Nieuwsbrief oktober 2014

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Oktober 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Agenda vergadering 25-10-2014                  blz 3

Voorwoord voorzitter                                        blz4

Notulen 28-3-2014                                            blz 5

Wedstrijd kalender                                           blz 8

Cursus kalender                                                blz 10

Cursus spelpeil verbetering                                blz 11

Begroting 2015                                                 blz 12

Tarieven 2015                                                   blz 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtsraad Vergadering

Zaterdag 25-10-2014 11.00 uur

De Denktank

Sperwerstraat 59

6823 DK Arnhem

 

 

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Mededeling en ingekomen stukken
 3. Notulen vergadering 28-3-2014
 4. Wedstrijdzaken
 5. Wedstrijdkalender 2014-2015
 6. Cursus kalender 2014-2015
 7. Onderwijszaken
 8. Regio bijeenkomsten
 9. Bridgecongres
 10. Begroting 2015
 11. Bestuur. Ronald Versteeg, DKL en Roelof Santing zijn statutair aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Graag nodig ik u uit voor de komende districtsraadvergadering op zaterdag 25 oktober a.s. in

“De Denktank” te Arnhem. Na de vergadering gebruiken wij de lunch en spelen vervolgens zoals gebruikelijk om de Waanderstrofee.

In de najaarsvergadering wordt een aantal vaste onderwerpen  besproken.

Te beginnen met de begroting voor het komend boekjaar.

We staan stil bij de start van het nieuwe bridgeseizoen, dat in oktober begint met het Azenkampioenschap en in mei 2015 eindigt met de strijd om De Adri de Waard Trofee. Daar tussenin is van alles te doen. Ons district heeft zoals gebruikelijk een breed aanbod van competities.

Een terugkerend thema is het (herbenoemen) van bestuursleden. Dit jaar zijn Ronald Versteeg (dkl) en Roelof Santing (onderwijsadviseur) aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Uiteraard kunt u tegenkandidaten voorstellen, uiterlijk voor aanvang van de vergadering, voorzien van de handtekening  van vier leden (clubs).

In de vergaderstukken vindt u wederom het convenant dat het bestuur ook dit jaar met de NBB heeft afgesloten. Het gaat hier om een inspanningsverplichting die het bestuur voor de periode van een jaar op zich neemt. Het district wordt op basis hiervan gefinancierd.

Op zaterdag 8 november organiseert de NBB haar jaarlijkse Bridgecongres. Dit maal wordt het gehouden in het Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Midden in ons district, een goede reden om deze manifestatie te bezoeken; er is genoeg te doen. Op de website van de Bridgebond,

onder “Organisatie” , tabblad “AV” kunt u de nodige informatie vinden.

Wij zullen  kort stilstaan bij dit evenement.

Helaas moet ik dit voorwoord besluiten met een minder prettige mededeling. Zoals u ziet wordt u  niet door de voorzitter, maar door de vicevoorzitter van het district uitgenodigd.

Onze voorzitter, Cor Kroot kan wegens gezondheidsredenen zijn voorzitterschap niet voortzetten.

Als bestuur vinden wij dit bijzonder jammer, maar begrijpen zijn besluit om tussentijds af te treden.

Hij zal de komende vergadering niet bijwonen. Hopelijk lukt dit wel voor de voorjaarsvergadering maar vooralsnog wil ook hij graag zijn spijt uitspreken en u danken voor de constructieve en prettige samenwerking.

Zijn terugtreden betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe districtsvoorzitter. Mocht u een geschikte kandidaat weten, aarzel dan niet om ons dit te laten weten.

Ik hoop u op 25 oktober te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ankie van Randeraat

vicevoorzitter district Midden en Oost Gelderland

 

 

Notulen Districtraad Vergadering 28-3-2014

 

 

Aanwezig: A.B.C.Doetinchem, B.C. Gaanderen, B.C. Ruiten Troef, Lunterse B.C., B.C. de IJsselstreek, B.C. Veluwezoom, B.C. Zevenaar, B.C. Vale Ouwe, Rosendaelse B.C., Cool Down, B.C. Varsseveld, B.C. de Oude IJssel, B.C. Otterlo, B.C. de Witte Hinde, B.C. Jump ’85, B.C. de Honneur,

 

 1. Opening door Mevrouw van Randeraat. Zij vervangt de voorzitter, die wegens ziekte afwezig is.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.

Er is bericht van verhindering ontvangen van: Velpse B.C., B.C. de Liemers, B.C. ’t Onstein,B.C. Essenburg, B.C. Zeddam, A.B.C. Wageningen, B.C. Sans Fumeur, B.C. Genderingen, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C., Velpse NRBC Doublet, B.C. de Open Hof, B.C. 3Sans-Atout, B.C. de Brug, B.C. Bridge-4-ever, B.C. Angerlo, B.C. Bronkhorst, B.C. De Denk Tank, De Wehlse Snit, B.C. Berkel Bridge, Acol Bridge Club Velp, Aaltense B.C.

Van de Bridgebond de aanmelding van de nieuwe club Acol Bridge Club Velp. Het district bestuur heeft de aanmelding bij de NBB ondersteund.

 1. Notulen 26-10-2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 1. Jaarverslag 2013.

Er zijn geen vragen.

 1. Financiele jaarstukken.

De penningmeester geeft een toelichting. Er zijn geen vragen.

 1. Verslag kas commissie.

De voorzitter, de Heer Keemink meldt dat de boeken zijn gecontroleerd, en alles is in orde bevonden. Hij stelt voor het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus ondersteund.

 1. Vaststellen nieuwe kas commissie.

De Heer Keemink treedt af, wordt opgevolgd door Mevrouw Boehmer. De Heer Massen was reservelid. Hij is niet aanwezig, maar heeft laten weten zijn plaats in de kas commissie te zullen innemen. De Heer Dries stelt zich beschikbaar als reserve.

 1. Wedstrijdkalender 2014/2015.

De Heer Versteeg geeft een toelichting, en meldt ook vast een aantal wijzigingen. Veranderingen nodig door vakanties en data die gereserveerd zijn door de NBB voor tweede divisie viertallen. Zodra alle data definitief bekend zijn krijgt U een nieuwe kalender. De speel lokaties en de kosten zijn voorlopig ongewijzigd. Mevrouw Centen vraagt hoe en of er controle is of mensen aan de criteria voldoen om mee te doen aan een wedstrijd. Dit betreft vooral de klaver competitie waar een maximale rating voor geldt. Mevrouw Randeraat zegt dat ze het aan de clubs laat te beoordelen of iemand gerechtigd is mee te doen.

 1. Cursus NBBR.

De bridgebond heeft een paar trainingsmodules voor het rekenprogramma. Beginnen, gebruik tijdens clubavond, en trouble shooting. Mevrouw Roelofs geeft de trainig in kleine groepjes, datum dan in overleg te bepalen. Iedereen wel eigen laptop mee. Er zijn zo geen kosten aan de cursus verbonden. Iemand vraagt of de modules ook voor zelf training te krijgen zijn. Mevrouw Roelofs verwijst naar de helpdesk van de NBB, zij zijn altijd zeer behulpzaam. De Heer Santing meldt nog dat veel van het rekenwerk uit de cursus CLA en CLB is, dat kan aan de computer overgelaten worden. Hij adviseert iedereen die de cursus CLA en CLB doet ook een cursus NBBR te doen, om niet van een techneut afhankelijk te zijn

 1. Cursus Max.

Er is een bijeenkomst geweest tussen de clubadviseur en onderwijsadviseur en een aantal clubs die zich in wilden zetten voor nieuwe leden die de cursus mogelijk op zou leveren. Navraag bij deze clubs na afloop van de TV cursus leert dat de opbrengst nihil is.  De cursus was te summier, en sprak mogelijk niet genoeg aan. Binnenkort in Utrecht een bijeenkomst van club en onderwijs adviseurs. Daar komt men er nog op terug. De NBB heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de cursus, en er mogelijk teveel van verwacht.

 1. Wedstrijdzaken.

Alle competities lopen naar tevredenheid.

De Heer Versteeg meldt dat voor het eerst sinds 2007 er een beroep op de protestcommissie is gedaan. Hij wijst er nogmaals op dat deze optie ook open staat voor clubs, mits dit in hun regelementen is opgenomen.

De twee kaderdagen met een combinatie van theorie en praktijk van arbitrageproblemen is goed ontvangen, en goed bezocht. Mevrouw van Bockhoven pleit ervoor dit vaker te doen, het frist de kennis op een plezierige manier op.

 1. Opleidingsactiviteiten.

In de planning zit een aantal korte cursussen voor iedereen in het district. Cursussen op verschillende niveau’s op 3 opeenvolgende dagdelen, op verschillende plaatsen in het district. Alle leden worden individueel benaderd via de e-mail. De Heer Keemink vraagt de besturen van tevoren in te lichten, zodat ze hun leden kunnen wijzen op de komende activiteiten. De Heer Santing zegt dat individuele benadering doorgaans beter werkt, soms blijven berichten bij een voorzitter of secretaris steken, en worden de leden niet bereikt. De planning is in september/oktober te mailen, en de cursus in november te geven. Is in andere districten een groot succes geweest.

Dit jaar is er een kaderdag voor docenten geweest in Doorwerth. Dit wordt samen met de vereniging voor bridgedocenten en twee naliggende districten gegeven.

 1. Regiobijeenkomsten.

Tot nu toe zijn er een drietal bijeenkomsten geweest. Verandering in de organisatiestructuur van de NBB besproken. Lokale problemen, en vragen van clubs konden besproken worden. In het najaar staan Achterhoek, en Arnhem en omgeving in de planning.

 1. Rondvraag.

De Heer v.d. Akker heeft vanuit zijn vereniging, de IJsselstreek de vraag gekregen te polsen hoe andere clubs aankijken tegen het veranderde beleid ten aanzien van meesterpunten in de NBB. Een nieuw beleid is eind augustus bekend gemaakt, en 1 september van kracht geworden. Sinds het toekennen van meesterpunten voor elke wedstrijd liep het aantal toegekende meesterpunten exponentieel op. Er is een andere schaal ingevoerd om dit te voorkomen. Als meer clubs hier problemen mee hebben zou er gezamenlijk naar de NBB gereageerd kunnen worden. Niemand ziet het als probleem, dus geen reden naar de NBB te reageren.

De Heer Santing meldt nog dat 12 april door 40 kandidaten het CLA examen wordt afgelegd. Hij pleit er bij de clubs voor ze dan ook in te schakelen bij de organisatie van de clubavonden. Maar ook om dit geleidelijk te doen, en ze te beschermen tegen al te fanatieke leden.

 1. De voorzitter sluit om 21.10 de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd kalender

 

Viertallen  (alle klassen)

 

vr  31/10    Doetinchem/Doorwerth

vr  14/11    idem

vr  28/11    Arnhem (hk)

vr  12/12    Doetinchem/Doorwerth

vr   9/1      Arnhem (hk)

vr  30/1      Doetinchem/Doorwerth

vr   20/2    Doetinchem/Doorwerth

vr  13/3     idem

vr  10/4     idem

Opgave tot 19 oktober   Aanvang: 19.30 uur

 

Open paren  Alle klassen  (3x2 zittingen)

za     6/12   Doorwerth

za     17/1   Doetinchem

za     7/3     Arnhem

        evt. 14/2

Opgave tot  2 november  Aanvang: 9.45 uur

 

Gemengde paren  (4x 1 zitting)

zo   9/11    Arnhem

zo  14/12   Arnhem

zo   18/1    Arnhem

zo   22/2    Arnhem

Opgave tot  2 november      Aanvang: 13.30 uur

 

Dames paren  Alle klassen  (2x2 zittingen)

za    29/11   Arnhem

za    10/1    Arnhem

Opgave tot   22 november     Aanvang: 9.45 uur

 

Senioren paren

(samen met district Nijmegen)  (4x1 zitting)

wo  21/1          Nijmegen

wo    4/2         Nijmegen

wo  25/2         Nijmegen

wo   11/3         Nijmegen

 

Opgave tot  14 januari   Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1955 of eerder

 

Senioren Viertallen   (samen met district Nijmegen)

Za 22/11  Arnhem 

Opgave tot  16 november      Aanvang: 9.45 uur 

Leeftijd: geboortejaar 1954 of eerder

 

Adri de Waard Trofee  Maximaal 18 teams

 

zo   17/5  Arnhem

Opgave tot 10 mei    Aanvang: 13.30 uur

 

 

Districts Beker Toernooi   Maximaal 16 teams

1e ronde decentraal te spelen tussen

wordt nog bekend gemaakt

2e ronde: decentraal te spelen tussen

wordt nog bekend gemaakt

za 9/5   Arnhem   finaledag        (halve finale + finale)

opgave tot  16 november

 

Azenkampioenschap  za  11/10   Vorden

Opgave tot   4 oktober  Aanvang: 13.30 uur

 

Klavercompetitie    (maximale rating 850)

Finale   za   21/3   Vorden

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

Opgave tot  1 maart    Aanvang: 13.30  uur

 

Toekomstdrive   (samen met de districten Twente en IJsselstreek)

za 16/5     Vorden   Aanvang: 11.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus kalender

 

Cursus Clubleider A (CLA) en Clubleider B (CLB)

Locaties: De Kei  Ede

                  CLA            CLB

Les 1           vr 7-11        za 15-11

Les 2          vr 12-12      za 20-12

Les 3          vr 16-1        za 24-1

Les 4          vr 13-2        za  7-2

Les 5          vr   6-3       za  28-2

Les 6          vr 27-3       za  14-3

Les 7                            za 28-3

Les 8                            za 18-4

Examen       za 11-4        za 9-5

Opgave CLA tot 1 november, CLB tot 8 november

Aanvang CLA 13.30,  CLB 10.00

 

Cursus NBBR

Op aanvraag: Rigtje Roelofs rigtjer@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Overzicht cursussen

 

Nr

cursus

Niveau + onderwerp

Data + tijd

Docent

locatie

 

 

 

 

 

 

1A

Beginners,

speelplannen SA- en troefcontracten

ma 10, 17, 24 nov

09.30 – 12.00 u.

Conny vd Graaf

`t Holland 24 A    6921 GW Duiven

 

1B

 

Zie 1A

wo 12, 19, 26 nov

13.30 – 16.00 u.

Thea de Leeuw

Rest. Bousema

Zutphenseweg

7241 KP Lochem

 

1C

 

Zie 1A

do 13, 20, 27 nov

13.30 – 16.00 u.

Jacqueline Voordouw

Kulturhus Dinxperlo

Terborgseweg 5

7091 DP Dinxperlo

 

1D

 

Zie 1A

vr 14, 21, 28 nov

13.30 – 16.00 u.

Roelof

Santing

De Kei

Peppelensteeg 12

6715 CV Ede

 

1E

 

Zie 1A

za 15, 22, 29 nov

09.30 – 12.00 u.

Saskia

Hermans

Onder de Toren

St Maartenstraat 34

6661 DA Elst

 

2A

Licht gevorderden   Slem bieden (controles, azen vragen)

wo 12, 19, 26 nov

13.30 – 16.00 u.

Willy

Laemen

Rest Kronenhuis

Markt 23

7101 DA Winterswijk

 

2B

 

Zie  2A

do 13, 20, 27 nov

13.30 – 16.00 u.

Inge

Pellenberg

Rest. De Luifel

Dorpsstraat 11

7261 AT  Ruurlo

 

2C

 

Zie  2A

do 13, 20, 27 nov

19.30 – 22.00 u.

Saskia

Hermans

Clubgeb BC Doorwerth, Dalweg 1a

6865 CZ Doorwerth

 

2D

 

Zie  2A

vr 14, 21, 28 nov

09.30 – 12.00 u.

Steef

Weijers

Onder de Toren

St Maartenstraat 34

6661 DA Elst

 

2E

 

Zie  2A

za 15, 22, 29 nov

09.30 – 12.00 u.

Aad Vos

De Open Hof

Hoflaan 2

Ede

 

3A

Gevorderden

Multi 2 rui, Muiderberg en de verdediging tegen deze openingen

di 11,18, 25  nov

13.30 – 16.00 u.

Jan Post

Rest. Bousema

Zutphenseweg

7241 KP Lochem

 

3B

 

Zie  3A

di 11,18, 25  nov

19.30 – 22.00 u.

Aad Vos

Commanderij

Commandeurweg 42

6721 TZ Bennekom

 

3C

 

Zie 3A

wo 12, 19, 26 nov

09.30 – 12.00 u.

Steef

Weijers

Onder de Toren

St Maartenstraat 34

6661 DA Elst

 

3D

 

Zie 3A

wo 12, 19, 26 nov

09.30 – 12.00 u.

Conny vd

Graaf

`t Holland 24 A    6921 GW Duiven

 

3E

 

Zie 3A

do 13, 20, 27 nov

13.30 – 16.00 u.

Hetty

Centen

Sporthal de Bongerd

De Bongerd 81

7006NH Doetinchem

 

4

Ver gevorderden

 

Kaartlezen

do 13, 20, 27 nov

13.30 – 16.00 u.

Jan Peter

Pals

De Kei

Peppelensteeg 12

6715 CV Ede

 

Begroting 2015

 

                 

E = exploitatierekening

           

B = begroting

             
                 

INKOMSTEN

     

  E 2013

  B 2014

  B 2015

 
                 

Viertallen

       

2.800,00

2.800,00

2.900,00

 

Parencompetities

     

1.380,00

1.500,00

1.700,00

 

Senioren viertallen

     

200,00

400,00

330,00

 

Adri de Waard Trofee

   

475,00

450,00

500,00

 

Kaderdagen en/of workshops

     

       PM

     PM

 

Districtsbekertoernooi

     

400,00

450,00

 

Subsidie NBB Districtsbekertoernooi

 

365,55

     

Toekomstdrive

     

25,90

250,00

250,00

 

NBB retributie

     

3.843,00

4.100,00

3.850,00

 

Rente

       

98,34

80,00

80,00

 

CLA/CLB cursussen

     

1.173,60

       PM

     PM

 
   

TOTAAL INKOMSTEN

10.361,39

9.980,00

10.060,00

 
                 

UITGAVEN

             
                 

Viertallen

       

2.327,70

2.400,00

2.500,00

 

Parencompetities

     

1.745,95

1.900,00

1.900,00

 

Senioren viertallen

     

206,15

250,00

260,00

 

Adri de Waard Trofee

   

509,65

450,00

500,00

 

Klaverencompetitie

     

234,20

250,00

250,00

 

Azenkampioenschap

     

172,83

150,00

200,00

 

Prijzen

       

700,00

700,00

700,00

 

Kaderdagen en/of workshops

   

51,76

300,00

300,00

 

Districtsbekertoernooi

   

345,55

400,00

450,00

 

Toekomstdrive

     

59,20

250,00

250,00

 

Bestuurskosten

     

1.163,36

1.300,00

1.250,00

 

Districtsraad

     

603,44

500,00

600,00

 

Regiobijeenkomsten

     

172,92

300,00

300,00

 

Dotatie Jubileumfonds

   

200,00

200,00

200,00

 

Bankkosten

     

94,60

100,00

100,00

 

CLA/CLB cursussen

     

1.173,60

       PM

       PM

 

Onvoorzien

     

148,76

130,00

150,00

 

Voordelig saldo 2013

   

451,72

     

Begroot resultaat

       

400,00

150,00

 
   

TOTAAL UITGAVEN

10.361,39

9.980,00

10.060,00

 
                 
                 

 

 

 

 

Tarieven 2015

 

         

Tarieven geldig vanaf 1 september 2015

 
         

Open paren

 

33,00

 

Gemengde paren

 

22,00

 

Dames paren

 

22,00

 

Senioren paren

 

12,00

 

Senioren viertallen

 

22,00

 

Viertallen

 

72,50

 

Adri de Waard Trofee

27,50

 

Districtsbekertoernooi

27,50

 

Toekomstdrive

 

    PM