Reglement Parencompetitie

Van Bekkum Bridge Vereniging
REGLEMENT PARENCOMPETITIE.

1. Deelname
V.B.B.V. organiseert voor haar leden minimaal 4 x per jaar een parencompetitie, viertallen en/of ladder avonden. Ook zijn er 4-tallenavonden gecombineerd met ladderavonden in 1 of meerdere lijnen, speciale drives en vrije speelavonden.

2. Afmelden
Om de wekelijkse speelavond goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk, dat de dienstdoende wedstrijdleider uiterlijk op de daaraan voorafgaande maandagavond volledig is geïnformeerd over de deelname. Is men verhinderd deel te nemen, dan dient men zich af te melden bij het afmeldadres: uiterlijk op maandagavond voor 18.00 uur.
Bij NIET afmelden zal een score worden toegekend, die overeenkomt met de laagste score minus
5 % van toepassing op de lijn waarin men speelt.(behoudens overmacht)
Bedenk n.l. dat wegblijven zonder afmelden ten koste gaat van het speelplezier van de anderen en het schema van de avond erg in de war stuurt.
Bij afwezigheid van een partner, wordt de overgebleven paarhelft door de dienstdoende wedstrijdleider gekoppeld aan een, eveneens zonder partner zijnde paarhelft. U neemt dus NIET zelf een invaller mee.
Er kan/zal niet altijd rekening met voorkeur voor een bepaalde speelster/speler worden gehouden.

3. Spelregels
Op de speelavonden zijn de spelregels voor wedstrijdbridge van de N.B.B. van kracht.
Het gebruik van een systeemkaart is verplicht en dient bij het plaats nemen aan tafel ongevraagd de tegenpartij aangeboden te worden.
De systeemkaart dient juist en volledig te zijn ingevuld op de hiertoe door de N.B.B.uitgegeven
formulieren en geheel overeen te stemmen met die van de partner.
De leden dienen zich om uiterlijk 19.20 uur te hebben gemeld.(in ieder geval één van het paarhelft )
Na dit tijdstip kun je die avond mogelijk niet meer deelnemen aan de bridge avond en kan het voorkomen dat het betreffende paar naar huis moet.

4. Opzet
a. er zijn 2 resp.3 lijnen (een A-B en C lijn).
b. elke lijn bestaat maximaal uit 24 paren; indien nodig wordt het aantal lijnen uitgebreid.
c. het seizoen heeft minimaal 4 series, die elk uit 5-6-7 competitieavonden bestaan.(uitzonderingen mogelijk)
d. het aantal spellen per avond bedraagt 24.

5. Indeling
De eerste competitie wordt door de wedstrijdleider ingedeeld met als basis de standen en uitslagen van de laatste parencompetitie.
De verdere indelingen worden bepaald door de promoties/degradaties van de daarop volgende competities, voor zover de samenstelling van het paar niet is gewijzigd.
Nieuw gevormde paren worden geplaatst in de lijn, waar de laagst geplaatste speler, na uitvoering van promotie/degradatie recht op heeft. Nieuwe leden en combinaties van nieuwe leden beginnen in principe in de laagste lijn. Leden die, in de afgelopen periode hebben gespeeld in de 2e klasse van de N.B.B.competities of meer dan 500 meesterpunten hebben behaald, kunnen eventueel in een hogere lijn worden ingedeeld. De wedstrijdleiding kan in het belang van de club hiervan afwijken.

6. Promotie- en degradatieregeling
Na afloop van elke serie promoveren de hoogst geklasseerde 2, 3, 4 of 5 paren naar een hogere lijn en degraderen de laagst geklasseerde 2, 3, 4 en 5 paren naar een lagere lijn. Bij gelijke uitslag wordt geloot. Het aantal is afhankelijk van het aantal deelnemers in de lijn. Ook zou het voor kunnen komen, dat i.v.m. een hernieuwde indeling van dit aantal afgeweken moet worden. Dit dient voor de aanvang iedere parencompetitie te worden vastgesteld en gemeld.
Paren, die meer dan 3 keer tijdens een competitieronde NIET of NIET met elkaar hebben gespeeld, kunnen niet promoveren. Als een compleet paar meer dan 3 x afwezig is, degradeert men. Het bestuur kan hiervan afwijken.

7. Halve tafels
Indien er in de lijnen A, B en evt. C lijn een oneven aantal paren aanwezig is, kan er gebruik gemaakt worden van een COMBI tafel. Dit is een tafel waarbij b.v. de A/B lijn spelers altijd Noord-Zuid zitten en de B/C spelers altijd Oost-West,.De hoogste lijn speelt altijd NZ.
Het NBB-rekenprogramma berekent de juiste score.

8. Plaatsing
Indien een plaats in een hogere lijn vrijkomt, zal deze plaats worden aangevuld met het hoogst geklasseerde degradatie paar uit die lijn.

9. Meesterpunten.
Na afloop van elke parenzitting en speciale drives worden meesterpunten toegekend volgens de geldende N.B.B.schaal.
De MP voor de viertallencompetitie worden na afloop van de competitie toegekend.

10. Score berekening bij absentie van een paar
Er wordt een VOORLOPIGE SCORE toegekend van:
1e keer per competitie van 50 %
2e keer per competitie van 45 %
3e keer per competitie van 40 %
De voorlopige score van 50, 45 resp. 40 % zal worden omgezet in een definitieve score die gelijk is aan het gemiddelde van de behaalde scores en de toegekende voorlopige scores.
De 50, 45, resp. 40% wordt definitief als de behaalde score’s hoger zijn dan de genoemde 50, 45 resp. 40. Zijn de percentages lager, dan wordt dit lagere percentage toegepast.

11. Externe verenigings(ook voor 2e vereniging)- of districts-activiteiten-N.B.B. activiteiten
Is een compleet paar hierdoor verhinderd aan een of meerdere avonden aan de competitie deel te nemen, dan wordt er een score van 50 % toegekend. Het paar moet dit dan vooraf melden bij de wedstrijdleider en/of het afmeldadres.

12. Score berekening voor een paar/samengesteld paar uit verschillende lijnen dat in een hogere/lagere lijn moet spelen.
Het behaalde percentage wordt VOORLOPIG toegekend. Indien aan het einde van de competitie het gemiddelde over de in de eigen groep behaalde score’s lager is dan de voorlopig toegekende score, wordt de voorlopige score DEFINITIEF. Is de voorlopig toekende score lager dan het in de eigen groep behaalde gemiddelde, dan wordt dit hogere gemiddelde toegekend. ( Deze mogelijkheid wordt maximaal 1 x per serie toegekend)

13. Score berekening voor een paar samengesteld uit verschillende paarhelften.
OF- Elk lid krijgt de behaalde score.
OF- Men speelt voor de gemiddelde score, met een maximum van 50 %.(gemiddelde wordt naderhand bepaald).
Voor aanvang van de speelavond moet het lid aangeven van welke optie men gebruik maakt. Bij geen opgave geldt de optie “voor de punten “.

14. Berekening gemiddelde score van een paar.
Dit kan uiteraard pas na afloop van een competitie ( nu 7 avonden) worden vastgesteld. Een gemiddelde kan alleen worden bepaald, als men minimaal 3 keer met de eigen partner heeft gespeeld. Men kan maximaal 3 x voor het eigen gemiddelde spelen.

15. Ten slotte.
Alles waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleider, evt. na overleg met het bestuur.
Ook kan het bestuur van het reglement afwijken als zij daar gerede aanleiding toe ziet.

16-1-2011