Wedstrijdreglement BCA

Wedstrijdreglement Bridgeclub Almere seizoen 2019 - 2020
 

Artikel 1

Algemene bepalingen:

 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels en reglementen zoals vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (NBB) tenzij in dit reglement anders is bepaald.
 2. Indien er een contradictie bestaat tussen dit wedstrijdreglement en de reglementen van de NBB dan prevaleren de reglementen van de NBB.

 

Artikel 2 De competities

 1. Er zijn vier speelmomenten: maandagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagavond. Per speelmoment organiseert de BC Almere competities.
 1. Competities per speelmoment

Bij de start van het seizoen zal voor de indeling van de paren in lijnen de ranking worden gebruikt zoals die bij het einde van het vorig seizoen was. Dee indeling op de eerste speelavond is zodanig dat alle lijnen ongeveer even sterk zijn. Op die avond zakl de uitslag als top-integraal uitgerekend worden. Alle spelers hebben een startranking van 75..

 1. Speelmoment maandagmiddag: parencompetitie (inclusief zitting ruitenboer) en “vrij spelen”
 2. Speelmoment dinsdagavond: parencompetitie (inclusief zitting Ruiten Boer), butlercompetitie (6 avonden),interne viertallencompetitie (5 avonden) en “vrij spelen”.
 3. Speelmoment woensdagmiddag: parencompetitie (inclusief zitting ruitenboer) en "vrij spelen"
 4. Speelmoment donderdagavond parencompetitie (inclusief zitting Ruiten Boer), butlercompetitie (6 avonden) en “vrij spelen”.
 5. De parenwedstrijden worden in lijnen gespeeld. Het maximum aantal paren in een lijn is 23. Bij 24-46 paren zijn er twee lijnen, daarboven 3.

B.         Vrij spelen

 1. Dit kan plaatsvinden  tijdens kerst,  feest- en speciale drives zoals de Frits Reijnders-, openings- en slot-drive.
 2. Wanneer men vrij speelt tellen de behaalde scores niet voor de ranking en het speelmoment kampioenschap mee.

C.         Andere competities

 1. Het bestuur bepaalt of er voor een door de BCA georganiseerde competitie een ander reglement wordt gebruikt.

 

Artikel 3  Speelmomentkampioenen (paren)

 1. De resultaten van de interne paren-, butler- bepalen de speelmomentkampioenen paren. De behaalde scores voor de verschillende zittingen worden vastgesteld door het NBB-clubrankingsysteem.  Daarbij geldt dat op een speelavond met minstens 24 paren de Ranking Manager aangeeft welke paren in de A-lijn zouden moeten spelen en welke in de B-lijn. Bepalend daarvoor is de volgorde van de ranking van de deelnemers. Die ranking wordt bepaald door de laatste 6 meetellende avonden waarop iemand gespeeld heeft. De resultaten van de interne viertallen tellen niet mee voor het parenkampioenschap.
 2. Een paar of driemanschap  is speelmomentkampioen indien aan beide van de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. Het paar of driemanschap  heeft in eigen samenstelling bij alle zittingen een minimum aantal aan wedstrijden met elkaar gespeeld. (dinsdag 15, maandag, woensdag  en donderdag 20).
  2. De speelmomentkampioen wordt het paar of driemanschap, dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingspunten heeft gescoord.
 3. Spelers, die gedurende het seizoen van partner wisselen, behouden hun ranking. Het nieuwe paar heeft dus de opgetelde ranking van beide spelers. De eis van artikel 3 2a blijft van toepassing.
 4. Paren die in de loop van het seizoen toetreden of wisselen van speelmoment (nieuw of vanuit een ander speelmoment) krijgen worden zo redelijk mogelijk een start-ranking toegekend in het (nieuwe) speelmoment.

 

Artikel 4  Clubkampioenen (interne-viertallen)

 1. Het winnende viertal/zestal is de viertallen kampioen.

 

Artikel 5 Speelmomentkampioenschap individueel.

 1. Voor elk van de speelmomenten geldt ook een individueel kampioenschap. Basis hiervoor is de gemiddelde ranking van de individuele speler.
 2. Alle avonden , waarop de speler speelt tellen mee. Ook die met een ander dan de eigen partner.
 3. Om het spelen met een ander te stimuleren geldt dat maximaal de slechtste acht scores afvallen; er moet wel minstens twintig keer gespeeld zijn.

 

Artikel 6 De zitting

 1. De zitting van dinsdag en donderdag begint uiterlijk om 19.30 uur en die van maandag en woensdag om uiterlijk 13.00 uur. Als alle deelnemers zich hebben ingeschreven kan er eerder begonnen worden. Het bestuur kan besluiten de aanvang van de zitting te wijzigen en zal in dat geval zijn best doen om dit zo vroeg mogelijk te melden.
 2. De wedstrijdleider geeft  aan het begin van de zitting aan om welke soortcompetitie het gaat.
 3. Indien het een paren- of butlercompetitie betreft bestaat de zitting uit 6 ronden van 30 minuten met een wisselpauze van 2 minuten. In principe wordt er op maandag en woensdag een pauze van 10 minuten gehouden na de 3e ronde. Op dinsdag en donderdag zijn er geen aparte pauzes.
 4. Indien het geen paren- of butlercompetitie betreft, zal de wedstrijdleider aan het begin van de avond het aantal ronden en de duur van de ronden en pauzes vermelden.
 5. De wedstrijdleiding kan, indien deze dat nodig acht, ook zonder voorafgaande vermelding, het aantal ronden en de duur van de ronden en pauzes wijzigen.
 6. Wanneer paren minder tijd nodig hebben dan de rondetijd, behoren zij te blijven zitten tot het einde van de ronde (een bezoek aan toilet of bar is toegestaan)..
 7. Drie minuten voor het einde van een ronde wordt er een signaal gegeven. Na dit signaal dient er geen nieuw spel meer begonnen te worden. Doet men dit toch en overschrijdt men de tijd dan krijgen beiden paren een score van G- op dit spel.
 8. Als een spel niet meer kan worden gestart, dient het spel als niet gespeeld te worden ingevoerd.
 9. Indien de arbiter dit onredelijk vindt, kan hij anders beslissen. Indien een arbiter moet arbitreren bij een spel wat hij later nog moet spelen, wordt de uitslag voor dat spel vastgesteld op G+ - G+. (als de arbiter gezien de arbitrage informatie heeft gekregen over dit spel)
 10. Indien een arbiter door arbitrage in een ronde niet alle spellen in de reguliere speeltijd kan afspelen, wordt voor elk spel dat in die ronde niet gespeeld kan worden een uitslag vastgesteld van G+ - G+ per spel.

 

Artikel 7 Aan- en afmeldingen

 1. Aanmeldingen voor de avondzittingen beginnen om 19.10 uur. Voor de middagzittingen is dat 12.40 uur.
 2. Spelers dienen zich in deze periode bij de inschrijftafel te melden; blijft men in gebreke dan gelden de artikelen over afwezigheid. Om 19.25 c.q. 12.55 uur neemt men plaats aan de tafel en om 19.30 c.q. 13.00 uur wordt begonnen.
 3. Elk paar wordt in gedeeld conform hun gezamenlijke ranking, ongeacht of het paar normaal gesproken samen speelt of niet.
 4. Indien een speler niet op de zitting aanwezig kan zijn, is de speler verplicht zich af te melden. Voor de diverse speelmomenten speelmomenten geldt:
 • maandag en woensdag: voor 11.00 uur
 • dinsdag en donderdag: voor 16.00 uur

            Het afmelden gaat via https://www.nbbclubsites.nl/club/24023/afmelden   

In noodgevallen kan afmelden ook nog telefonisch: 06-34263736 Dat telefoonnummer is altijd doorgeschakeld naar de dienstdoende compuyerbeheerder.

 

Artikel 8 Promotie en degradatie

De promotie en degradatie  per zitting is afhankelijk van de ranking. De ranking is het gemiddelde van de getoonde resultaten, behaald op de 6 meest recente zittingen, die een speler aanwezig was. Iedere keer als een nieuw resultaat erbij komt, vervalt het bij oud getoonde resultaat en alle overige resultaten schuiven een plek naar rechts.

Zolang er nog minder dan 6 resultaten beschikbaar zijn, worden de ontbrekende resultaten vervangen door een vervangende ranking van 75.

 

Artikel 9 Protest

In gevallen waar men het niet eens is met de beslissing van een arbiter cq het gezamenlijke oordeel onder leiding van de wedstrijdleiding, kan men protest aantekenen bij de voorzitter van de protestcommissie. Het schriftelijke protest wordt ingediend per e-mail met een cc aan de Technische Commissie.

Bij afhandeling binnen de club is geen protestgeld verschuldigd.

 

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

Officieel ingeschreven “Trio’s” zijn toegestaan.

 

Artikel  11 Overige bepalingen

 1. Het gebruik van een deugdelijk ingevulde systeemkaart is voor iedereen verplicht, ook voor een invallend paar.
 2. De regels van de NBB worden gevolgd bij het alerteren.
 3. Wanneer een speler zich dusdanig gedraagt, dat normale voortzetting van de zitting wordt verhinderd mag de wedstrijdleiding meteen ingrijpen en beslissingen nemen, die de goede voortzetting van de zitting en de competitie mogelijk maakt. Daarnaast kan het bestuur een disciplinaire straf opleggen.
 4. Het spelen met invallers is in principe met leden van de club. Is daar niet in te voorzien dan mag ook met niet-leden worden gespeeld. Voor een invaller van buiten de club dient vooraf toestemming van de TC te worden gevraagd.
 5. Voor alle soorten wedstrijden geldt, dat we zoveel als mogelijk is met gedupliceerde spellen spelen. Voor het schudden van de spellen gebruiken we daarbij het computerprogramma Big Deal, waarmee elke vorm van manipulatie is uitgesloten. Het streven is om bij elke uitslag op de website ook de bijbehorende spelverdelingen te publiceren.
 6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie.