Nieuwsbrief maart 2014

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Agenda vergadering 28-03-2014                    blz 3

Voorwoord voorzitter                                          blz4

Notulen 26-10-2013                                             blz 5

Jaarverslag                                                        blz 8

Financiele jaarstukken                                         blz 10

Voorstel wedstrijdkalender                                  blz 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 28-03-2014 20.00 uur

De Uitdaging

Industriestraat 23-B

7005 AN Doetinchem

 

 

 

 

Agenda DR vergadering 28-3-2014

 

1.     Opening door Voorzitter

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

3.    Notulen 26-10-2013

4.    Jaarverslag 2013

5.    Financiele Jaarstukken 2013

6.    Verslag kascommissie

7.    Vaststellen nieuwe kascommissie

8.    Voorstel Wedstrijdkalender

9.    Cursus NBBR

10.  Cursus Max

11.   Wedstrijd zaken

12.  Opleidingsactiviteiten.

13.  Regio bijeenkomsten

14.  Rondvraag

15.  Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte  clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Het doet mij genoegen u uit te mogen nodigen voor de districtsraadvergadering die op vrijdag 28 maart 2012 gehouden zal worden in het Denksportcentrum te Doetinchem.

 

Op deze voorjaarsvergadering blikken we niet alleen terug op het afgelopen bridgeseizoen dat op zijn einde loopt, maar kijken tevens vooruit naar het nieuwe seizoen. In de bijlage treft daarom de concept-wedstrijdkalender 2014-2015 aan met alle districtsactiviteiten. Ook dit seizoen hebben we weer een uitgebreid aanbod van competities.

Verder komen zoals altijd de jaarstukken aan de orde en staan we stil bij allerlei zaken rondom opleiding en clubadvisering.

Met name is er ook gelegenheid de ervaringen die clubs hebben met de resultaten van de cursus van omroep MAX uit te wisselen.

 

Ik hoop U allen op 28 maart te mogen begroeten.

 

Namens het districtsbestuur

Cor Kroot, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Districtsraad vergadering 26-10-2013

 

Aanwezig: B.C. Schaarsbergen, Velpse Bridgeclub, ABC Doetinchem

B.C. de Liemers, B.C. de IJsselstreek, B.C. Interbridge, B.C. Vale Ouwe, Rosendaelse B.C., Elster B.C., Cool Down, B.C. Otterlo, B.C. de Witte Hinde, B.C. 3Sans-Atout, B.C. Jump’85, B.C. de Honneur, De Wehles Snit, Aaltense B.C.

 

1.     Opening door de voorzitter

2.    Mededeling en ingekomen stukken

Er is bericht van verhindering ontvangen van de Heer Versteeg, DKL, en van de clubs: A.B.C. Wageningen, De Bennekomse B.C., B.C. Sans Fumeur, B.C. Genderingen, B.C. Sans Souci, B.C. Varsseveld, B.C. de Oude IJssel, B.C. Rijnbridge, Duivense B.C.,D.S.B., B.C. Doesburg, B.C. Bridge 4-ever, B.C. Angerlo, B.C. Bronkhorst en Berkel-Bridge.

Er is bericht ontvangen van de opheffing van B.C. Westervoort en de Edense B.C.

     3.  Notulen vergadering 13-3-2013

De Bridgeclub 3 Sans-Atout vraagt aandacht voor de schrijfwijze van hun naam.  Mevrouw Centen meldt dat A.B.C. Doetinchem ook aanwezig was. Bij punt 9, 3e alinea, moet zijn de Heer Lemkert van B.C. de Oude IJssel. Bridgeclub Doetinchem moet zijn A.B.C. Doetinchem. Naar aanleiding van punt 12 meldt de Heer van Bokhoven dat hij thuis de nederlandse dupliceermachine heeft. Tot volle tevredenheid. Notulen worden verder goedgekeurd.

4.    Begroting 2014

De Heer Vens, B.C. 3 Sans-Atout, vraagt waarom er een verschil zit in de begroting voor de viertallen en de paren. Het ligt in het feit dat als er meer paren zich aanmelden, de kosten daarvan ook omhoog gaan. De begroting wordt verder goedgekeurd.

5.    Wedstrijd kalender.

Er is een kleine wijziging. Er moet een nieuwe datum worden toegevoegd: De Toekomstdrive op 17-5-2014.

De lage opkomst bij de senioren viertallen kan mogelijk liggen in het feit dat de datum in de herfstvakantie viel. De Heer Baten, Velpse B.C., stelt voor deze wedstrijd naar een zaterdag te verplaatsen. De Heer Dries, Cool Down, vraagt of de districtswedstrijden er zijn ten behoeve van de leden, of ten behoeve van de clubs. Viertallen spelen voor hun club. De beschikbare plaatsen voor een club worden ingevuld door de clubs. Paren vertegenwoordigen zichzelf, schrijven zelf in, betalen ook zelf. Bij de open paren wedstrijd is nog ruimte voor een aantal inschrijvingen, gemengde paren is de inschrijving goed, Damesparen moet nog eens een oproep voor volgen.

Dit jaar wordt de cursus CLA gegeven. Deze is zwaar overtekend. Bekeken wordt nog of er een tweede paralel cursus gegeven kan worden, zodat niemand teleurgeteld hoeft te worden.

De NBB heeft een cursus probleem oplossen voor het rekenprogramma ontwikkeld. Cursus komt begin 2014.

Kaderdag voor clubleiders en wedstrijdleiders komt nog.

Kaderdag docenten was begin oktober, samen met district Twente en Nijmegen. Goede opkomst.

De Heer Schalk, B.C. Interbridge, vraagt of het Districts Beker toernooi nog een vervolg krijgt. Hij hoopt van wel, vond het een goed initiatief. Zeker. Data voor halve finale en hele finale staan nu vast. Mevrouw van Woerden, 3 Sans-Atout, vraagt de data in een vroeg stadium bekend te maken. Zij vond de sfeer op de finaledag vorig jaar niet erg goed. Daar is door het bestuur ruim aandacht aan besteed. De datum van 10-5-2014  voor de finaledag staat al in het wedstrijdprogramma.

  1. Mededelingen DKL

Door afwezigheid van de DKL wordt dit waargenomen door de clubadviseur. Het wedstrijdregelement is aangepast aan het geldende regelement van de NBB.

Artikel 2A. Mobiele telefoons. Het lijkt niet meer van deze tijd geen mobiele telefoon bij je te mogen hebben. Hij moet wel uit staan. Ook niet op trillen. Mocht er een persoonlijke reden zijn waarom de telefoon aan moet blijven, dan vooraf overleg met de DKL.

Communicatie met de DKL. Invaller aanmelden, en toestemming vragen. Dit kan het beste telefonisch. Per e mail kan de DKL er niet voor instaan dat hij de mail heeft gezien.

Artikel 25. Nieuwe taken van de District Protest Commissie. De Heer Schalk vraagt of deze ook open staat voor vragen vanuit de clubs. Dat is zeker de bedoeling. De clubs moeten wel hun statuten bekijken of ze deze mogelijkheid statutair ook hebben.

  1. Bestuursverkiezing. Ankie van Randeraat en Wim Adriaanse zijn statutair aan de beurt om af te treden. Zij stellen zich herkiesbaar.  Dit wordt vanuit de zaal met aplaus bekrachtigd.
  2. T.V. Bridgecursus van Omroep Max. De NBB heeft alle clubs posters toegezonde, met het verzoek die her en der op te hangen. Het is een zeer basale cursus, niet voldoende om daarna bij een club te kunnen spelen. 14 clubs van ons district hebben zich gemeld dat ze bereid zijn nieuwe cursisten op te vangen en verder les te geven. Mevrouw de Rooij, B.C. Otterlo, vraagt of er bij deze 14 clubs al specifieke plannen zijn. B.C. Otterlo heeft al lokaal een clinic georganiseerd, om mensen met het bridgespel bekend te maken. Zij hoopt met 12 mensen een starterscursus te kunnen organiseren.

De Heer Dries meldt een probleem dat door gemeentelijke herindeling in zijn gemeente nu club zijn die bij MOG horen, ander clubs bij Nijmegen. Is dat een probleem als de verschillende clubs samen iets willen ondernemen voor opvang van mogelijke nieuwe leden? Voor ons geen probleem als mensen die formeel bij Nijmegen horen, mee doen aan activiteiten van ons district. Clubs kunnen bij de NBB ook aanvragen naar een ander district te verhuizen.

  1. 9 November is het Bridgecongres van de NBB. De clubs zijn door de nieuwe structuur van de NBB zelf lid van de NBB. Als ze niet gaan, maar wel hun stem willen laten horen, dan kan men een volmacht geven aan een bevriende club, of zich laten vertegenwoordigen door het district. Machtiging moet vooraf, via internet worden aangevraagd.
  2. Rondvraag.

De Heer Adriaanse, district penningmeester vraagt of de clubs hun penningmeester willen aansporen de viertallen te betalen.

De Heer van Bokhoven, B.C. de Witte Hinde, vraagt waarom bij de senioren viertallen werd gespeeld met handgeschudde spellen? Waarschijnlijk omdat er in veel ronden werd gespeeld.

Men vindt het jammer dat de vergadering op dezelfde dag is als het Didam toernooi. Mevrouw van Randeraat meldt dat er erg veel toernooien zijn in het district, en het niet mogelijk is een datum te vinden waarop er geen toernooi is.

De Heer Vens vindt het jammer dat nu voor de tweede maal op deze vergadering de DKL afwezig is. Zijn club viert op deze dag hun jubileum, waar hij ook aanwezig moest zijn.

De Heer Vens heeft een oplossing voor het per internet versturen van uitslagen van toernooien die op verschillende lokaties tegelijk worden gespeeld, zoals een kroegen drive of een huis aan huis drive. Hij is bereid daar een keer een presentatie over te geven.

Mevrouw van Montfoort vraagt om een oplossing voor het overtekend zijn van de CLA cursus. Er wordt elk jaar een cursus gegeven, het ene jaar een CLA, het andere jaar een CLB cursus. Is voor het eerst dat er zoveel aanmeldingen zijn. Zeer verheugend, en er wordt naar een oplossing gezocht.

De Heer Santing, onderwijs coordinator, wil graag in contact komen met iedereen die les geeft, ook niet gediplomeerde docenten.

Mevrouw de Rooij, B.C. Otterlo, vindt het jammer dat niet op alle clubs aandacht is besteed aan de senioren viertallen. Jammer dat er zo weinig deelnemers waren. De Heer Vens, 3 Sans-Atout, zegt dat veel mensen al lid zijn van 2 clubs, er veel te doen is op bridge gebied, en dan misschien een beetje “bridgemoe” zijn.

  1. De voorzitter sluit om 12.45 de vergadering.

Er volgt een gezellige lunch, aangeboden door het distict. Daarna wordt er nog gespeeld om de Waanders Trofee.

Deze werd gewonnen door Mevrouw van Randeraat en de Heer Kroot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2013

 

Aantal clubs  58

Erelid Piet Spruit

 

Het bestuur is in 2013 onveranderd

Op de najaarsvergadering waren de penningmeester en de clubadviseur statutair toe aan aftreden. Zij stelden zich herkiesbaar, en zijn door de vergadering

wederom benoemd.

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Cor Kroot

Voorzitter

maart 2015

Ja

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2015

Ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

oktober 2016

ja

Ankie van Randeraat

Wedstrijdsecretaris/Clubadviseur

oktober 2016

ja

Roelof Santing

Onderwijsadviseur

Oktober 2014

ja

Ronald Versteeg

DKL

Oktober 2014

ja

 

Commissies

De protestcommissie bestond uit Wil Janssen, Joop Kalsbeek en Henk Uiterwaal.

Zij kregen  geen protesten te behandelen.

 

De kascommissie bestond uit Leo Keemink en Annette Boehmer. Reserve George Massen

 

Districtswedstrijden                Winnaars              Deelname door  Paren/Teams

Azen Kampioenschap                  Meindert Bouwknegt en Miep Houben        31

Adri de Waard trofee               Interbridge                                           56

Waanders trofee                      Ankie van Randeraat en Cor Kroot             16

Klaver Kampioenschap                Lunterse B.C.                                         38

Toekomst drive                        Mirjam en Wil Smeltink                          14

District Beker Toernooi           B.C. ’t Onstein                                       10

 

 

Districtscompetitie

 

Dames paren                            Tanja Rueck en Annelies de Ruiter          22

Gemengde paren                                 Berty Bloem en Bas Schalk                    19

Open paren                                       Bas van Engelen  Kevin Gotink                22

Viertallen Hoofdklasse                      B.C. ’t Onstein 5                                  11

Viertallen 1e klasse groep A                B.C. IJsselstreek 2                               8

                            groep B                Interbridge 7                                       8

Viertallen 2e klasse groep A               Velpse B.C. 1                                         7

                             groep B               Lunterse B.C. 1                                     8

Senioren Viertallen                           Hartenbrekers                                    22

 

Dit jaar was voor het eerst de district Beker Wedstrijd gehouden. 11 teams schreven zich in, soms met een combinatieteam van twee verenigingen. De organisatie kende wat aanloopproblemen waar lering uit getrokken is voor volgende jaren.

 

In 2013 werden er 9  Keien uitgereikt aan:

Vic Heunen en Theo Groot Buinderink, Duivense Bridge Club, Wim Schouten Klavertje 11, Hetty Centen A.B.C. Doetinchem, Klaas van de Ven B.C. de IJsselstreek, Wim de Leeuw Jump ’85, Herman Rensen Angerlo, Rigtje Roelofs en Igor Nettl van Rosendaelse Bridge Club.

 

Activiteiten Districtsbestuur.

Er zijn twee regiobijeenkomsten georganiseerd met het bestuur met een aantal clubs. Een maal een bijeenkomst van bestuur met 17 clubs welke zich bereid hadden verklaard een rol te spelen in de opvang van cursisten na de cursus Max. Het bestuur heeft gedurende het jaar 6 maal vergaderd, en twee maal een districtraad vergadering uitgeschreven. Gedurende het verslagjaar zijn er twee clubs binnen het district opgeheven. Twee maal heeft een club het districtsbestuur om bemiddeling gevraagd bij een conflict binnen de club. 3 Bestuursleden bezochten het Bridge Congres

 

In november was er een bijeenkomst met het district bestuur en Fleur Bloemsma van de NBB om het convenant tussen NBB en het district te evalueren  en een nieuw convenant voor 2013 – 2014 op te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

       
               

Winst- en verliesrekening 2013

         

( E = exploitatie )

           

( B = begroting )

           
               

INKOMSTEN

   

  E 2012

  B 2013

  E 2013

  B 2014

               

Viertallen

     

1.470,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Parencompetities

   

1.480,00

1.500,00

1.380,00

1.500,00

Senioren viertallen

   

440,00

200,00

200,00

400,00

Adri de Waard Trofee

   

450,00

400,00

475,00

450,00

Kaderdagen en/of workshops

 

0,00

     PM

 

      PM

Districtsbekertoernooi

   

300,00

 

400,00

Subsidie NBB Districtsbekertoernooi

 

600,00

365,55

 

Toekomstdrive

       

25,90

250,00

NBB retributie

   

3.825,00

4.100,00

3.843,00

4.100,00

Jeugdbridge

   

180,00

      PM

   

Rente

     

111,61

80,00

98,34

80,00

CLA/CLB cursussen

   

962,95

      PM

1.173,60

      PM

Jubileumfonds bijdrage t.b.v. 2012

1.000,00

     
 

TOTAAL INKOMSTEN

 

9.919,56

9.980,00

10.361,39

9.980,00

               

UITGAVEN

             
               

Viertallen

     

1.479,15

2.400,00

2.327,70

2.400,00

Parencompetities

   

1.772,45

1.500,00

1.745,95

1.900,00

Senioren viertallen

   

223,35

250,00

206,15

250,00

Adri de Waard Trofee

   

412,70

400,00

509,65

450,00

Klaverencompetitie

   

168,59

300,00

234,20

250,00

Azenkampioenschap

   

131,35

150,00

172,83

150,00

Prijzen

     

700,00

700,00

700,00

700,00

Kaderdagen en/of workshops

 

111,10

600,00

51,76

300,00

Districtsbekertoernooi

   

850,00

345,55

400,00

Toekomstdrive

       

59,20

250,00

Bestuurskosten

   

1.245,89

1.250,00

1.163,36

1.300,00

Districtsraad

   

537,32

450,00

603,44

500,00

Regiobijeenkomsten

   

120,10

300,00

172,92

300,00

Jeugdbridge

   

179,14

      PM

   

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

200,00

Jubileum 2012

   

1.222,48

     

Bankkosten

   

93,38

100,00

94,60

100,00

CLA/CLB cursussen

   

962,95

      PM

1.173,60

      PM

Onvoorzien

   

69,00

130,00

148,76

130,00

Voordelig saldo 2012

   

290,61

     

Voordelig saldo 2013

     

400,00

451,72

 

Begroot resultaat 2014

 

 

 

 

400,00

TOTAAL UITGAVEN

   

9.919,56

9.980,00

10.361,39

9.980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

     
               

Balans per 31 december

     

2013

2012

             

 

ACTIVA

           

 

             

 

ING Bank betaalrekening

     

1.685,36

341,84

ING Bank zakelijke spaarrekening

   

10.603,16

7.991,55

Voorraden

       

700,00

1.400,00

Rekening courant DKL

       

182,20

Vooruitbetaald

       

33,60

 

Nog te ontvangen

       

98,34

111,61

   

TOTAAL ACTIVA

   

13.120,46

10.027,20

             

 

PASSIVA

         

 

             

 

Vermogen

       

8.245,63

7.238,91

Rekening courant DKL

     

142,28

 

Voorziening Jeugdbridge

       

555,00

Voorziening Lustrumviering

     

400,00

200,00

Nog te betalen

       

1.017,55

193,29

Vooruitontvangen

       

3.315,00

1.840,00

   

TOTAAL PASSIVA

   

13.120,46

10.027,20

               
           

 

 
               

Vermogen

 

 

 

 

   

Saldo 01-01-2013

     

7.238,91

   

Vrijval voorziening Jeugdbridge

 

555,00

   

Voordelig saldo over 2013

   

451,72

   

Saldo 31-12-2013

 

 

 

8.245,63

   
               

 

 

             

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

 
           

BALANSSPECIFICATIES

     
           

Nog te betalen

   

31-12-13

31-12-12

         

 

Bridgeschool Arnhem

 

692,80

 

A. van Randeraat

   

295,42

69,04

N. Linders

     

98,40

Bankkosten

   

29,33

25,85

 

Totaal balanspost

 

1.017,55

193,29

         

 

Vooruitbetaald

     

 

BC Didam dupliceren jan.

 

33,60

 

         

 

Nog te ontvangen

     

 

Rente spaarrekening

 

98,34

111,61

         

 

Vooruitontvangen

     

 

Districtsbekertoernooi

 

75,00

 

CLA cursus

ontv.

2.070,00

 

 

   

betaald

160,00

1.910,00

 

CLB cursus

ontv.

450,00

 

 

   

betaald

80,00

 

370,00

Viertallen

(zie opmerking)

1.330,00

1.470,00

 

Totaal balanspost

 

3.315,00

1.840,00

           
           

CLB cursus

 

 

 

 

Afrekening 11 juni 2013

Uitgaven

 

1.173,60

 

 

 

Ontvangsten

1.173,60

           

Opmerking inzake vooruitontvangen viertallen:

 

met ingang van 2012 is besloten om van de in het najaar ontvangen

bijdragen 50% naar het volgend jaar over te boeken.

 
           

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2014 – 2015       

District Midden & Oost Gelderland

 

Open paren

Alle klassen

(3x2 zittingen)

 

za    29/11   Doorwerth

za     17/1   Doetinchem

za     7/3     Arnhem

        evt. 14/2

Opgave tot

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

(samen met district Nijmegen)

 

 

wo 1/11   Arnhem  (of 22/11)

 

Opgave tot 

Aanvang: 9.45 uur 

 

Leeftijd: geboortejaar 1954 of eerder

Adri de Waard Trofee

 

Maximaal 18 teams

 

zo   17/5  Arnhem

of    31/5

 

 

Opgave tot  

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

(4x 1 zitting)

 

zo   6/12    Arnhem

zo  14/12   Arnhem

zo   18/1    Arnhem

zo   22/2    Arnhem

 

Opgave tot

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

(alle klassen)

 

vr  31/10    Doetinchem/Doorwerth

vr  14/11    idem

vr  28/11    Arnhem (hk)

vr  12/12    Doetinchem/Doorwerth

vr   9/1      Arnhem (hk)

vr  30/1      Doetinchem/Doorwerth

vr   20/2    Doetinchem/Doorwerth

vr  13/3     idem

vr  10/4     idem

 

Opgave tot 

Aanvang: 19.30 uur

Cursus Clubleider B (CLB)

Locaties: Doorwerth/Doetinchem

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen

 

 

de lessen duren van

10.00 tot 13.00 uur

Dames paren

Alle klassen

(2x2 zittingen)

 

za    29/11   Arnhem

za    10/1    Arnhem

 

Opgave tot 

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 (maximale rating 850)

 

Finale

za   21/3   Vorden

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Opgave tot

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen

wordt nog bekend gemaakt

2e ronde: decentraal te spelen tussen

wordt nog bekend gemaakt

 

za 9/5   Arnhem

  of            finaledag

  16/5         (halve finale + finale)

 

opgave tot

Senioren paren

(samen met district Nijmegen)

(4x1 zitting)

 

wo           Nijmegen

wo           Nijmegen

wo           Nijmegen

wo           Nijmegen

 

Opgave tot  10 januari

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1955 of eerder

Azenkampioenschap

 

 

 

za  11/10   Vorden

 

Opgave tot

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

(samen met de districten Twente en IJsselstreek)

 

za 16/5     Vorden

 

Aanvang: 11.00 uur

 

Overige data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen speellocaties:

 

Arnhem                                                     De Denktank, Sperwerstraat 59, 6823 DK, tel. 06-15964839

Doetinchem                                            De Uitdaging, Industriestraat 23b, 7005 AN, tel. 0314-344971

Doorwerth                                              De Uitkomst, Dalweg 1a, 6865 CZ, tel. 026-3392160

Nijmegen                                                   Het Bridgehuis, Dobbelmanweg 148, 6531 KZ, tel. 024-3541254               

Vorden                                                                         Bridgeboerderij 't Onstein, Schuttestraat 13, 7251 MP, tel. 0575-559043

 

 

Kosten:

Open paren € 30,= per paar

Gemengde paren € 20,= per paar

Dames paren € 20,= per paar

Senioren paren: € 12,= per paar

Senioren viertallen € 20,= per team

Viertallen € 70,= per team (€ 50,= + € 20,= kosten gedupliceerde spellen)

Klavercompetitie gratis

Azenkampioenschap gratis

Adri de Waard trofee € 25,= per vereniging

DBT € 25,= per vereniging

Cursus CLB € 45,= voor NBB-verenigingsleden, € 140,= voor NIET-NBB-verenigingsleden. € 15,= indien alleen aan het examen wordt deelgenomen

Met uitzondering van de viertallencompetitie, de Adri de Waard trofee en de cursussen dient het inschrijfgeld contant voldaan te worden tijdens de eerste zitting.

 

Inlichtingen over alle competities en cursussen:

                                                                        Ankie van Randeraat

                                                                        Lammerskampweg 5

                                                                        7261 CN Ruurlo

                                                                        tel. 0573-453747

                                                                        ankievanranderaat@telfort.nl

 

 

Opgave voor :    open paren, gemengde paren, dames paren via MijnNBB, tabblad persoon, inschrijvingen.

Opgave viertallen:  uitsluitend door de vereniging via de NBB-module

Opgave DBT: uitsluitend door de vereniging

Opgave overige competities + cursus CLB via ankievanranderaat@telfort.nl