Nieuwsbrief maart 2013

 

 

 

Nieuwsbrief

 

District Midden en Oost Gelderland

 

 

Maart 2013

 

 

 

 

 

Inhoud:

 

Agenda vergadering 15-3-2013                               blz 3

Voorwoord voorzitter                                          blz4

Notulen 20-10-2012                                             blz 6

Jaarverslag 2012                                                blz 11

Financieel verslag 2012                                        blz 15

Wedstrijdkalender 2013 – 2014                    blz 18

Terugblik onderwijsadviseur                                 blz 20

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtraadsvergadering

Vrijdag 15 maart 2013 20.00 uur

 “De Uitdaging” Industriestraat 23b

7005 AN Doetinchem Tel: 0314-344971

 

 

 

 

Agenda

 1. Opening door Voorzitter
 2. Notulen vergadering 20-10-2012
 3. Jaarverslag 2012
 4. Financieel verslag 2012
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing nieuw lid kascommisie
 7. Wedstrijdkalender 2013 – 2014
 8. Wedstrijdzaken
 9. Verslag clubadviseur
 10. Verslag onderwijsadviseur
 11. Organisatie Toekomstdrive
 12. Organisatie Kaderdagen
 13. Benoeming nieuw lid protestcommissie
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte clubbestuurders, beste bridgevrienden,

 

Het doet mij genoegen u te mogen uitnodigen voor de districtsraadvergadering op

15 maart 2013 in Denksportcentrum De Uitdaging in Doetinchem.

 

Tijdens deze vergadering blikken we terug op het afgelopen bridgeseizoen en kijken vooruit naar het nieuwe.

Bij de vergaderstukken vindt u verslagen van de activiteiten van het afgelopen jaar, de jaarstukken en de wedstrijdkalender voor het volgende seizoen.

 

Het bestuur kijkt grotendeels met voldoening terug op het afgelopen seizoen.

Wij zijn blij dat het bekertoernooi, dat dit jaar de voor de eerste keer is georganiseerd, nu al een succes genoemd kan worden. Er doen twaalf clubs mee en we horen tot nog toe positieve geluiden over deze wedstrijdvorm waarbij clubs het met drie viertallen tegen elkaar opnemen.

 

Ons district was met 4 bestuursleden en een aantal bestuursleden van clubs aanwezig op het bridgecongres in Zwolle.

Het was een leerzame dag en de bondsraadvergadering verliep succesvol.

Het was wennen voor iedereen omdat maar een deel van de clubs aanwezig was.

Wij zoeken naar mogelijkheden om, zonodig , onze mogelijkheid tot stemmen beter te benutten.

Een idee is om bij onze najaarsvergadering stil te staan bij de agenda van de bondsraadsvergadering en voor ons relevante onderwerpen gezamenlijk te bediscussiëren. Daardoor kunnen wij beter beslagen ten ijs komen en kunt u als clubbesturen, indien u niet aanwezig zou zijn, besluiten ons te mandateren namens u te stemmen.

In dit verband kan nog gemeld worden dat door bondsbestuur en districtsbesturen ook geconstateerd wordt dat er in de nieuwe structuur toch wel een (te) grote leemte is ontstaan in het contact tussen beide besturen. Voor het komende jaar staan dan ook twee bijeenkomsten gepland van bondsbestuur en districtsbesturen. Daar zal onder andere bekeken worden hoe dit zo goed mogelijk opgelost kan worden.

 

Ons district was nog op twee andere manieren prominent aanwezig op het congres.

Onze onderwijsadviseur Roelof Santing gaf samen met het bondsbestuur een goed bezochte workshop voor districtsbesturen over hoe om te gaan met de nieuwe structuur.

Verder kreeg Roelof vanwege zijn verdiensten op onderwijsgebied de Hunebedtrofee uitgereikt. U begrijpt dat wij plaatsvervangend trots waren.

Verder hield Jeroen Hogervorst, lid van BC Jump’85 uit Lochem, een goed bezochte workshop over het in deze club ontwikkelde rankingsysteem, dat een oplossing biedt voor de wedstrijdtechnische en organisatorische problemen die ontstaan door discontinue aanwezigheid van paren.

Uit alle hoeken van Nederland zijn inmiddels verzoeken van clubs geweest om informatie.

 

Als laatste kan ik waarschijnlijk ook u verblijden met de toetreding tot ons district van BC Berkel-Bridge uit Eibergen. Wij heten hen van harte welkom.

 

Wij hopen u op vrijdagavond 15 maart te mogen begroeten.

Namens het districtsbestuur,

 

Cor Kroot,

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Districtsvergadering 20-10-2012

 

Aanwezig clubs: Jump ’85, Varseveld, B.C. de Witte Hinde, ABCD, LBC, 3 Sans-Atout, BC Veluwezoom, Wehlse Smit, RBC, Schaarsbergen, IJsselstreek, Otterlo

Locatie: De Denktank Arnhem

 

1.     Voorzitter opent vergadering om 11 uur precies.

2.    Bericht van verhindering van: Doorwerth, Gaanderen, Westervoort, de Robber, Interbridge, ’t Onstein, Vale ouwe, Bennekomse B.C.,Genderingen, Didam, de Oude IJssel, Duiven, Borculo-Neede, Groenlo, NRBC Doublet, Doesburg, de Open Hof, Arnhem Kronenburg, de Honneur, Arnhem Noord, Aaltense B.C., Zeddam

3.    Van het bestuur was afwezig Ronald Versteeg, DKL wegens het gelijktijdig plaats vinden van het Azenkampioenschap.

4.    Benoeming Secretaris.

De voorzitter legt uit waarom dit agendapunt zo vroeg in de vergadering staat. Hetty Centen heeft in het voorjaar te kennen gegeven dat de combinatie van secretariaat met alle andere zaken die ze doet voor het bridgen een te grote belasting werd. Zij is in april teruggetreden en haar taak is ad interim waargenomen door Loek van Bokhoven. Rigtje Roelofs was tot het bestuur toegetreden met de portefeuille jeugdzaken. Inmiddels heeft de NBB besloten alle jeugdzaken in eigen beheer te nemen. Er kwam dus ruimte voor Rigtje om het secretariaat over te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ankie van Randeraat spreekt Hetty toe, en bedankt haar voor het vele werk dat zij als secretaris heeft verricht. Cor bedankt Loek voor het op korte termijn inspringen, en al het werk wat hij heeft gedaan voor de nieuwe website.

5.    Ingekomen stukken

Er zijn 24 berichten van verhindering binnengekomen.

De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met het versturen van stukken van het district aan de clubs, niet alleen naar de voorzitter en/of secretaris te sturen, maar ook direct naar de webmaster. De Heer Vens, 3 Sans A Tout, vraagt naar de reden. Hij verwacht erg veel doublures, omdat veel secretarissen ook webmaster zijn. Bij teveel mail wordt niets meer gelezen.

Mevrouw Pfeffer, Wehlse Smit, vraag om een stemming.  Er zijn 10 voor, 8 tegen stemmers met 2 onthoudingen. Het voorstel wordt aangenomen.

Noot: het secretariaat zal zich inspannen om doublures te voorkomen.

6.    Notulen  Districtsvergadering 2012.

Leo Keemink, Lunteren BC vraagt wat er is besloten over regio’s in het district. Ankie legt uit dat clubs regionaal geclusterd. Er zijn 6 clusters.

Notulen worden goedgekeurd.

7.    Berichten uit verenigingen.

Leo Keemink meldt dat Lunteren BC binnenkort zijn 8e lustrum viert.

Hetty Centen, ABCD, deelt haar ervaring in het werven van nieuwe leden. Zelf, door de club een opleiding organiseren werkt erg veel beter dan contact opnemen met externe docenten. Er is dan toch minder binding met de club.

Aad Vos meldt dat het organiseren van zomer inloopdrives van Rhenen samen met Veenendaal ook nieuwe leden heeft opgeleverd. Vooral de publicaties in lokale kranten werkt goed.

8.    Kilometer vergoeding bestuursleden.

De voorzitter geeft een toelichting. De vergoeding is al vele jaren  €0,23. De NBB hanteert al enige tijd €0,28 per kilometer. Voorzitter vraagt de vergadering toestemming de vergoeding in overeenstemming te brengen met het door de NBB gehanteerde bedrag. De Heer Vos vraagt iets meer toelichting. Roelof Santing legt uit dat dit het tarief van de NBB is voor mensen die enige werkzaamheden verrichten voor de NBB, niet voor de mensen die in dienst zijn van de NBB. Door de uitgestrektheid van ons district, en de veranderde wekzaamheden van het bestuur, als clubadvisering, zal er ook wel wat meer gereden moeten worden. De Heer Vens, 3 Sans-Atout, vraagt waar deze post in de begroting terug te vinden is. Wim Adriaanse geeft als penningmeester nadere uitleg. De vergadering gaar akkoord.

9.    Begroting 2013.

Toelichting van Wim Adriaanse. Begroting hoger mede door hogere kosten gedupliceerde spellen bij viertallen. Hiertegenover hogere inkomsten van verenigingen. Hogere retributie van NBB. Wij zijn een van de weinige districten die nog groeien, zowel qua aantal clubs als qua leden. Retributie NBB berekend op aantal leden. De Heer Vens vraagt hoe het bedrag wat in het convenant staat is terug te vinden in de begroting. Begroting gaat over kalenderjaar, NBB berekent en betaalt 2 maal per jaar. Bedrag is afhankelijk van aantal leden.

De Heer ’t Hart, BC Schaarsbergen vraagt waarom workshops bij de inkomsten als PM staan, en er wel een bedrag voor is begroot. Afhankelijk van de aard van de workshop kan er bij de NBB subsidie voor worden gevraagd. Betaling door clubs is daarvan afhankelijk.

Hr Keemink, LBC, meent dat voor het beoordelen van de begroting 2013 inzicht in de exploitatie van 2012nodig is. Exploitatie 2011 te ver weg. Is niet te doen, 2012 loopt nog, resultaten sterk afhankelijk van inschrijvingen in competitie teams.

Mevrouw te Braake, Jump 85, vraagt hoe de berekening van de retributie tot stand komt. Hierin tellen voor de NBB zowel het aantal clubs als het aantal individuele leden mee. Vraag kunnen clubs van het district subsidie krijgen voor activiteiten om leden te werven. Moeilijk dit als stimulans aan individuele

verenigingen terug te geven, ledental fluctueert te sterk.

Voor activiteiten naar de jeugd is het mogelijk direct bij de NBB subsidie aan te vragen.

De vergadering gaat akkoord met de begroting.

10.  Bridgecongres

Alle clubs worden door de voorzitter nog eens van harte uitgenodigd naar het Bridgecongres in Zwolle te gaan. Het is tevens de algemene ledenvergadering van de NBB. In het verleden waren het de districten die namens de verenigingen naar ledenvergaderingen gingen, en daar mee besloten over het te voeren beleid. Met de gewijzigde structuur zijn de clubs zelf lid. Daarbij zijn er workshops over interessante onderwerpen als b.v. het flexibel bridgen. Verenigingen die verhinderd zijn worden gestimuleerd hun volmacht te geven aan een andere club, of aan het districtsbestuur.

11.   Convenant NBB

Het convenant is bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het laat U zien wat het district voor U kan betekenen in de gewijzigde structuur van de NBB. Het district is nu ondersteunend en faciliterend aan de verenigingen. Het convenant is een inspanningsverplichting van het district naar de NBB toe. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd, en bepaalt mede de retributie voor het volgend jaar. District MOG heeft niet het standaard convenant getekend, maar met veel inzet van Roelof Santing zelf een convenant opgesteld, en besproken met de NBB. Hierdoor is het meer specifiek toegespitst op de situatie binnen ons district. Hr Keemink vraagt wat er onder een gezonde club wordt verstaan. Ankie van Randeraat zegt: een club waar mensen met plezier spelen, die goed bestuurd wordt. Niet direct groei, maar wel de continuïteit is belangrijk. Financiële gezondheid is helemaal aan de club zelf, op andere gebieden kunnen clubadviseur en onderwijs adviseur desgewenst adviezen geven. Hr Vens vraag welk seizoen er wordt bedoeld als het convenant het heeft over het bridgeseizoen. Dit valt samen met de competitieperiode, die niet gelijk loopt aan het kalenderjaar.

12.  Verwachtingen clubs inzake taken districtsbestuur.

In eerste instantie weinig reactie uit de zaal. Roelof Santing vraagt de clubs erover na te denken, en eventuele te vragen door te geven, die weer in het volgende convenant kunnen worden opgenomen. Leo Vens geeft aan dit onderwerp ook in het eigen bestuur te zullen bespreken. Mevrouw Schuurman, BC Veluwezoom, vraag om een voorbeeld wat district zou kunnen doen. Roelof Santing geeft als voorbeeld dat protestcommissie van de NBB is vervallen. Vanuit een vereniging kwam toen de vraag of de protestcommissie van het district dit gat zou kunnen vullen. Mevrouw Baard de la Faille, BC IJsselstreek vraagt of er ergens een overzicht is hoe de taken binnen het districtsbestuur zijn verdeeld. Dit is te vinden op de website van het district.

13.  Onderwijszaken

Roelof Santing verwijst naar een artikel in het bridgeblad van september. Hij heeft een enquête naar clubs en in het district bekende docenten gestuurd. Reacties nog moeizaam.

14.  Clubadvisering

District is verdeeld in 5 clusters. Ankie van Randeraat maakt met voorzitters van een cluster ruim van te voren afspraken over tijd en plaats van een bijeenkomst. In komende periode zullen nog 2 clusters bezocht worden, als eerste regio Ede. Een verslag van de regiobijeenkomsten kan op de website geplaatst worden, zo kunnen regio’s ook van elkaar leren. Ook discussie op website nu mogelijk. Ankie van Randeraad is ook aanspreekpunt voor de clubs binnen het district. De clubs weten haar goed te vinden met vragen.

15.  Wedstrijdzaken.

DKL is vandaag helaas niet aanwezig wegens het samenvallen van het Azenkampioenschap met deze vergadering. Een ongewenste situatie, maar voor dit jaar niet te vermijden. Het viertallen is gestart, er doen 41 viertallen mee. Senioren viertallen gaat goed, 23 aanmeldingen. Nog een viertal is zeer welkom. Het wordt elk jaar samen met het district Nijmegen georganiseerd.

4 Viertallen uit Nijmegen doen mee. Gemengde paren iets minder opgave dan vorig jaar, damesparen leeft weer wat op. Het ditrictsbekertoernooi is een nieuwe activiteit door het district opgezet. Levert nog wel wat vragen op. Aanmeldingen kunnen nog binnen komen. Clubs regelen zelf de speeldata, alleen eind datum van 24-4-2013 staat vast. Vraag of 1 persson, die op 2 clubs speelt, ook voor beide clubs kan deelnemen. Dat kan, alleen voor deze wedstrijdvorm, zolang de verenigingen niet tegen elkaar moeten spelen.

Hr Toxopeus, 3 Sans A Tout, vraagt wat de regels zijn voor het niet verschijnen op een viertallen wedstrijd, hetgeen zijn team overkwam. Zijn team volledig, geen tegenstanders. Volgens de regels moet de wedstrijd worden ingehaald, overtredende partij krijgt 2 WP in mindering, betaalt eventuele extra kosten.

Hr Keemink vraagt hoe het met de herziening van het wedstrijd regelement staat. Daar zou de stofkam doorheen gehaald worden. Het is work in progress. Het is een regelement voor het district. Het landelijk regelement kan niet 1 op 1 worden overgenomen.

Hr Keemink vraagt hoe de indeling van clubs naar speellocatie is geregeld. Lunteren 1 moet 5 van de 7 wedstrijden naar Doetinchem, een afstand van 80km enkele reis. Lunteren 2 speelt alles in Doorwerth. Teams van Doetinchem spelen alles “thuis”. LBC heeft een officieel protest ingediend, en vraagt om tussentijdse aanpassing van de indeling om de reistijden evenwichtiger te verdelen.

 

16.  Rondvraag

Wie heeft er ervaring met het project Denken en Doen. Ruurd Riewald is er mee bezig geweest, veel geprobeerd. Alleen het direct benaderen van de gemeente, en hun database heeft zin. In Lochem is een zelfde ervaring.

17.  Om 12.45 sluit de voorzitter de vergadering, en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch en het spelen van de Waanders trofee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2012.

 

Aaantal clubs  58

Aantal leden  5856

Ereleden: Piet Spruit

 

2012 was een goed jaar voor het district. Het 75 jarig bestaan werd gevierd, en een van onze (bestuurs)leden werd door de NBB geëerd met de Hunebed trofee.

Helaas ook minder goed nieuws. Wij betreuren het overlijden van een zeer gewaardeerde wedstrijdleider en lid van de protestcommissie Wim Offerman.

 

Bestuur

 

Het bestuur is in 2012 een aantal malen gewijzigd. Het jaar begon met een vacature voor Voorzitter en PR functionaris/jeugdbridge. In de vergadering van 9 maart werd Cor Kroot verkozen tot voorzitter, en Rigtje Roelofs tot PR/Jeugd functionaris. In april gaf Hetty Centen te kennen haar taak als secretaris te willen beëindigen. Loek van Bokhoven heeft die taak per direct ad-interim van haar overgenomen. Later in het jaar bleek dat het bondsbureau het jeugdbeleid helemaal overneemt, dat centraal wil gaan regelen. Daardoor bleef er voor Rigtje erg weinig over. In de vergadering van 20-10-2012 is besloten dat zij het secretariaat zou overnemen.

Eind 2012 bestond het bestuur dan ook uit:

Persoon

Functie

T/M

Herkiesbaar

Cor Kroot

Voorzitter

maart 2015

Ja

Rigtje Roelofs

Secretaris

maart 2015

Ja

Wim Adriaanse

Penningmeester

oktober 2013

ja

Ankie van Randeraat

Wedstrijdsecretaris/Clubadviseur

oktober 2013

ja

Roelof Santing

Onderwijsadviseur

Oktober 2014

ja

Ronald Versteeg

DKL

Oktober 2013

ja

 

Commissies

De protestcommissie bestond uit Wil Janssen ,Joop Kalsbeek, en Wim Offerman. Wim is helaas op 18-12-2012 overleden.

Kascommissie bestond uit Evert van Valkengoed, Leo Keemink, en Annette Boehmer als reserve.

 

 

 

 

Districtswedstrijden

 

Azen Kampioenschap         Claudia Eikmans en Berend Lebbink  van Interbridge

Adri de Waard Trofee      Interbridge

Waanders Trofee            Rigtje Roelofs – Roelof Santing

Klaver kampioenschap       Jan Bosch en Herman van den Akker van Bridge 4 Ever

 

 

Districtscompetities 2011/2012

 

Damesparen                             Christa de Rooij – Tanja Rueck

Gemengde Paren                        Dita Kelder – Joop Kalsbeek

Open Paren                              Yvonne Verloop – Mark Kaptein 

Viertallen Hoofdklasse             BC Rhenen 1

Viertallen 1e Klasse  groep A      BC Vale Ouwe 1

                             groep B      BC Doorwerth 2

Viertallen 2e klasse  groep A     ABC Wageningen 2

                             groep B      BV Arnhem Kronenburg 1

 

Bestuursactiviteiten:

De NBB heeft in de ALV van november 2010 haar plannen met een nieuwe structuur uiteen gezet. Niet langer vertegenwoordigen de districten de leden bij de NBB. De verenigingen zijn nu zelf lid van de Bridgebond. Het District vertegenwoordigt het NBB-bestuur in de regio, naar de leden toe. Een draai van 180 graden. Hoe dit vorm en inhoud te geven was o.a. onderwerp van de 7 bestuursvergaderingen die in 2012 werden gehouden, eenmaal met een vertegenwoordiger van de NBB voor het bespreken van een convenant dat de NBB met alle districten sluit. Midden en Oost Gelderland lopen hierin voorop, en het convenant dat met de NBB is gesloten dient mede als voorbeeld voor andere districten.

Tweemaal dit jaar was er een districtsraad vergadering met de clubs uit het district die bij de NBB zijn aangesloten.

De clubadviseur en de onderwijsadviseur zijn nieuwe functies binnen het nieuwe beleid. Doordat het district geografisch zo uitgebreid is, is het in 5 regio’s ingedeeld. Er is een start gemaakt om in elke regio een bijeenkomst te houden van de clubadviseur en/of onderwijsadviseur met eventueel een 3e  bestuurslid met  de clubbesturen in die regio, om te zien hoe het district de clubs kan ondersteunen.

Tevens heeft de  onderwijsadviseur  een aantal inventarisaties gepleegd bij de bridgedocenten en de bridgeclubs, m.b.t. opleidingsaantallen en –verloop.

Ook is besloten de bridgedocenten te faciliteren bij het bekend maken van hun cursussen op de site van het District. Dit zal in 2013 verder gestalte krijgen.

Daarnaast is een ondersteuningsbezoek gebracht aan de vereniging De Wehlse Snit, met als hoofdonderwerpen ledenwerving en opleiding nieuwe leden

 

Het district organiseerde een kaderdag, waarin informatie werd gegeven over een nieuwe manier van indeling van een clubavond door middel van het rankingsysteem dat door bridgeclub Jump uit Lochem is ontwikkeld. De Vereniging van Bridgedocenten (VBD) heeft een regio dag in Zwolle georganiseerd, welke vrij toegankelijk was gesteld van alle bridgedocenten in het district. Slechts twee docenten hebben daarvan gebruik gemaakt.

 

Het bestuur was met 4 mensen aanwezig op het bridgecongres, de jaarvergadering van de NBB. Het district had geen mandaten van leden gekregen voor het uitbrengen van hun stem via een volmacht. In deze vergadering werd aan Roelof Santing de Hunebed trofee uitgereikt, voor het vele werk wat hij binnen de NBB doet. Niet alleen voor de manier waarop hij invulling geeft aan de functie onderwijs adviseur, maar ook zijn steun aan de vormgeving van het convenant tussen NBB en de districten. De volledige toespraak van de voorzitter is te vinden op de website van het district.

 

Omdat de NBB het protest reglement zo heeft veranderd, dat clubs niet meer terug kunnen vallen op een landelijke protestcommissie, heeft het districtsbestuur besloten dat clubs bij problemen een beroep kunnen doen op de protestcommissie van het district.

 

In 2012 werden er twee Keien uitgereikt aan de Heer Guus Lijnkamp en aan de Heer Jan Klomp van BC de Liemers, en een Kei uitgereikt aan Mevrouw Trees van Milligen van BC Otterlo.

 

Lustrum

In april 2012 werd het 75 jarig bestaan van de club gevierd. De NBB was vertegenwoordigd door Armand Trippaers. Hij sprak de vergadering toe, en overhandigde een cadeau namens de NBB. Daarna was er een onderhoudende uiteenzetting door Henk Willemsens over het heikele punt openen met 4 of 5 kaart hoog, gevolgd door een bridgedrive. De helft van de spellen had betrekking op deze problematiek. De drive werd gewonnen door Wil Janssen en Andre Willemsen.

 

 

Plannen 2013

Conform het convenant met de NBB zullen er weer een aantal bijeenkomsten in de regio komen van de clubs met de clubadviseur, onderwijsadviseur en eventuele andere bestuursleden.

Het convenant met de NBB, dat telkens voor 1 jaar gesloten wordt, moet in september vernieuwd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

       
               

Winst- en verliesrekening 2012

         

( E = exploitatie )

           

( B = begroting )

           
               

INKOMSTEN

   

   E 2011

   B 2012

   E 2012

   B 2013

               

Viertallen

 

***

 

2200

2000

1470

2800

Parencompetities

   

1490

1500

1480

1500

Senioren viertallen

   

0

160

440

200

Adri de Waard Trofee

   

400

400

450

400

Kaderdagen en/of workshops

 

720

0

0

      PM

Districtsbekertoernooi

       

300

Subsidie NBB Districtsbekertoernooi

     

600

NBB retributie

   

3322,49

3500

3825

4100

Jeugdbridge

   

265

0

180

      PM

Rente

     

93,56

100

111,61

80

CLA/CLB cursussen

   

2202,6

      PM

962,95

      PM

Jubileumfonds bijdrage t.b.v. 2012

 

 

1000

 

 

TOTAAL INKOMSTEN

 

10693,65

7660

9919,56

9980

               

UITGAVEN

             
               

Viertallen

     

1317,05

1600

1479,15

2400

Parencompetities

   

1785,35

1500

1772,45

1500

Senioren viertallen

   

0

250

223,35

250

Adri de Waard Trofee

   

387,8

350

412,7

400

Klaverencompetitie

   

122,6

300

168,59

300

Azenkampioenschap

   

152,1

150

131,35

150

Prijzen

     

700

750

700

700

Kaderdagen en/of workshops

 

670

300

111,1

600

Districtsbekertoernooi

       

850

Bestuurskosten

   

1020,57

1300

1245,89

1250

Districtsraad

   

418

450

537,32

450

Regiobijeenkomsten

       

120,1

300

Jeugdbridge

   

264,99

400

179,14

      PM

Dotatie Jubileumfonds

 

200

200

200

200

Jubileum 2012

       

1222,48

 

Bankkosten

   

78,12

0

93,38

100

CLA/CLB cursussen

   

2202,6

      PM

962,95

      PM

Onvoorzien

   

0

110

69

130

Voordelig saldo 2011

   

1374,47

     

Voordelig saldo 2012

     

0

290,61

 

Begroot resultaat 2013

 

 

 

 

400

 

TOTAAL UITGAVEN

 

10693,65

7660

9919,56

9980

               

***Zie opmerking bij balansspecificaties

       

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND

     

 

             

 

Balans per 31 december

   

2012

2011

 

             

 

ACTIVA

           

 

             

 

ING bank betaalrekening

   

341,84

2.659,66

 

ING bank zakelijke spaarrekening

   

7.991,55

7.428,74

 

Voorraden

       

1.400,00

2.100,00

 

Rekening courant DKL

     

182,20

119,50

 

Nog te ontvangen

     

111,61

62,81

 

     

TOTAAL ACTIVA

10.027,20

12.370,71

 

             

 

PASSIVA

           

 

             

 

Vermogen

       

7.238,91

6.948,30

 

Voorziening Jeugdbridge

   

555,00

735,00

 

Voorziening 75 jarig jubileum

     

1.000,00

 

Voorziening Lustrumviering

   

200,00

 

 

Nog te betalen

     

193,29

1.387,41

 

Vooruitontvangen

     

1.840,00

2.300,00

 

     

TOTAAL PASSIVA

10.027,20

12.370,71

 

             

 

             

 

Vermogen

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 31 december 2011

6.948,30

 

 

 

 

Bij: voordelig saldo 2012

290,61

 

 

 

 

Saldo 31 december 2012

7.238,91

 

 

 

             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBB DISTRICT MIDDEN EN OOST GELDERLAND  BALANSSPECIFICATIES 

     
               

Nog te betalen

 

31-12-12

 

31-12-11

   

A. van Randeraat

 

69,04

 

247,11

   

N. Linders

   

98,40

 

147,60

   

Denksportcentr. Doetinchem

   

190,00

   

Bankkosten

 

25,85

 

24,96

   

Bridgeschool Arnhem

     

656,00

   

H. Centen

       

79,44

   

H. Vonk

   

 

 

42,30

   
 

Totaal balanspost

193,29

 

1.387,41

   
               

Vooruitontvangen

           

CLB cursus

  ontv.

450,00

         
 

  betaald

80,00

370,00

       

CLA cursus  ontv.

   

630,00

     
 

  betaald

   

80,00

550,00

   

Viertallen 

 (zie opmerking)

1.470,00

       

NBB retr. 1e hj 2012

 

 

 

1.750,00

   
 

Totaal balanspost

1.840,00

 

2.300,00

   
               

CLA

 

 

 

 

 

   

Afrekening 14 mei 2012

Uitgaven

 

962,95

   

 

 

 

Ontvangsten

 

962,95

   
               

Opmerking viertallen

           

Bij de boekjaarverlenging in 2010 is het gehele inkomstenbedrag van de viertallen 2010/2011

ten goede gekomen aan 2010 mede i.v.m. het nadelige saldo van dat verlengde boekjaar.

In 2011 is de toerekening niet gewijzigd.

       

Nu in 2012 het bedrag per viertal is verhoogd, is besloten 50% van de ontvangen bijdragen

ten gunste van 2012 en van 2013 te laten komen. Dit zal ook in de toekomst worden toegepast.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD- EN CURSUSKALENDER 2013 – 2014          1e concept

District Midden & Oost Gelderland

 

Open paren

Alle klassen

(3x2 zittingen)

 

za     2/11   Doorwerth

za     7/12   Doetinchem

za     25/1     Arnhem

 

Opgave tot  28 oktober

Aanvang: 9.45 uur

Senioren Viertallen

(samen met district Nijmegen)

 

 

wo 23/10   Arnhem

 

Opgave tot  19 oktober

Aanvang: 9.45 uur 

 

Leeftijd: geboortejaar 1953 of eerder

Adri de Waard Trofee

 

Maximaal 18 teams

 

zo  18/5  Arnhem

 

 

 

Opgave tot  11 mei

Aanvang: 13.30 uur

Gemengde paren

(4x 1 zitting)

 

zo   3/11   Arnhem

zo   1/12   Arnhem

zo  19/1    Arnhem

zo  16/2    Arnhem

 

Opgave tot 28 oktober

Aanvang: 13.30 uur

Viertallen

(alle klassen)

 

vr  18/10   Doetinchem/Doorwerth

vr    8/11    idem

vr  29/11    idem

vr  10/1     idem

vr  24/1     Doorwerth (hk)

vr  14/2     Doetinchem/Doorwerth

vr   28/2    Doetinchem (hk)

vr  14/3     Doetincchm/Doorwerth

vr  11/4     idem

Opgave tot  7 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Cursus Clubleider A (CLA)

Locatie: Doorwerth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opgave tot

za   examen

aanvang 10.00 uur

Dames paren

Alle klassen

(2x2 zittingen)

 

za  23/11   Arnhem

za     4/1    Arnhem

 

Opgave tot  16 november

Aanvang: 9.45 uur

Klavercompetitie

 (maximale rating 850)

 

Finale

za   22/3   Vorden

 

Er kunnen max. 16 clubs met 3 paren

(of totaal 48 paren) meedoen.

Mocht blijken dat (veel) meer clubs

belangstelling hebben dan worden alsnog halve finales georganiseerd.

 

Opgave tot 1 maart

Aanvang: 13.30  uur

DBT

Districts Beker Toernooi

Maximaal 16 teams

 

1e ronde decentraal te spelen tussen 1 december en 15 februari

2e ronde: decentraal te spelen tussen 20 februari en 20 april

 

za 10/5   Arnhem

              finaledag

              (halve finale + finale)

 

opgave tot 16 november

Senioren paren

(samen met district Nijmegen)

(4x1 zitting)

wo      Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

wo     Nijmegen

Opgave tot 

Aanvang: 13.45 uur

Leeftijd: geboortejaar 1954 of eerder

Azenkampioenschap

 

 

 

za  12/10   Vorden

 

Opgave tot 6 oktober

 

Aanvang: 13.30 uur

Toekomstdrive

 

nadere gegevens volgen nog

Overige data:

 

 

za 26 oktober 2013                           districtsraadvergadering                                                  Arnhem

                                                                        aansluitend bridgedrive (Waanderstrofee)

za 9 november 2013                         bridgecongres                                                        

zo 10 november 2013                      finale senioren viertallen                                 Utrecht

za/zo 1/2 februari 2014                                   bondsklassen/vrouwenparen                     Utrecht

17 t/m 21februari 2014                                   Ruitenboerweek

zo 16 maart 2014                                halve finale Ruitenboer

za/zo 22/23 maart 2014                                  halve finale/finale gemengde paren           Utrecht

vr 28 maart 2014                                districtsraadvergadering                                                  Doetinchem

zo 13 april 2014                                   finale Ruitenboer                                                  Utrecht

za 24 mei 2014                                      finale NBB-beker, HK-beker en

                                                                        Elffersbeker                                                              Utrecht

za                                                                   CLA examen                                                              Doorwerth

 

Adressen speellocaties:

 

Arnhem                                                     De Denktank, Sperwerstraat 59, 6823 DK, tel. 06-15964839

Doetinchem                                            De Uitdaging, Industriestraat 23b, 7005 AN, tel. 0314-344971

Doorwerth                                              De Uitkomst, Dalweg 1a, 6865 CZ, tel. 026-3392160

Nijmegen                                                   Het Bridgehuis, Dobbelmanweg 148, 6531 KZ, tel. 024-3541254                                 

Vorden                                                                         Bridgeboerderij 't Onstein, Schuttestraat 13, 7251 MP, tel. 0575-559043

 

Kosten:

Open paren € 30,= per paar

Gemengde paren € 20,= per paar

Dames paren € 20,= per paar

Senioren paren: € 12,= per paar

Senioren viertallen € 20,= per team

Viertallen € 70,= per team (€ 50,= + € 20,= kosten gedupliceerde spellen)

Klavercompetitie gratis

Azenkampioenschap gratis

Kampioenschap minibridge gratisAdri de Waard trofee € 25,= per vereniging

Cursus CLA, € 45,= voor NBB-verenigingsleden, € 140,= voor NIET-NBB-verenigingsleden. € 15,= indien alleen aan het examen wordt deelgenomen

Met uitzondering van de viertallencompetitie, de Adri de Waard trofee en de cursussen dient het inschrijfgeld contant voldaan te worden tijdens de eerste zitting.

 

Inlichtingen over alle competities en cursussen:

                                                                        Ankie van Randeraat

                                                                        Lammerskampweg 5

                                                                        7261 CN Ruurlo

                                                                        tel. 0573-453747

                                                                        ankievanranderaat@concepts.nl

 

Opgave voor :    open paren, gemengde paren, dames paren via MijnNBB, tabblad persoon, inschrijvingen.

Opgave viertallen:  uitsluitend door de vereniging via de NBB-module

Opgave DBT: uitsluitend door de vereniging

Opgave overige competities + cursus CLA via ankievanranderaat@concepts.nl

Terugblik Onderwijsadviseur

 

In de periode dec 2011 - zomer 2012 zijn er een aantal e-mail enquetes uitgevoerd bij de bridgedocenten en de verenigingen in de regio. Voor een analyse en conclusie verwijs ik naar de bijlage.

 

Toekomstig programma:

 

In de voorzomer (waarschijnlijk in juni) wordt een toekomstdrive georganiseerd (waarschijnlijke locatie: Vorden). Deze toekomstdrive betreft een samenwerking met de Districten IJsselstreek en Twenthe.

 

In het najaar (sept/okt) zal, in samenwerking met de Vereniging van Bridgedocenten, een kaderdag voor bridgedocenten worden georganiseerd in het District.

Locatie en exacte tijdstip moet nog nader worden vastgesteld.

Ook deze activiteit is een samenwerking tussen de drie districten IJsselstreek, Twenthe en MOG.

 

Enquetes/onderzoeken. 

 

Afgelopen jaar heb ik (via de mail) een aantal onderzoeken uitgevoerd.

1e onderzoek: beschikbare docenten in het District

Aantal docenten in District MOG        60      (althans mij bekend)

(zowel dipl als niet dipl)

 

Geen reactie ontvangen               7x

15 reacties waren negatief, geen verdere contacten gewenst.

38 positieve reacties, waarbij    8x de opmerking: geef geen les, ben wel geïnteresseerd

Ca 30 docenten in de regio MOG verzorgen actief bridgeles; onder te verdelen in:    

-       Beginnerscursus              29 x

-       Gevorderdencursus          24 x  

-       Thema-avonden/clinics              19 x

Conclusie: er is in het District MOG een ruim opleidingspotentieel voorhanden. De beschikbare docenten zijn over het gehele district verspreid.

 

2e onderzoek: instroom (en behoud) nieuwe leden bij de verenigingen.

Bij 58 verenigingen zijn vragen uitgezet mbt het aantal nieuwe leden (beginners) in het seizoen 2011/2012, en het verloop van deze nieuwe leden gedurende het seizoen.

Tevens is gevraagd of er een (semi-)permanente relatie is met een bridgedocent.

 

-       12 verenigingen hebben niet gereageerd (ook niet na een reminder)

-       De andere 46 verenigingen hebben in totaal 172 cursisten opgenomen, waarvan 146 (ca 85%) na een jaar nog lid waren

-       18 verenigingen gaven aan dat ze geen contact hadden met een bridgedocent; deze 18 verenigingen verwelkomden samen slechts 6 nieuwe “beginners”.

 

3e onderzoek: 2e vragenlijst naar docenten

Er is een 2e vragenlijst gezonden naar de docenten, met o.a. de vraag of ze een vast contact hebben met één/meerdere specifieke bridgeverenigingen.

Op een enkele uitzondering na hebben de docenten wel speciale afspreken met één/meerdere verenigingen.

 

Conclusie:

Het District MOG beschikt over een behoorlijk aantal actieve docenten. Een groot aantal verenigingen heeft afgelopen jaar beginnende bridgers mogen verwelkomen; waarbij het merendeel van de beginners zich ook thuis voelde op de desbetreffende club (verloop ca 15%).

Opvallend is dat met name de verenigingen die geen relatie hebben met één/meerdere docenten er erg bekaaid vanaf komen mbt nieuwe leden.

Hier liggen aanzienlijke kansen voor de desbetreffende verenigingen.