Huishoudelijk reglement

Art. 1   Toelating leden.

1.      Een verzoek om toelating als lid moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging onder opgave van naam, adres en telefoonnummer.

2.      Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal het verzoek in behandeling worden genomen en uiterlijk op de daaropvolgende bestuursvergadering zal over de toelating worden beslist (uiterlijk 6 weken na verzoek).

3.      Beslissingscriteria voor de toelating zijn:

-       Basiskennis van het bridge-spel.

-       Deelname aan clubwedstrijden.

-       Onderlinge verhoudingen binnen de vereniging.

-       Ledenstop en wachtlijst.

4.      De bestuursbeslissing zal schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

5.      Het lidmaatschap wordt aanvaard door het storten van de verschuldigde entree- en contributiegelden binnen een termijn van 4 weken na kennisgeving.

6.      Oud-leden zijn opnieuw entree-geld verschuldigd.

 

Art. 2   Ledenstop.

 1. Door de Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur een maximum aantal leden worden vastgesteld.
 2. Zodra het maximum ledental bereikt is, worden in beginsel toegelaten leden in volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.
 3. Bij het vrijkomen van ledenplaatsen worden deze allereerst vanuit de wachtlijst en naar volgorde daarvan aangevuld.
 4. Het bestuur mag oud-leden voorrang op de wachtlijst verlenen.

 

Art. 3   Leden.

 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de geldende reglementen.
 2. Leden zijn verplicht hun adreswijzigingen ten spoedigste door te geven aan de secretaris.
 3. Leden zijn verplicht hun jaarlijks verschuldigde contributie voor 1 november te voldoen. Bij overschrijding van deze datum wordt € 10,- per kwartaal extra in rekening gebracht.

 

Art. 4   Invallers/Introducé’s.

 1. De wedstrijdleider heeft te allen tijde het recht invallers van buiten de vereniging uit te nodigen op de clubwedstrijdavonden (competitie en “vrij”).
 2. In overleg met de wedstrijdleider en met toestemming van de Technische Commissie of Evenementen Commissie kunnen leden op z.g. “vrije” speelavonden introducé’s uitnodigen. Van deze introducé’s kan een financiële bijdrage worden gevraagd.

 

Art. 5   Non-activiteit.

 1. Leden, die te kennen geven voor langere tijd niet aan de clubwedstrijden mee te doen, kunnen door de Technische Commissie tijdelijk worden vervangen door op de wachtlijst geplaatste kandidaatleden, zonder dat deze daarmee het lidmaatschap verwerven.
 2. Niet geregeld deelnemen aan clubwedstrijden gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar kan reden zijn tot opzegging namens de vereniging zoals bedoeld in art. 10 lid 1 van de statuten.

 

Art. 6   Bestuur.

 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een voorzitter Technische Commissie en een algemeen adjunct.
 2. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging en zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergaderingen voor. Hij/zij zorgt voor nalevering van de Statuten en Huishoudelijk Reglement en is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging.
 3. De secretaris is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij/zij zorg voor:

Het afhandelen van de verenigingscorrespondentie,

-       Het bijeenroepen en notuleren van de Algemene Vergadering en bestuursvergaderingen, alsmede het bijhouden van presentielijsten van Algemene Vergadering,

-       Het uitbrengen van het algemeen jaarverslag op de jaarvergadering.

 1. De penningmeester is mede belast met de leiding van de vereniging.
  Voorts draagt hij/zij zorg voor:

- de inning van contributies en bijdragen

- Het beheer van de geldmiddelen,

- Het overleg met de kascommissie,

- Het uitbrengen van het financiële jaarverslag en de begroting op de jaarvergadering

 1. De voorzitter Technische Commissie is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij/zij zorg voor:
  -  Het functioneren van de Technische Commissie.
 2. De algemeen adjunct is mede belast met de leiding van de vereniging.
  Voorts vervangt hij/zij de voorzitter c.q. secretaris bij diens afwezigheid.

Daarnaast draagt hij/zij zorg voor het bijhouden van ledenlijst, wachtlijst en begunstigersbestand,

 1. Elk aftredend dan wel uit zijn/haar functie ontzet bestuurslid is verplicht binnen een termijn van één week na het benoemen van een nieuw- of plaatsvervangend bestuurslid in zijn/haar plaats, alle onder zijn/haar berusting zijnde verenigingbescheiden aan zijn/haar opvolger of plaatsvervanger over te dragen.
  Betreft dit de penningmeester dan dienen de boeken en bescheiden voor overdracht door de kascommissie te zijn gecontroleerd.

 

Art. 7   Bestuursvergaderingen.

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden dit wensen.
 2. Bestuursbesluiten zijn bindend voor de leden en blijven van kracht, totdat deze door het bestuur zijn ingetrokken of door de algemene vergadering zijn vernietigd.

 

Art. 8   Technische Commissie.

 1. Het bestuur dient zich te allen tijde te laten bijstaan door een Technische Commissie.
 2. De Technische Commissie wordt jaarlijks door het bestuur benoemd en bestaat uit een voorzitter (tevens bestuurslid) en tenminste 2 leden.
 3. De Technische Commissie is belast met:

-       het opstellen en wijzigen van een voor de clubwedstrijden geldend competitie reglement, ter goedkeuring van de Algemene Vergadering, alsmede het toezicht op de naleving van dit reglement,

-       het opmaken van een spelschema voor de speelavonden, geldend voor het verenigingsjaar, ter goedkeuring van het bestuur,

-       het controleren van clubwedstrijd uitslagen en het bijhouden van competitiestanden,

-       het benoemen van een wedstrijdleider, alsmede het (doen) opleiden en benoemen van assistentwedstrijdleiders,

-       het afhandelen van protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider,

-       het verzorgen van de administratie en doorgeven aan de NBB van de behaalde meesterpunten,

-       het organiseren van bijzondere drives en toernooien, die in overleg met het bestuur worden vastgesteld,

-        het bevorderen van de bridge-techniek onder de leden,

-       al het overige, dat naar redelijkheid van de Technische Commissie gevraagd kan worden.

 1. De Technische Commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en kan in bijzondere gevallen tussentijds door het bestuur worden ontbonden.
 2. Na ontbinding dient door het bestuur zo spoedig mogelijk (binnen 4 weken) een nieuwe Technische Commissie te worden benoemd.

 

Art. 9   Wedstrijdleider.

 1. De wedstrijdleider wordt jaarlijks door de Technische Commissie benoemd na goedkeuring van het bestuur.
 2. De wedstrijdleider behoeft geen lid te zijn van de Technische Commissie.
 3. De wedstrijdleider is belast met de leiding van de clubwedstrijden, te spelen volgens de “spelregels voor wedstrijd bridge”, uitgegeven door de Nederlandse Bridge Bond, alsmede volgens het voor de clubwedstrijden vastgestelde competitie reglement.
 4. De wedstrijdleider kan zich laten bijstaan door aassistent-wedstrijd-leiders, als zodanig door de Technische Commissie benoemd.
 5. Protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider dienen schriftelijk bij de Technische Commissie te worden ingediend.
 6. De wedstrijdleider is verantwoording verschuldigd aan de Technische Commissie en kan in bijzondere gevallen met goedkeuring van het bestuur tussentijds door de Technische Commissie worden ontslagen.
 7. Na ontslag dient ten spoedigste (binnen 2 weken) een nieuwe wedstrijdleider te worden benoemd.

 

Art. 10 Speelmomenten.

 1. Uitgezonderd de in het spelschema opgenomen vakantieperioden kan er wekelijks op donderdagavond om 19.30 uur en woensdagmiddag worden gespeeld.
 2. De speelgelegenheid moet liggen in de gemeente Barneveld en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
 3. Op speelavonden zijn aanwezige leden en invallers verplicht de aanwijzingen van de wedstrijdleider op te volgen.
 4. Spelers zijn gehouden zich tegenover partner en medespelers correct te gedragen en zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde materialen.
 5. Tijdens speelavonden zijn geen discussies over beslissingen van de wedstrijdleider toegestaan.
 6. Op speelavonden kan van de leden een financiële bijdrage worden gevraagd, mits vooraf bekend gemaakt.

 

Art. 11 Evenementen Commissie.

 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een evenementencommissie, jaarlijks door het bestuur te benoemen.
 2. De taak van de evenementencommissie bestaat uit:

-       het bevorderen van de gezelligheid binnen de verenging,

-       het organiseren van feestavonden en andere evenementen, waar nodig in samenwerking met de Technische Commissie,

-       al het overige, dat naar redelijkheid van de evenementencommissie gevraagd kan worden.

 1. De evenemententen commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en kan in bijzondere gevallen tussentijds door het bestuur worden ontbonden.

 

Art. 12 Clubblad redactie.

 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een clubblad-redactie, jaarlijks door het bestuur te benoemen.
 2. De taak van de redactie bestaat uit:
  - het zorgdragen voor de regelmatige verschijning van een clubblad,
  - het aankondigen en verslaan van de verenigingsactiviteiten in samenwerking met de Technische Commissie en de evenementencommissie,
  - het bevorderen van kennis van spelregels en ethiek in de bridgesport door publicatie van de daarop betrekking hebbende artikelen,
  - het publiceren van ingezonden stukken,
  - al het overige, dat naar redelijkheid van de redactie gevraagd kan worden.
 3. De redactie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en kan in bijzondere gevallen tussentijds door het bestuur worden ontbinden, echter uitsluitend na toestemming van de Algemene Vergadering.

 

Art. 13 Kascommissie.

 1. Kandidaatstelling voor de kascommissie geschiedt door het bestuur op de jaarvergadering. Leden kunnen tegenkandidaten stellen.
 2. Leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van 2 jaar, terwijl jaarlijks één der leden aftreedt.
 3. De Algemene Vergadering kan een plaatsvervangend lid van de kascommissie benoemen.

 

Art. 14 Algemene Vergaderingen.

 1. De agenda voor de Algemene Vergaderingen wordt door het bestuur opgemaakt en tezamen met de uitnodiging aan de leden en begunstigers toegestuurd of uitgereikt.
 2. Schriftelijke voorstellen van leden, als bedoeld in art. 19 lid 2 van de Statuten, dienen tenminste 3 weken voor de jaarvergadering bij de secretaris te zijn ingediend, waartoe het bestuur de datum van de jaarvergadering tenminste 6 weken vooraf bekend zal maken.

 

Art. 15 Slotbepalingen.

 1. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste 10% van het aantal leden.
 2. Leden ontvangen eenmalig van de secretaris één exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kosteloos.

 

Aldus goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 april 1986, incl.  wijzigingen ALV aug 2007 en 16 mei 2013.