Notulen Districtraadsvergadering 26-10-2013

Notulen Districtsraad vergadering 26-10-2013

 

Aanwezig: B.C. Schaarsbergen, Velpse Bridgeclub, ABC Doetinchem

B.C. de Liemers, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, B.C. Vale Ouwe, Rosendaelse B.C., Elster B.C., Cool Down, B.C. Otterlo, B.C. de Witte Hinde, B.C. 3Sans-Atout, B.C. Jump’85, B.C. de Honneur, De Wehles Snit, Aaltense B.C.

 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededeling en ingekomen stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de Heer Versteeg, DKL, en van de clubs: A.B.C. Wageningen, De Bennekomse B.C., B.C. Sans Fumeur, B.C. Genderingen, B.C. Sans Souci, B.C. Varsseveld, B.C. de Oude IJssel, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C.,D.S.B., B.C. Doesburg, B.C. Bridge 4-ever, B.C. Angerlo, B.C. Bronkhorst en Berkel-Bridge.

Er is bericht ontvangen van de opheffing van B.C. Westervoort en de Edense B.C.

     3.  Notulen vergadering 13-3-2013

De Bridgeclub 3 Sans-Atout vraagt aandacht voor de schrijfwijze van hun naam.  Mevrouw Centen meldt dat A.B.C. Doetinchem ook aanwezig was. Bij punt 9, 3e alinea, moet zijn de Heer Lemkert van B.C. de Oude IJssel. Bridgeclub Doetinchem moet zijn A.B.C. Doetinchem. Naar aanleiding van punt 12 meldt de Heer van Bokhoven dat hij thuis de nederlandse dupliceermachine heeft. Tot volle tevredenheid. Notulen worden verder goedgekeurd.

  1. Begroting 2014

De Heer Vens, B.C. 3 Sans-Atout, vraagt waarom er een verschil zit in de begroting voor de viertallen en de paren. Het ligt in het feit dat als er meer paren zich aanmelden, de kosten daarvan ook omhoog gaan. De begroting wordt verder goedgekeurd.

  1. Wedstrijd kalender.

Er is een kleine wijziging. Er moet een nieuwe datum worden toegevoegd: De Toekomstdrive op 17-5-2014.

De lage opkomst bij de senioren viertallen kan mogelijk liggen in het feit dat de datum in de herfstvakantie viel. De Heer Baten, Velpse B.C., stelt voor deze wedstrijd naar een zaterdag te verplaatsen. De Heer Dries, Cool Down, vraagt of de districtswedstrijden er zijn ten behoeve van de leden, of ten behoeve van de clubs. Viertallen spelen voor hun club. De beschikbare plaatsen voor een club worden ingevuld door de clubs. Paren vertegenwoordigen zichzelf, schrijven zelf in, betalen ook zelf. Bij de open paren wedstrijd is nog ruimte voor een aantal inschrijvingen, gemengde paren is de inschrijving goed, Damesparen moet nog eens een oproep voor volgen.

Dit jaar wordt de cursus CLA gegeven. Deze is zwaar overtekend. Bekeken wordt nog of er een tweede paralel cursus gegeven kan worden, zodat niemand teleurgeteld hoeft te worden.

De NBB heeft een cursus probleem oplossen voor het rekenprogramma ontwikkeld. Cursus komt begin 2014.

Kaderdag voor clubleiders en wedstrijdleiders komt nog.

Kaderdag docenten was begin oktober, samen met district Twente en Nijmegen. Goede opkomst.

De Heer Schalk, B.C. Interbridge, vraagt of het Districts Beker toernooi nog een vervolg krijgt. Hij hoopt van wel, vond het een goed initiatief. Zeker. Data voor halve finale en hele finale staan nu vast. Mevrouw van Woerden, 3 Sans-Atout, vraagt de data in een vroeg stadium bekend te maken. Zij vond de sfeer op de finaledag vorig jaar niet erg goed. Daar is door het bestuur ruim aandacht aan besteed. De datum van 10-5-2014  voor de finaledag staat al in het wedstrijdprogramma.

  1. Mededelingen DKL

Door afwezigheid van de DKL wordt dit waargenomen door de clubadviseur. Het wedstrijdregelement is aangepast aan het geldende regelement van de NBB.

Artikel 2A. Mobiele telefoons. Het lijkt niet meer van deze tijd geen mobiele telefoon bij je te mogen hebben. Hij moet wel uit staan. Ook niet op trillen. Mocht er een persoonlijke reden zijn waarom de telefoon aan moet blijven, dan vooraf overleg met de DKL.

Communicatie met de DKL. Invaller aanmelden, en toestemming vragen. Dit kan het beste telefonisch. Per e mail kan de DKL er niet voor instaan dat hij de mail heeft gezien.

Artikel 25. Nieuwe taken van de District Protest Commissie. De Heer Schalk vraagt of deze ook open staat voor vragen vanuit de clubs. Dat is zeker de bedoeling. De clubs moeten wel hun statuten bekijken of ze deze mogelijkheid statutair ook hebben.

  1. Bestuursverkiezing. Ankie van Randeraat en Wim Adriaanse zijn statutair aan de beurt om af te treden. Zij stellen zich herkiesbaar.  Dit wordt vanuit de zaal met aplaus bekrachtigd.
  2. T.V. Bridgecursus van Omroep Max. De NBB heeft alle clubs posters toegezonde, met het verzoek die her en der op te hangen. Het is een zeer basale cursus, niet voldoende om daarna bij een club te kunnen spelen. 14 clubs van ons district hebben zich gemeld dat ze bereid zijn nieuwe cursisten op te vangen en verder les te geven. Mevrouw de Rooij, B.C. Otterlo, vraagt of er bij deze 14 clubs al specifieke plannen zijn. B.C. Otterlo heeft al lokaal een clinic georganiseerd, om mensen met het bridgespel bekend te maken. Zij hoopt met 12 mensen een starterscursus te kunnen organiseren.

De Heer Dries meldt een probleem dat door gemeentelijke herindeling in zijn gemeente nu club zijn die bij MOG horen, ander clubs bij Nijmegen. Is dat een probleem als de verschillende clubs samen iets willen ondernemen voor opvang van mogelijke nieuwe leden? Voor ons geen probleem als mensen die formeel bij Nijmegen horen, mee doen aan activiteiten van ons district. Clubs kunnen bij de NBB ook aanvragen naar een ander district te verhuizen.

  1. 9 November is het Bridgecongres van de NBB. De clubs zijn door de nieuwe structuur van de NBB zelf lid van de NBB. Als ze niet gaan, maar wel hun stem willen laten horen, dan kan men een volmacht geven aan een bevriende club, of zich laten vertegenwoordigen door het district. Machtiging moet vooraf, via internet worden aangevraagd.
  2. Rondvraag.

De Heer Adriaanse, district penningmeester vraagt of de clubs hun penningmeester willen aansporen de viertallen te betalen.

De Heer van Bokhoven, B.C. de Witte Hinde, vraagt waarom bij de senioren viertallen werd gespeeld met handgeschudde spellen? Waarschijnlijk omdat er in veel ronden werd gespeeld.

Men vindt het jammer dat de vergadering op dezelfde dag is als het Didam toernooi. Mevrouw van Randeraat meldt dat er erg veel toernooien zijn in het district, en het niet mogelijk is een datum te vinden waarop er geen toernooi is.

De Heer Vens vindt het jammer dat nu voor de tweede maal op deze vergadering de DKL afwezig is. Zijn club viert op deze dag hun jubileum, waar hij ook aanwezig moest zijn.

De Heer Vens heeft een oplossing voor het per internet versturen van uitslagen van toernooien die op verschillende lokaties tegelijk worden gespeeld, zoals een kroegen drive of een huis aan huis drive. Hij is bereid daar een keer een presentatie over te geven.

Mevrouw van Montfoort vraagt om een oplossing voor het overtekend zijn van de CLA cursus. Er wordt elk jaar een cursus gegeven, het ene jaar een CLA, het andere jaar een CLB cursus. Is voor het eerst dat er zoveel aanmeldingen zijn. Zeer verheugend, en er wordt naar een oplossing gezocht.

De Heer Santing, onderwijs coordinator, wil graag in contact komen met iedereen die les geeft, ook niet gediplomeerde docenten.

Mevrouw de Rooij, B.C. Otterlo, vindt het jammer dat niet op alle clubs aandacht is besteed aan de senioren viertallen. Jammer dat er zo weinig deelnemers waren. De Heer Vens, 3 Sans-Atout, zegt dat veel mensen al lid zijn van 2 clubs, er veel te doen is op bridge gebied, en dan misschien een beetje “bridgemoe” zijn.

  1. De voorzitter sluit om 12.45 de vergadering.

Er volgt een gezellige lunch, aangeboden door het distict. Daarna wordt er nog gespeeld om de Waanders Trofee.

Deze werd gewonnen door Mevrouw van Randeraat en de Heer Kroot.