIVA

         

 

 

           

 

 

Vermogen

         

8.662,05

8.245,63

Rekening courant DKL

       

 

142,28

Voorziening Lustrumviering

     

600,00

400,00

Voorziening Opleidingsfonds

     

700,00

 

Nog te betalen

       

1.512,72

1.017,55

Vooruitontvangen

       

3.100,00

3.315,00

     

TOTAAL PASSIVA

 

14.574,77

13.120,46

               
               
               

Vermogen

 

 

 

     

Saldo 01-01-2014

   

8.245,63

     

Voordelig saldo over 2014

 

416,42

     

Saldo 21-12-2014

 

 

8.662,05

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

BALANSSPECIFICATIS

         
             

Nog te betalen

     

   ult 2014

   ult 2013

         

 

 

Bridgeclub Doorwerth

     

250,00

 

C. Kroot

       

123,78

 

R. Versteeg

     

945,81

 

N. Linders

       

153,60

 

Bankkosten

     

39,53

29,33

Bridgeschool Arnhem

     

 

692,80

A.van Randeraat

     

 

295,42

 

Totaal balanspost

   

1.512,72

1.017,55

         

 

 

Vooruitbetaald

     

 

 

BC Didam

       

 

33,60

         

 

 

Nog te ontvangen

     

 

 

Rente spaarrekening

     

89,19

98,34

Senioren viertallen

     

120,00

 

Parencompetities

     

510,00

 

 

Totaal balanspost

   

719,19

98,34

         

 

 

Vooruitontvangen

     

 

 

Districtsbekertoernooi

   

75,00

75,00

CLA cursus

       

850,00

1.910,00

CLB cursus

       

950,00

 

Viertallen

 

( zie opmerking)

 

1.225,00

1.330,00

 

Totaal balanspost

   

3.100,00

3.315,00

             

Opmerking inzake vooruitontvangen viertallen

   

De in het najaar ontvangen bijdragen worden op 50/50 basis over het

 

lopende en het volgende jaar verdeeld.

     
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie van Elly de Regt-van Dijk.

In het najaar kreeg ik van de secretaris van het districtsbestuur  de vraag of ik welllicht voorzitter van het district Midden en Oost Gelderland van de NBB wilde worden. Na lang geleden in Wageningen te hebben gestudeerd (1975 afgestudeerd) ben  ik ruim drie jaar geleden weer in Wageningen gaan wonen. En dus nu woonachtig in dit district. Na de verhuizing direct lid geworden van bridgevereniging ABC Wageningen.

In mijn vorige woonplaats ben ik lid geweest van twee bridgeverenigingen (district Utrecht). Bij de ene vereniging ben ik voorzitter geweest. Bij de andere vereniging ben ik wedstrijdleider geweest. Dit laatste na eerst het CLA en CLB diploma te hebben behaald. Bij beide verenigingen was ik arbiter.  Ik bridge al vele jaren en heb zodoende de nodige ervaring opgedaan met het reilen en zeilen van bridgeclubs en de NBB. Bij mijn huidige bridgevereniging bekleed ik geen functie.

Daarnaast heb ik gewerkt voor een grote vrijwilligersorganisatie in allerlei functies met als laatste functie als directeur beheer in de landelijke directie. Zodoende heb ik veel ervaring met het werken met vrijwilligers en wat daarbij van belang is.

Ook heb ik de nodige ervaring met vrijwilligerswerk. Zo was ik o.a  tot voor kort (tot 2014) secretaris van Golfvereniging De Batouwe en ben  ik jarenlang (tot 2014) voorzitter van de Commissie Toezicht Politiecellen in Gelderland-Zuid geweest.

Als persoon omschrijf ik mijzelf als enthousiast, betrokken, zakelijk, analytisch vermogen, duidelijk.

Als voorzitter van het district wil ik graag bijdragen aan clubbeleid ten behoeve van behoud en werving van nieuwe leden. Een probleem dat bij vele sportverenigingen speelt.

Ik hecht ook zeer aan deskundigheidsbevordering van zowel de clubbridgers als van het (toekomstig) kader. Dit kan goed bijdragen om mensen enthousiast te houden voor de bridgesport en de bijbehorende organisatie.

Uiteraard vind ik een goede communicatie met de verenigingen in het district, de NBB en andere van belang zijnde organisaties heel belangrijk.

Na het bijwonen van twee bestuursvergaderingen ben ik overtuigd dat het bestuur bestaat uit deskundige en betrokken bestuursleden. Indien de ALV instemt met mijn benoeming voor mij de schone taak om de rol van voorzitter navenant te vervullen.

 

Wageningen, 27 februari 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

De secretaris, Rigtje Roelofs moet statutair aftreden, stelt zich herkiesbaar.

Voor de opengevallen functie van voorzitter stelt het bestuur voor te benoemen Elly de Regt.

Tegencandidaten kunnen tot 5 voor de vergadering door ten minste 3 leden (clubs) worden voorgedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd en Cursuskalender 2015 – 2016

Open paren

Alle klassen

(3x2 zittingen

za 21/11  Doorwerth

za 16/1    Doetinchem

za 27/2   Arnhem

 

Opgave tot 14 november

Aanvang 9.45 uur

Senioren Viertallen

(alle klassen)

 

za 11/11   Arnhem

opgave tot 4 november

Aanvang 9.45 uur uur

 

Geboortejaar 1955 of eerder

Adri de Waard Troffee

 

Maximaal 18 teams

 

Zo 22/5  Arnhem

 

Opgave tot 15 mei

Aanvang 13.30 uur

Gemengde Paren

(4x 1 zitting

zo   8/11   Arnhem

zo  20/12  Arnhem

zo  24/1   Arnhem

zo  21/2   Arnhem

 

Opgave tot 1 november

Aanvang 13.30 uur

Viertallen

(alle klassen)

vr 30/10  Doetinchem/Doorwerth

vr 13/11   Idem

vr 27/11   Arnhem (hk)

vr 11/12   Doetinchem/Doorwerth

vr 29/1   Idem

vr  19/2   Idem

vr  11/3    Idem

vr 25/3   Arnhem (hk)

vr 8/4    Doetinchem/Doorwerth

 

Opgave tot 16 oktober

Aanvang 19.30 uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal, te spelen tussen 1 december en 15 februari

2e ronde decentraal tussen 20 februari en 20 april

za 30/4 Arnhem Finale dag (halve en hele finale

Opgave tot 27 november

Damesparen

(2x2 zittingen

 

za 28/11   Arnhem

za 23/1     Arnhem

 

Opgave tot 21 november

Aanvang 9.45 uur

Klavercompetitie

(maximale rating 850)

 

Finale

Za 12/3   Vorden

 

Er kunnen max. 13 clubs met 3 paren meedoen (of totaal 40 paren). Mocht blijken dat (veel) meer clubs belangstelling hebben, dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

Opgave tot 5 maart

Aanvang 13.30 uur

Cursus Clubleider A

(CLA)

 

Locatie:

Wordt nader bekendgemaakt

___________________

 

NBBR cursus

(Rekenprogramma)

Op aanvraag

rigtjer@gmail.com

Rigtje Roelofs.

Senioren Paren

(samen met district Nijmegen)

4x1 zitting

wo Nijmegen

wo Nijmegen

wo Nijmegen

wo Nijmegen

Opgave tot 14 januari

Aanvang 13.45 uur

Geboortejaar 1956 of eerder

Azenkampioenschap

 

Za 10/10   Vorden

 

Opgave tot 3 oktober’

 

Aanvang 13.30 uur

Toekomstdrive

 

Samen met districten Twente en IJsselstreek.

 

 

 

 

 

Toelichting wedstrijdkalender

 

 

 

 

 

 

 

Overige data:

 

za 12 september 2015              2e CLA-examen                       Utrecht

za 12 september 2015              2e CLB examen

za 25 oktober 2015                 districtsraadvergadering                  Arnhem

                                   aansluitend bridgedrive (Waanderstrofee)

za 7 november 2014                 bridgecongres                                  's-Hertogenbosch

 

Adressen speellocaties:

 

Arnhem                         De Denktank, Sperwerstraat 59, 6823 DK, tel. 06-15964839

Doetinchem                   De Uitdaging, Industriestraat 23b, 7005 AN, tel. 0314-344971

Doorwerth                    De Uitkomst, Dalweg 1a, 6865 CZ, tel. 026-3392160

Ede                              De Kei, Peppelensteeg 112, 6715 CV Ede, tel. 0318-124578

Nijmegen                      Het Bridgehuis, Dobbelmanweg 148, 6531 KZ, tel. 024-3541254              

Vorden                                  Bridgeboerderij 't Onstein, Schuttestraat 13, 7251 MP, tel. 0575-559043

 

 

Kosten:

Open paren € 33,= per paar

Gemengde paren € 22,= per paar

Dames paren € 22,= per paar

Senioren paren: € ,= per paar

Senioren viertallen € 22,= per team

Viertallen € 72,50,= per team (€ 50,= + € 20,= kosten gedupliceerde spellen)

Klavercompetitie gratis

Azenkampioenschap gratis

Adri de Waard trofee € 27,50 per vereniging

DBT € 27,50 per vereniging

Cursus CLA, € 50,=  (inbegrepen zijn examengeld, cursusboek, spelregelboekje en ArbitreerWijzer).

€  20,= indien alleen aan het examen wordt deelgenomen.

Met uitzondering van de viertallencompetitie, de Adri de Waard Trofee en de cursussen dient het inschrijfgeld contant voldaan te worden tijdens de eerste zitting.

 

Inlichtingen over alle competities en cursussen:

                                   Ankie van Randeraat

                                   Lammerskampweg 5

                                   7261 CN Ruurlo

                                   tel. 0573-453747

                                   ankievanranderaat@telfort.nl

Opgave voor :       open paren, gemengde paren, dames paren via MijnNBB, tabblad persoon, inschrijvingen.

Opgave viertallen:  uitsluitend door de vereniging via de NBB-module.

Opgave DBT: uitsluitend door de vereniging.

Opgave competities + cursus CLA via ankievanranderaat@telfort.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
             

 

 

 

 

 

Wedstrijdzaken

 

I Reglement Districtswedstrijden (mogelijke aanpassingen per 1 september 2015).

Het betreft:

Artikel 5 Bruine stickerconventies/Hoogst Ongebruikelijke Methoden &

Artikel 7 Districts Kompetitie Leider

De definitieve teksten van de wijzigingsvoorstellen zijn nog niet voorhanden.

In artikel 5 zou een regel kunnen worden toegevoegd met als strekking dat, in onverschillig welk biedsysteem, alle openingen op 1-niveau ten minste 9 (of 10) HCP dienen te bevatten. Dit naar aanleiding van geconstateerde 1-openingen in districtswedstrijden met 7-9 HCP.

In artikel 7 zou een regel kunnen worden toegevoegd met als strekking dat, daar waar (wedstrijd-) reglementen het districtsbestuur als RB (regelend bestuur) bepaalde beslissingsbevoegdheden geeft, deze bevoegdheden aan de  DKL worden gedelegeerd. Dit naar aanleiding van een stevig conflict in het district Utrecht waaruit deze leemte in de regelgeving bleek.

 

II NBB-beleid inzake aanwezigheid van kader bij de clubs.

In dit kader is onder meer de taak van het district te bevorderen dat elke club ten minste

(1) twee personen heeft die voldoende kennis hebben van het NBB-Rekenprogramma

(2) twee personen heeft die met de NBB-clubsites goed overweg kunnen

(3) personen  heeft die het CLA en/of het CLB examen hebben gehaald.

Zo nodig organiseert het district hiervoor opleidingen & (NBB-)workshops.

De implicaties hiervan willen we bespreken alsmede behoeften op dit onderdeel inventariseren.