Notulen Districtraadsvergadering 28-3-2014

Notulen Districtraad Vergadering 28-3-2014

 

 

Aanwezig: A.B.C.Doetinchem, B.C. Gaanderen, B.C. Ruiten Troef, Lunterse B.C., B.C. de IJsselstreek, B.C. Veluwezoom, B.C. Zevenaar, B.C. Vale Ouwe, Rosendaelse B.C., Cool Down, B.C. Varsseveld, B.C. de Oude IJssel, B.C. Otterlo, B.C. de Witte Hinde, B.C. Jump ’85, B.C. de Honneur,

 

 1. Opening door Mevrouw van Randeraat. Zij vervangt de voorzitter, die wegens ziekte afwezig is.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.

Er is bericht van verhindering ontvangen van: Velpse B.C., B.C. de Liemers, B.C. ’t Onstein,B.C. Essenburg, B.C. Zeddam, A.B.C. Wageningen, B.C. Sans Fumeur, B.C. Genderingen, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C., Velpse NRBC Doublet, B.C. de Open Hof, B.C. 3Sans-Atout, B.C. de Brug, B.C. Bridge-4-ever, B.C. Angerlo, B.C. Bronkhorst, B.C. De Denk Tank, De Wehlse Snit, B.C. Berkel Bridge, Acol Bridge Club Velp, Aaltense B.C.

Van de Bridgebond de aanmelding van de nieuwe club Acol Bridge Club Velp. Het district bestuur heeft de aanmelding bij de NBB ondersteund.

 1. Notulen 26-10-2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 1. Jaarverslag 2013.

Er zijn geen vragen.

 1. Financiele jaarstukken.

De penningmeester geeft een toelichting. Er zijn geen vragen.

 1. Verslag kas commissie.

De voorzitter, de Heer Keemink meldt dat de boeken zijn gecontroleerd, en alles is in orde bevonden. Hij stelt voor het bestuur, onder dankzegging aan de penningmeester, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus ondersteund.

 1. Vaststellen nieuwe kas commissie.

De Heer Keemink treedt af, wordt opgevolgd door Mevrouw Boehmer. De Heer Massen was reservelid. Hij is niet aanwezig, maar heeft laten weten zijn plaats in de kas commissie te zullen innemen. De Heer Dries stelt zich beschikbaar als reserve.

 1. Wedstrijdkalender 2014/2015.

De Heer Versteeg geeft een toelichting, en meldt ook vast een aantal wijzigingen. Veranderingen nodig door vakanties en data die gereserveerd zijn door de NBB voor tweede divisie viertallen. Zodra alle data definitief bekend zijn krijgt U een nieuwe kalender. De speel lokaties en de kosten zijn voorlopig ongewijzigd. Mevrouw Centen vraagt hoe en of er controle is of mensen aan de criteria voldoen om mee te doen aan een wedstrijd. Dit betreft vooral de klaver competitie waar een maximale rating voor geldt. Mevrouw Randeraat zegt dat ze het aan de clubs laat te beoordelen of iemand gerechtigd is mee te doen.

 1. Cursus NBBR.

De bridgebond heeft een paar trainingsmodules voor het rekenprogramma. Beginnen, gebruik tijdens clubavond, en trouble shooting. Mevrouw Roelofs geeft de trainig in kleine groepjes, datum dan in overleg te bepalen. Iedereen wel eigen laptop mee. Er zijn zo geen kosten aan de cursus verbonden. Iemand vraagt of de modules ook voor zelf training te krijgen zijn. Mevrouw Roelofs verwijst naar de helpdesk van de NBB, zij zijn altijd zeer behulpzaam. De Heer Santing meldt nog dat veel van het rekenwerk uit de cursus CLA en CLB is, dat kan aan de computer overgelaten worden. Hij adviseert iedereen die de cursus CLA en CLB doet ook een cursus NBBR te doen, om niet van een techneut afhankelijk te zijn

 1. Cursus Max.

Er is een bijeenkomst geweest tussen de clubadviseur en onderwijsadviseur en een aantal clubs die zich in wilden zetten voor nieuwe leden die de cursus mogelijk op zou leveren. Navraag bij deze clubs na afloop van de TV cursus leert dat de opbrengst nihil is.  De cursus was te summier, en sprak mogelijk niet genoeg aan. Binnenkort in Utrecht een bijeenkomst van club en onderwijs adviseurs. Daar komt men er nog op terug. De NBB heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de cursus, en er mogelijk teveel van verwacht.

 1. Wedstrijdzaken.

Alle competities lopen naar tevredenheid.

De Heer Versteeg meldt dat voor het eerst sinds 2007 er een beroep op de protestcommissie is gedaan. Hij wijst er nogmaals op dat deze optie ook open staat voor clubs, mits dit in hun regelementen is opgenomen.

De twee kaderdagen met een combinatie van theorie en praktijk van arbitrageproblemen is goed ontvangen, en goed bezocht. Mevrouw van Bockhoven pleit ervoor dit vaker te doen, het frist de kennis op een plezierige manier op.

 1. Opleidingsactiviteiten.

In de planning zit een aantal korte cursussen voor iedereen in het district. Cursussen op verschillende niveau’s op 3 opeenvolgende dagdelen, op verschillende plaatsen in het district. Alle leden worden individueel benaderd via de e-mail. De Heer Keemink vraagt de besturen van tevoren in te lichten, zodat ze hun leden kunnen wijzen op de komende activiteiten. De Heer Santing zegt dat individuele benadering doorgaans beter werkt, soms blijven berichten bij een voorzitter of secretaris steken, en worden de leden niet bereikt. De planning is in september/oktober te mailen, en de cursus in november te geven. Is in andere districten een groot succes geweest.

Dit jaar is er een kaderdag voor docenten geweest in Doorwerth. Dit wordt samen met de vereniging voor bridgedocenten en twee naliggende districten gegeven.

 1. Regiobijeenkomsten.

Tot nu toe zijn er een drietal bijeenkomsten geweest. Verandering in de organisatiestructuur van de NBB besproken. Lokale problemen, en vragen van clubs konden besproken worden. In het najaar staan Achterhoek, en Arnhem en omgeving in de planning.

 1. Rondvraag.

De Heer v.d. Akker heeft vanuit zijn vereniging, de IJsselstreek de vraag gekregen te polsen hoe andere clubs aankijken tegen het veranderde beleid ten aanzien van meesterpunten in de NBB. Een nieuw beleid is eind augustus bekend gemaakt, en 1 september van kracht geworden. Sinds het toekennen van meesterpunten voor elke wedstrijd liep het aantal toegekende meesterpunten exponentieel op. Er is een andere schaal ingevoerd om dit te voorkomen. Als meer clubs hier problemen mee hebben zou er gezamenlijk naar de NBB gereageerd kunnen worden. Niemand ziet het als probleem, dus geen reden naar de NBB te reageren.

De Heer Santing meldt nog dat 12 april door 40 kandidaten het CLA examen wordt afgelegd. Hij pleit er bij de clubs voor ze dan ook in te schakelen bij de organisatie van de clubavonden. Maar ook om dit geleidelijk te doen, en ze te beschermen tegen al te fanatieke leden.

 1. De voorzitter sluit om 21.10 de vergadering.