Statuten + Huishoudelijk reglement

Download reglement:
BK84 Statuten+HR.pdf (131.82 KB)

 Statuten

 

Heden, de zesentwintigste mei negentienhonderd zesentachtig, verschenen voor mij, Martinus Johannes Maria van Daatselaar, notaris ter standplaats Amersfoort,:  

1.             de heer Hendrikus Gerardus Akkermans, directeur ener vennootschap, wonende te Hoevelaken, Hogebrinkerweg 9, volgens zijn verklaring geboren te ’s-Gravenhage op zeventien augustus negentienhonderd vijfenveertig; 

2.             de heer Ir. Adriaan Johan Robert Westbroek, officier buiten dienst der Koninklijke Luchtmacht, wonende te Leusden-Centrum, gemeente Leusden, Dordogne 12, volgens zijn verklaring geboren te Bandoeng (Indonesië) op acht augustus negentienhonderd achtentwintig,

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van na te melden vereniging.

De comparanten verklaarden:

- dat op zesentwintig september negentienhonderd vierentachtig werd opgericht de niet-rechtspersoonlijkheid hebbende vereniging: “Bridgekring ’84”, gevestigd te Amersfoort;

- dat bij besluit van de algemene vergadering van negenentwintig januari negentienhonderd zesentachtig werd besloten de vereniging volledige rechtsbevoegdheid te doen verkrijgen en daartoe de navolgende statuten in een notariële akte vast te leggen;

- dat de comparanten in bovengemelde algemene vergadering werden gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte;

- dat van gemelde besluiten blijkt uit een afschrift notulen van gemelde vergadering, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht;

- dat de statuten, welke door de algemene vergadering zijn vastgesteld, luiden als volgt:

STATUTEN.

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “BRIDGEKRING ’84”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

Artikel 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

DOEL. Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te   bereiken door de gewone leden, jeugdleden en ereleden de gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, oefeningen, het deelnemen aan competities en wedstrijden en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

LEDEN.

Artikel 4. a.            De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder alleen verstaan de gewone leden tenzij het tegendeel blijkt.

b.            Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

c.            Jeugdleden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde zijn toegelaten.

d.            Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of wegens hun buitengewone verdiensten in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

e.            Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse donatie waarvan de minimale grootte door het bestuur wordt vastgesteld en die als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.

f.            Leden in de zin der wet zijn alleen gewone leden en jeugdleden.

Artikel 5. Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als gewoon lid toelaat kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.

Als jeugdlid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend en de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet toelaat als jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Een jeugdlid wordt gewoon lid bij de aanvang van het verenigingsjaar dat volgt op het verenigingsjaar waarin het jeugdlid de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Artikel 7.

Het lidmaatschap van gewone leden, jeugdleden en ereleden is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

Artikel 8.

VERPLICHTINGEN VAN GEWONE LEDEN EN JEUGDLEDEN.

De verplichtingen van de gewone leden en jeugdleden zijn:

1.            De wet, de statuten en het huishoudelijk reglement nauwkeurig na te leven. 

2            De besluiten van het bestuur op te volgen.

3.             Contributie te betalen.

4.            Vroegtijdig mededeling te doen van onverhoopte verhindering tot het bijwonen van een speelavond. De aanwijzingen van de wedstrijdleider/ster, ook wat betreft de indeling van paren en viertallen, op te volgen.

5.            Niet deel te nemen aan wedstrijden waardoor de wekelijkse speelavond of de Nederlandse Bridge Bondcompetitie in het gedrang komt, behoudens            toestemming van het bestuur.

SCHORSING

Artikel 9 a.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogst één jaar ingeval hij bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, of door handelingen of gedragingen waarbij hij het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad, of indien het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te ’s-Gravenhage, dit lid heeft geschorst. Gedurende de periode dat hij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond. In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering van de vereniging.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 9 b.

1.            Het lidmaatschap van gewone leden, jeugdleden en ereleden eindigt:

            a.            door overlijden;

            b.            door opzegging door de vereniging of door de betrokkene;

            c.            door royement.

2.            Opzegging van het lidmaatschap door gewone leden, jeugdleden en ereleden kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk vier weken vóór de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur van de vereniging moet zijn. Het bestuur van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze opzegging binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving door het bestuur van de vereniging die uiterlijk vier weken vóór de laatste dag van het verenigingsjaar per post moet zijn bezorgd.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij degene aan wie wordt opgezegd mocht besluiten en schriftelijk mededelen aan de opzegger dat deze opzegging wordt aanvaard. 

3.            Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft, of indien de betrokkene door het bestuur             van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd is geroyeerd. Het royement geschiedt door het bestuur van de vereniging, dat de betrokkene ten spoedigste van het besluit tot royement schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de redenen die tot dit besluit hebben geleid.

In alle andere gevallen kan betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de Nederlandse bridge Bond voornoemd heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond.

4.            Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar – ongeacht de reden of oorzaak – eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN.

Artikel 10.

1.            De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributie van de gewone leden en de jeugdleden, de donaties van de begunstigers, uit entreegelden en uit erfstellingen, legaten of schenkingen en ten slotte uit eventuele andere            baten.

2.            Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld welke contributies door de gewone leden en de jeugdleden verschuldigd zijn en of een entreegeld verschuldigd is en zo ja, welk entreegeld nieuwe gewone leden en jeugdleden moeten betalen.

BESTUUR.

Artikel 11.

1.            Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2.            De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der            vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 

3.            De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

4.            De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

5.            Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

DAGELIJKS BESTUUR.

Artikel 11 a.

1.            Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2.            Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bepalingen van het huishoudelijk reglement en de verdere reglementen en bepalingen en            besluiten van het bestuur, alsmede met het beheer en de dagelijkse leiding            van alle verenigingszaken voor zover anderen daarmede niet belast zijn.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12.

1.            Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter, tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel de secretaris met de penningmeester zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2.            Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging              zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde            sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden            beroep worden gedaan. 

3.            Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de            penningmeester voldoende.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13.

1.            Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze            vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2.            De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3.            Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4.            Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 

5.            Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.

Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. 

Artikel 14.

1.            De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt            door een aan alle leden, jeugdleden en ereleden te zenden schriftelijke             mededeling.

2.            Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3.            Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan              vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. 

Artikel 15.

1.            Alle gewone leden, jeugdleden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering. De gewone leden, jeugdleden en ereleden hebben ieder één stem. De jeugdleden hebben geen passief stemrecht zolang zij niet meerderjarig zijn. Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.

2.            Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een van zijn/haar bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3.            Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

4.            Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5.            Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6.            Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk ná het uitspreken van dit            oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of – indien de oorspronkelijke             stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde – een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 16.

1.            De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2.            Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17.

1.            Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat             daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2.            Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen             vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe            geschikte plaats voor de gewone leden, jeugdleden en ereleden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. 

3.            Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.            Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 18.

Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Artikel 19.

1.            De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2.            De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van             Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 20.

Een bepaling dezer statuten welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer  andere bepalingen beperkt kan slechts worden gewijzigd met inachtname van gelijke beperking.

ONTBINDING.

Artikel 21.

1.            Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2.            Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen ná de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.            Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

4.             Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.

5.            Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6.            Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22.

1.            De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels            geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van het gebouw der vereniging en alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.            Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste            één/derde gedeelte van de stemgerechtigden der vereniging.

3.            Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de dwingende rechtelijke bepalingen van de wet, met deze statuten of met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd.

SLOTBEPALING.

Artikel 23.

In gevallen waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens  is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

H. G. Akkermans; A. J. R. Westbroek; M. v. Daatselaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1

Aanmelding lidmaatschap

1.1             Personen die lid wensen te worden wenden zich tot het bestuur, dat hiervan op de kortst mogelijke tijd mededeling doet aan de leden. Eventuele bezwaren tegen het lidmaatschap moeten binnen een week schriftelijk, met redenen omkleed, bij de secretaris worden ingediend. Het volledig bestuur, dat tevens ballotagecommissie is, is gehouden de ingediende bezwaren geheim te houden en dient in deze een gedegen onderzoek in te stellen, waarna het beslist. Kandidaat leden kunnen geen vergadering bijwonen zonder dat aan bovenstaande is voldaan.

1.2            Worden geen bezwaren tegen het kandidaat lid ingebracht of worden de ingebrachte bezwaren door het bestuur niet ontvankelijk verklaard, dan wordt het kandidaat lid in de gelegenheid gesteld gedurende vier weken op de wekelijkse speelavonden mee te spelen. Gedurende deze periode hebben de leden alsnog gelegenheid schriftelijk bezwaren, met redenen omkleed, bij de secretaris in te dienen. Na of op de vierde speelavond beslist het bestuur over toelating van het kandidaat lid.

1.3            Een kandidaat lid dat niet is aangenomen kan zich niet eerder dan twaalf maanden hierna opnieuw als kandidaat lid aanmelden.

1.4            Aan een nieuw lid wordt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement uitgereikt.

1.5             De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.

1.6            Waar in dit Huishoudelijk Reglement wordt gesproken van leden worden daaronder alleen verstaan de gewone – en jeugdleden, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 2

Verplichtingen leden

De verplichtingen van de leden zijn:

2.1            De wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement nauwkeurig na te leven.

2.2            De besluiten van het bestuur op te volgen.

2.3            Contributie te betalen.

2.4            Vroegtijdig mededeling te doen van onverhoopte verhindering tot het bijwonen van een speelavond en de aanwijzingen van de wedstrijdleider /ster, ook wat betreft de indeling van paren en viertallen, op te volgen.

2.5            Niet deel te nemen aan wedstrijden waardoor de wekelijkse speelavond of de NBB-competitie in het gedrang komt, behoudens toestemming van het bestuur.

Artikel 3

Opzegging lidmaatschap

De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en dient schriftelijk uiterlijk vier weken vóór de laatste dag van het verenigingsjaar te geschieden aan de secretaris. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 4

Royement

4.1            Het bestuur kan een lid ter royering voordragen:

            a.            Wanneer iemand in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;

            b.            wanneer iemand de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft, o.m. wegens wangedrag of wegens wanbetaling;

            c.            wegens royement van de Nederlandse Bridge Bond.

4.2            De voordracht tot royement volgens lid 1a en 1b wordt op de agenda van de algemene vergadering als punt van behandeling geplaatst.

4.3            Een lid dat in de termen valt om door het bestuur ter royering te worden voorgedragen, wordt te voren door het bestuur gehoord.

4.4            Onder wangedrag wordt verstaan:

- het zich tijdens clubwedstrijden of wedstrijden elders zodanig onbehoorlijk te gedragen dat daardoor aanstoot wordt genomen dan wel daardoor het aanzien van de vereniging wordt geschaad;

- handelingen tegenstrijdig aan het onder artikel 2 van de Statuten gestelde doel;

- het niet nakomen van verplichtingen genoemd in artikel 2 sub1 t/m 5 van het Huishoudelijk Reglement.

4.5            Onder wanbetaling wordt verstaan:

niet-betaling van de verschuldigde contributie binnen een maand na schriftelijke aanzegging van het bestuur.

4.6            Voorafgaande aan een royement kan het bestuur het betreffende lid schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar. Het geschorste lid heeft geen recht de speelavonden te bezoeken en verliest gedurende de schorsing alle rechten van zijn/haar lidmaatschap.

4.7            Het besluit tot royement vereist 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen van een algemene vergadering.

4.8            Indien dit gedeelte niet vóór royement stemt, zal uit de leden een onpartijdige commissie worden gekozen die zowel de motieven van het bestuur als de reactie van het desbetreffende lid zal onderzoeken. De uitspraak van de commissie is bindend. Van het besluit tot royement geeft de secretaris zo spoedig mogelijk kennis aan de betrokkene.

4.9            Een royement kan met redenen omkleed ter kennis worden gebracht aan de Nederlandse Bridge Bond.

4.10            Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, als omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 5

Bestuur

5.1            Het bestuur wordt gevormd door ten minste vijf stemgerechtigde leden, die door de algemene vergadering worden gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De bezetting van de andere functies geschiedt in onderling overleg door de in het bestuur gekozen leden. Alleen zij die ten minste een jaar lid zijn van de vereniging kunnen in het bestuur worden gekozen.

5.2            Het bestuur wijst een der leden van het bestuur aan als plaatsvervangend voorzitter, die bij ontstentenis van de voorzitter geheel in diens functie treedt.

5.3            Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

5.4            Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement en de verdere bepalingen en besluiten van het bestuur, alsmede met het beheer en de dagelijkse leiding van alle verenigingszaken, voor zover anderen daarmede niet belast zijn.

5.5            Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

5.6            Wanneer een bestuurslid tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen dan wel tussentijds aftreedt, wordt zijn functie door een ander bestuurslid waargenomen. Bij tussentijdse aftreding wordt op de eerstvolgende ledenvergadering in de vacature voorzien.

5.7            Een bestuurslid dat zijn functie niet naar behoren vervult, mededelingen doet aan derden van geheim te houden onderwerpen of anderszins blijk geeft van onbekwaamheid in het uitoefenen van zijn taak, kan door de algemene vergadering zowel op voorstel van het bestuur als op verzoek van de leden van zijn functie worden ontheven. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 der geldig uitgebracht stemmen.

Artikel 6

Voorzitter

6.1            De voorzitter heeft het recht bestuursvergaderingen te beleggen. Op verzoek van ten minste twee bestuursleden is hij/zij verplicht zulks te doen.

6.2            Hij/zij presideert de bestuurs- en algemene vergaderingen en draagt zorg voor het uitvoeren van alle besluiten door deze vergaderingen genomen. Hij/zij heet het recht de discussie te sluiten indien hij/zij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht.

6.3            Hij/zij heeft de algehele leiding op de wekelijkse speelavonden.

6.4            Hij/zij bekrachtigt door zijn/haar handtekening de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen, de door de secretaris en penningmeester uitgebrachte jaarverslagen en begroting.

6.5             Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij/zij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter en bij ontstentenis van deze door het oudste in functie zijnde aanwezige bestuurslid.

Artikel 7

Secretaris

7.1            De secretaris voert de briefwisseling uit naam van en zoveel mogelijk in overleg met het bestuur. Hij/zij zorgt voor de bekendmakingen die de Wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voorschrijven, alsmede voor die welke het bestuur nodig acht.

7.2            Hij/zij maakt de notulen van bestuur- en algemene vergaderingen.

7.3            Hij/zij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.

7.4            Hij/zij houdt de ledenlijst bij en bewaart het archief van de vereniging, bestaande uit ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken.

Artikel 8

Penningmeester

8.1            De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en is hiervoor verantwoordelijk. Hij/zij zorgt voor het innen van de voor de vereniging bestemde gelden. Hij/zij betaalt de schulden en geeft hiervoor kwijting.

8.2             Hij/zij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering een financieel verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en dient een begroting in voor het komende jaar. Hij/zij is verplicht het bestuur en de kascommissie inzage van zijn/haar boeken te geven.

8.3             Hij/zij houdt het bestuur op de hoogte van de financiële toestand van de vereniging.

8.4            Bij tussentijds aftreden van de penningmeester geeft deze binnen een maand na zijn/haar aftreden rekening en verantwoording van zijn/haar sedert zijn/haar laatste decharge gevoerd beheer aan het bestuur, dat bevoegd is hem/haar decharge te verlenen onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

Artikel 9

Wedstrijdleider/ster

9.1            De wedstrijdleider/ster is belast met de regeling van de wedstrijden op de clubavonden en overige wedstrijden van de club, alsmede met de zorg voor het materiaal. Bij eventuele geschillen tussen spelers dient hij/zij te handelen overeenkomstig de aanwijzingen in het wedstrijdreglement van de NBB.

9.2            Hij/zij verzorgt de administratie van de te spelen wedstrijden en houdt de standen bij van de competities.

9.3             Hij/zij stelt, bij gebroken vaste paren en viertallen op clubavonden, nieuwe paren en viertallen samen voor de clubavond en voor de NBB-competitie.

Artikel 10

Andere bestuursleden

Naast een zuiver technisch adviserende taak kunnen zij worden belast met speciale werkzaamheden, bijv. (voor) het bezoeken van leden in het ziekenhuis en ook (het optreden) als vice-voorzitter, 2e secretaris of penningmeester en assistent wedstrijdleider.

Artikel 11

Kascommissie

11.1            In de jaarlijkse algemene vergadering wordt uit de stemgerechtigde leden die geen bestuurslid zijn een kascommissie gekozen bestaande uit ten minste twee leden.

11.2             De kascommissie controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt in de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit over diens beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar. Zie art. 13.2 van de Statuten.

Artikel 12

Overige commissies

12.1            Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies en kan uit de leden adviseurs benoemen.

12.2            Het bestuur stelt deze commissies in, benoemt hun leden, benoemt eventuele adviseurs, omschrijft hun taak en heft commissies op, resp. ontslaat leden en adviseurs.

Artikel 13

Kandidaatstelling

13.1            Kandidaten voor functies in bestuur en kascommissie kunnen door ten minste 10 stemgerechtigde leden, uiterlijk 7 dagen vóór een algemene vergadering, schriftelijk aan de secretaris worden opgegeven. Indien het bestuur voor een of meer der bedoelde functies geen kandidaten heeft gesteld, kan dit staande de vergadering eveneens door ten minste 10 stemgerechtigde leden geschieden.

13.2            Kandidaatstelling kan slechts plaats vinden indien de kandidaat zich uitdrukkelijk beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 14

Stemmen

14.1             Stemming over personen geschiedt met gesloten ongetekende briefjes.

14.2            Voor iedere vacaturen wordt apart gestemd.

14.3            Indien, bij meerdere kandidaten, geen der kandidaten in de eerste stemming de volstrekte meerderheid gehaald heeft, vindt een herstemming plaats tussen degen die het hoogste en degene die het op een na hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd.

14.4            Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

14.5            Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming nodig acht.

14.6            Van onwaarde zijn:

            a            blanco stembriefjes;

            b            stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aangeven;

            c            ondertekende stembriefjes;

            d            stembriefjes met bijvoegingen.

Artikel 15

Bijeenkomsten en vergaderingen

15.1            Jaarlijks wordt de algemene vergadering gehouden tussen 1 januari en 1 juli.

15.2            In de algemene jaarvergadering wordt de plaats waar – en de dag waarop de wekelijkse clubavond wordt gehouden, vastgesteld.

15.3            Oproeping tot de jaarvergadering moet ten minste 8 dagen voor de aanvang geschieden onder bijvoeging van de agenda. Voorstellen van de op deze vergadering te behandelen onderwerpen welke door ten minste 10 leden ondertekend bij de secretaris zijn ingediend, moeten op de agenda worden geplaatst.

Artikel 16

Contributie

In de algemene jaarvergadering wordt de maandelijkse vooruit te betalen contributie vastgesteld.

De contributie wordt besteed:

            a            tot bestrijden van onkosten voor de clubavonden’

            b            tot het aanschaffen van het benodigde materiaal;

            c            tot het voldoen van de contributie en bijkomende kosten aan de NBB;

            d            tot het geven van opleiding tot meer kennis van het bridgespel;

            e            tot het organiseren van feestavonden en drives en het aanschaffen van                         prijzen;

            f            tot het eventueel aanschaffen van boekwerken;

            g            tot het eventueel betalen van kosten aan het in clubverband deelnemen                         aan drives, vast te stellen door het bestuur;

            h            tot de aankoop van kleine attenties bij ziekte, jubilea e.d., door het                         bestuur te bepalen.

Artikel 17

Deelneming competitie NBB

17.1            Deelneming van leden aan de door de Nederlandse Bridge Bond uitgeschreven competities is op basis van vrijwilligheid.

17.2            Indien een lid zich hiervoor opgeeft dient hij/zij de hieraan verbonden verplichtingen nauwgezet na te komen.

17.3            De verschuldigde contributie hiervoor wordt uit de kas voldaan. Overige kosten zijn voor rekening van het lid.

17.4            Het is niet toegestaan dat leden van de vereniging voor een andere club in de competitie van de NBB uitkomen, behoudens goedkeuring van het bestuur.

17.5            Het samenstellen van viertallen en het indelen in klassen voor de NBB-competitie zal in de regel door het bestuur c.q. de wedstrijdleiding geschieden.

Artikel 18

Slotbepalingen

18.1            In alle gevallen waarin de Wet, de Statuten of dit Reglement niet voorzien beslist het bestuur.

18.2            Indien een artikel van dit Reglement verschillend wordt uitgelegd beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de bijzondere ledenvergadering op 29 januari 1986.