Notulen Districtraadsvergadering 20-1--2012

 

Notulen Districtsvergadering 20-10-2012

 

Aanwezig clubs: Jump ’85, Varseveld, B.C. de Witte Hinde, ABCD, LBC, 3 Sans-Atout, BC Veluwezoom, Wehlse Smit, RBC, Schaarsbergen, IJsselstreek, Otterlo

Locatie: De Denktank Arnhem

 

1.     Voorzitter opent vergadering om 11 uur precies.

2.    Bericht van verhindering van: Doorwerth, Gaanderen, Westervoort, de Robber, Interbridge, ’t Onstein, Vale ouwe, Bennekomse B.C.,Genderingen, Didam, de Oude IJssel, Duiven, Borculo-Neede, Groenlo, NRBC Doublet, Doesburg, de Open Hof, Arnhem Kronenburg, de Honneur, Arnhem Noord, Aaltense B.C., Zeddam

3.    Van het bestuur was afwezig Ronald Versteeg, DKL wegens het gelijktijdig plaats vinden van het Azenkampioenschap.

4.    Benoeming Secretaris.

De voorzitter legt uit waarom dit agendapunt zo vroeg in de vergadering staat. Hetty Centen heeft in het voorjaar te kennen gegeven dat de combinatie van secretariaat met alle andere zaken die ze doet voor het bridgen een te grote belasting werd. Zij is in april teruggetreden en haar taak is ad interim waargenomen door Loek van Bokhoven. Rigtje Roelofs was tot het bestuur toegetreden met de portefeuille jeugdzaken. Inmiddels heeft de NBB besloten alle jeugdzaken in eigen beheer te nemen. Er kwam dus ruimte voor Rigtje om het secretariaat over te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ankie van Randeraat spreekt Hetty toe, en bedankt haar voor het vele werk dat zij als secretaris heeft verricht. Cor bedankt Loek voor het op korte termijn inspringen, en al het werk wat hij heeft gedaan voor de nieuwe website.

5.    Ingekomen stukken

Er zijn 24 berichten van verhindering binnengekomen.

De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met het versturen van stukken van het district aan de clubs, niet alleen naar de voorzitter en/of secretaris te sturen, maar ook direct naar de webmaster. De Heer Vens, 3 Sans A Tout, vraagt naar de reden. Hij verwacht erg veel doublures, omdat veel secretarissen ook webmaster zijn. Bij teveel mail wordt niets meer gelezen.

Mevrouw Pfeffer, Wehlse Smit, vraag om een stemming.  Er zijn 10 voor, 8 tegen stemmers met 2 onthoudingen. Het voorstel wordt aangenomen.

Noot: het secretariaat zal zich inspannen om doublures te voorkomen.

6.    Notulen  Districtsvergadering 2012.

Leo Keemink, Lunteren BC vraagt wat er is besloten over regio’s in het district. Ankie legt uit dat clubs regionaal geclusterd. Er zijn 6 clusters.

Notulen worden goedgekeurd.

7.    Berichten uit verenigingen.

Leo Keemink meldt dat Lunteren BC binnenkort zijn 8e lustrum viert.

Hetty Centen, ABCD, deelt haar ervaring in het werven van nieuwe leden. Zelf, door de club een opleiding organiseren werkt erg veel beter dan contact opnemen met externe docenten. Er is dan toch minder binding met de club.

Aad Vos meldt dat het organiseren van zomer inloopdrives van Rhenen samen met Veenendaal ook nieuwe leden heeft opgeleverd. Vooral de publicaties in lokale kranten werkt goed.

8.    Kilometer vergoeding bestuursleden.

De voorzitter geeft een toelichting. De vergoeding is al vele jaren  €0,23. De NBB hanteert al enige tijd €0,28 per kilometer. Voorzitter vraagt de vergadering toestemming de vergoeding in overeenstemming te brengen met het door de NBB gehanteerde bedrag. De Heer Vos vraagt iets meer toelichting. Roelof Santing legt uit dat dit het tarief van de NBB is voor mensen die enige werkzaamheden verrichten voor de NBB, niet voor de mensen die in dienst zijn van de NBB. Door de uitgestrektheid van ons district, en de veranderde wekzaamheden van het bestuur, als clubadvisering, zal er ook wel wat meer gereden moeten worden. De Heer Vens, 3 Sans-Atout, vraagt waar deze post in de begroting terug te vinden is. Wim Adriaanse geeft als penningmeester nadere uitleg. De vergadering gaar akkoord.

9.    Begroting 2013.

Toelichting van Wim Adriaanse. Begroting hoger mede door hogere kosten gedupliceerde spellen bij viertallen. Hiertegenover hogere inkomsten van verenigingen. Hogere retributie van NBB. Wij zijn een van de weinige districten die nog groeien, zowel qua aantal clubs als qua leden. Retributie NBB berekend op aantal leden. De Heer Vens vraagt hoe het bedrag wat in het convenant staat is terug te vinden in de begroting. Begroting gaat over kalenderjaar, NBB berekent en betaalt 2 maal per jaar. Bedrag is afhankelijk van aantal leden.

De Heer ’t Hart, BC Schaarsbergen vraagt waarom workshops bij de inkomsten als PM staan, en er wel een bedrag voor is begroot. Afhankelijk van de aard van de workshop kan er bij de NBB subsidie voor worden gevraagd. Betaling door clubs is daarvan afhankelijk.

Hr Keemink, LBC, meent dat voor het beoordelen van de begroting 2013 inzicht in de exploitatie van 2012nodig is. Exploitatie 2011 te ver weg. Is niet te doen, 2012 loopt nog, resultaten sterk afhankelijk van inschrijvingen in competitie teams.

Mevrouw te Braake, Jump 85, vraagt hoe de berekening van de retributie tot stand komt. Hierin tellen voor de NBB zowel het aantal clubs als het aantal individuele leden mee. Vraag kunnen clubs van het district subsidie krijgen voor activiteiten om leden te werven. Moeilijk dit als stimulans aan individuele verenigingen terug te geven, ledental fluctueert te sterk.

Voor activiteiten naar de jeugd is het mogelijk direct bij de NBB subsidie aan te vragen.

De vergadering gaat akkoord met de begroting.

10.  Bridgecongres

Alle clubs worden door de voorzitter nog eens van harte uitgenodigd naar het Bridgecongres in Zwolle te gaan. Het is tevens de algemene ledenvergadering van de NBB. In het verleden waren het de districten die namens de verenigingen naar ledenvergaderingen gingen, en daar mee besloten over het te voeren beleid. Met de gewijzigde structuur zijn de clubs zelf lid. Daarbij zijn er workshops over interessante onderwerpen als b.v. het flexibel bridgen. Verenigingen die verhinderd zijn worden gestimuleerd hun volmacht te geven aan een andere club, of aan het districtsbestuur.

11.   Convenant NBB

Het convenant is bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het laat U zien wat het district voor U kan betekenen in de gewijzigde structuur van de NBB. Het district is nu ondersteunend en faciliterend aan de verenigingen. Het convenant is een inspanningsverplichting van het district naar de NBB toe. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd, en bepaalt mede de retributie voor het volgend jaar. District MOG heeft niet het standaard convenant getekend, maar met veel inzet van Roelof Santing zelf een convenant opgesteld, en besproken met de NBB. Hierdoor is het meer specifiek toegespitst op de situatie binnen ons district. Hr Keemink vraagt wat er onder een gezonde club wordt verstaan. Ankie van Randeraat zegt: een club waar mensen met plezier spelen, die goed bestuurd wordt. Niet direct groei, maar wel de continuïteit is belangrijk. Financiële gezondheid is helemaal aan de club zelf, op andere gebieden kunnen clubadviseur en onderwijs adviseur desgewenst adviezen geven. Hr Vens vraag welk seizoen er wordt bedoeld als het convenant het heeft over het bridgeseizoen. Dit valt samen met de competitieperiode, die niet gelijk loopt aan het kalenderjaar.

12.  Verwachtingen clubs inzake taken districtsbestuur.

In eerste instantie weinig reactie uit de zaal. Roelof Santing vraagt de clubs erover na te denken, en eventuele te vragen door te geven, die weer in het volgende convenant kunnen worden opgenomen. Leo Vens geeft aan dit onderwerp ook in het eigen bestuur te zullen bespreken. Mevrouw Schuurman, BC Veluwezoom, vraag om een voorbeeld wat district zou kunnen doen. Roelof Santing geeft als voorbeeld dat protestcommissie van de NBB is vervallen. Vanuit een vereniging kwam toen de vraag of de protestcommissie van het district dit gat zou kunnen vullen. Mevrouw Baard de la Faille, BC IJsselstreek vraagt of er ergens een overzicht is hoe de taken binnen het districtsbestuur zijn verdeeld. Dit is te vinden op de website van het district.

13.  Onderwijszaken

Roelof Santing verwijst naar een artikel in het bridgeblad van september. Hij heeft een enquête naar clubs en in het district bekende docenten gestuurd. Reacties nog moeizaam.

14.  Clubadvisering

District is verdeeld in 5 clusters. Ankie van Randeraat maakt met voorzitters van een cluster ruim van te voren afspraken over tijd en plaats van een bijeenkomst. In komende periode zullen nog 2 clusters bezocht worden, als eerste regio Ede. Een verslag van de regiobijeenkomsten kan op de website geplaatst worden, zo kunnen regio’s ook van elkaar leren. Ook discussie op website nu mogelijk. Ankie van Randeraad is ook aanspreekpunt voor de clubs binnen het district. De clubs weten haar goed te vinden met vragen.

15.  Wedstrijdzaken.

DKL is vandaag helaas niet aanwezig wegens het samenvallen van het Azenkampioenschap met deze vergadering. Een ongewenste situatie, maar voor dit jaar niet te vermijden. Het viertallen is gestart, er doen 41 viertallen mee. Senioren viertallen gaat goed, 23 aanmeldingen. Nog een viertal is zeer welkom. Het wordt elk jaar samen met het district Nijmegen georganiseerd.

4 Viertallen uit Nijmegen doen mee. Gemengde paren iets minder opgave dan vorig jaar, damesparen leeft weer wat op. Het ditrictsbekertoernooi is een nieuwe activiteit door het district opgezet. Levert nog wel wat vragen op. Aanmeldingen kunnen nog binnen komen. Clubs regelen zelf de speeldata, alleen eind datum van 24-4-2013 staat vast. Vraag of 1 persson, die op 2 clubs speelt, ook voor beide clubs kan deelnemen. Dat kan, alleen voor deze wedstrijdvorm, zolang de verenigingen niet tegen elkaar moeten spelen.

Hr Toxopeus, 3 Sans A Tout, vraagt wat de regels zijn voor het niet verschijnen op een viertallen wedstrijd, hetgeen zijn team overkwam. Zijn team volledig, geen tegenstanders. Volgens de regels moet de wedstrijd worden ingehaald, overtredende partij krijgt 2 WP in mindering, betaalt eventuele extra kosten.

Hr Keemink vraagt hoe het met de herziening van het wedstrijd regelement staat. Daar zou de stofkam doorheen gehaald worden. Het is work in progress. Het is een regelement voor het district. Het landelijk regelement kan niet 1 op 1 worden overgenomen.

Hr Keemink vraagt hoe de indeling van clubs naar speellocatie is geregeld. Lunteren 1 moet 5 van de 7 wedstrijden naar Doetinchem, een afstand van 80km enkele reis. Lunteren 2 speelt alles in Doorwerth. Teams van Doetinchem spelen alles “thuis”. LBC heeft een officieel protest ingediend, en vraagt om tussentijdse aanpassing van de indeling om de reistijden evenwichtiger te verdelen.

 

16.  Rondvraag

Wie heeft er ervaring met het project Denken en Doen. Ruurd Riewald is er mee bezig geweest, veel geprobeerd. Alleen het direct benaderen van de gemeente, en hun database heeft zin. In Lochem is een zelfde ervaring.

17.  Om 12.45 sluit de voorzitter de vergadering, en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch en het spelen van de Waanders trofee.