Nieuwsbrief oktober 2013

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Oktober 2013

 

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Agenda vergadering 26-10-2013                  blz 3

Voorwoord voorzitter                                        blz4

Notulen 15-3-2013                                             blz 5

Begroting 2014                                                 blz 9

Wedstrijdkalender 2013 – 2014                  blz 10

Wedstrijdreglement                                                   blz 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Zaterdag 26-10-2013 om 11.00 uur

De Denktank

Sperwerstraat 59

6823 DK Arnhem

 

 

 

 

Agenda

 1. Opening door Voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen vergadering 13-3-2013
 4. Begroting 2014
 5. Wedstrijd kalender 2013 – 2014
 6. Mededeling DKL o.a. wedstrijdregelement
 7. Bestuur. Ankie van Randeraat en Wim Adriaanse zijn statutair aftredend. Zij stellen zich beide herkiesbaar.
 8. TV bridgecursus
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Aansluitend aan de vergadering lunch en Waanders trofee

Gaarne vooraf aanmelden indien U voor de lunch blijft.

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte  clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Het doet mij genoegen u te mogen uitnodigen voor de districtsraadvergadering op 26 oktober in Arnhem.

Hierin staan we stil bij vaste punten als begroting en wedstrijdkalender.

 

Een belangrijk aandachtspunt voor NBB en districtsbestuur in dit tijdsgewricht is het ledenbestand van de clubs.

In ons district is nog geen sprake van teruggang van het aantal leden maar er is ook geen sprake van groei. Landelijk is sprake van teruggang, vooral door vergrijzing en onvoldoende aanwas.

De NBB ziet in de op stapel staande cursus van Omroep Max een mogelijkheid om in dit opzicht het tij te keren.

Veel zal daarbij afhangen van hoe clubs in staat zijn “doorstromers” uit de cursus op te vangen en te begeleiden.

Een aantal clubs uit ons district hebben bij de NBB al aangegeven hierin een actieve en activerende rol te willen spelen.

Op alle niveaus wordt nagedacht over hoe hiervoor een zo goed mogelijk beleid te ontwikkelen waarbij een complicerende factor is dat Omroep Max geen commerciële functie mag hebben dus zelf geen “klanten” aan mag leveren.

In onze vergadering willen we graag met u hierover van gedachten wisselen en hopen ook op creatieve ideeën uwerzijds.

 

Begin november is weer het Bridgecongres waarvoor u inmiddels de agenda zult hebben ontvangen.

Graag willen we stilstaan bij de inbreng die het bestuur zou kunnen hebben voor de clubs die niet zelf aanwezig kunnen zijn.

 

En last but not least willen we als bestuur u van harte uitnodigen deel te nemen aan de wedstrijd om onze Waanderstrofee.

 

Wij hopen u op zaterdag 26 oktober te mogen begroeten.

 

Namens het districtsbestuur,

Cor Kroot,

Voorzitter

 

 

Cor Kroot,

Voorzitter

 

 

Notulen vergadering 15-3-2013 20.00 uur

“De Uitdaging” te Doetinchem.

 

Aanwezige clubs: Doetinchem, de Liemers, ruiten Troef, de IJsselstreek, Zevenaar, Zeddam, Rosendaelse, Genderingen, Varsseveld, de Oude IJssel, de Witte Hinde, Jump ’85, de Honneur, de Wehlse Snit, Berkel Bridge, Aaltende B.C.

 

Bericht van verhindering van de clubs: Onstein, Doublet, 3 Sans a Tout, Duiven,  Bronkhorst, Didam, Sans Fumeur, Bridge 4-ever. Vale Ouwe, de Robber,

Cool Down, Interbridge, D.S.B., Doesburg, de Brug

Bericht van verhindering van de bestuursleden: Ankie van Randeraat.

 

 1. Opening door voorzitter.

Hij meldt het kordate optreden van een aantal leden van B.C. Doorwerth toen zij aan het begin van de bridgeavond werden overvallen door twee gemaskerde mannen. De overvallers zijn verjaagd, en de bridgeavond ging gewoon door. Hij heeft de week erna namens de NBB taart aangeboden voor de hele club.

 1. Notulen 20-10-2012.

Schriftelijke reactie Bridge 4-ever: Zij staat per abuis niet genoemd bij de aanwezigen. Zij waren met 2 personen aanwezig. Ook Oude IJssel had bij de aanwezigen moeten staan.

Onder punt 7, zomerdrives Rhenen en Veenendaal, moet zijn Ede en Veenendaal.

Notulen worden verder goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2012. Geen opmerkingen, wordt zo vastgesteld.
 2. Financieel verslag.

De penningmeester licht het verslag toe. Met name het grote verschil in inkomsten van de viertallen. In 2010 is de financiele verslaglegging veranderd. Deze liep eerst van augustus tot augustus. Op verzoek van de NBB is dit gegaan naar een kalenderjaar, waardoor er eenmaal een verlengde periode was. Inkomsten van de viertallen worden nu gesplitst over 2 jaren Er hebben dit jaar 22 viertallen mee gedaan aan de senioren viertallen wedstrijd, georganiseerd in combinatie met Nijmegen. Meer viertallen geeft geen hogere kosten, dus is niet terug te zien in het verslag. De organisatie van CLA/CLB is altijd budget neutraal door steun van de NBB. Er zijn hier verder geen vragen over.

Bij de balans staat nog een voorziening jeugdbridge. De organisatie van het jeugdbridge is overgenomen door de NBB. De penningmeester stelt voor de voorziening toe te voegen aan het vermogen. De vergadering gaat akkoord.

 

 1. Verslag kas commissie.

Beide commissieleden, Evert van Valkengoed en Leo Keming, zijn in de vergadering afwezig. Zij hebben echter op 14-2-2013 de boeken gecontroleerd, en in orde bevonden. Ze hebben een verklaring opgesteld, en ondertekend. De penningmeester leest deze verklaring voor. Zij stellen voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hiermee in. Hiermee treedt de voorzitter van de kascommissie, Evert van Valkengoed af.

 1. Benoeming Nieuwe kascommissie. Annette Boehmer was reserve, wordt nu lid van de kascommissie. George Massen stelt zich beschikbaar als reserve.
 2. Wedstrijdkalender

In de nieuwsbrief is een concept kalender opgenomen. Probleem met planning is dat gewacht moet worden op definitieve data 2e divisie die de NBB organiseert. De districtswedstrijden moeten daarom heen. De definitieve planning wordt de clubs nog toegestuurd, en wordt op de website van het district gepubliceerd.

Voor de klavercompetitie staat een kleine onjuistheid. Er is een maximum van 40 of 42 tafels. Niet iedere club vaardigt meerdere paren af, dus het maximum aantal clubs is niet te zeggen.

In het concept programma staan ook al prijzen genoemd. Deze zijn gelijk aan vorig jaar. De vergadering gaat akkoord met het handhaven van de prijzen op het niveau van vorig jaar.

In het viertallen programma is dit jaar een maal een wedstrijddag geannuleerd wegens extreem slechte weersverwachting. Alle wedstrijden zijn inmiddels ingehaald. De promotie/degradatie kan dit jaar zodanig gebeuren, dat de hoofdklasse weer uit 10 viertallen kan bestaan. Voorlopige degradatie uit de hoofdklasse hoeft niet plaats te vinden.

Vorige week was er in Utrecht een vergadering van de DKL’s uit den lande. Vooral aanpassingen in het competitieregelement besproken. Doel van de veranderingen vooral om belemmeringen om deel te nemen zo veel mogelijk weg te nemen.

Voor wie de bridgemate 2 wil invoeren, daar kunnen wat technische problemen ontstaan, vooral afhankelijk van welke versie van Windows men gebruikt. De helpdesk automatisering van de NBB helpt U verder. Voor het rekenprogramma 3.0 wat eraan zit te komen geldt hetzelfde. Belangrijkste wijziging daarin: Mogelijkheden voor flexibel spelen.

 1. Clubadviseur.

De voorzitter maakt een omissie uit het begin goed door eerst Berkel Bridge welkom te heten in ons district. Vervolgens meldt hij dat de clubadviseur Ankie van Randeraat helaas verhinderd is, haar verslag wordt mee genomen door de onderwijsadviseur.

 1. Onderwijszaken

Onderwijs en clubadviseur zijn naar Utercht geweest voor een bijeenkomst met alle adviseurs uit den lande. Vooral een kennismaking, en van elkaar horen hoe deze functies elders inhoud wordt gegeven.

Het organiseren van een bijeenkomst met alle voorzitters in een bepaalde regio valt nog niet mee.

De NBB meldde dat er weer een bridgecursus op TV komt. Betaald en georganiseerd door omroep Max, de NBB heeft geen inbreng in vorm en inhoud. Wel belangrijk dat clubs erover nadenken hoe ze cursisten in hun club kunnen opvangen.

De onderwijsadviseur, Roelof Santing heeft een enquete uitgevoerd bij de aangesloten clubs. Alle clubs verouderen, hoe zorgen ze voor nieuwe leden.

Loek Lempert van B.C. Doetinchem heeft een inloopmiddag georganiseerd, had erg veel moeite daar voldoende bekendheid voor te organiseren. Project Denken en Doen heeft daar op ingespeeld, andere clubs in de buurt vinden het jammer niet op de hoogte gebracht te zijn, zodat ze konden aanhaken bij het initiatief. Denken en Doen is een project van gemeenten, wordt volgend jaar weer geschrapt.

Bridgeclub Doetinchem is begonnen met een cursus startersbridge, mensen zijn erg enthousiast. In Aalten heeft de bridgeclub een docent aangetrokken , de cursisten spelen eens in de 2 weken mee in een aparte lijn.

De bedoeling is in ons district, samen met district IJsselstreek en Twente een toekomstdrive te organiseren. Zal 8-6-2013 in het bridgehome in Vorden georganiseerd worden. Iedereen die net begonnen is met bridgen kan meedoen. Staat los van een toekomstdrive die de NBB organiseert.

In oktober zal er een kaderdag worden georganiseerd samen met de vereniging voor bridgedocenten.

Jan Pieterse vraagt of er een lijst kan komen van actieve bridgedocenten. De NBB heeft automatisch op de website van het district alle bekende bridgedocenten opgenomen, ook mensen die al lang geen les meer geven.

We zullen trachten een lijst van actieve docenten op de website op te nemen.

Mevrouw Lijnkamp van de Liemers vraagt wat een redelijk bedrag is wat bridgedocenten kunnen vragen om les te geven op clubs. Dit is geheel aan de bridgedocenten zelf.

 1. Kaderdagen

De DKL wil een kaderdag voor arbiters, en CLA, en CLB geven. Liefst niet te grote groep, om live arbitrage te kunnen  organiseren. Arbiter uit Utrecht vragen om de dag te leiden en leerzame problemen aan te dragen. Berkel Bridge meent dat een eenvoudige opfris cursus zonder top arbiter ook al een hele nuttige dag zou kunnen zijn. Vraag ook hoe je clubleden kan motiveren om een arbiter aan tafel te vragen. Marja Engele van Jump zegt dat dat zij elk jaar een avond organiseren met o.a. uitleg over nut en noodzaak van arbitrage.

 1. Protestcommissie

Door het overlijden van van de zeer gewaardeerde arbiter Wim Offerman kwam er een plaats vrij in de protestcommissie. Het bestuur heeft Henk Uijterwaal arbiter bij ’t Onstein bereid gevonden in de protestcommissie plaats te nemen.

 1. Rondvraag

Vraag of er ervaring is in het delen van een dupliceer machine door verschillende clubs. Is er. Hugo Vonk uit Zevenaar meldt dat hij privee een dupliceermachine heeft aangeschaft, kaarten zijn daar te huur voor bridge avonden en speciale wedstrijden.

Martien Wurdemann, IJsselstreek, vraagt of er al ervaring is met Bridgemate 2. Er zijn een aantal postieve ervaringen.

 1. Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2014

NBB

DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

             

E = exploitatierekening

       

B = begroting

         
             

INKOMSTEN

   

   E 2012

   B 2013

   B 2014

       

 

 

 

Viertallen

     

1.470,00

2.800,00

2.800,00

Parencompetities

   

1.480,00

1.500,00

1.500,00

Senioren viertallen

   

440,00

200,00

400,00

Adri de Waard Trofee

   

450,00

400,00

450,00

Kaderdagen en/of workshops

 

0,00

     PM

     PM

Districtsbekertoernooi

 

 

300,00

400,00

Subsidie NBB Districtsbekertoernooi

 

600,00

 

Toekomstdrive

   

 

 

250,00

NBB retributie

   

3.825,00

4.100,00

4.100,00

Jeugdbridge

   

180,00

     PM

 

Rente

     

111,61

80,00

80,00

CLA/CLB cursussen

   

962,95

      PM

     PM

Jubileumfonds bijdrage t.b.v. 2012

1.000,00

 

 

   

TOTAAL INKOMSTEN

9.919,56

9.980,00

9.980,00

       

 

 

 

UITGAVEN

     

 

 

 

       

 

 

 

Viertallen

     

1.479,15

2.400,00

2.400,00

Parencompetities

   

1.772,45

1.500,00

1.900,00

Senioren viertallen

   

223,35

250,00

250,00

Adri de Waard Trofee

   

412,70

400,00

450,00

Klaverencompetitie

   

168,59

300,00

250,00

Azenkampioenschap

   

131,35

150,00

150,00

Prijzen

     

700,00

700,00

700,00

Kaderdagen en/of workshops

 

111,10

600,00

300,00

Districtsbekertoernooi

 

 

850,00

400,00

Toekomstdrive

   

 

 

250,00

Bestuurskosten

   

1.245,89

1.250,00

1.300,00

Districtsraad

   

537,32

450,00

500,00

Regiobijeenkomsten

   

120,10

300,00

300,00

Jeugdbridge

   

179,14

     PM

 

Dotatie Jubileumfonds

 

200,00

200,00

200,00

Jubileum 2012

   

1.222,48

 

 

Bankkosten

   

93,38

100,00

100,00

CLA/CLB cursussen

   

962,95

     PM

     PM

Onvoorzien

   

69,00

130,00

130,00

Voordelig saldo 2012

   

290,61

 

 

Begroot resultaat

   

 

400,00

400,00

   

TOTAAL UITGAVEN

9.919,56

9.980,00

9.980,00

             

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2013 – 2014          

District Midden & Oost Gelderland

 

Open paren

Alle klassen

(3x2 zittingen)

 

za     2/11   Doorwerth

za     7/12   Doetinchem

za     25/1     Arnhem

 

Opgave tot  28 oktober

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

(samen met district Nijmegen)

 

 

wo 23/10   Arnhem

 

Opgave tot  19 oktober

Aanvang: 9.45 uur 

 

Leeftijd: geboortejaar 1953 of eerder

Adri de Waard Trofee

 

Maximaal 18 teams

 

zo  18/5  Arnhem

 

 

 

Opgave tot  11 mei

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

(4x 1 zitting)

 

zo   3/11   Arnhem

zo   1/12   Arnhem

zo  19/1    Arnhem

zo  16/2    Arnhem

 

Opgave tot 28 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

(alle klassen)

 

vr  18/10   Doetinchem/Doorwerth

vr    8/11    idem

vr  29/11    idem

vr  10/1     idem

vr  24/1     Doorwerth (hk)

vr  14/2     Doetinchem/Doorwerth

vr   28/2    Doetinchem (hk)

vr  14/3     Doetincchm/Doorwerth

vr  11/4     idem

Opgave tot  7 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Cursus Clubleider A (CLA)

Locatie: Doorwerth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opgave tot

za   examen

aanvang 10.00 uur

Dames paren

Alle klassen

(2x2 zittingen)

 

za  30/11   Arnhem

za     4/1    Arnhem

 

Opgave tot  16 november

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 (maximale rating 850)

 

Finale

za   22/3   Vorden

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Opgave tot 1 maart

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 15 februari

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za 10/5   Arnhem

              finaledag

              (halve finale + finale)

 

opgave tot 16 november

Senioren paren

(samen met district Nijmegen)

(4x1 zitting)

wo      Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

Opgave tot 

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1954 of eerder

Azenkampioenschap

 

 

 

za  12/10   Vorden

 

Opgave tot 6 oktober

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

 

nadere gegevens volgen nog

 

Overige data:

 

 

za 26 oktober 2013                         districtsraadvergadering                                               Arnhem

                                                                      aansluitend bridgedrive (Waanderstrofee)

za 9 november 2013                       bridgecongres                                                     

zo 10 november 2013                    finale senioren viertallen                              Utrecht

za/zo 1/2 februari 2014                                 bondsklassen/vrouwenparen                                    Utrecht

17 t/m 21februari 2014                                 Ruitenboerweek

zo 16 maart 2014                              halve finale Ruitenboer

za/zo 22/23 maart 2014                               halve finale/finale gemengde paren        Utrecht

vr 28 maart 2014                              districtsraadvergadering                                               Doetinchem

zo 13 april 2014                                 finale Ruitenboer                                                Utrecht

za 24 mei 2014                                                     finale NBB-beker, HK-beker en

                                                                      Elffersbeker                                                           Utrecht

za                                                                 CLA examen                                                            Doorwerth

 

Adressen speellocaties:

 

Arnhem                                                   De Denktank, Sperwerstraat 59, 6823 DK, tel. 06-15964839

Doetinchem                                          De Uitdaging, Industriestraat 23b, 7005 AN, tel. 0314-344971

Doorwerth                                            De Uitkomst, Dalweg 1a, 6865 CZ, tel. 026-3392160

Nijmegen                                                 Het Bridgehuis, Dobbelmanweg 148, 6531 KZ, tel. 024-3541254                            

Vorden                                                                      Bridgeboerderij 't Onstein, Schuttestraat 13, 7251 MP, tel. 0575-559043

 

Kosten:

Open paren € 30,= per paar

Gemengde paren € 20,= per paar

Dames paren € 20,= per paar

Senioren paren: € 12,= per paar

Senioren viertallen € 20,= per team

Viertallen € 70,= per team (€ 50,= + € 20,= kosten gedupliceerde spellen)

Klavercompetitie gratis

Azenkampioenschap gratis

Kampioenschap minibridge gratisAdri de Waard trofee € 25,= per vereniging

Cursus CLA, € 45,= voor NBB-verenigingsleden, € 140,= voor NIET-NBB-verenigingsleden. € 15,= indien alleen aan het examen wordt deelgenomen

Met uitzondering van de viertallencompetitie, de Adri de Waard trofee en de cursussen dient het inschrijfgeld contant voldaan te worden tijdens de eerste zitting.

 

Inlichtingen over alle competities en cursussen:

                                                                      Ankie van Randeraat

                                                                      Lammerskampweg 5

                                                                       7261 CN Ruurlo

                                                                      tel. 0573-453747

                                                                      ankievanranderaat@concepts.nl

 

Opgave voor :   open paren, gemengde paren, dames paren via MijnNBB, tabblad persoon, inschrijvingen.

Opgave viertallen:  uitsluitend door de vereniging via de NBB-module

Opgave DBT: uitsluitend door de vereniging

Opgave overige competities + cursus CLA via ankievanranderaat@concepts.nl

 

REGLEMENT DISTRICTSWEDSTRIJDEN

MIDDEN & OOST GELDERLAND

per 1 september 2000
laatstelijk gewijzigd per 1 september 2013
 

CR Competitie reglement NBB
DB District bestuur
DKL District kompetitie leider
PC Protest commissie NBB
PCD Protest commissie district
RD Reglement districtswedstrijden
SR Spelregels
WL Wedstrijdleider
WR Wedstrijdreglement NBB

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Reglementen

Tenzij anders vermeld zijn de gangbare NBB reglementen van toepassing.

Artikel 2 Rookregeling

Roken is in de speellocatie niet toegestaan (art. 3 WR).

Artikel 2a Communicatie apparatuur (zoals mobiele telefoons)

Het gedurende de speelperiode zichtbaar bij zich dragen van mobiele telefoons of andere (draagbare) telecommunicatieapparaten, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, is niet toegestaan.  Indien een dergelijk apparaat tijdens een wedstrijd op welke manier dan ook een geluidsignaal produceert (waaronder ook merkbaar trillen wordt verstaan) is dat een overtreding. Daadwerkelijk gebruik is uiteraard ook een overtreding.

De straf op deze overtreding van deze bepaling is 2 WP, 10 impen dan wel 100% van een top (art. 13 WR).

Artikel 3 Stop- en alerteerverplichting

De stopregel is in alle klassen verplicht (art. 10 WR).
De alerteerregels zijn verplicht in alle klassen (art. 8 WR).

Artikel 4 Systeemkaarten

Per paar dienen ongevraagd 2 gelijkluidende, correct ingevulde en goed leesbaar in de Nederlandse taal gestelde systeemkaarten te overhandigen aan de tegenstanders (art. 6 WR).
Het paar waarvan een speler geen systeemkaart kan tonen kan worden bestraft en bij arbitrage "het nadeel van de twijfel" krijgen.

Artikel 5 Bruine stickerconventies/Hoogst Ongebruikelijke Methoden

Het toepassen van bruine stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is niet toegestaan.
Goed ingevulde systeemkaarten en het correct gebruik van de alerteerregels kunnen veel misverstanden voorkomen.

Artikel 6 Biedboxen

In alle klassen wordt verplicht gebruik gemaakt van biedboxen.

Artikel 7 District Kompetitie Leider

De DKL fungeert voor alle door het district georganiseerde wedstrijden als hoofdwedstrijdleider. Het is voor het uitoefenen van die functie niet nodig dat hij bij die wedstrijden fysiek aanwezig is. (vgl. art. 4 lid 4 CR)

Artikel 7a Communicatie met de competitieleider

Communicatie met de competitieleider gericht op het verkrijgen van een beslissing, zoals toestemming voor een invaller, dient mondeling, in persoon of telefonisch, te geschieden. Gebruik van enig ander middel is voor risico van hem die dit middel aanwendt.

Artikel 8 Gegevens op website

Alle gegevens betreffende wedstrijden die op de website van het district staan vermeld zijn "Ohne Gewähr".

II. Viertallencompetities

Artikel 9 Primaat van de centrale wedstrijd

Uitgangspunt is dat de wedstrijden in het kader van de viertallencompetitie in principe centraal gespeeld worden. Desalniettemin mag men wedstrijden vooruit spelen. Dit geldt echter niet voor de laatste wedstrijd. Ingeval men van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient men dit vóóraf aan de DKL, of aan een door hem aangewezen functionaris, te melden. Achteraf spelen is niet toegestaan en aan straf onderhevig.

Artikel 10 Aantal handen per wedstrijd en speeltijden

In alle klassen worden per wedstrijd 28 spellen gespeeld. Per halve wedstrijd is 1 uur en 45 minuten beschikbaar, tussen beide helften mag een kwartier pauze worden ingelast. Waarschuw de WL als u van mening bent dat uw tegenstanders te langzaam spelen. De artikelen 20 & 23 WR zijn hier van toepassing.

Artikel 11 Inrichting van de wedstrijd

Het "thuis" spelende team (als eerste in de competitieschema's vermeld) draagt zorg voor:

• viertallenbriefjes en onderleggers om deze briefjes makkelijk te kunnen beschrijven.

Het district draagt in een centrale speelzaal zorg voor wedstrijdleiding, gedupliceerde spellen, biedboxen en tafelbladen waarop windrichting en tafelnummer zijn vermeld. Bij vooruitspelen maken beide teams daar afspraken over. Zonder afspraken over wedstrijdleiding geldt art. 27.2 CR.

Aan het einde van een wedstrijd in een centrale speelzaal zijn de spelers verplicht, na het laatste spel, het materiaal op een door de WL aan te wijzen plaats te verzamelen.

Artikel 12 Gegevens viertallencompetitie

Voorafgaand aan de eerste wedstrijd wordt aan iedere aanvoerder gegevens omtrent de viertallencompetitie verstrekt. Deze omvatten in ieder geval:

 • een verwijzing naar het reglement voor districtswedstrijden op de website;
 • het competitieschema;

•   regeling promotie en degradatie;

 • namenlijst deelnemende teams en spelers;

•   een uitslagformulier.

Het uitslagformulier gelieve men zo nodig naar behoefte zelf door te kopiëren (zie ook artikel 13). Het formulier is ook vanaf de website «downloadbaar».

Artikel 13 Uitslagformulieren

De aanvoerders zijn verplicht onmiddellijk na afloop van de wedstrijd het volledig ingevulde en ondertekende uitslagformulier per post aan de betreffende competitieleider te zenden. Het uitslagformulier moet binnen drie werkdagen door de competitieleider zijn ontvangen.
Bij centraal gespeelde wedstrijden moet het uitslagformulier bij de dienstdoende WL worden ingeleverd. Indien deze niet (meer) aanwezig is dient het uitslagformulier onmiddellijk aan de betreffende competitieleider te worden verzonden (art. 17.2 en 17.3 CR).

Artikel 14 Invallers

Invallers moeten uiteraard lid zijn van de vereniging waarvoor het betrokken team speelt en mogen niet eerder in het lopende seizoen voor een team van een andere vereniging (GL) hebben gespeeld, of door een ander GL zijn aangemeld als vaste speler in een team.
Zonder toestemming vooraf door de competitieleider kan besloten worden dat met (een) niet gerechtigde speler(s) is gespeeld.
Een invaller mag niet een "kennelijke versterking" zijn.
Namen, met voorletters en bondsnummers van invallers duidelijk op het wedstrijdformulier vermelden. Zie ook: Bijlage I.

Het is derhalve raadzaam om zes spelers per team aan te melden.

Artikel 15

Gereserveerd

Artikel 16 Gelijk eindigen

De rangorde van teams die met een gelijk aantal winstpunten eindigen wordt bepaald door:
a. het resultaat in impen van de onderlinge ontmoeting
b. het IMP saldo (totaal)
c. loting

Artikel 17 Clubwisseling

Goedkeuring wordt automatisch verleend aan spelers die het vorige seizoen voor een andere vereniging uitkwamen als zij op het “inschrijvingsformulier” worden vermeld van de vereniging waarvoor zij in dit seizoen gaan spelen (vgl. art. 24 CR).

Artikel 18 Telefoonnummers/e-mail

De eerste speler van elk team in de namenlijst is dat van de aanvoerder van dat team. Bij de aanvoerder wordt zijn/haar telefoonnummer vermeld.

III. Parencompetities

Artikel 19 Aantal handen per wedstrijd en speeltempo

In alle klassen worden per zitting 6 ronden van 4 spellen gespeeld m.u.v. de gemengde paren competitie waar 7 ronden van 4 spellen worden gespeeld. Het totaal aantal te spelen spellen bedraagt volgens art. 41.2 CR ten minste 120.
Damesparen - en gemengde paren spelen een afwijkend aantal spellen (nl. 96 en 112).
Per ronde van 4 spellen is 30 minuten beschikbaar verder geldt art. 16 WR. Waarschuw de WL als u van mening bent dat uw tegenstanders te langzaam spelen.

Artikel 20 Spelmateriaal

Het district draagt zorg voor het spelmateriaal, inclusief bridgemates, biedboxen en tafelbladen.
Aan het einde van een zitting zijn de spelers verplicht na de laatste ronde het materiaal op een door de WL aan te wijzen plaats te verzamelen.

Artikel 21 Invallers

Een paar is verplicht bij verhindering van een of beide spelers zelf voor vervanging zorg te dragen, tenzij zij daarvan worden vrijgesteld door de competitieleider. Het achterwege laten van vervanging zonder vrijstelling is aan straf onderhevig. De vervanging mag geen "kennelijke versterking" betekenen en behoeft vooraf de toestemming van de competitieleider (Naam, voorletters en bondsnummer vermelden). Zonder toestemming kan besloten worden dat met (een) niet gerechtigde speler(s) is gespeeld (Zie ook: Bijlage II).

Artikel 22 Promotie/degradatie en vervolgwedstrijden

Promotie- en degradatieregeling en afvaardiging naar landelijke vervolgwedstrijden wordt op de indelingsformulieren aangegeven. Als landelijke vervolgwedstrijden worden georganiseerd wordt de afvaardiging bepaald door het aantal deelnemende paren aan de districtscompetitie van het voorgaande jaar.

IV. Protesten in districtswedstrijden

Artikel 23 Indiening van een protest

Een protest wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde protestformulier conform art. 92 SR. en art. 6 Protest reglement NBB. Het protest is uitsluitend ontvankelijk indien het protestgeld ad € 15,- is voldaan. In beginsel zal de plaatselijk aanwezige competitieleider (dit is degene die ter plaatse de organisatorische administratieve taken verricht) het protest in ontvangst nemen en doorzenden. Indien deze niet beschikbaar is, zal de dienstdoende wedstrijdleider hiervoor zorgdragen.

Artikel 24 Behandeling van een protest

Een door het bestuur aan te wijzen protestcommissie (PCD) beoordeelt het protest en deelt binnen een periode van drie weken de uitspraak mee aan de wedstrijdsecretaris van het district. Deze deelt de uitspraak mee aan: de betrokken dienstdoende arbiter, de penningmeester (indien nodig). Indien de protestcommissie niet tot een éénduidige of éénsluidende uitspraak komt, is de voorzitter van de PCD bevoegd om zich voor advies tot derden te wenden.

IVa. Behandeling in beroep van protesten in clubwedstrijden

Artikel 25 Indiening van een clubprotest

Een protest wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde protestformulier conform art. 92 SR. en art. 6 Protest reglement NBB. Het protest is uitsluitend ontvankelijk indien het protestgeld ad € 25,- is voldaan.

Daarnaast gelden voor indiening van een clubprotest de volgende voorwaarden:

- het protest is eerst intern op de club behandeld (PC, clubbestuur, 2nd opinion e.d.);

- de bevoegdheid van de PCD als beroepsinstantie moet expliciet en verifieerbaar blijken uit de reglementen van de betreffende vereniging (publicatie op de website!).

Artikel 25a Behandeling van een clubprotest

Een door het bestuur aan te wijzen protestcommissie (PCD) beoordeelt het protest en deelt binnen een periode van drie weken, nadat het protestgeld is ontvangen, de uitspraak mee aan de secretaris van de betrokken club en indien nodig aan de penningmeester van het district. Indien de protestcommissie niet tot een éénduidige of éénsluidende uitspraak komt, is de voorzitter van de PCD bevoegd om zich voor advies tot derden te wenden.
 

V. Strafbepalingen

Artikel 26 Uitgangspunt

Tenzij anders vermeld zijn de in de gangbare NBB reglementen genoemde straffen van overeenkomstige toepassing. Echter de in die reglementen genoemde strafmaat wordt in het district als maximumstraf aangemerkt.

Artikel 27 Discretionaire bevoegdheid

De DKL of het DB in samenspraak met de DKL kan, indien daartoe bijzondere aanleiding bestaat, straffen achterwege laten.

Artikel 28 Wijze van strafoplegging

Strafoplegging kan mondeling of schriftelijk geschieden (constitutief). Ingeval de strafoplegging mondeling geschiedt wordt deze schriftelijk bevestigd (declaratoir).

Artikel 28 Niet tijdig spelen van een viertallenwedstrijd

Indien een viertallenwedstrijd niet tijdig wordt gespeeld wordt aan het team dat hiervoor verantwoordelijk is of wordt gehouden, behoudens eventuele strafverzwarende omstandigheden, een straf opgelegd van 2 winstpunten. Als strafverzwarende omstandigheid wordt in ieder geval beschouwd het niet tijdig informeren van de tegenpartij en/of de competitieleider.

Artikel 30 Terugtrekking inschrijvingen

Op terugtrekking van inschrijvingen voor districtswedstrijden voordat de inschrijftermijn is gesloten staat geen sanctie. Bij terugtrekking na sluiting van de inschrijftermijn maar voordat de indelingen verzendklaar zijn blijft men het inschrijfgeld verschuldigd. Op terugtrekking nadat de indelingen verzendklaar zijn, zijn de normale regels van toepassing.

Artikel 31 Herziening en beroep

Ingeval van strafoplegging als bedoeld in deze paragraaf (VI) kan men het DB om herziening vragen. Daarna kan men zich desgewenst wenden tot de Commissie van Beroep van de NBB.

Bijlage I: invallen bij viertallen (art. 28 CR)

1 Om te mogen invallen moet een speler clublid zijn van het GL dat door het viertal vertegenwoordigd wordt.

2. Een speler mag niet invallen als hij tijdens het huidige seizoen voor een ander GL heeft gespeeld, of door een ander GL is aangemeld als vaste speler in een team (maar zien artikel 9 lid 4 CR). De DKL kan hiervoor dispensatie verlenen.

3 Een speler mag niet invallen als hij niet voldaan heeft aan de voorwaarden van de overschrijvingsregeling van artikel 24 waarbij de genoemde termijn in acht genomen moet zijn gerekend vanaf de invalbeurt. Het DB kan hiervoor dispensatie verlenen.

4 Een speler mag niet invallen als dat een kennelijke versterking zou betekenen, dit ter beoordeling van de DKL. Invallers in het eerste team van een GL worden nooit als kennelijke versterking aangemerkt, mits de invaller is aangemeld als lid het GL vóór sluiting van de inschrijftermijn van de lopende competitie.

5 Een speler mag niet invallen als hij opgegeven is als speler van een hoger team van hetzelfde GL. Voor de laagste klasse van een district geldt echter dat spelers die zelf voor een GL in deze klasse spelen in ieder team van dat GL in deze klasse mogen invallen, tenzij lid 4 van toepassing is.

6 Indien een speler van een viertal driemaal in hogere viertallen is ingevallen, is hij niet meer gerechtigd in zijn eigen viertal te spelen.

7 Op dezelfde dag gespeelde wedstrijden worden bij toepassing van lid 6 als behorend tot één wedstrijd beschouwd.

8 Een speler mag slechts in een team invallen indien hij niet reeds driemaal in een hoger team is ingevallen.

9 Een GL, dat één of meer spelers wil laten invallen, kan de DKL verzoeken zich uit te spreken over de vraag of een speler een kennelijke versterking vormt. De DKL kan op een hierbij ingenomen standpunt alleen terugkomen op grond van nieuwe feiten of omstandigheden.

10 Het DB mag van alle genoemde beperkingen dispensatie verlenen als dat voor een goede voortgang van de competitie nodig is.

11 Al een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 1, 2 of 3, verbeurt het GL een boete volgens artikel 43 lid 3.

12 Indien een speler invalt in strijd met het bepaalde in de leden 4, 5, 6 of 8, zal het DB de invaller als niet gerechtigde speler aanmerken. De invaller wordt geacht tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien het DB niet binnen veertien dagen na ontvangst van het volledig ingevulde wedstrijd- of uitslagformulier van de tegenstanders een verzoek tot toetsing heeft ontvangen of dat het DB binnen deze termijn zelf besloten heeft dat toetsing gewenst is.

13 Als een speler invalt in strijd met de voorwaarden van lid 4, 5, 6 of 8, verbeurt het GL een boete volgens artikel 43 lid 5 en kan het team bestraft worden met maximaal 20 WP, dit ter beoordeling van het DB. De wedstrijd moet overgespeeld worden, tenzij de niet in overtreding zijnde partij verzoekt het behaalde resultaat te handhaven. Als de uitslag niet meer van belang is voor promotie, degradatie of plaatsing voor een play-off kan het DB besluiten de wedstrijd niet over te laten spelen en een uitslag vaststellen.

14 Invallen voor minder dan vijf borden geldt niet als invalbeurt. Wel moet de invaller voldoen aan alle in dit artikel genoemde voorwaarden.

15. Als een speler aan het vijfde spel van een zitting begint, mag hij niet meer vervangen worden, tenzij de WL dispensatie verleent. Deze dispensatie zal in de regel alleen verleend worden als een speler ziek uitvalt en een invaller direct beschikbaar is.

Bijlage II: invallen bij paren (art. 39 CR)

1 Spelers die aan een competitie in een district deelnemen, zijn gerechtigd zich na vooraf verkregen toestemming van het DB te laten vervangen door een invaller(s). De door een dergelijk paar behaalde score geldt als score voor het paar, als had het gespeeld zonder invaller(s).

2 Een speler mag niet als invaller deelnemen indien dit een kennelijke versterking van het paar betekent. Er is in ieder geval sprake van een kennelijke versterking indien de invaller gerechtigd is tot deelname aan de competitie in een hogere klasse van de competitie dan die waarin hij invalt.

3 Van het bepaalde in het tweede lid kan het DB dispensatie verlenen; aan deze dispensatie kunnen voorwaarden worden verbonden.

4 Indien geen toestemming aan het DB wordt gevraagd, kan het DB besluiten dat met een niet-gerechtigde speler is gespeeld, in welk geval de scores behaald tegen het paar met de niet-gerechtigde speler, komen te vervallen. Dit paar krijgt de score toegewezen, bedoeld in artikel 40 lid 1 sub b); ook artikel 44 lid 3 is van toepassing.

5 De invaller wordt geacht tot spelen gerechtigd te zijn geweest indien het DB niet binnen veertien dagen tot het tegendeel heeft besloten.

6 Paren die aan een competitie deelnemen, zijn verplicht bij verhindering van één of van beide spelers van het paar zelf voor vervanging te zorgen indien dit door het DB wordt vereist. Dit dient te gebeuren met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3. Indien het paar in gebreke is, volgt degradatie, tenzij het DB anders beslist.

7 De districtswedstrijden mogen ook zo worden georganiseerd dat het is toegestaan een aantal wedstrijden niet te spelen en ook niet voor vervangers te zorgen. Uiterlijk op de eerste speeldag dient een paar aan te geven welke wedstrijden ze niet aanwezig zal zijn en ook geen vervanging zal regelen.