Welkom op de website van

Bridgedistrict Nijmegen

 

 

Klik aan de linkerkant op de menu's om allerlei gegevens te bekijken. 

 

Afbeelding
Nieuwsbrief District Nijmegen december 2019
Secretariaat: W. Rutgers
Leemptstraat  11
6512 EM  Nijmegen
Tel: 024-3600254 / 06-29102197
E-mail: willyrutgers@upcmail.nl
                    11 december 2019 
 
 
 
 
Vacature Districtscompetitieleider (DKL)
Er is nog steeds geen nieuwe wedstrijdleider (DKL) gevonden. Deze functie kan ook samen met andere personen ingevuld worden.
De functie-inhoud bestaat o.a. uit het (bege)leiden van door het Bridgedistrict Nijmegen georganiseerde wedstrijden (tussen de 25 en 30 spelmomenten) op vrijdagavonden (plm 20) en woensdagmiddagen (6). In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op een plaatsvervangend wedstrijdleider.
Functie-eisen: Kennis van het NBB-rekenprogramma (4.3.0.9 en/of 3.1.44) en bij voorkeur in het bezit van het diploma Wedstrijdleider. Ook kandidaten in het bezit van het diploma CLB kunnen zich melden.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Willy Rutgers of bij Kees Kermshaus .
 
Districtscompetities
U kunt weer deelnemen aan de districtsparencompetities. Het gaat om een “gewone” parencompetitie en de seniorenparencompetitie.

De Hoofdklasse parencompetitie (6 zittingen) wordt gespeeld in 2020 op de vrijdagavonden 17 en 31 januari, 14 februari, 13 en 27 maart en 17 april (vanaf 19.45 uur aan de Dobbelmannweg 148 in Nijmegen). Het inschrijfgeld is € 24,00 per deelnemend paar, te betalen op de eerste speelavond.

De 1e Klasse parencompetitie (5 zittingen) wordt gespeeld in 2020 op de vrijdagavonden 24 januari, 7 februari, 6 en 20 maart en 3 april (vanaf 19:45 uur aan de Dobbelmannweg 148 in Nijmegen). Het inschrijfgeld is € 20,00 per deelnemend paar, te betalen op de eerste speelavond.

NB. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen (minder dan 22 paren) kan het zijn dat de Hoofdklasse en 1e Klasse paren-competitie worden samengevoegd. In dat geval wordt gespeeld op de data vermeld bij de Hoofdklasse parencompetitie. Het inschrijfgeld wordt dan € 24,00 per paar.

De parencompetitie voor senioren (die in 2020 62 jaar of ouder zijn) (6 zittingen) is in 2020 op 22 januari, 5 en 19 februari, 11 en 25 maart en 8 april. Het zijn allemaal woensdagmiddagen, vanaf 12:30 uur (waarschijnlijk in het Bridgehuis van Fred Grauwmans aan de Dobbelmannweg 148).
Het inschrijfgeld bedraagt € 24,00 per deelnemend paar, te betalen op de eerste speelmiddag.

Deelname regelen
Voor alle competities geldt dat deelname niet clubgebonden is. U moet wel lid van de NBB zijn. Als u mee wilt doen dan kunt u dus zelf uw aanmelding regelen, bij voorkeur via ‘MijnNBB’. Als dat niet lukt dan kunt u zich ook aanmelden bij de districtscompetitieleider of bij W. Rutgers.

Toekomstdrive
Op zondag 5 april 2020 vindt de Toekomstdrive plaats (aanvang 13:30 uur, prijsuitreiking 17:15 uur).
Er wordt gespeeld in dorpshuis ‘de Oase’ aan de Graafseweg 570, 6603 CL Alverna.
Deze drive is bedoeld voor beginnende bridgers die net een cursus hebben gevolgd, maar ook voor oud-cursisten die dit seizoen (2019-2020) lid zijn geworden van een bridgevereniging. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 april 2020 bij Ryks de Jong of via uw bridgedocent.

Vrijwilligersdrive
Die is gepland op zaterdag 18 april 2020. Deelname is bedoeld voor vrijwilligers binnen de vereniging (van bestuur tot personen die de zaal inrichten). Deelname is gratis !
Er wordt gespeeld in dorpshuis ‘de Oase’ aan de Graafseweg 570, 6603 CL Alverna.
Aanvangsuur 13:30 uur, einde ongeveer 17:15 uur.

Met vriendelijke groet,
 

Kees Ermshaus  Voorzitter/clubondersteuning (024-6415123 / keesermshaus@outook.com)
 
Herman van den Bosch Penningmeester (024-3661217 / herman.vandenbosch@kpnmail.nl)
 
Ryks de Jong Opleidingscoördinator (024-3776667 / h.jong34@upcmail.nl)
 
Willy Rutgers Secretaris (024-3600254 / willyrutgers@upcmail.nl)
 

 

Hieronder treft u alle informatie aan over de komende ALV vergadering dd. 26 october as.

 

 Verslag van de vergadering van het Bridgedistrict Nijmegen op 13-10-2018

Aanwezig bestuur: Kees Ermshaus (BC Wijchen), voorzitter; Herman van den Bosch

Midweek en Maas en Waal), penningmeester), Ben van Amsterdam (BC Maas en

Waal), districtswedstrijdleider en Willy Rutgers (BC Tempo), secretaris.

Ryks de Jong (BBN en BC Tempo), opleidingscoördinator, is afwezig.

Aanwezig: T. Tonissen (Doublet), L. Baars en B. Josiassen (SBC de Huttenkamp),

H. Hilgers en R. Koops (Passageclub WijzeR), George Dragt (BBN), Gerrit Houwen

(BC Wijchen), K. van Rooij (BC Het Centrum),G. Wijnhoven (BC Kwetsbaar ’70),

K. Manuels en P. Ariaans (BC Hoog Laag), T. Salet (BC Chance a Tous).

Afgemeld: BC de Groebelton, GWB ’86.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en deelt het volgende mee:

a) Deze vergadering wordt voor de laatste keer in deze locatie gehouden omdat Fred Grauwmans per 1-9-2019 stopt met zijn activiteiten. We moeten dus zoeken naar een nieuwe locatie en suggesties hiervoor zijn welkom.

b) NBB is (vanuit de EU) geconfronteerd met afdracht van BTW. Men heeft hiervoor de NOCNSF benaderd.

c) De kalender in het bridgeblad gaat vervallen. Toernooien kunnen rechtstreeks bij de NBB aangemeld worden. District-secretarissen krijgen digitale melding en hebben 6 dagen voor afhandeling.

d) Op verzoek wordt aandacht gevraagd voor de Unicefdrive in november.

e) Ons erelid Harrie Maseland is onlangs overleden.

2. Verslag van de ALV van 14 oktober 2017

Verzuimd is om het afscheid van T. Tonissen als penningmeester te vermelden. Met deze aanvulling wordt het verslag vastgesteld.

3. Activiteiten afgelopen jaar

Naast vrijwilligersdrive, toekomstdrive en competities verder geen activiteiten.

4. Financiën

a) Resultatenrekening 2017. Er is nu een tekort omdat er een laptop is aangeschaft en de vrijwilligersdrive niet op de begroting was opgenomen.

b) Balans per 31-12-2017: geen opmerkingen. Op een vraag over de afschrijving van de dupliceermachine antwoordt de voorzitter dat er geld gereserveerd om weer een keer een nieuwe aan te schaffen. Het lenen van spellen blijft een beetje op hetzelfde niveau.

c) Verslag van de kascommissie. Bets Josiassen heeft met Jan Janssens de boeken gecontroleerd. Alles zag er prima uit. Voorstel is dan ook om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Jan en Bets treden na 3 jaar af. Jan Maasdam was reserve-lid en wordt nu lid. Theo Salet meldt zich aan als lid en Ger Wijnhoven als reserve-lid.

d) Stand van zaken financiën 2018. De voorzitter licht toe dat er een tekort is vanwege de georganiseerde vrijwilligersdrive. Verschil bij cursussen tussen begrote en werkelijke uitgave heeft als oorzaak dat de CLA is gewijzigd in BVC; een deel is

e-learning en e.e.a. was nog in ontwikkeling waardoor er geen goed overzicht was.

e) Begroting 2019. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Rekening houden met kosten zaalhuur bij nieuwe locatie.

5. Opleidingen/cursussen

a) Basisvaardigheden Clubleider (BVC) en CLB 2019. Er is een vragenuurtje op zaterdag 10 november a.s. om 13.30 uur. Kosten € 5,-- pp incl. koffie/thee. Er zijn nog geen aanmeldingen. Voor CLB zijn er tot nu toe 4 aanmeldingen die overigens niet uit het district komen.

b) Cursussen beginnersbridge en gevorderden: geen nieuwe info te melden.

c) Toekomstdrive. Deelname van 32 paren en daarom uitgeweken naar Alverna. Er waren cursisten (zeker 2 paren) bij van een club die geen lid van de bond zijn. Dit wekt bevreemding omdat dit namens de bond georganiseerd wordt voor leden. De betreffende docent is overigens sinds kort wel lid van de bond. Afgesproken wordt dat dit met de opleidingscoördinator besproken zal worden. Datum voor 2019 is 14 april.

d) Spelpeilontwikkeling. Bestuur stelt dat hiervoor al particuliere initiatieven zijn en dat hiervoor daarom geen nieuwe activiteiten voor opgestart worden. BBN geeft een paar keer per jaar een workshop. Binnenkort is er één met Tim Verbeek over tegenspel. Tempoleden zijn hiervoor wel uitgenodigd. Bij een volgende workshop zal George Dragt regelen dat er een berichtje op de site komt waardoor belangstellenden zich dan kunnen melden.

6. Districtscompetities

Zie hiervoor de wedstrijdkalender 2018-2019. Nieuw is dat deelnemers aan hoofdklasse ook mee mogen doen aan 2e divisie, in hetzelfde seizoen. Ook nieuw is dat er een damescompetitie is, bij district Midden en Zuid Gelderland. Deelnemers uit ons district kunnen ook meedoen. Geïnformeerd wordt of dat ook kan met 1e klasse en hoofdklasse: kun je aan dezelfde meedoen? Hier zal naar gekeken worden.

Overigens zal er weer een 2e klasse parencompetitie georganiseerd worden. Ongeveer half november komt er een nieuwsbrief met nadere informatie.

7. Vrijwilligersdrive

Ook dit seizoen vindt deze drive weer plaats en wel op zaterdag 13 april 2019.

8. NBB bridge-congres (ALV) op 3 november a.s.

Clubs kunnen het districtsbestuur machtigen om namens hun te beslissen. Naast workshops twee items: presentie nieuwe website en nieuwe leerboek voor de standaardcursussen.

9. Verkiezing bestuursleden

a) Voor de functie van penningmeester hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Herman van den Bosch benoemd.

b) Ook voor de functie van voorzitter hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Kees weer voor een periode van 3 jaar benoemd.

c) Functie van districtscompetitieleider (DKL) komt met ingang van het seizoen 2019-2020 vacant. We moeten dus op zoek naar een opvolger voor Ben en de voorzitter zegt dat ideeën hierover of eventuele kandidaten bij het bestuur gemeld kunnen worden.

10. Rondvraag

De algemene ledenvergadering wordt in 2019 gehouden op 26 oktober.

11. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Willy Rutgers, 13/10/2018

 

a) Voor de functie van penningmeester hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Herman van den Bosch benoemd.

b) Ook voor de functie van voorzitter hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Kees weer voor een periode van 3 jaar benoemd.

c) Functie van districtscompetitieleider (DKL) komt met ingang van het seizoen 2019-2020 vacant. We moeten dus op zoek naar een opvolger voor Ben en de voorzitter zegt dat ideeën hierover of eventuele kandidaten bij het bestuur gemeld kunnen worden.

10. Rondvraag

De algemene ledenvergadering wordt in 2019 gehouden op 26 oktober.

11. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Willy Rutgers, 13/10/2018

 

Maasdam was reserve-lid en wordt nu lid. Theo Salet meldt zich aan als lid en Ger Wijnhoven als reserve-lid.

d) Stand van zaken financiën 2018. De voorzitter licht toe dat er een tekort is vanwege de georganiseerde vrijwilligersdrive. Verschil bij cursussen tussen begrote en werkelijke uitgave heeft als oorzaak dat de CLA is gewijzigd in BVC; een deel is

e-learning en e.e.a. was nog in ontwikkeling waardoor er geen goed overzicht was.

e) Begroting 2019. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Rekening houden met kosten zaalhuur bij nieuwe locatie.

5. Opleidingen/cursussen

a) Basisvaardigheden Clubleider (BVC) en CLB 2019. Er is een vragenuurtje op zaterdag 10 november a.s. om 13.30 uur. Kosten € 5,-- pp incl. koffie/thee. Er zijn nog geen aanmeldingen. Voor CLB zijn er tot nu toe 4 aanmeldingen die overigens niet uit het district komen.

b) Cursussen beginnersbridge en gevorderden: geen nieuwe info te melden.

c) Toekomstdrive. Deelname van 32 paren en daarom uitgeweken naar Alverna. Er waren cursisten (zeker 2 paren) bij van een club die geen lid van de bond zijn. Dit wekt bevreemding omdat dit namens de bond georganiseerd wordt voor leden. De betreffende docent is overigens sinds kort wel lid van de bond. Afgesproken wordt dat dit met de opleidingscoördinator besproken zal worden. Datum voor 2019 is 14 april.

d) Spelpeilontwikkeling. Bestuur stelt dat hiervoor al particuliere initiatieven zijn en dat hiervoor daarom geen nieuwe activiteiten voor opgestart worden. BBN geeft een paar keer per jaar een workshop. Binnenkort is er één met Tim Verbeek over tegenspel. Tempoleden zijn hiervoor wel uitgenodigd. Bij een volgende workshop zal George Dragt regelen dat er een berichtje op de site komt waardoor belangstellenden zich dan kunnen melden.

6. Districtscompetities

Zie hiervoor de wedstrijdkalender 2018-2019. Nieuw is dat deelnemers aan hoofdklasse ook mee mogen doen aan 2e divisie, in hetzelfde seizoen. Ook nieuw is dat er een damescompetitie is, bij district Midden en Zuid Gelderland. Deelnemers uit ons district kunnen ook meedoen. Geïnformeerd wordt of dat ook kan met 1e klasse en hoofdklasse: kun je aan dezelfde meedoen? Hier zal naar gekeken worden.

Overigens zal er weer een 2e klasse parencompetitie georganiseerd worden. Ongeveer half november komt er een nieuwsbrief met nadere informatie.

7. Vrijwilligersdrive

Ook dit seizoen vindt deze drive weer plaats en wel op zaterdag 13 april 2019.

8. NBB bridge-congres (ALV) op 3 november a.s.

Clubs kunnen het districtsbestuur machtigen om namens hun te beslissen. Naast workshops twee items: presentie nieuwe website en nieuwe leerboek voor de standaardcursussen.

9. Verkiezing bestuursleden

a) Voor de functie van penningmeester hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Herman van den Bosch benoemd.

b) Ook voor de functie van voorzitter hebben zich geen andere kandidaten gemeld en dus wordt Kees weer voor een periode van 3 jaar benoemd.

c) Functie van districtscompetitieleider (DKL) komt met ingang van het seizoen 2019-2020 vacant. We moeten dus op zoek naar een opvolger voor Ben en de voorzitter zegt dat ideeën hierover of eventuele kandidaten bij het bestuur gemeld kunnen worden.

10. Rondvraag

De algemene ledenvergadering wordt in 2019 gehouden op 26 oktober.

11. Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Willy Rutgers, 13/10/2018

 

 

 

Bridgedistrict Nijmegen     Resultatenrekening   2018       6-2-2019  
                             
                             
        Begroting   Werkelijk           Begroting   Werkelijk
BATEN           LASTEN        
                             
Bijdrage per vereniging             Bestuurskosten            
Voorlopig bevroren       0,00   0,00   Vergaderkosten       80,00   60,00
                Reiskosten       140,00   194,60
                Administratiekosten       50,00   66,66
                Representatiekosten     80,00   11,99
        0,00   0,00           350,00   333,25
Nederlandse Bridge Bond             Ledenvergadering/Kaderdagen      
Retributiegelden       2.150,00   2.221,50   ALV       110,00   76,65
Kaderdag, bijdrage NBB             Kaderdag            
                             
        2.150,00   2.221,50           110,00   76,65
Cursussen               Cursussen            
BVC, module 1 + 2       1.000,00   0,00   BVC, module 1 + 2       1.000,00   0,00
Inschrijfgeld BVC, module 1 + 2         0,00   Docent incl. reiskosten         0,00
            0,00   Zaalhuur            
CLB           0,00   CLB           59,60
        1.000,00   0,00           1.000,00   59,60
Districtscompetities             Districtscompetities          
Gemengd Paren       160,00   0,00   Gemengd Paren       290,00   166,10
Viertallen       350,00   400,00   Viertallen       450,00   565,55
Hoofdklasse       290,00   288,00   Hoofdklasse       400,00   387,00
1e Klasse       200,00   200,00   1e Klasse       330,00   321,29
2e Klasse           0,00   2e Klasse           0,00
Senioren Paren       320,00   528,00   Senioren Paren       430,00   408,60
                             
        1.320,00   1.416,00           1.900,00   1.848,54
Overige bridgeactiviteiten             Overige bridgeactiviteiten        
Toekomstdrive Inschrijfgeld         152,50   Toekomstdrive       230,00   511,32
Toekomstdrive Bijdrage NBB     200,00   200,00                
                Vrijwilligersdrive       0,00   596,11
                             
        200,00   352,50           230,00   1.107,43
                Overige bestuursactiviteiten        
                Clubadviseur       50,00   0,00
                Onderwijscoördinator     50,00   0,00
                WL-adviseur       40,00   0,00
                             
                        140,00   0,00
Dupliceermachine               Dupliceermachine            
Opbrengst       50,00   59,85   Onderhoud       85,00   142,47
Huur openklapbare boards         39,50   Reservering       200,00   250,00
Participanten               Participanten            
                Overige            
        50,00   99,35           285,00   392,47
Overige baten               Overige kosten            
Uitleen beamer               Afschrijving bridgemates/zendstation 375,00   375,00
Overige               printer           35,45
Rente SNS       20,00   5,12   Bankkosten SNS       100,00   93,07
                             
                             
        20,00   5,12           475,00   503,52
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        4.740,00   4.094,47           4.490,00   4.321,46
                             
Saldo negatief       0,00   226,99   Saldo positief       250,00   0,00
                             
        4.740,00   4.321,46           4.740,00   4.321,46

 

Bridgedistrict Nijmegen     Begroting       2020     9 oktober 2019
                             
        2019   2020           2019   2020
        Begroting   Begroting           Begroting   Begroting
BATEN           LASTEN        
                             
Bijdrage per vereniging             Bestuurskosten            
Voorlopig bevroren       0,00   0,00   Vergaderkosten       100,00   80,00
                Reiskosten       250,00   200,00
                Administratiekosten       100,00   75,00
                Representatiekosten     50,00   50,00
        0,00   0,00           500,00   405,00
Nederlandse Bridge Bond             Ledenvergadering/Kaderdagen      
Retributiegelden       2.155,00   2.200,00   ALV       150,00   100,00
Kaderdag, bijdrage NBB             Kaderdag            
                             
        2.155,00   2.200,00           150,00   100,00
Cursussen               Cursussen            
BVC, module 1 + 2           1.000,00   BVC, module 1 + 2           0,00
Inschrijfgeld BVC, module 1 + 2         0,00   Docent incl. reiskosten     775,00   750,00
CLB       1.000,00   0,00   Zaalhuur       225,00   250,00
                             
        1.000,00   1.000,00           1.000,00   1.000,00
Districtscompetities             Districtscompetities          
Gemengd Paren   12   192,00   200,00   Gemengd Paren       280,00   275,00
Viertallen   6   300,00   400,00   Viertallen       400,00   575,00
Hoofdklasse   12   288,00   300,00   Hoofdklasse       400,00   400,00
1e Klasse   10   200,00   200,00   1e Klasse       325,00   325,00
2e Klasse   10   0,00   0,00   2e Klasse       130,00   0,00
Senioren Paren   20   480,00   550,00   Senioren Paren       425,00   425,00
                             
        1.460,00   1.650,00           1.960,00   2.000,00
Overige bridgeactiviteiten             Overige bridgeactiviteiten        
Toekomstdrive Inschrijfgeld     100,00   150,00   Toekomstdrive       500,00   525,00
Toekomstdrive Bijdrage NBB     200,00   200,00                
                Vrijwilligersdrive       600,00   525,00
                             
        300,00   350,00           1.100,00   1.050,00
                Overige bestuursactiviteiten        
                Clubadviseur       30,00   30,00
                Onderwijscoördinator     30,00   30,00
                WL-adviseur       30,00   30,00
                             
                        90,00   90,00
Dupliceermachine               Dupliceermachine            
Opbrengst       85,00   75,00   Onderhoud           0,00
Huur openklapbare boards     40,00   40,00   Reservering nieuwe dupliceermachine 250,00   200,00
Participanten               Participanten       50,00   0,00
                Overige          10,00   0,00
        125,00   115,00           310,00   200,00
Overige baten               Overige kosten            
Uitleen beamer               Afschrijving bridgemates/zendstation 375,00   375,00
Overige                            
Rente SNS       10,00   5,00   Bankkosten SNS       100,00   100,00
                             
                             
        10,00   5,00           475,00   475,00
                             
                             
                             
                             
                             
                             
        5.050,00   5.320,00           5.585,00   5.320,00
                             
Saldo negatief       535,00   0,00   Saldo positief       0,00   0,00
                             
        5.585,00   5.320,00           5.585,00   5.320,00

 

 

Wedstrijd- en cursuskalender 2019 – 2020              
Bridgedistrict Nijmegen als onderdeel van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)      
                       
Algemeen                    
Er zijn bridgers die van mening zijn dat de districtscompetities vooral zijn bedoeld voor de sterkere     
clubspelers. Dat is een misvatting. Aan de districtscompetities kunnen spelers van elk niveau deelnemen.  
Qua aanbod is er ook dit seizoen voor elk wat wils, zowel voor de wedstrijdbridger als voor de meer recreatief  
ingestelde bridger.                  
Het voordeel van deelname aan de districtswedstrijden is dat u andere gezichten/andere paren tegenkomt,   
u een nieuwe uitdaging vindt, die het niveau van u en uw partner zeker ten goede zal komen.    
Er wordt serieus gebridged, maar voor gezelligheid is zeker plaats.          
Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de competitievormen, de data waarop deze wedstrijden  
worden gespeeld, de speellocaties en de kosten voor deelname.           
                       
Gemengde parencompetitie (GP). Start in september 2019.          
Aan deze competitie kunnen alleen combinaties dame  + heer  deelnemen.        
Deze competitie is niet in klassen ingedeeld. De winnaars kunnen desgewenst voor rekening van het district   
deelnemen aan de halve finale/finale in Utrecht.              
                       
Open parencompetitie (OP). Start in januari 2020.            
Aan deze competitie kunnen zowel  vrouwenparen, herenparen als gecombineerde paren deelnemen.    
Het aantal klassen waarin gespeeld wordt, is afhankelijk van het aantal deelnemende paren.      
                       
Seniorenparencompetitie. Start in januari 2020.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2018 60 jaar of ouder zijn deelnemen.      
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en      
 is niet in klassen ingedeeld.                
                       
Viertallencompetitie. Start in september 2019.            
Een viertal bestaat uit minimaal vier (twee paren) en maximaal zes spelers en wordt door de eigen bridgeclub  
afgevaardigd. Het winnende 4-tal promoveert naar de regionale 2e divisie van de NBB.      
                       
Senioren Viertallencompetitie. November 2019.            
Aan deze competitie kunnen alleen personen die in 2018 60 jaar of ouder zijn deelnemen.      
Deze competitie wordt samen met het district Midden en Oost Gelderland georganiseerd en is niet in klassen  
ingedeeld.                    
Het winnende team kan desgewenst namens het district deelnemen aan de halve finale in Utrecht.    
N.B. De halve finales worden alleen gehouden als er voldoende deelnemers zijn. Is dit niet het geval    
dan wordt er volstaan met een finale.                
.                      
Toekomstdrive                  
Toernooi voor beginnende bridgespelers (cursus 2018) en cursisten 2019.        
Nadere details volgen nog en worden bekend gemaakt via de bridgedocenten.        
                       
Inlichtingen                    
Inlichtingen over en eventuele opgave voor alle competities en cursussen:        
DKL.   Ben van Amsterdam                
E-mail:  bvanamsterdam@upcmail.nl                
Tel:     0487-514268                  
                       
                       
  Wedstrijdkalender     2019 - 2020          
  Gemengde Paren (4 x 1 zitting) Viertallen (5 á 9 zittingen) Senioren Viertallen (1 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond datum: woensdag overdag    
  20 / 09 Nijmegen   27 / 09 Nijmegen   13 / 11 Arnhem      
  11 / 10 Nijmegen   04 / 10 Nijmegen            
  08 / 11 Nijmegen   18 / 10 Nijmegen            
  29 / 11 Nijmegen   01 / 11 Nijmegen            
        15 / 11 Nijmegen   01 / 12 Finale Utrecht    
        22 / 11 Nijmegen            
        06 / 12 Nijmegen            
        13 / 12 Nijmegen (reserve) Deelname voor personen    
        10 / 01 Nijmegen (reserve) geboren in 1958 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 09:45  uur    
  opgeven tot: 17 / 09 / 19 opgeven tot: 22 / 09 / 19 opgeven tot: 06 / 11 / 19    
                       
  Hoofdklasse Paren (6 x 1 zitting) 1e Klasse Paren (5 x 1 zitting) Senioren Paren (6 x 1 zitting)    
  data: vrijdagavond data: vrijdagavond data: woensdag overdag    
  17 / 01 Nijmegen   24 / 01 Nijmegen   22 / 01 Nijmegen      
  31 / 01 Nijmegen   07 / 02 Nijmegen   05 / 02 Nijmegen      
  14 / 02 Nijmegen   06 / 03 Nijmegen   19 / 02 Nijmegen      
  13 / 03 Nijmegen   20 / 03 Nijmegen   11 / 03 Nijmegen      
  27 / 03 Nijmegen   03 / 04 Nijmegen   25 / 03 Nijmegen      
  17 / 04 Nijmegen         08 / 04 Nijmegen      
                       
              Deelname voor personen    
              geboren in 1958 of eerder.    
  aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 19:45  uur aanvangstijd: 12:30  uur    
  opgeven tot: 06 / 01 / 20 opgeven tot: 13 / 01 / 20 opgeven tot: 11 / 01 / 20    
                       
  Dames Parencompetitie Toekomstdrive (1 x 1 zitting) Vrijwilligersdrive (1 x 1 zitting)    
  data: zaterdagmiddag (Uitsluitend voor cursisten (voor alle structurele vrijwilligers    
  02 / 11 Arnhem   vanaf september 2018, die van de 30 verenigingen behorend    
  30 / 11 Arnhem   NIET in april 2019 hebben  tot het Bridgedistrict Nijmegen)    
  04 / 01 Arnhem   deelgenomen)            
  18 / 01 Arnhem                  
        05 / 04 / 20   18 / 04 / 20      
        Locatie wordt later bekend Locatie wordt later bekend    
        gemaakt.   gemaakt.      
                       
                       
  aanvangstijd: 13:30 aanvangstijd: 13:30 uur aanvangstijd: 13:30 uur    
  opgeven tot: 25 / 10 / 19                
                       
  Adressen speellocaties:                
  Plaats   Naam gebouw Adres     Postcode Telefoon    
  Nijmegen Het Bridgehuis Dobbelmannweg  148   6531 KZ 024 - 3541254  
  Arnhem   De Denktank Sperwerstraat  59   6823 DK 06 - 15964839  
                       
  Kosten bij deelname:                
  Activiteit     Kosten bij deelname:   Locatie      
  Gemengde Paren  1) €     16,00 per paar   Nijmegen      
  Hoofdklasse Paren   1) €     24,00 per paar   Nijmegen      
  1e Klasse Paren  1)   €     20,00 per paar   Nijmegen      
  Senioren Paren  1)   €     24,00 per paar   Nijmegen      
  Viertallen  2)   €     50,00 per team   Nijmegen      
  Senioren Viertallen  1) €     22,00  per team   Arnhem      
  Dames Parencompetitie  1) €     22,00  per paar   Arnhem      
                       
1) aanmelding op eigen initiatief, kosten door deelnemers te voldoen op de eerste zitting .      
2) aanmelding uitsluitend via de vereniging, kosten worden door de vereniging, na ontvangst nota, betaald.  
                       
  Overige data:                  
  Datum:     Activiteit       Plaats      
  za 05 oktober 2019   Halve finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  zo 06 oktober 2019   Finale Gemengd Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za 12 oktober 2019   Honneursdrive     Utrecht (NBB)    
  za 26 oktober 2019   Districtsvergadering   Nijmegen      
  za 09 november 2019 Bridgecongres     Papendal Arnhem    
  zo 01 december 2019 NK Senioren Viertallen   Utrecht (NBB)    
  za/zo 08/09 februari 2020 Bondsklasse Vrouwen Paren   Utrecht (NBB)    
  ma t/m vr 02-06 maart 2020 Ruitenboerweek     Eigen vereniging    
  za 07 maart 2020   Halve finale Gemengd Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 08 maart 2020   Finale Gemengde Paren   Utrecht (NBB)    
  zo 29 maart 2020   Halve finale Ruitenboer   Nijmegen      
  zo 19 april 2020   Finale Ruitenboer     Utrecht (NBB)    
  za 16 mei 2020   Finale NBB-beker, HK-beker en Elffersbk. Utrecht (NBB)    
  zo 17 mei 2020   NK Senioren Paren   Utrecht (NBB)    
                       
  Wij hopen dat u er dit seizoen (weer) bij zult zijn !            
                       
  Namens het districtsbestuur:                
  Kees Ermshaus Voorzitter   (024-6415123 , E-mail  keesermshaus@outlook.com)    
      Clubondersteuning              
  Willy Rutgers Secretaris   (024-3600254 , E-mail  willyrutgers@upcmail.nl)      
  Herman van den Bosch  Penningmeester (024-3661217, E-mail herman.vandenbosch@kpnmail.nl)    
  Ben van Amsterdam DKL   (0487-514268 , E-mail  bvanamsterdam@upcmail.nl)    
  Ryks de Jong Opleidingscoördinator (024-3776667 , E-mail h.jong34@upcmail.nl)      

        

 

 

 

 

 

                                                    Secretariaat:

 

W. Rutgers

                                                                                                                  Leempstraat 11

                                                                                                                      6512 EM Nijmegen

                                                                                                           

tel: 024-3600254 / 06-29102197

 

                                                 e-mail: willyrutgers@upcmail.nl